ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВАВСТУП

 

Вирішальним фактором ефективності національної економіки будь-якої країни є продуктивні сили, основною складовою яких становлять люди, кадри, трудові ресурси, персонал. Від рівня їхньої підготовки , досвіду , майстерності , підготовки і найважливіше освіти залежить розвиток економіки, а в свою чергу добробут народу і його життєвий рівень.

Важливим фактором у напрямку розвитку економіки є ефективне використання трудових ресурсів із згаданими властивостями , їх досконала організація і постійна робота з ними в напрямку найбільшого ефекту. На це має бути спрямована кадрова політика будь-якого підприємства . Така політика реалізовується і загальнодержавною політикою у закладах освіти, відділами підготовки кадрів, відділами кадрів. Отже, персонал є важливою складовою ресурсного забезпечення діяльності підприємства, основною рушійною силою виробництва. В основу існуючої кваліфікації персоналу підприємства покладений принцип участі працівників у виробничій діяльності, тобто функціональний критерій. Важливими класифікаційними ознаками персоналу є також професія, спеціальність, кваліфікація, вік, стать і багато інших. Потреба в персоналі на підприємстві визначається за окремими категоріями, а категорії робітників – за професіями, спеціальностями, кваліфікаціями. Основою для розрахунку необхідної чисельності працюючих є обсяг виробленої продукції, рівень продуктивності праці, ціни на підприємстві, трудові норми: трудомісткість продукції, норми часу і виробіток, норми обслуговування, норми використання робочого часу і інше. Для ефективного використання персоналу розроблені системи управління персоналом. Вони включають розгалужену низку функціональних систем, покликані вирішувати широке коло завдань з формування трудового колективу, його розвитку, вдосконалення трудових відносин, стимулювання праці, вироблення стратегії управління персоналом, забезпечення сприятливих умов для досягнення високих виробничих результатів. Спеціалістів різних спеціальностей готують вищі навчальні заклади. Для підвищення кваліфікації створена мережа навчальних закладів: для робітників – школа з вивчення передових методів і прийомів роботи, виробничо-технічні курси, курси з оволодіння суміжними спеціальностями, курси цільового призначення, курси економічних знань. Для спеціалістів – курси та факультети підвищення кваліфікації, перепідготовки, семінари, навчальні центри. Крім того, підготовка кваліфікованих робітників для підприємства здійснюється як в системі навчальних закладів так і безпосередньо на підприємстві у формі індивідуального, бригадного курсового навчання. Отже, питання персоналу завжди буде актуальним у підприємницькій діяльності любого типу власності. Питання персоналу завжди буде залишатися у фокусі виробництва, в поглибленому науковому аналізі сучасного стану персоналу з подальшою оптимізацією якісних і кількісних його показників. Актуальність даної теми визначається тією роллю, яку відіграє персонал у загальному розвитку економіки країни, особливо з ринковою формою господарювання та конкуренцією. Предметом дослідження курсової роботи є всебічний аналіз персоналу, його підготовка, організація , управління з ціллю ефективності його використання. Метою даної роботи є висвітлення теоретичних засад формування та використання персоналу, оцінка фактичного стану його використання на ПАТ «Бердичівський машиннобудівний завод « Прогрес», розробка пропозицій щодо підвищення продуктивності праці, використання робочого часу, соціального захисту тощо.Об'єкт курсової роботи – персонал підприємства, закони і закономірності в функціонуванні трудових ресурсів.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 44 сторінках, ілюстрована 5 таблицями, 1 рисунком та 1 додатком. Список використаних джерел включає 33 найменування.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Формування персоналу та його роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємства

 

Формування персоналу організації – особлива стадія, в процесі якої закладаються основи його інноваційного потенціалу і перспектив подальшого порушування. Від своєчасного і повного рішення соціально-економічних і організаційних задач на цій стадії багато в чому залежить його ефективна робота. Відхилення чисельності персоналу від науково-обгрунтованих норм (потреб) підприємства в ній, як в меншу, так і в більшу сторону впливає на рівень трудового потенціалу. Це означає, що як дефіцит, так і надлишок персоналу однаково негативно впливають на трудовий потенціал. Так, не хватка персоналу приводить до невикористання виробничого потенціалу і надмірного навантаження на працівників; утримання надлишкової чисельності веде до недовикористання їх індивідуального потенціалу і зниження продуктивності системи в цілому. Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику. Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання. Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу. Кадрова політика формується державою, керівними партіями та керівництвом підприємств і знаходить конкретне вираження у вигляді адміністративних і моральних норм поведінки людей у суспільстві, організації. В ринковій економіці істотно змінюється суть і принципи кадрової політики. Вона є усвідомленою і цілеспрямованою на створення високопрофесійного трудового колективу, який би сприяв розвитку організації та особистості [18]. Кадрова політика – це система теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрямки роботи з персоналом. Вона спрямована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем людей на різних рівнях відповідальності. Основним завданням кадрової політики є: - своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і кількості відповідно до стратегії розвитку організації; - створення умов реалізації, передбачених трудовим законодавством прав і обов’язків громадян; - раціональне використання персоналу; - формування і підтримка ефективної роботи підприємства [25].

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»

 

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПАТ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Метою даної курсової роботи було вивчення персоналу, як важливої економічної категорії, оцінка показників його використання, пошук резервів для підвищення продуктивності праці, розробка програми організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності використання персоналу ПАТ «Бердичівський машиннобудівний завод « Прогрес».

Згідно з поставленою метою в роботі розглянуто економічні аспекти використання використання персоналу підприємства, висвітлено теоретичні основи формування і розвитку персоналу, як складної економічної категорії. Визначена його роль у виробничому процесі, розглянуто економічні аспекти його використання. Поглиблено і детально досліджено структуру персоналу підприємства та його соціально-економічні характеристики, проаналізовано систему планування та розвитку персоналу. Проаналізовано показники ефективності використання персоналу, а саме показники продуктивності праці, трудомісткості, показники використання робочого часу. Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання персоналу.

У другому розділі розглянуто особливості господарської діяльності та проведений аналіз складу , структури та ефективності використання трудових ресурсів на досліджуваному підприємстві.

В третьому розділі були запропоновані основні напрями покращення показників ефективного використання персоналу підприємства, серед яких можна виділити такі як покращення показників використання персоналу за рахунок зниження трудомісткості праці; розроблення програми підвищення середньогодинного та середньоденного виробітку продукції, удосконалення організації, обслуговування та атестації робочих місць, що сприяє раціональному використанню робочого часу; вивчення і впровадження передових прийомів і методів праці, удосконалення організації підбору, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; оптимізація режимів праці і відпочинку, встановлення найбільш раціонального чергування часу роботи та відпочинку протягом робочої зміни, тижня, місяця; розвиток мотиваційного механізму, спрямованого на посилення почуття відповідальності працівника за результати своєї праці та всього колективу; поділ і кооперація праці, що передбачають науково обґрунтований розподіл працівників за певними трудовими функціями, робочими місцями, а також об'єднання працівників у виробничі колективи; зміцнення дисципліни праці, виховання сумлінного ставлення до праці; підвищення творчої активності працівників та інші. Розглянуто шляхи оцінювання персоналу та вимоги до організації робочого місця. Наведено систему мотивації праці на підприємстві.

Також в цьому розділі запропоновано програму організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності використання персоналу ПАТ «Бердичівський машиннобудівний завод «Прогрес», зокрема визначення та аналіз показників формування і використання персоналу підприємства; пошук і аналіз резервів підвищення ефективності формування і використання персоналу на основі інформації, одержаної в ході аналізу; розробка плану використання резервів підвищення ефективності формування і використання персоналу, який повинен включати конкретні терміни і заходи по їх реалізації, передбачати фінансування витрат на ці заходи й очікуваний економічний ефект від їх впровадження, визначати відповідальних виконавців; розробка систем мотивації працівників за досягнення запланованих результатів; контроль за реалізацією заходів, передбачених планом і всією програмою, та регулювання їх виконання; вимірювання і оцінка реального впливу передбачуваних заходів на підвищення ефективності формування і використання персоналу підприємства. Також конкретно розглянуто, що входить до кожного з наведених етапів.

 

 

Основна література

 

8. Богиня Д.П., Гріжнова О.А. Основи економіки праці. - К.: «Знання-Прес», 2010.

9. Колот А.М. Мотивація персоналу: підруч. / А.М. Колот.- К.: КНЕУ, 2002.

10. Овчинникова Т.И., Кобелева С.В. Современная концепція стимулирования деятельности работников // Кадры предприятия. - 2007.

11. Нємцов В. Д, Довгань Л.Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій: Навч.

посіб. - К: TOB "УВПКЕкс об", 2010.

12. Занюк С С Психологія мотивації: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2010.

13. Мишурова И. В., Кутелев П. В. Управление мотивацией персонала. - М.:

ИКЦ- МАРТ; Ростов-на-Дону; Издательский центр «Март», 2006.

14. Журавлев П.В., Одегов Ю. Г., Волгин Н.А. Управление человеческими

ресурсами: опыт индустриальноразвитых стран. -М.: Экзамен, 2010.

15. Бойко Е.В., Желябин В.А., Беличенко А.Г. Мотивация персонала. –

Запорожье: Изд-во ЗГИ А, 2009.

16. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч.

посіб. К.: Кондор, 2003.

17. Вдовенко Л. Матеріальне стимулювання працівників в підприємниць- ких структурах// Агроінком.- 2010.

18. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник: / Покропивний

С.Ф. - К.: КНЕУ, 2010.

 

Допоміжна література

 

19. Іванова М. Стимулювання працівників промислового підприємства щодо ефективного управління оборотними коштами// Регіональна економіка.- 2006.

20. Кузьмів О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навчальний посібник / Кузьмів О.Є., Мельник О.Г. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2002.

21. Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник / Колот А. М. - К.: КНЕУ,

2010.

22. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. К.: ВД «Професіонал», 2010.

23. Волгин А. П. Управление персоналом в условиях рыночной экономики:

Учебник - М: 2010.

24. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. - К.:

МАУП, 2007.

25. Економіка підприємства.: Підручник/За заг.ред. С.Ф.Покропивного. Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2005.

26. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний

посібник. -Київ: КНЕУ, 2008.

27. Новицкий А.Г. Население и трудовые ресурсы. Справочник. Москва:

Мысль. 2010.

28. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч.посіб.- 2-ге вид., випр. доп. - К.: Знання, 2009.

29. Теорія і практика управління персоналом: Навч.-метод. посібник / Авт.-

уклад. Г.В.Щокін. - К.: МАУП, 2008.

30. Шваб Л.І. Економіка підп.:Навчальний посібник для студентів вищих навч. Закладів. 4-е вид. - К.: Каравела, 2007.

 

Інфоормаційні ресурси

 

31. www.rada.gov.ua

32. www.smida.gov.ua

33. www.progress.ua

 

 

ДОДАТКИ

 

ДОДАТОК А

ВСТУП

 

Вирішальним фактором ефективності національної економіки будь-якої країни є продуктивні сили, основною складовою яких становлять люди, кадри, трудові ресурси, персонал. Від рівня їхньої підготовки , досвіду , майстерності , підготовки і найважливіше освіти залежить розвиток економіки, а в свою чергу добробут народу і його життєвий рівень.

Важливим фактором у напрямку розвитку економіки є ефективне використання трудових ресурсів із згаданими властивостями , їх досконала організація і постійна робота з ними в напрямку найбільшого ефекту. На це має бути спрямована кадрова політика будь-якого підприємства . Така політика реалізовується і загальнодержавною політикою у закладах освіти, відділами підготовки кадрів, відділами кадрів. Отже, персонал є важливою складовою ресурсного забезпечення діяльності підприємства, основною рушійною силою виробництва. В основу існуючої кваліфікації персоналу підприємства покладений принцип участі працівників у виробничій діяльності, тобто функціональний критерій. Важливими класифікаційними ознаками персоналу є також професія, спеціальність, кваліфікація, вік, стать і багато інших. Потреба в персоналі на підприємстві визначається за окремими категоріями, а категорії робітників – за професіями, спеціальностями, кваліфікаціями. Основою для розрахунку необхідної чисельності працюючих є обсяг виробленої продукції, рівень продуктивності праці, ціни на підприємстві, трудові норми: трудомісткість продукції, норми часу і виробіток, норми обслуговування, норми використання робочого часу і інше. Для ефективного використання персоналу розроблені системи управління персоналом. Вони включають розгалужену низку функціональних систем, покликані вирішувати широке коло завдань з формування трудового колективу, його розвитку, вдосконалення трудових відносин, стимулювання праці, вироблення стратегії управління персоналом, забезпечення сприятливих умов для досягнення високих виробничих результатів. Спеціалістів різних спеціальностей готують вищі навчальні заклади. Для підвищення кваліфікації створена мережа навчальних закладів: для робітників – школа з вивчення передових методів і прийомів роботи, виробничо-технічні курси, курси з оволодіння суміжними спеціальностями, курси цільового призначення, курси економічних знань. Для спеціалістів – курси та факультети підвищення кваліфікації, перепідготовки, семінари, навчальні центри. Крім того, підготовка кваліфікованих робітників для підприємства здійснюється як в системі навчальних закладів так і безпосередньо на підприємстві у формі індивідуального, бригадного курсового навчання. Отже, питання персоналу завжди буде актуальним у підприємницькій діяльності любого типу власності. Питання персоналу завжди буде залишатися у фокусі виробництва, в поглибленому науковому аналізі сучасного стану персоналу з подальшою оптимізацією якісних і кількісних його показників. Актуальність даної теми визначається тією роллю, яку відіграє персонал у загальному розвитку економіки країни, особливо з ринковою формою господарювання та конкуренцією. Предметом дослідження курсової роботи є всебічний аналіз персоналу, його підготовка, організація , управління з ціллю ефективності його використання. Метою даної роботи є висвітлення теоретичних засад формування та використання персоналу, оцінка фактичного стану його використання на ПАТ «Бердичівський машиннобудівний завод « Прогрес», розробка пропозицій щодо підвищення продуктивності праці, використання робочого часу, соціального захисту тощо.

Об'єкт курсової роботи – персонал підприємства, закони і закономірності в функціонуванні трудових ресурсів.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 44 сторінках, ілюстрована 5 таблицями, 1 рисунком та 1 додатком. Список використаних джерел включає 33 найменування.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1045; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.106 (0.015 с.)