Тема 6 Конкурентноздатність підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6 Конкурентноздатність підприємстваОцінка конкурентноздатності підприємства

Конкурентоздатність організації (підприємства, фірми, компанії) визначає її здатність до ефективної господарської діяльності й забезпечення прибутковості в умовах конкурентного ринку.

Оскільки оцінювання конкурентоспроможності підприємства є комплексним, із сукупності показників, які можуть характеризувати конкурентоспроможність підприємства, визначимо ті, які найповніше характеризують підприємство за всіма аспектами його діяльності. Групи показників можуть бути змінені чи доповнені залежно від особливостей досліджуваних підприємств. Розглянемо групи показників, які використовують для оцінювання конкурентоспромож­ності підприємства:

I. Показники ефективності виробництва.

1. Витрати на одиницю продукції.

2. Рентабельність продукції.

3. Коефіцієнт спеціалізації підприємства.

4. Коефіцієнт тривалості виробничого циклу виробів.

5. Коефіцієнт стабільності номенклатури.

6. Коефіцієнт використання прогресивних методів контролю якості.

7. Коефіцієнт використання передових форм організації виробництва.

8. Коефіцієнт використання прогресивних методів організації праці.

9. Коефіцієнт якості управління (оцінюють оснащеність офісів ЕОМ, факсами, ксероксами, сучасними засобами зв'язку тощо, а також якість управлінських рішень (виходячи з динаміки показників ефективності роботи підприємства). У зв'язку з конфіденційністю інформації про різні підприємства можна використовувати будь-які дані, що характеризують якість управління підприємством).

II. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства.

10.Коефіцієнт автономії (рекомендоване значення – 0,5).

11.Коефіцієнт мобільності коштів (рекомендоване значення – 0,5).

12.Відношення власного капіталу до довгострокової заборгованості (рекомендоване значення показника – 0,4).

13.Коефіцієнт покриття (рекомендований норматив – 2,0).

14.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (рекомендований норматив – 0,3).

15.Коефіцієнт оборотності власних обігових коштів.

16.Коефіцієнт заборгованості.

17.Рівень стійкості.

18.Коефіцієнт ризику.

19.Ефективність активів.

III. Показники, що характеризують конкурентний потенціал підприємства(складаються з ресурсів і джерел їх поповнення, які має фірма, її зв'язків, конкурентної позиції, іміджу тощо. Конкурентний потенціал є стратегічним ресурсом, який забезпечує стійкість підприємства в умовах змінного середовища, дає змогу нейтралізувати негативний вплив зовнішніх факторів).

20.Фондовіддача.

21.Продуктивність праці.

22.Енергомісткість.

23.Ефективність технології виробництва.

24.Ефективність інформаційних ресурсів.

25.Ефективність заходів підвищення творчої активності персоналу.

26.Коефіцієнт гнучкості.

IV. Показники, що характеризують ефективність збуту та просування товару.

27.Рентабельність продажу.

28.Коефіцієнт затовареності готовою продукцією.

29.Коефіцієнт завантаження виробничої потужності.

30.Коефіцієнт ефективності реклами і способів стимулювання збуту.

31.Економічна ефективність експорту.

V. Показники, що характеризують соціальну ефективність.

32.Професійно-кваліфікаційна структура кадрів (якісна характеристика: порівнюються досліджувані підприємства).

33.Рух і стабільність кадрів (визначається за статистикою даних про персонал на підприємстві).

34.Поліпшення умов праці та охорона здоров'я (інформація підприємства про придбання меблів, проведення ремонтів приміщень, цехів, кабінетів, надання оздоровчих путівок, пільгове харчування тощо).

VI. Показники, що характеризують екологічність виробництва.

VI.1. Охорона водних ресурсів.

35. Зменшення обсягу стічних вод.

VI.2. Охорона повітряного басейну.

36. Зменшення обсягу викидів шкідливих речовин.

VI.3. Охорона земель.

37. Зменшення площі, зайнятої відходами.

VII. Конкурентоспроможність продукції(визначається за існуючими методиками).

VIII. Імідж підприємства.

38.Імідж керівника.

39.Імідж персоналу.

40.Якість обслуговування.

41.Досконалість офісу.

Усі перелічені показники є якісними, тому імідж підприємства оцінюється експертне за допомогою бальної оцінки.

Для того щоб забезпечити репрезентативність оцінювання конкурентоспроможності підприємства, кожна з восьми груп показників має містити коефіцієнти вагомості, які визначають експертне за допомогою методу попарних порівнянь за критерієм характеристики рівня конкурентоспроможності підприємства з використанням шкали трансформації якісних оцінок переваги одного параметра перед іншим у кількісні оцінки (таблиця 6.1).

 

Таблиця 6.1 – Трансформації якісних оцінок переваги одного показника перед іншим у кількісні оцінки

 

Якісна оцінка Кількісна оцінка, балів
Обидва порівнювані показники збігаються
Перший показник дещо перевищує другий
Перший показник перевищує другий
Перший показник набагато перевищує другий

За бальними оцінками визначають вагомості кожної групи показників, що характеризують конкурентоспроможність підприємства.

У таблиці 6.2 показано розрахунок коефіцієнтів вагомості груп показників конкурентоспроможності підприємства за критерієм характеристики рівня конкурентоспроможності підприємства.

Розрахуємо суми рядків за табл. 18: Σ 1 ряд = 19; Σ 2 ряд = 15; Σ 3 ряд = 9,17; Σ 4 ряд = 16,5; Σ 5 ряд = 12,5; Σ 6 ряд = 6,58; Σ 7 ряд = 3,58; Σ 8 ряд = 7,5.

Загальна сума всіх рядків: Σ заг = 89,83.

 

 

Таблиця 6.2 – Коефіцієнти вагомості груп показників, які характеризують рівень конкурентоспроможності підприємства

Групи показників Конкурентоспроможність продукції , П1 Фінансовий стан підприємства , П2 Ефективність збуту товару , П3 Ефективність виробниц­тва, П4 Конкурентний потенціал , П5 Екологічність виробництва, П6 Соціальна ефективність, П7 Імідж підприємства , П8
П1 2/1 2/1 2/1 2/1 4/1 4/1 2/1
П2 1/2 3/1 1/2 2/1 3/1 3/1 2/1
П3 1/2 1/3 1/3 1/2 3/1 3/1 1/2
П4 1/2 2/1 3/1 2/1 3/1 3/1 2/1
П5 1/2 1/2 2/1 1/2 3/1 3/1 2/1
П6 1/4 1/3 1/3 1/3 1/3 2/1 2/1
П7 1/4 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2
П8 1/2 1/2 2/1 1/2 1/2 1/2 2/1

 

Коефіцієнти вагомості розраховуємо за формулою 6.1.

 

Пj = Σ j ряд : Σ заг, (6.1)

 

де П1, ..., П8 – групи показників, для яких визначають коефіцієнти вагомості; Σj ряд – сума в одному рядку, j = 1, ..., 8. Отже, П1 = 0,22; П2 = 0,14; П3 = 0,10; П4 = 0,19; П5 = 0,14; П6 = 0,07; П7 = 0,04; П8 = 0,1.

Інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства визначається за допомогою середньої геометричної. Використання її зумовлено тим, що в разі всебічного оцінювання конкурентоспроможності підприємства використовують як статистичну інформацію, так і експертні оцінки. А коли оцінки явища залежать від суб'єктив­них відчуттів, для отримання справжнього значення доцільніше ви­користовувати середню геометричну досліджуваних величин. Серед­ня геометрична також чутливіша до змін показників.

Згідно з кри­терієм характеристики рівня конкурентоспроможності коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства за формулою 6.2.

 

, (6.2)

 

де П1 – конкурентоспроможність продукції; П2 – фінансовий стан підприємства; П3 – ефективність збуту та просування товару; П4 – ефективність виробництва; П5 – конкурентний потенціал; П6 – екологічність виробництва; П7 – соціальна ефективність; П8 – імідж підприємства.

Отже, алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства передбачає виконання трьох послідовних етапів.

I. Розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності підприємства та переведення їх у відносні величини (бали).

Для переведення показників у бали їх порівнюють з базовими показниками. Як базові показники (бази для порівняння) використовують середньогалузеві показники, показники будь-якого конкуруючого підприємства, підприємства-лідера на ринку, підприємства-еталона, показники досліджуваного підприємства за минулі періоди. Показ­ники перетворюють на бали за відповідною бальною шкалою (має значення від нуля до одиниці). Мінімум балів одержує показник, мен­ший від базового; середня кількість відповідає базовому рівню; мак­симальна перевищує базовий.

II. Розрахунок групових показників конкурентоспроможності підприємства.

III. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності підприємства.

Розглянутий метод визначення конкурентних позицій підприємства передбачає оцінювання найважливіших аспектів його господарської діяльності, дає змогу отримати об'єктивну картину стано­вища підприємства на галузевому ринку, проаналізувати причини низької конкурентоспроможності, а також є основою для прийняття стратегічних рішень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.022 с.)