Методи оцінки конкурентноздатності продукціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи оцінки конкурентноздатності продукціїІнакше кажучи, конкурентоздатність підприємства – це здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентноздатної продукції, тобто такої, що має конкурентні переваги в порівнянні з продукцією «працюючих» на ринку конкурентів. Для визначення критерію переваги в конкурентній боротьбі можна використовувати такі показники (рис…):

- конкурентноздатність продукції на конкретному ринку (у відсотках або частках);

- індекс задоволення потреб споживачів (у відсотках або частках);

- рівень конкурентноздатності на основі показників господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Для кількісної оцінки конкурентноздатності конкретного об’єкта (виду продукції) на ринку необхідна інформація про:

- Корисний ефект даного об’єкта (продукції) та об’єкта (продукції) конкурента за нормативний період їхньої служби;

- Сукупні витрати протягом життєвого циклу об’єктів (продукції).

Корисний ефект – це віддача об’єкта за період його служби. Цей інтегральний показник розраховується на основі окремих об’єктивних показників якості об’єкта (продукту), які задовольняють ту чи іншу потребу споживача. Цей показник можна виразити в натуральних одиницях (наприклад, продуктивність машин), умовних одиницях (балах) або в грошовому виразі.

Сукупні витрати – це ті витрати, які необхідно понести для того, щоб одержати від об’єкта (продукту) відповідний (бажаний) ефект.

У разі неможливості визначення (розрахунку) корисного ефекту або сукупних витрат конкурентноздатність об’єктів (продукції) можна визначити декількома способами:

- За результатами експериментальної перевірки для конкретних умов споживання (використання) об’єкта (продукту);

- За результатами пробних продажів;

- За допомогою різних науково-дослідницьких методів, наприклад експертних, усіх можливих регресій, виключення, включення і т.ін.

Кількісну оцінку конкурентноздатності так званих одно параметричних об’єктів, які результатом реалізації виробничої стратегії (наприклад, пральні машини, промислове обладнання….), можна здійснити за допомогою формули 6.3.

 

Кп = (Еоппк)*К12*……*Кn*100% , (6.3)

 

де Кп – конкурентноздатність продукції на конкретному ринку, %;

Еоп, Епк – ефективність оцінюваної продукції і продукції конкурента в одиницях корисної віддачі (наприклад, у доларовому еквіваленті);

К12*……*Кn – коригуючи коефіцієнти, які враховують конкурентні переваги продукції виробника.

Ефективність продукції Еоп(ПК) визначається за формулою 6.4, шляхом порівняння її корисного ефекту за нормативний період служби (Екнс) із сукупними витратами протягом усього життєвого циклу (Всжц).

 

КОП(ПК) = Екнс / Всжц , (6.4)

 

Для кращого розуміння цієї методики визначення конкурентноздатності окремого (конкретного) продукту розглянемо умовний приклад (таблиця 6.3)

Таблиця 6.3 Приклад оцінки конкурентноздатності повітряних поршневих компресорів продуктивністю до 20 м3/хвилину

  Проектні і конкурентні зразки Корисний ефект, млн.м3 повітря (Екнс) Сукупні витрати, млн.грн. (Всжц) Ефективність, м3/ грн.. (Е оп(ПК)) Конкурентоздатність щодо кращого зразка (Еоппк) Висновок про конкуренто-здатність
Проектний варіант 1   6,5 2,4 2,7 0,84 Неконкуренто-спроможний
Проектний варіант 2   8,8 2,6 3,4 1,06 Конкуренто-спроможний
Перший конкурент   5,8 2,2 2,6 0,81 Неконкуренто-спроможний
Другий конкурент   7,2 2,3 3,1 0,97 Неконкуренто-спроможний
Третій конкурент   8,0 2,5 3,2 1,0 Кращий зразок-аналог

Визначення кількісної оцінки конкурентноздатності продукції за індексом задоволення потреб споживачів зводиться до обчислення одиничних, приведених та інтегрального індексів, що характеризують відносний (у частках одиниці) рівень задоволення потреб споживачів за окремими показниками (групами показників).

Одиничний індекс задоволення потреб споживачів за окремими показниками розраховується як відношення рейтингових оцінок продукції власного виробництва до оцінок продукції-еталона або продукції конкурента.

Приведений груповий індекс (Іпр.гр.) розраховується за формулою 6.5.:

Іпр.гр. = , (6.5)

 

де Об.сп – рейтингова оцінка в балах продукції власного виробництва за 10-бальною шкалою;

Об.ет – рейтингова оцінка в балах продукції-еталона за 10-бальною шкалою;

Кві – коефіцієнт вагомості і-тго показника за 10- бальною шкалою;

N – кількість виділених і використаних при розрахунках одиничних показників.

Інтегральний індекс задоволення потреб споживачів визначається як добуток приведених індексів за окремими групами показників. Очевидно, що рівень конкурентноздатності буде вищий у продукції з більшою величиною ін грального індексу задоволення потреб споживачів.

 

 

Питання для контролю та обговорення

1 Які існують методи оцінки конкурентоспроможності підприємства?

2 Опишіть методику оцінки конкурентоспроможності підприємства шляхом порівняння конкурентних позицій кількох підприємств на певному ринку.

3 Дайте характеристику методам оцінки конкурентноздатності продукції.

4 Охарактеризуйте чотири основні рівні конкурентоспроможності підприємства.

5 Опишіть методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі теорії міжнародного поділу праці.

6 Опишіть методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі теорії ефективної конкуренції.

7 Опишіть методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі на теорії рівноваги фірми і галузі А. Маршалла і теорії факторів виробництва.

8 Дайте характеристику комплексному підходу до оцінювання конкурентоспроможності підприємства за допомогою методу інтегральної оцінки.

9 Зобразіть алгоритм оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

10 Охарактеризуйте підгрупи показників рівня організації виробництва.

11 Як визначають конкурентоспроможності підприємства за допомогою методу попарних порівнянь з використанням шкали трансформації якісних оцінок переваги одного параметра перед іншим у кількісні оцінки.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.015 с.)