Тема «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» 

4. Питання для обговорення:

 

– Принципи та завдання управління конкурентоспроможністю підприємства на внутрішньому та світовому ринках.

– Моделі управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

– Основні елементи організаційної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю компанії.

– Механізм імплементації стратегії міжнародної конкурентоспроможності

– Прогнозування реакції конкурентів на конкурентні заходи компанії.

 

5. Підготовка аналітичної довідки щодо вдосконалення системи управління міжнародною конкурентоспроможністю на підприємстві та комплексу заходів, необхідних для імплементації обраної конкурентної стратегії, такого змісту :

 

– аналіз ланцюжка створення цінності компанії, оцінка його відповідності конкурентній стратегії підприємства;

– оцінка відповідності організаційної структури конкурентній стратегії підприємства;

– характеристика заходів конкурентного управління, які здійснює організація;

– матриця можливих реакцій конкурентів на конкурентні заходи компанії;

– пропозиції студента щодо шляхів нарощування або підтримки наявних конкурентних переваг та формування нових конкурентних переваг компанії в глобалізованому ринковому середовищі;


Тренінг 3

Практичне заняття 5

Тема «Кластери у системі формування міжнародної конкурентоспромож­ності підприємств»

1. Питання для обговорення:

 

– Кластери у системі формування конкурентних переваг суб’єктів МЕВ.

– Теорії кластерних систем.

– Етапи формування та розвитку кластерів.

– Класифікація кластерів.

– Конкурентні переваги та ключові фактори успіху суб’єктів кластерів.

 

2. Вирішення проблемних ситуацій та питань до кейсу.

 

Тема «Національні стратегії міжнародної конкурентоспроможності країн»

 

3. Питання для обговорення:

 

– Фактори та умови забезпечення високого конкурентного статусу країн .

– Стадії конкуренції та моделі конкурентоспроможності національної економіки.

– Інноваційні виміри міжнародної конкурентоспроможності країн.

– Методики оцінки міжнародної конкурентоспроможності країн.

 

4. Вирішення кейсу щодо побудови багатокутника міжнародної конкуренто­спро­мож­ності країни.


 

Організація САМОСТІЙНої РОБОТи СТУДЕНТІВ

 

Дисципліна “Управління міжнародною конкурентоспроможністю” вивчається у першому триместрі з 1 по 17 тиждень (1-14 тиждень – аудиторні заняття; 15-17 тиждень – екзаменаційна сесія)

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» включає такі форми:

самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій;

підготовка до тренінгових занять;

підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

виконання обов’язкових та вибіркових завдань, поданих у карті самостійної роботи студента (таблиця 2);

систематизація вивченого матеріалу курсу перед іспитом.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання має виконати кожен студент у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у карті самостійної роботи студентів, яка включається до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщуються на сайті КНЕУ.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві. Набрані ним бали враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.


Таблиця 2

КАРТКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Денна форма навчання

Види самостійної роботи Орієн­товні затрати часу, акад. годин. Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Макси­мальна кількість балів
 
І. Обов’язкові завдання
За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях
1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять (за темами 2, 3, 4, 5, 6) Вересень – грудень Активна участь у семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
2. Підготовка до модульних контрольних робіт (за темами: 1; 7; 8; 9; 10; 11; 12) Жовтень - листопад Модульна контрольна робота
Усього балів за обов’язкові види СРСР
ІІ. Вибіркові завдання
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1. Підготовка дослідницьких есе До 15 листопада Текст, виконаний на комп’ютері
2. Підготовка виступу на конференціях та щорічному студентському дослідницькому семінарі “Проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю” До 15 листопада Те саме
3. Критичний огляд сучасної монографічної літератури за заданою темою До 15 листопада Те саме
4. Переклад з іноземних джерел новітніх методик, теорій, концепцій конкурентоспроможності До 15 листопада Те саме
Усього балів за вибіркові види СРСР
Загальна кількість балів за поточну успішність
ІІІ. Семестровий контроль
Підготовка до іспиту (повторення програмного матеріалу дисципліни) Січень Письмова екзаменаційна робота
Разом
Заочна форма навчання  
Види самостійної роботи Орієн­товні затрати часу, акад. годин. Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Макси­мальна кількість балів
І. Обов’язкові завдання
За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях
1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять Травень Активна участь у семінарських (практичних, лабораторних) заняттях __
За виконання модульних (контрольних) завдань
2. Підготовка до модульних контрольних робіт Травень Модульна контрольна робота
За виконання завдань для самостійного опрацювання
3. Виконання індивідуального завдання з аналізу конкретної виробничої ситуації з формуванням аналітичної записки Листопад – травень Перевірка правильності виконання завдань
Усього балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові завдання
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1. Аналітичний огляд наукових публікацій і діагностика стану розвитку теоретико-методологічних засад проблем (узгоджується з викладачем) До 15 грудня Текст, виконаний на комп’ютері
2. Переклад з іноземних джерел матеріалів з питань управління конкурентоспроможністю суб’єктів МЕВ До 15 грудня Те саме
Усього балів за вибіркові види СРС
Загальна кількість балів за поточну успішність
ІІІ. Семестровий контроль
Підготовка до іспиту (повторення програмного матеріалу дисципліни) Січень Письмова екзаменаційна робота
Разом

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ

 

Питання програмного матеріалу для самостійної роботи студента

Тема 1. Конкуренція та міжнародна конкурентоспроможність

 

1. Конкуренція на внутрішньому і зовнішньому ринках.

2. Еволюція теоретичних поглядів на конкуренцію.

3. Роль конкуренції в ринковій економіці.

4. Системна міжнародна конкурентоспроможність.

5. Підприємство і конкурентоспроможність галузі та національної економіки.

 

Тема 2. Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств

 

1. Взаємозв’язок конкурентоспроможності та споживчої цінності товару.

2. Кількісні показники оцінки конкурентоспроможності продукції.

3. Етапи оцінки конкурентоспроможності продукції.

4. Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентоспроможності компанії на світовому ринку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.023 с.)