Стратегії розвитку загального управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стратегії розвитку загального управлінняКожна функціональна або ресурсна стратегія має свій «скалярний ланцюг», що поєднує однотипну діяльність у різних самостійних виробничо-управлінських підрозділах (СГЦ, внутрішніх венчурах, центрах прибутків тощо).

Кожна функція управління може мати власні цілі та стратегії розвитку: НДПКР, маркетинг, фінанси, управління виробництвом тощо. З іншого боку, існування кожної з функцій зумовлене існуванням підприємства, оскільки є лише його частинами й мають сприяти його розвитку загалом. Недалекоглядним є підхід, коли будь-яка частина підприємства (виробнича чи управлінська) розвивається без урахування пріоритетів, які визначають, що саме насправді є найкращим для всього підприємства.

Тому незалежно від того, розроблено чи ні, наприклад, самостійну стратегію маркетингу чи вдосконалено системи планування, узгодження цих стратегій відбувається через визначення, сприяють чи ні розроблені функціональні заходи досягненню системних пріоритетів.

А це можливо тоді, коли існує стратегія розвитку загального управління підприємства.

Стратегії розвитку загального управління стосуються таких напрямків: розвиток і перебудова загальної структури управління підприємством, окремими виробництвами, цехами та іншими ланками;
вдосконалення системи роботи з керівними кадрами;
розвиток технології процесів управління тощо.

Українські підприємці, які створили процвітаючі фірми, зазначають, що основною проблемою є «невідбудованість бізнес-процесів», що пояснюється неефективним управлінням. Потрібно створити систему управління, адекватну потребам зовнішнього та внутрішнього середовища, бо стара система управління діяла в умовах домінування централізовано-планової економіки. В обох випадках стратегія є інструментом перебудови та вдосконалення управлінських процесів на підприємствах, дає змогу створити нову організацію, що матиме довгострокову перспективу існування та розвитку.

Вихідні дані для розробки стратегії загального управління: загальні цілі, стратегії та критерії розвитку підприємства, конкретизовані для кожної з підсистем управління; стратегії раціоналізації підсистем управління по окремих функціях (маркетингу, НДПКР, виробництва, персоналу тощо); аналітичні матеріали для дослідження системи управління, організаційного діагнозу, техніко-економічні розрахунки щодо різних напрямків і можли-востей розвитку організаційної системи; результати наукових досліджень, вітчизняний та зарубіжний передовий досвід побудови систем управління підприємств, що працюють ефективно; законодавчі документи, норми та нормативи для побудови системи управ-ління підприємств різного типу (рисунок 10.13).

Рисунок 10.13 – Порядок розробки функціональної стратегії «загальне управління»

Крім того, доцільно враховувати взаємозв’язок між окремими чинниками, що суттєво впливають на зміст і темпи проведення стратегічних змін і загалом на стратегії розвитку загального управління.

Наведемо приклади стратегій загального управління та інформаційного забезпечення процесів управління.

1. Стратегії формування та вдосконалення системи управління: розподіл праці та створення спеціалізованих підрозділів; універсалізація діяльності управлінських ланок; централізація системи управління; децентралізація системи управління; підвищення ефективності роботи системи управління; забезпечення гнучкості організаційних структур за рахунок впровадження підприємницьких ланок.

2. Стратегії технічного забезпечення системи управління: розширення можливостей центрального процесора; придбання нового центрального процесора; розширення існуючих розподільчих мікропроцесорів; придбання нових процесорів і мереж; використання централізованого допоміжного програмного забезпечення; використання децентралізованого допоміжного програмного забезпечення.

3. Стратегія балансування «стратегічного набору» через інформаційну систему: створення та експлуатація системи спостереження за ситуацією в зовнішньому та внутрішньому середовищі; автоматизація рутинної діяль-ності підприємства; впровадження системи підтримки управлінських рішень; створення інформаційних систем для поліпшення обслуговування замовників; створення нових варіантів інформаційних систем «на продаж» тощо.

4. Стратегія створення розвитку підсистеми організаційного аналізу та проектування.

5. Стратегія створення / розвитку підсистеми стратегічного планування.

Загальна структура плану (програми) розвитку системи загального управління підприємства

Структура та тип документа, в якому відображено відповідні стратегії, залежить від особливостей зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

Але в будь-якій програмі чи плані такого типу мають бути такі розділи:

1. Удосконалення системи управління:

1.1. розробка системи стратегічного планування;

1.2. розробка та відповідні зміни в організаційних структурах управління, в тому числі підсистеми організаційного аналізу та проектування;

1.3. скорочення управлінського циклу за рахунок впровадження більш досконалих технологій управління;

1.4. застосування стратегічно орієнтованих процесів контролю та координації діяльності.

2. Розвиток інформаційної системи підприємства.

Стратегія розвитку інформаційної системи — самостійний (або підпорядкований іншим) план розвитку організації із застосуванням інформаційних технологій, необхідних для управління, планування та контролю діяльності підприємства: впровадження сучасних інформаційних технологій; створення банків даних і знань для системи підтримки управлінських рішень.

3. Підвищення організаційно-технічного рівня діяльності окремих ланок управління та виконавців:

3.1. балансування діяльності окремих підсистем;

3.2. впровадження системи вдосконалення організації та умов праці;

3.3. підвищення якості рішень, що приймаються тощо.

Стратегії розвитку загального управління залежать від того, яку саме концепцію обирає керівництво підприємства. Останнім часом найперспек-тивнішою вважається концепція організаційного розвитку, яка на практиці довела свою ефективність.

 

Питання для контролю та обговорення

1 З виконанням яких функцій пов'язана діяльність підприємства, фірми, компанії? Коротко охарактеризуйте ці функції.

2 Перелічіть функціональні стратегії сучасного підприємства.

3 Охарактеризуйте фактори, які впливають на формування функціональних стратегій сучасного підприємства.

4 Як ви розумієте зміст поняття «функціональний потенціал підприємства»?

5 Коротко охарактеризуйте функціональні стратегії сучасного підприємства.

6 Опишіть суть маркетингової стратегії підприємства. Приведіть приклад організації, з діяльністю якої ви добре знайомі, і покажіть, яким чином у ній здійснюється розробка маркетингової стратегії.

7 Перелічіть основні маркетингові помилки вітчизняних виробників у період переходу економіки до ринку.

8 Які стратегії входять у маркетинговий «стратегічний набір» сучасного підприємства?

9 Яка процедура визначення маркетингового потенціалу підприємства, фірми або компанії?

10 Опишіть призначення і суть стратегії НДПКР. Чи є правильним твердження, що на сучасному етапі стратегія НДПКР є «троянським конем» у конкурентній боротьбі за утримання позицій на ринку?

11 З урахуванням яких факторів має формуватися виробнича стратегія підприємства? Яка спрямованість виробничої стратегії?

12 Сформулюйте «візитну картку» фінансової стратегії підприємства. Наведіть приклад організації, з діяльністю якої ви добре знайомі, і покажіть, яким чином у ній здійснюється розробка фінансової стратегії.

13 Яка роль бюджетування у формуванні фінансової стратегії підприємства? Опишіть основні моменти успішного бюджетування вітчизняних підприємств.

14 Опишіть значимість стратегії управління персоналом для підвищення ефективності функціонування підприємства.

15 Стратегія матеріально-технічного забезпечення: призначення, суть, спрямованість.

16 Коли споживачі оцінюють продукти, вони враховують такі фактори, як наявність продукту, час виконання замовлення та обсяг послуг, які надаються після продажу. Тому чи можна обґрунтовано стверджувати, що логістична стратегія відіграє помітну роль при розробці продукту?

17 Опишіть основні типи і види логістичних стратегій.

18 Які фактори впливають на вибір логістичної стратегії? Приведіть приклад організації, з діяльністю якої ви добре знайомі, і покажіть, яким чином у ній здійснюється розробка логістичної стратегії.

19 «Існує єдина «краща» логістична стратегія, яку можна використовувати за будь-яких обставин, і тому менеджери повинні її відшукати». Що ви думаєте з приводу такої заяви?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.009 с.)