Динаміка обсягу та складу капіталу підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Динаміка обсягу та складу капіталу підприємства(тис. грн.)

Показник Абсолютний приріст, тис. грн. Темп приросту, %
1.07 до 1.01 1.07 до 1.01 1.07 до 1.01 1.07 до 1.01
Власний капітал        
Довгострокові зобов’язання        
Короткостроковий банківський кредит        
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Кредиторська заборгованість за розрахунками        
Інші поточні зобов’язання        
Поточні зобов’язання        
Разом позиковий капітал        
Всього капітал        

Дані таблиці свідчать про те, що підприємство фінансує свою діяльність за рахунок власного та позикового капіталу. Зокрема в складі позикового капіталу підприємства спостерігаємо наявність і довгострокового, і короткострокового позикового капіталу. За перше півріччя досліджуваного періоду загальна сума капіталу підприємства зменшилася на ___ тис. грн., що склало ____%. Таке зменшення було викликано скороченням як власного, так і позикового капіталу підприємства (на ____% та ___% відповідно). Скорочення позикового капіталу було викликано суттєвим зменшенням кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги підприємства, яке склало _____%. В той же час обсяг залученого підприємством короткострокового банківського кредиту зріс на 75 тис. грн., що склало _____%.

В другому півріччі періоду, що аналізується, капітал підприємства збільшився на ____ тис. грн., що склало ____ %. Цього разу збільшення капіталу було викликано зростанням обсягу всіх його елементів. Зокрема власний капітал збільшився практично до обсягу попереднього періоду (на ______%). Збільшення ж позикового капіталу склало _____%. Таке зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу залучення короткострокового банківського кредиту (на ___%) та кредиторської заборгованості товарного характеру (на _____%). Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство в другому півріччі періоду, що аналізується, збільшило фінансування поточної діяльності за рахунок короткострокових кредитних ресурсів.

Наступним кроком аналітичної роботи є розрахунок та аналіз структури капіталу підприємства (таблиця 3).

 

Таблиця 3

Динаміка структури капіталу підприємства

(%)

Показник Питома вага станом на: Абсолютна зміна
1.01.хх 1.07.хх 1.01.хх 1.07 до 1.01 1.07 до 1.01
Власний капітал          
Довгострокові зобов’язання          
Короткостроковий банківський кредит          
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          
Кредиторська заборгованість за розрахунками          
Інші поточні зобов’язання          
Поточні зобов’язання          
Разом позиковий капітал          
Всього капітал 100% 100% 100% х х

Дані табл. 3 свідчать про те, що підприємство фінансує свою діяльність в основному за рахунок власного капіталу, частка якого впродовж року коливалася від ___% до ___%. Відповідно, позиковий капітал в загальній сумі капіталу підприємства не перевищував ___%. Така ситуація свідчить про достатньо високий рівень фінансової стійкості, незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування та його кредо спроможності, але, з іншого боку, про недостатньо високий рівень ефективності використання власного капіталу.

Впродовж періоду, що аналізується, структура капіталу підприємства не зазнала суттєвих змін. Якщо на кінець першого півріччя в порівнянні із початком року частка власного капіталу дещо зросла, то до кінця року ситуація змінилася: частка позикового капіталу в загальній сумі капіталу підприємства зросла практично на ___%. Це зростання в основному відбулося за рахунок збільшення частки короткострокового банківського кредиту в обсязі джерел фінансування.

В подальшому при формуванні капіталу підприємству доцільно було б оптимізувати структуру капіталу, збільшивши питому вагу позикового капіталу, що призвело б до збільшення ефективності використання власного капіталу підприємства.

? Задача 27. Оцінка ефективності використання позикового капіталу підприємства

За даними фінансової звітності підприємства розрахувати показники ефективності використання позикового капіталу підприємства (таблиця 1 та 2).


Таблиця 1

Витяг з балансу підприємства

тис.грн

ПОКАЗНИКИ На початок 1-го року На кінець 1-го року На кінець 2-го року
АКТИВ      
Залишкова вартість основних засобів 19266,55 47292,85 50623,55
Залишкова вартість нематеріальних активів 10121,8 10110,6 10122,7
Довгострокові фінансові інвестиції 10418,9
Всього необоротних активів 39807,25 70930,5 74273,3
Виробничі запаси 27430,9 31656,6 34218,4
Незавершене виробництво 1638,65 1493,15 1811,55
Запаси готової продукції 15352,2 19790,1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) 17780,15 25985,4 33982,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками 8879,3 12280,82 13249,41
Інша дебіторська заборгованість 7251,6 2633,7
Грошові активи 326,1 1789,3 2691,05
Всього оборотних активів 70612,7 91191,2
Всього активів 162121,6 188101,2
ПАСИВ      
Статутний капітал 37810,9 37810,9 37810,9
Резервний капітал 1371,1 2939,6 4405,55
Нерозподілений прибуток 24721,65 53411,1 69915,15
Всього власний капітал 63903,65 94161,6
Короткостроковий банківський кредит 21891,9 30700,6
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 21673,4 46004,6 41404,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 88,1 218,3 57,9
з бюджетом 54,8 313,3 1032,8
з позабюджетних платежів 1188,65 1188,6 1188,5
з оплати праці 201,65 151,55 583,45
Інші поточні зобов'язання 1417,8 1065,72 1001,51
Всього позиковий капітал 46516,3 67960,1 75969,6
Всього пасивів 110419,95 188101,2

Таблиця 2

Показники діяльності підприємства

тис.грн

Показники 1-й рік 2-й рік
Виручка від реалізації продукції 470786,3 518710,1
Собівартість реалізованої продукції 333912,2 354748,3
Фінансові витрати 5853,1 6352,7
Фінансовий результат звичайної діяльності до оподаткування 31551,4 31713,6
Чистий прибуток 31369,3 29320,3

Розв’язок

Алгоритми розрахунку показників ефективності використання позикового капіталу підприємства:

1. Кредитовіддача (КрВ) = ,

де ВРП ― виручка від реалізації продукції;

― середня сума позикового капіталу.

Характеризує обсяг виручки від реалізації продукції, отриманий на одиницю позикових ресурсів.

2. Кредитомісткість (КрМ) = ,

Характеризує обсяг позикового капіталу, необхідний для отамання одиниці виручки від реалізації продукції.

3. Період обороту позикового капіталу (ПОпк) =

де Д – кількість днів у досліджуваному періоді.

Характеризує тривалість одного повного обороту середньої суми позикового капіталу.

4. Коефіцієнт оборотності позикового капіталу (КОпк)= ,

Характеризує кількість оборотів середньої суми позикового капіталу за певний період.

 

5. Рентабельність позикового капіталу за чистим прибутком (Рпк) = =

де ЧП – сума чистого прибутку.

6. Коефіцієнт кратності відсотків (ККВ) =

де ФРЗДдоп – сума фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування;

ФВ – сума фінансових витрат.

 

Таблиця 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.008 с.)