Техніко-економічна характеристика підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Техніко-економічна характеристика підприємстваВСТУП

Актуальність дослідження: маргарин відноситься до групи продуктів стабільного купівельного попиту протягом уже багатьох років, при цьому сфери його застосування останнім часом помітно розширилися, що стимулює виробників до пошуку нових смакових і функціональних якостей цього продукту.

Розвиток олійного-жирового виробництва в Україні має великі перспективи розвитку як з точки зору забезпечення внутрішніх потреб, так і задоволення попиту зовнішнього ринку. Це сталося внаслідок переорієнтації в структурі харчування населення економічно розвинених країн із тваринних жирів на рослинні жири та олію, подорожчання енергоносіїв, збільшення використання олії для технічних потреб (дизельного палива, миючих засобів, фарб тощо). За останні 15 років олійно-жировий комплекс України був єдиним сектором харчової та переробної промисловості, де завдяки запровадженню економічних заходів регулювання ринку, була здійснена спроба встановити баланс економічних інтересів держави, сільськогосподарської та переробної сфер виробництва і внутрішнього споживача. За 2012 рік в Україні збільшилося виробництво олії та жирів – на 14%, в тому числі виробництво маргаринової продукції. Виробництвом маргарину та інших харчових жирів в Україні займається близько 40 підприємств з різним асортиментом продукції та відомими торговими марками.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Імперія жирів” є одним із лідерів виробництва високоякісних маргаринів на території України і знаходиться в умовах високої конкуренції як з боку українських виробників маргарину, так і з боку імпортованої продукції. З цього огляду, дослідження підприємства з виробництва маргарину набуває великої актуальності, оскільки підприємство здійснює свою діяльність в умовах високої конкуренції і повинно постійно забезпечувати високу якість своєї продукції, вдосконалювати технологію виробництва та підтримувати ефективну систему менеджменту для здійснення своєї діяльності та отримання стабільного прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку олійно-жирової промисловості України, в тому числі виробництво маргаринової продукції досліджувалися в працях багатьох вчених. Окремі аспекти висвітлені в роботах українських дослідників: Бабенка Л. В., Баскакової А. Ю., Білої Н. І., Броніна О. В., Грибової Н. Ю., Домашенка Ю. В., Кармана С. В., Карпенка А. В., Кучеренко С., Митченюка О. О., Некрасов П. О., Нікітчина Д. І., Осадчука В. І., Петрова В. М., Пластуна С. І., Побережної А. А., Поляшенка І. Г., Присяжнюка С. В., Родака О. Я., Сегеди С. А., Супіханова Г. Б. та інших.

Об’єктом комплексної практики з фаху є діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю “Імперія жирів”, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією маргаринів різного асортименту під власними торговими марками “Маселко” та “Лорен”.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аналізи складових та оцінки дієвості системи управління на ТзОВ “Імперія жирів”.

Мета комплексної практики з фаху: поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством; систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту.

Для реалізації мети дослідження необхідно виконати наступні завдання:

1) ознайомитися з базою практики – Товариством з обмеженою відповідальністю “Імперія жирів”, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією маргаринів різного асортименту під власними торговими марками “Маселко” та “Лорен”;

2) ознайомитися з основною техніко-економічною документацією підприємства;

3) ознайомитися з особливостями управління виробничою потужністю підприємства;

4) ознайомитися з виробничими фондами підприємства;

5) визначити особливості управління персоналом підприємства;

6) ознайомитися з особливостями управління витратами підприємства;

7) проаналізувати системи планування діяльності підприємства;

8) ознайомитися з особливостями та перспективами зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

9) визначити проблеми розвитку підприємства та сформувати пропозиції щодо їх вирішення.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи, які дозволяють системно вирішувати проблемні завдання з обраного напрямку дослідження: порівняльно-аналітичний, метод систематизації, класифікації та оцінки, системний метод.

Інформаційну базу дослідження склали матеріали і дані періодичного друку, монографічна та інша наукова література, аналітичні дані, опубліковані в науковій літературі і періодичному друці, експертні оцінки українських і зарубіжних вчених, а також аналітичні і власні розрахункові матеріали. В тому числі, були використані наступні документи: форма №1 – баланс підприємства, форма №2 – звіт про фінансові результати, форма №3 – звіт про рух грошових коштів, форма №4 – звіт про власний капітал, форма №4 – примітки до річної фінансової звітності, звіт про виробництво промислової продукції, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, штатний розпис, положення про відділ логістики, статут ТзОВ “Імперія жирів”, інструкція про організацію транспортування готової продукції, інструкція по дотриманню санітарно-гігієнічних правил при перевезенні та розвантаженні вхідної сировини; правила зберігання, складування та транспортування маргаринів, посадові інструкції: начальника відділу логістики, менеджера з логістики, завідувача складу тари і сировини, завідувача складу готової продукції, вантажників складу.

АНАЛІЗ СТАНУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – ОБ’ЄКТА ПРАКТИКИ

Планово-економічна діяльність підприємства

Плануванням обсягів виробництва маргаринової продукції на ТзОВ “Імперія жирів” займається комерційна служба та відділ маркетингу, безпосередньо виробництво маргарину різного асортименту відповідно до планового обсягу замовлення від дистриб’юторів підприємства здійснює виробнича служба (виробничий цех), матеріально-технічним забезпеченням виробництва та організацією збуту готової продукції займається відділ логістики.

Новітні технології виробництва, високоякісна сировина та кваліфікований персонал дозволяють підприємству створювати продукцію високої якості за доступними цінами.

Аналіз ефективності управління виробничою потужністю. Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва.

Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються різні залежно від характеру виробництва та галузевої підпорядкованості. Загальне правило таке: виробнича потужність визначається в тих самих одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік продукції, що виготовляється (послуг, що надаються). Здебільшого це натуральні або умовно натуральні вимірники за видами продукції (послуг).

Величина виробничої потужності підприємства формується під впливом багатьох чинників. Головними з них є:

1) номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється;

2) кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих площ;

3) прогресивні техніко-економічні норми продуктивності та використання устаткування, нормативи тривалості виробничого циклу та трудомісткості, зняття продукції з виробничих площ [6].

Обсяг виробництва маргаринової продукції і відповідно ефективність виробничої потужності залежить від кількості замовлень, які отримує комерційна служба підприємства від дистриб’юторів. Планування виробничої програми залежить від обсягів замовлення визначеної кількості та асортименту певного виду продукції. Виробнича служба здійснює виробництво маргаринової продукції відповідно до планового обсягу виробництва продукції, який подає на виробничу службу відділ логістики, він залежить тільки від замовлення дистриб’юторів у якому конкретно вказана необхідна кількість та асортимент продукції яку потрібно виготовити.

Потужність заводу – 4000 тонн/місяць. Підприємство оснащене двома лініями з виробництва м`яких фасованих маргаринів потужністю 0,8 т/год. та 2 т/год., лінією з виробництва маргаринів для пошарового тіста потужністю 1 т/год., а також лінією для виробництва професійних маргаринів для харчової промисловості 2 т/год.

Управління виробничою потужністю на ТзОВ “Імперія жирів” здійснюється ефективно про що свідчать такі факти та показники:

1) виробництво продукції на підприємстві здійснюється лише з високоякісної сировини; постійно закупляється та встановлюється сучасне обладнання для виробництва маргаринової продукції;

2) з кожним роком підприємство випускає продукцію із новим асортиментом та властивостями (підприємство, є першим з виробників маргаринової продукції на території України яке розпочало виробництво рідкого маргарину для підприємств харчової промисловості);

3) зростає продуктивність праці та режимний фонд робочого часу.

Виробничі потужності ТзОВ “Імперія жирів” знаходяться за адресою Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Нововолинська 60.

Організаційна структура виробничої служби (виробничого цеху) наведена на рис. 2.1.

Начальник цеху
Майстер на зміні (3 чол.)
Апаратники виробництва харчових жирів (15 чол.)
Оператори лінії виробництва маргаринів (15 чол.)
Вантажники цеху (6 чол.)
Плавильники харчових жирів (6 чол.)

 


Рис. 2.1. Організаційна структура виробничої служби ТзОВ “Імперія жирів” (всього 46 чол.)

Наступним етапом в дослідженні планово-економічної діяльності буде оцінка обсягів і динаміки найважливіших показників: обсяги та структура виробництва продукції, обсяги та склад основних засобів, обсяги виручки від реалізації валового прибутку, обсяги та склад операційних витрат, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та його складові, обсяги чистого прибутку та напрями його використання.

Одним із важливих показників діяльності підприємства є збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції. На ТзОВ “Імперія жирів” інформація про кількість виробленої продукції, її структуру та обсяги реалізації відображається у звіті про виробництво та реалізацію промислової продукції за звітний рік (див. дод.)

В таблиці 2.1.1 наведено структуру і обсяги виготовленої і реалізованої продукції за 2010-2012 роки.

Таблиця 2.1.1

Структура і обсяги виготовленої та реалізованої продукції

Назва виду продукції Одиниця виміру Фактично вироблено за звітний рік Реалізовано продукції, виробленої за 2012 рік
    за звітний (2012 рік) за 2011 рік за 2010 рік за 2009 рік кількість тис. т вартість, тис. грн
Маргарин і продукти аналогічні т - 3423,0 3307,0 3061,0  
Маргарин і продукти пастоподібні зі зниженим чи низьким вмістом жирів, крім маргарину рідкого 4026,0 - - - 3882,0 34878,1

 

Отже, згідно звіту про виробництво промислової продукції за 2009-2012 роки можна зробити висновки про ефективне управління виробничою потужністю підприємства, яка з кожним роком зростає: у 2009 році вироблено продукції –3061 тис. тонн, у 2010 р. – 3307 тис. тонн, у 2011 р. – 3423 тис. тонн, у 2012 р. – 4026 тис. тонн.

Найменший обсяг виробництва промислової продукції був у 2009 році – 3061 тис. тонн, найбільший у 2012 р. – 4026 тис. тонн.

Збільшились обсяги виробництва на 8,037% у 2010 році порівняно з 2009 р., на 3,508% у 2011 порівняно з 2009 р., на 17,616% у 2012 р. – ці дані свідчать про ефективне використання ліній виробництва маргаринової продукції протягом чотирьох років в період з 2009 року по 2012 рік та зростання обсягів замовлень від офіційних дистриб’юторів ТзОВ “Імперія жирів”.

Характеристика основних фондів підприємства. Одним з найбільш важливих завдань розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання основних засобів – обладнання та устаткування.

У будь-якій діяльності виробництва взаємодіють два головні чинники: речовий, тобто засоби виробництва, і особистий – робоча сила. Засоби виробництва, будучи речовими елементами продуктивних сил суспільства, предметно втілюють досягнення науки і техніки. Вони беруть участь не лише у створенні споживчої вартості продукту, але і його трудової вартості.

У сучасних умовах стрімко підвищується роль речових факторів виробництва, зокрема засобів праці, значною вагомою частиною яких і є основні фонди. До основних виробничих фондів відносяться ті засоби праці, що, знаходячись у сфері матеріального виробництва, безпосередньо беруть участь у виготовленні матеріальних благ (машини, устаткування), створюють умови для здійснення виробничого процесу (виробничі будівлі, споруди, електромережі, трубопроводи й ін.), слугують для збереження і переміщення предметів праці [3].

Таблиця 2.1.2

Структура основних фондів ТзОВ “Імперія жирів” за 2009-2012 роки

Звітні роки
Назва основних фондів        
1. Основні засоби  
1.1. Залишкова вартість 4204,3 3725,9 3460,0 4365,0
1.2. Первісна вартість 6563,9 7377,7 7972,0 9502,0
1.3. Знос 2359,6 3651,8 4512,0 5137,0
1.4. Амортизація 1222,7 1308,8 874,0 847,0
2. Групи основних засобів:  
2.1. Земельні ділянки 387,5 387,5 388,0 387,0
Знос Х Х Х Х
2.2. Будинки, споруди та передавальні пристрої 1353,4 1449,7 1487,0 1488,0
Знос Х Х    
2.3. Машини та обладнання 4414,3 4997,9 5172,0 6410,0
Знос Х Х    
2.4. Транспортні засоби 279,1 279,1 657,0 949,0
Знос Х Х    
2.5. Інші основні засоби 129,8 129,8 130,0 130,0
Знос Х Х   96,0
2.6. Малоцінні необоротні матеріальні активи 129,6 130,2 134,0 134,0
Знос Х Х 134,0 134,0
2.7. Інструменти, прилади, інвентар Х 3,5 4,0 4,0
Знос Х Х   2,0
3. Разом основних засобів 6563,9 7377,7 7972,0 9502,0
4. Капітальні інвестиції  
4.1. Придбання основних засобів 474,3 670,5 682,0 1722,0

У структурі основних фондів найбільшу частку становлять машини та обладнання (67,459%), найменшу – інструменти, прилади, інвентар (0,042%).

Станом на 31.12.2012 року відповідно до фінансової звітності вартість основних фондів становила 9502,0 тис. грн., із них:

1) машини та обладнання – 6410,0 тис. грн;

2) будинки, споруди та передавальні пристрої – 1488,0 тис. грн;

3) транспортні засоби – 949,0 тис. грн;

4) малоцінні необоротні матеріальні активи – 134,0 тис. грн;

5) інші основні засоби – 130,0 тис. грн;

6) інструменти, прилади, інвентар – 4,0 тис. грн.

Наступним кроком буде розрахунок показників використання основних фондів, що наведено в таблиці 2.1.3.

Таблиця 2.1.3

Основні показники характеристики стану і використання основних фондів ТзОВ “Імперія жирів” 2009-2012 рр.

Звітні роки
Назва показника        
  Показники технічного стану та руху основних фондів
1. Коефіцієнт зносу основних фондів 0,359 0,495 0,566 0,541
2. Коефіцієнт придатності основних фондів 0,641 0,505 0,434 0,459
3. Коефіцієнт оновлення основних фондів     0,075 0,181
4. Коефіцієнт вибуття основних фондів       0,024
  Показники завантаженості основних фондів підприємства
5. Календарний фонд робочого часу, год.  
6. Режимний (номінальний) фонд робочого часу, год.        
  Показники технічного оснащення підприємства
7. Фондооснащеність 6446,8 7035,7    
8. Фондоозброєність 362,776 400,749 450,413 466,942
  Показники, що характеризують рівень ефективності використання основних фондів
9. Фондовіддача 3,585 3,774 4,069 4,040
10. Фондомісткість 0,279 0,265 0,246 2,476
11. Рентабельність основних фондів 0,070   0,132 0,182

Для характеристики стану і використання основних фондів підприємства застосовується чотири групи показників:

1) показники технічного стану та руху основних фондів;

2) показники завантаження основних фондів;

3) показники технічного оснащення підприємства;

4) показники ефективності використання основних фондів.

Технічний стан та рух основних фондів характеризують такі коефіцієнти:

1) коефіцієнт зносу основних фондів – відображає частку вартості основних фондів уже перенесену на вартість виготовленої продукції та характеризує ступінь зносу основних фондів підприємства станом на певну дату;

2) коефіцієнт придатності основних фондів – характеризує незношену частку основних засобів підприємства станом на певну дату;

3) коефіцієнт оновлення основних фондів – показує інтенсивність оновлення основних фондів підприємства

До показників завантаженості основних фондів підприємства належать:

1) календарний фонд робочого часу є максимально можливим часом роботи обладнання – множення кількості календарних днів (за рік, квартал, місяць) на 24 години;

2) номінальний (режимний) фонд робочого часу одиниці обладнання – він

визначається режимом роботи підприємства й обчислюється за формулою:

 

ФРЧн = (Дк – (Двих + Дсв))хNзмхТзм, (2.1.3)

 

де Дк – кількість календарних днів у періоді, дні;

Двих – кількість вихідних у календарному періоді, дні;

Дсв – кількість святкових днів у календарному періоді, дні;

Nзм – кількість змін роботи обладнання протягом доби;

Тзм – тривалість однієї зміни, год.

До показників технічного оснащення підприємства належать:

1) фондооснащеність – визначає частину загальної вартості основних фондів, що припадає на одиницю основного обладнання;

2) фондоозброєність – визначає частку вартості основних фондів, яка припадає на одного працівника промислово-виробничого персоналу і характеризує ступінь його озброєності фондами.

До показників ефективності використання основних фондів належать:

1) фондовіддача – характеризує, яка частка обсягу випущеної підприємством за певний період продукції припадає на 1 грн. середньорічної вартості його основних фондів;

2) фондомісткість – показник обернений до фондовіддачі, характеризує яка частина середньорічної вартості основних фондів припадає на 1 грн. випущеної підприємством продукції;

3) рентабельність основних фондів – показує частку прибутку підприємства, яка припадає на 1 грн. середньорічної вартості основних фондів.

Характеризуючи стан і використання основних фондів підприємства можна привести такі результати.

Коефіцієнт зносу основних фондів зростає протягом 2010-2011 років, що показує підвищення ступеня зносу основних фондів, що є негативним явищем. У 2012 році коефіцієнт зносу основних фондів знижується, що означає зниження ступеня зносу основних фондів.

Коефіцієнт придатності основних фондів протягом знижується 2010-2011 років, що показує зменшення незношеної частки основних засобів підприємства. У 2012 році коефіцієнт придатності основних фондів збільшується, що означає збільшення частки незношених основних засобів підприємства.

Коефіцієнт оновлення основних фондів зростає протягом 2011-2012 років, що показує підвищення інтенсивності оновлення основних фондів підприємства.

Коефіцієнт вибуття основних фондів залишався на рівні – 0, протягом 2009-2011 років основні засоби не вибували із підприємства. У 2012 році коефіцієнт вибуття основних фондів зріс, але це значення не було високим – зросла інтенсивність вибуття основних фондів протягом року.

Календарний фонд робочого часу показує максимально можливий час роботи обладнання, показник залишався незмінним протягом 2009-2012 років, що показує повну завантаженість обладнання.

Номінальний (або режимний) фонд робочого часу знизився у 2010 році, що є негативною подією, бо зменшується час роботи обладнання. У 2011-2012 роках режимний фонд робочого часу зростає, що свідчить про збільшення часу роботи обладнання;

Фондооснащеність збільшується протягом 2009-2012 роках, що означає збільшення частини загальної вартості основних фондів, що припадає на одиницю основного обладнання;

Фондоозброєність збільшується протягом 2009-2012 роках, що показує підвищення ступеня озброєності підприємства основними фондами;

Фондовіддача збільшується протягом 2009-2011 роках, що означає зростання ефективності використання засобів праці, тобто виготовлення готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. У 2012 році фондовіддача знизилася, але не суттєво.

Фондомісткість знижувалася у 2010-2011 роках. У 2012 році Фондомісткість значно виросла у порівнянні з попередніми роками, що означає збільшення вартості основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю вартості валової продукції.

Рентабельність основних фондів у 2010 році становила – 0, що пов’язано із збитковою діяльністю підприємства. У 2011-2012 роках рентабельність основних фондів зростає, що свідчить про збільшення частки прибутку підприємства яка припадає на 1 грн. середньорічної вартості основних фондів [3].

Витрати утворюються в процесі формування та використання ресурсів для досягнення певної мети. Вони мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на інвестиційні та поточні (операційні) витрати, зв'язані з безпосереднім виконанням підприємством своєї основної функції – виготовлення продукції. Поточні витрати чинників виробництва бувають циклічними та безперервними. Перші повторюються з кожним циклом виготовлення продукту (витрати на матеріали, заробітну плату виробничників, інструмент та ін.), другі існують постійно і незалежно від виробництва, (утримання приміщень, споруд).

Виділяють витрати, які утворюють вартість продукції в певному періоді (списуються на неї), і реальні грошові виплати. Перші витрати зв'язані з виготовленням продукції незалежно від того, коли куплено відповідні матеріальні ресурси чи найнято робочу силу. Другі – це виплати за придбані чинники виробництва без урахування часу їхнього використання.

Розрізняють витрати загальні (сукупні) та витрати на одиницю продукції.

Загальні витрати - це витрати на весь обсяг продукції за певний період, їхня сума залежить від тривалості періоду й кількості виготовленої продукції. Витрати на одиницю продукції обчислюються як середні за певний період, якщо продукція виготовляється постійно або серіями. В одиничному виробництві витрати на виріб формуються як індивідуальні.

До постійних належать витрати на утримання та експлуатацію будівель і споруд, організацію виробництва, управління. На практиці до групи постійних відносять також витрати, які хоч і змінюються внаслідок зміни обсягу виробництва, але не істотно, їх називають умовно-постійними.

Змінні витрати це витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції. У свою чергу, їх можна розділити на пропорційні та непропорційні. Пропорційні витрати змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва.

Класифікація витрат - поділ витрат на класи на основі певних загальних ознак об'єктів і закономірних зв'язків між ними (табл.2.1.4).

Таблиця 2.1.4

Класифікація витрат

Класифікація витрат
Для оцінки запасів та визначення фінансових результатів Вичерпані Витрати на продукцію Прямі Основні
Невичерпані Витрати періоду Непрямі Накладні
Для прийняття рішень Релевантні Постійні Маржинальні Дійсні
Нерелевантні Змінні Середні Можливі
Для контролю виконання Контрольовані
Неконтрольовані

Аналіз витрат та їх класифікація на конкретному підприємстві дає змогу прогнозувати та спостерігати такі тенденції:

1) вартість виробництва конкретного виду продукції;

2) прибуток від реалізації продукції у загальному обсязі прибутку;

3) можливість збільшити або зменшити ціну на продукцію;

4) ефективність від прийняття управлінського рішення [12].

Структура витрат за усіма економічними елементами на ТзОВ “Імперія жирів” за 2009-2012 роки наведена в таблиці 2.1.5.

Таблиця 2.1.5

Структура витрат за усіма економічними елементами на ТзОВ “Імперія жирів” за 2009-2012 роки

Назва елементів витрат Звітні роки
       
1. Податок на додану вартість 4603,1 5346,5 6143,0  
2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 21273,6 25645,6    
3. Адміністративні витрати 844,5 816,3 980,0  
4. Витрати на збут 2912,2 3269,6 2513,0  
5. Інші операційні витрати 250,4 57,1 521,0  
6. Фінансові витрати 3572,8 4167,8 4373,0  
7. Інші витрати 125,4 145,2 4,0 -
8. Податок на прибуток від звичайної діяльності 15,4 233,0 342,0  
9. Елементи операційних витрат        
9.1. Матеріальні затрати 15303,9 18978,4 23862,0  
9.2. Витрати на оплату праці 1547,4 1660,1 2012,0  
9.3. Відрахування на соціальні заходи 579,4 619,3 737,0  
9.4. Амортизація 1222,7 1308,8 874,0  
9.5. Інші операційні витрати 4140,6 3719,8 2998,0  
  Елементи операційних витрат, разом 22794,0 26286,4 30483,0  
10. Придбання основних засобів 474,3 670,5    
11. Придбання нематеріальних активів 27,9 0,6   -
12. Придбання інших необоротних матеріальних активів 7,9 - - -

продовження таблиці 2.1.5

13. Реалізація інших оборотних активів 159,3 0,7 -  
14. Штрафи, пені, неустойки 43,9 46,0    
15. Проценти 470,7 446,2 -  
16. Інші фінансові витрати 3102,1 3721,6   -
17. Операційна курсова різниця 47,2 10,1 - -
18. Реалізація необоротних активів 65,7 75,0 - -
  Всього витрат, тис. грн 39516,8 44846,4    

 

Обсяги витрат з кожним роком зростають, що пов’язано в основному із збільшенням собівартості реалізованої продукції та збільшенням обсягів прибутку підприємства – у 2009 році обсяги витрат становили 39516,8 тис. грн, у 2010 році – 44846,4 тис. грн, у 2011році – 50607 тис. грн, у 2012 році – 52400 тис. грн..

Найбільшу частку у структурі витрат протягом 4 років складають матеріальні затрати на виробництво продукції: у 2009 році – 38,728%, у 2010 році – 42,319%, у 2011році – 47,152%, у 2012 році – 54,248%.

Найменшу частку у структурі витрат протягом 4 років склали витрати на придбання інших необоротних матеріальних активів: у 2009 році – 0,019%, у 2010-2012 роках підприємство взагалі не витрачало коштів на придбання інших необоротних матеріальних активів.

З кожним роком зростає собівартість реалізованої продукції, податок на додану вартість, податок на прибуток від звичайної діяльності, що пов’язано із зростанням цін на сировину, збільшенням обсягів замовлень на виробництво продукції від дистриб’юторів та збільшенням обсягів прибутку підприємства.

Адміністративні витрати зменшились у 2010 році і становили – 816,3 тис. грн, але знову зростали протягом 2011-2012 років і становили відповідно – 980 тис. грн та 989 тис. грн..

Витрати на збут збільшувалися у 2010 та 2012 роках і становили відповідно – 3269,6 тис. грн та 4388 тис. грн.

Інші операційні витрати були найменшими у 2010 році – 57,1 тис. грн, у 2011-2012 роках витрати зростали і становили – 521 тис. грн та 958 тис. грн.

Фінансові витрати зростали протягом 2009-2011 років і становили – 3572,8 тис. грн у 2009 році, 4167,8 тис. грн у 2010 році, 4373 тис. грн у 2011 році, фінансові витрати зменшились вперше за 4 роки у 2012 році і становили – 131 тис. грн.

Інші витрати найбільшими були у 2009 році – 125,4 тис. грн, у 2010 році – 145,2 тис. грн, інші витрати зменшились у 2011 році і становили – 4 тис. грн, у 2012 році на підприємстві інших витрат не було взагалі.

Операційні витрати збільшувалися протягом 4 років і в сумі складають найбільшу частку з усіх витрат підприємства: 57,682% у 2009 році, 58,614% у 2010 році, 60,235% у 2011 році, 70,003% у 2012 році.

Зросли витрати на придбання основних засобів: у 2009 році – 474,3 тис. грн, у 2010 році – 670,5 тис. грн, у 2011 році – 682 тис. грн, у 2012 році – 1722 тис. грн.

Витрати на придбання нематеріальних активів у 2009 році становили 27,9 тис. грн, у 2010 році – 0,6 тис. грн, у 2011 році – 59 тис. грн, у 2012 році підприємство не здійснювало витрат на придбання нематеріальних активів.

Витрати на реалізацію інших оборотних активів у 2009 році становили 159,3 тис. грн, у 2010 році зменшились і становили 0,7 тис. грн, у 2011 році підприємство не здійснювало витрат на реалізацію інших оборотних активів, у 2012 році витрати зросли і становили – 57 тис. грн.

Витрати на сплату штрафів, пені та неустойок зростали і становили відповідно у 2009 році – 43,9 тис. грн, у 2010 році – 46 тис. грн, у 2011 році витрати були найбільшими –134 тис. грн, у 2012 році –59 тис. грн.

Зменшувались витрати на сплату процентів, у 2009 році – 470,7 тис. грн, у 2010 році – 446,2 тис. грн, у 2011 році підприємство не здійснювало витрат на сплату процентів, у 2012 році витрати на сплату відсотків знову зросла і становила 131 тис. грн.

Інші фінансові витрати зростали протягом 2009-2011 років, у 2009 році витрати становили – 3102,1 тис. грн, у 2010 році – 3721,6 тис. грн, у 2011 році – 4373 тис. грн, у 2012 році підприємство не здійснювало інших фінансових витрат, що є позитивним явищем для підприємства.

Втрати від операційної курсової різниці зменшувались у 2009-2010 роках, у 2009 році – 47,2 тис. грн, у 2010 році – 10,1 тис. грн, у 2011-2012 роках у підприємства не було втрат від операційної курсової різниці.

Витрати на реалізації необоротних активів у 2009 році становили 65,7 тис. грн, у 2010 році – 75 тис. грн, у 2011-2012 роках у підприємства не було витрат на реалізацію необоротних активів.

Наступним кроком буде проведення аналізу показників фінансових результатів ТзОВ “Імперія жирів” за 2010–2012 роки (див. дод).

Обсяги доходів поступово збільшуються протягом 2009-2012 років, у 2009 році обсяг доходів становить 25879,9 тис. грн., у 2010 році доходи збільшились на 4313,6 тис. грн, у 2011 році на 1556,5 тис. грн., у 2012 році підприємство отримало найбільший дохід за 4 роки – 35299 тис. грн., що на 11,178% більше, ніж у попередньому році, що свідчить про збільшення обсягів реалізації продукції, а це означає збільшення валового прибутку підприємства у 2009 році його обсяг становить 4606,3 тис. грн., у 2010 році – зменшився у порівнянні з 2009 роком на 58,4 тис. грн., що пов’язано із різким зростанням собівартості продукції на 20,551%, у 2011 році валовий прибуток збільшився на 733,1 тис. грн., у 2012 році – збільшився на 44,329%, що є найвищим показником за 4 роки.

За період 2009-2010 рр., 2010-2011 рр. та 2011-2012 рр. збільшення собівартості продукції склало 20,551%, 3,211%, 4,564% відповідно, що пояснюється, головним чином, зростанням обсягів виготовленої продукції.

Зменшились інші операційні доходи на 258,1 тис. грн. у 2010 році та збільшились на 300,5 тис. грн. у 2011 році, на 418 тис. грн. у 2012 році.

Зменшились адміністративні витрати на 3,339 % у 2010 році, але вже у 2011 році вони суттєво зросли на 20,054 %, у 2012 році знову збільшились на 0,918%.

Витрати на збут у 2010 році збільшились на 12,273 %, у 2011 році зменшились на 23,141 %, але у 2012 році зросли на 74,612%.

Зменшився прибуток від операційної діяльності у 2010 році на 48,972 %, але вже у 2011 році він збільшився на 246,627% та на 26,805% у 2012 році.

Інші фінансові доходи збільшилась на 598,6 тис. грн. у 2010 році, на 373,4 тис. грн. у 2011 році, у 2012 році на 4904 тис. грн.

Інші доходи зросли у 2010 році на 2,7 тис. грн, але вже у 2011 році знизились на 87 тис. грн., у 2012 році підприємство не отримувало інших доходів крім операційної діяльності та інших фінансових доходів.

Зростання фінансових витрат у 2010 році на 595 тис. грн. та зростання інших витрат на 19,8 тис. грн. – негативно вплинуло на прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, у 2010 році підприємство взагалі не отримало прибутку, а тільки збитки у розмірі – 30 тис. грн.

У 2011 році фінансові витрати зросли на 205,2 тис. грн., але у 2012 році фінансові витрати зменшились на 4242 тис. грн., що позитивно вплинуло на зростання прибутку від звичайної діяльності у 2012 році на 595 тис. грн.

Інші витрати у 2011 році зменшились на 141,2 тис. грн., у 2012 році підприємство взагалі не здійснювало інших витрат у своїй діяльності – ці фактори позитивно вплинули на зростання прибутку від звичайної діяльності у 2012 році на 43,913% у порівнянні з 2011 роком.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування у 2011 році становив 1355 тис. грн., у 2012 році – 1950 тис. грн. це свідчить про суттєве покращення фінансового стану підприємства, оскільки прибуток від звичайної діяльності до оподаткування суттєво зростав протягом 2011-2012 рр. порівняно з 2009-2010 роками.

Податок на прибуток зростає протягом 2010-2012 рр., що пов’язано із зростанням обсягів продажу продукції, що призводило до збільшення виручки від реалізації продукції протягом трьох років.

Підприємство у 2010 році не отримало прибутку від звичайної діяльності, а лише збиток у розмірі – 30 тис. грн та чистого прибутку відповідно, але вже у 2011 році прибуток від звичайної діяльності до оподаткування порівняно із 2009 роком збільшився на 919,1 тис. грн, чистий прибуток зріс на 561,7 тис. грн.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 365; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 162.158.78.204 (0.118 с.)