Що в перекладі з латинського означає поняття «фінанси»?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що в перекладі з латинського означає поняття «фінанси»?1) Платіж;

2) Гроші;

3) Кредит;

4) Депозит.

 

В якому столітті з’явилася сучасна форма слова finance?

1) 19;

2) 13;

3) 20;

4) 18.

 

Складовою частиною якої науки на початку другого тисячоліття розглядалася фінансова наука?

1) Філософія;

2) Менеджмент;

3) Мистецтво;

4) Природознавство.

Хто вперше в 1573 році ввів у науковий обіг термін «Фінанси»?

1) Жан Боден;

2) Аристотель;

3) Платон;

4) Архімед.

Внаслідок чого у 15-17 ст. виникли поняття «державні фінанси», «державний бюджет», «державний кредит»?

1) Відокремлення державної казни від казни сімей монархів;

2) Велика Французька революція;

3) Фінанси почали використовуватися для позначення податків;

4) Фінансовий стан населення став

 

Хто в 1794 році представив королю звіт про фінансовий стан нації? ?

1) Жак Неккер;

2) Ф. Кене;

3) Ф. Юсті;

4) А. Тюрго.

 

В якому столітті виникла фінансова наука?

1) в 15 ст.;

2) в 5 ст.;

3) в 21 ст.;

4) в 10 ст.

Чому були присвячені праці Т. Мека, Дж. Локка, Т.Гоббса в 17 ст.?

1) Проблемам екології;

2) Проблемам оподаткування;

3) Проблемам мистецтва;

4) Проблемам раціонального використання фінансових ресурсів.

 

Якому питанню приділили увагу в 17-18 століттях німецькі вчені Л. фон Секондорф, Ф, Юсті?

1). Питанню управління фінансами;

2) Питанню трактування поняття фінанси;

3) Питанню глобалізації;

4) Питанню соціальної політики Германії.

 

Що в праці «Система фінансового господарства» 1746 року Ю. Юстом вперше було викладено?

1). Основні положення фінансової науки;

2) Положення з оподаткування прибутку;

3) Положення з медицини;

4) Положення політичної економіки.

Яка основна ідея фізіократів у фінансовій науці?

1). Лише земля дає чистий дохід;

2) Залежність рівня добробуту населення від платоспроможності;

3) Фінанси – це тільки гроші;

4) Держава не може одержувати дохід у формі податку на землю.

 

Ідеї, в якій праці А. Сміта сприяли тому, що наука про фінанси остаточно набула самостійного значення?

1) Дослідження щодо природи і причин багатства народів;

2) Система фінансового господарства;

3) Трактат про податки і збори;

4) Фінансові нерви держави.

 

Яка головна ідея праці «Основи політичної економії та оподаткування» Д. Рікардо?

1) Всі податки сплачуються з прибутку капіталіста;

2) Всі податки сплачуються з виручки капіталіста;

3) Податки не повинні сплачуватись;

4) Податки сплачуються народними масами.

 

Хто написав перший підручник з фінансів?

1) Платон;

2) К. – Г. Рау;

3) А. Сміт;

4) Д. Рікардо.

53. Фінансова система - це :

1) сукупність фінансових установ;

2) сукупність різних сфер фінансових відносин, в процесі яких утворюються і використовуються фонди грошових коштів;

3) сукупність економічних відносин, що виникають в процесі формування і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів;

4) система правових норм, які регулюють фінансові відносини.

 

54. Основним методом фінансового правового регулювання є:

1) метод владних приписів;

2) метод гласних приписів;

3) метод узгодження;

4) метод рекомендацій.

 

55. Основними формами прямої участі державного впливу на розвиток економіки є:

1) інформатизація;

2) стандартизація;

3) бюджетне фінансування і перерозподіл ВВП;

4) моніторинг.

56. Сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в межах кордонів країни за рік, це:

1) чистий внутрішній продукт;

2) валовий внутрішній продукт;

3) валовий національний продукт валовий національний доход;

4) валовий прибуток держави.

 

57. Сукупність заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і використання, які держава здійснює через фінансову систему являє собою:

1) фінансову стратегію;

2) фінансову політику;

3) фінансовий механізм;

4) грошово-кредитну політику.

 

За яким критерієм капітал поділяють на основний та оборотний?

1) важливістю для виробничо-господарської діяльності;

2) походженням;

3) вартістю;

Формою участі в процесі виробництва та особливостями перенесення власної вартості на вартість кінцевого виробу..

59. Через яку політику держава захищає свої інтереси:

1) митну політику;

2) бюджетну політику;

3) валютну політику;

Вірні відповіді 1), 3).

 

60. Сукупність форм, методів і важелів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток суспільства являє собою:

1) фінансова стратегія;

2) фінансова тактика;

3) фінансовий механізм;

4) немає вірної відповіді.

 

61. Об’єктом фінансового планування є:

1) фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і перерозподілу ВВП;

2) обсяги фінансових ресурсів;

3) частина ВВП на загальнодержавні потреби;

4) перспективні фінансові плани.

 

62. Що є складовими елементами фінансового механізму:

1) фінансове планування й прогнозування;

2) управління фінансами;

3)фінансовий контроль, фінансове забезпечення;

Всі відповіді вірні.

63. До інструментів фіскальної політики відносяться:

1) зміна норми резервних вимог

Зміна державних видатків та ставок оподаткування

3) зміна центральним банком облікової ставки

4) купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку

 

64. Які методи використовують для виконання фінансового плану:

1) нормативні;

2) розрахунково-аналітичні;

3) балансовий метод, метод економіко-математичного моделювання;

Всі відповіді вірні.

 

65. При здійсненні фінансової політики управління боргом повинно бути спрямоване на:

1) стабілізацію економіки і підвищення темпів економічного зростання;

2) заохочення інвестицій;

3) скорочення виплат за боргом;

4) протидію відпливу капіталів за кордон.

66. Складовими фінансової політики є:

1) бюджетна та податкова політика;

2) грошово-кредитна та митна політика;

3) інвестиційна політика;

Усі відповіді вірні.

67. Дисконтна політика держави полягає у:

1) здійсненні валютних інтервенцій;

2) маневруванням обліковою ставкою для регулювання грошової маси;

3) розподілі національного доходу;

4) визначанні ставок оподаткування.

68. Фінансові плани за тривалістю дії бувають:

1) поточні, оперативні та перспективні;

2) загальні, вибіркові та часткові;

3) немає правильної відповіді;

4) всі відповіді вірні.

69. Поняття "фонд" – це

1) кошти, акумульовані на спеціальному рахунку і призначені для конкретних цілей;

2) організація, яка розпоряджається коштами та активами;

3) кошти без цільового призначення;

4) рахунок державної установи в банку.

 

70. Джерелами формування доходів бюджетів позабюджетних фондів можуть бути:

1) обов'язкові внески та збори і доходи від розміщення тимчасово вільних коштів;

2) цільові надходження з бюджету і кредити;

3) добровільні внески і пожертвування і надходження з інших законодавчо визначених джерел

4) всі відповіді вірні.

71. Позабюджетні фонди за рівнем управління діляться на:

1) соціальні та економічні;

2) державні та недержавні;

3) загальнодержавні та регіональні;

4) кредитні та страхові.

72. Соціальні позабюджетні фонди функціонують як самостійні фінансові системи та не включаються до складу Державного бюджету України з:

1) 1991 року;

2) 1996 року;

3) 2001 року;

4) 2006 року.

 

73. Метод формування позабюджетних фондів, який передбачає добровільні пожертвування фізичних та юридичних осіб адресного призначення має назву:

1) нормативний;

2) коефіцієнтний;

Добровільних інвестицій.

74. Основним завданням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності є:

1) організація та здійснення відповідного виду страхування;

2) отримання доходу;

3) надання особам соціальних послуг;

4) фінансування інтенсивної діяльності фонду.

 

75. Розміри внесків та зборів на обов'язкове державне соціальне страхування встановлюються:

1) що 5 років;

2) щорічно;

3) щоквартально;

4) щомісячно.

76. Розміри внесків та зборів на обов'язкове державне соціальне страхування встановлюються:

1) Кабінетом Міністрів України;

2) Верховною Радою України;

3) Фондами соціального страхування;

4) Державною податковою адміністрацією.

 

77. Нагляд за діяльністю соціальних позабюджетних фондів проводить:

1) Наглядова рада;

2) Верховна Рада України;

3) Секретаріат Президента України;

4) не проводиться.

 

78.. Серед видів державного соціального страхування в Україні фактично ще не запроваджене як загальнообов'язкове на державному рівні:

1) пенсійне страхування;

2) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

3) медичне страхування;

4) страхування на випадок безробіття.

 

79. Основне джерело формування доходів Пенсійного фонду України:

1) страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

2) внески добровільно застрахованих осіб;

3) обов'язкові збори на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій;

4) кошти Державного бюджету України та державних цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду України у випадках, передбачених законодавством.

 

? 80. Для найманих працівників розмір страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань становить:

1) 0,5 %;

2) 1 %;

3) диференційовані за галузями економіки і видами робіт за професійним ризиком виробництва;

4) не сплачують.

 

81. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується застрахованим особам залежно від:

1) мінімальної заробітної плати;

2) місячної заробітної плати;

3) страхового стажу;

4) розміру страхового внеску.

82. Страхуванню на випадок безробіття не підлягають:

1) працюючі пенсіонери та особи, які мають право на пенсію;

2) іноземці;

3) особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

Всі відповіді вірні.

83. Розміри соціальних виплат не мають бути:

1) меншими від прожиткового мінімуму;

2) меншими від мінімальної заробітної плати;

3) більшими за прожитковий мінімум;

4) більшими за мінімальну заробітну плату.

84. Фінансування заходів, пов'язаних із соціальним захистом, охороною життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, здійснюється:

1) Пенсійним фондом;

2) Фондом соціального страхування на випадок безробіття;

3) Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

4) Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами.

 

85. Розмір Єдиного соціального внеску дорівнює:

1) 50 % від фонду оплати праці;

2) сумі внесків до всіх фондів;

3) сумі внесків до Пенсійного фонду та одного з фондів соціального страхування;

4) 100 неоподаткованим мінімумів.

 

86. Єдиний соціальний внесок повинен бути сплачений не пізніше:

1) 1 числа місяця, наступного за звітним;

2) 10 числа місяця, наступного за звітним;

3) 20 числа місяця, наступного за звітним;

4) останнього числа місяця, наступного за звітним.

87. Фінанси підприємств являють собою:

1) грошові кошти;

2) наявні на підприємстві кредитні ресурси;

3) економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в процесі руху вартості;

4) грошові фонди підприємства.

 

88. Основною метою діяльності підприємства, що діє в умовах ринку, є:

1) максимізація грошових коштів;

2) максимізація прибутку;

3) максимізація обсягів виробництва;

4) підвищення рентабельності.

 

89. Які з відносин не входять до складу фінансів підприємств:

1) між робітниками підприємства та торговельними організаціями;

2) між підприємством та його робітниками;

3) між підприємством і державою;

4)між підприємствами

90. За зобов'язаннями повну необмежену майнову відповідальність несуть:

1) приватні підприємства і підприємці;

2) державні комерційні підприємства і господарські товариства;

3) казенні підприємства;

4) всі відповіді вірні.

 

91. Не набувають статусу юридичної особи об'єднання підприємств:

1) приватні товариства;

2) пайові інвестиційні фонди;

3) закриті акціонерні товариства;

4) державні (комунальні) організації.

 

92. Основні функції фінансів суб'єктів підприємництва:

1) контроль фінансових ресурсів;

2) формування та розподіл фінансових ресурсів;

3) розподіл та контроль фінансових ресурсів;

Вірні відповіді 1 та 2.

93. Фінансування не лише відтворення, а й розвиток підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів – це:

1) принцип самоокупності;

2) принцип саморегулювання;

3) принцип самофінансування;

4) принцип розмежування.

 

94. На момент утворення суб'єкта підприємництва формується:

1) резервний капітал;

2) вилучений капітал;

3) запозичений капітал;

Статутний капітал.

95. Частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань:

1) статутний капітал;

2) власний капітал;

3) резервний капітал;

4) додатковий капітал.

96. До основного капіталу підприємств належать:

1) нематеріальні активи;

2) гроші та їх еквіваленти;

3) товари;

4) дебіторська заборгованість.

 

97. Інтелектуальна інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання:

1) корпоративних прав, цінних паперів, деривативів;

2) будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності;

3) транспортних засобів, техніки;

4) ліцензій, ноу-хау, патентів.

98. Прибуток банку - це:

1) різниця між витратами та доходами;

2) дохід банку;

3) перевищення доходів над витратами;

4) всі відповіді вірні.

99. банки на відміну від інших суб'єктів господарювання не сплачують:

1. податок на рухоме майно;

2. плату за землю;

3. податок на додану вартість;

4. податок з прибутку.

 

100. Процес розвитку науково-технічного прогресу і поява більш досконалих і продуктивних основних фондів є причиною:

1) фізичного зносу;

2) фізичного та морального зносу;

3) морального зносу;

4) не має вірної відповіді.

 

101. Що з переліченого не належить до суб’єктів господарювання:

1) політичні партії та громадські організації;

2) бюджетні установи;

3) страхові компанії;

4) не має вірної відповіді.

102. Об'єднання фізичних осіб як споживачів, котрі отримують доходи з метою поліпшення свого матеріального становища визначають як:

1) загально державне утворення;

2) домашні господарства;

3) фінансові корпорації;

4) державні й недержавні корпорації.

 

103. Власні та прирівняні до власних фінансові ресурси – це:

1) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, резервний фонд;

2) довгострокові банківські позики;

3) лізинг;

4) веселі видані.

 

104. Надання одним підприємством іншому права на виробництво і продаж товарів під його товарним знаком або за його технологією – це:

1) оперативний лізинг;

2) фінансовий лізинг;

3) франчайзинг;

4) іпотечні кредити.

105. Несуть майнову відповідальність у межах грошових коштів без її перекладання на рухоме і нерухоме майно засновників:

1) державні (комунальні) організації;

2) державні комерційні підприємства;

3) приватні підприємства;

4) казенні підприємства;

 

106. Сума коштів, спрямованих на формування основних та оборотних засобів підприємств, це:

1) фінанси;

2) грошові накопичення;

3) фонди грошових ресурсів;

4) фінансові ресурси;

5)активи.

107. До оперативних фінансових планів відносяться:

1) бізнес-план;

2) Державний бюджет;

3) кошторис доходів і видатків;

Платіжний календар.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 425; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.02 с.)