ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУБюджет у сучасному його розумінні сформувався в результаті тривалого історичного процесу еволюції суспільства: трансформації натурального господарства у грошово-мінове, становлення держави, ускладнення економічного і фінансового життя.

Т 44. Першим роком, коли був сформований бюджет вважається 1781 р., саме тоді міністр фінансів Франції Жак Неккер представив звіт королю Людовіку ХVІ про стан фінансів нації. Вперше був оприлюднений офіційний документ, який вміщував середні звітні дані за декілька років про державні доходи і видатки країни. До цього часу на рівні держави складалися окремі кошториси та рахунки, дуже часто неповні, лише за основними параметрами фінансового господарства.

Сам термін «бюджет» набув розповсюдження у офіційних документах лише на початку ХІХ ст., його буквальний переклад означає "шкіряний мішок", "шкіряний гаманець". Уявлення про бюджет як офіційний звіт про публічні доходи і видатки відображало початкову практику складання цього документу в кінці ХVІІІ ст. саме у вигляді фактично зібраних доходів і здійснених видатків. Подальший розвиток і ускладнення економічного і фінансового життя, посилення ролі держави вимагало переходу до визначення попередніх розмірів доходів і на цій основі здійснення видатків. Отже з офіційного звіту про доходи і видатки бюджет поступово перетворюється в документ, який відображав передбачувані доходи і видатки.

 

Т. 54. Загальними є два методи правового регулювання імперативний (владно-авторитарний, директивний) — суворо обов'язковий, побудований на засадах влади і підпорядкування, на відносинах субординації (метод «вертикалі»). Він припускає заборони, обоє 'язки, покарання. диспозитивний — автономний, побудований на засадах автономії, юридичної рівності суб'єктів, угоди сторін, їхній неспів-підлеглості між собою (метод «горизонталі»). Він припускає дозволяння. Так, метод владних приписів (зобов'язування) є властивим, як правило, адміністративному праву метод рівності сторін і вільного волевиявлення (дозволяння) -- цивільному праву, метод справедливої винагороди І заохочення — трудовому праву, метод заборони (заборона недозволених дій) — кримінальному праву, метод дозволяння — підприємницькому праву і т.д. За допомогою методу правового регулювання можна легше орієнтуватися, до якої галузі права належать ті чи інші поняття й терміни. Термін «договір», скажімо, вживається в різних галузях права — конституційному, міжнародному, трудовому, циві-. льному.

 

Т.72. У 2001 р. започатковано новий етап розвитку соціальних позабюджетних фондів. З цього часу вони функціонують як самостійні фінансові системи та не включаються до складу Державного бюджету України. Державний фонд спри­яння зайнятості населення трансформований у Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а Фонд соціально­го страхування — У Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похован­ням. Створено новий Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Т. 73. Передбачається, що законом про загальнообов'язкове пенсійне забезпечення громадянам буде надано право, у разі бажання, перевести їх обов'язкові пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного ними недержавного пенсійного фонду (тобто на третій рівень). Це дозволить застрахованим особам самостійно вирішувати, яка інвестиційна політика є найбільш прийнятною для інвестування їх пенсійних заощаджень, а отже - в більшій мірі впливати на розмір своєї майбутньої пенсії. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

 

Т.86. Згідно із Законом про єдиний соціальний внесок (стаття 9, п.8), фізичні особи-підприємці на спрощеній системі мають сплатити єдиний соціальний внесок до 20-го числа місяця, наступного за базовим звітним періодом. І, згідно з тим же Законом, базовим звітним періодом для таких підприємців є рік.

 

Т.91. Пайови́й інвестиці́йний фо́нд (ПІФ) — це інвестиційний фонд, активи якого належать інвесторам на правах спільної часткової власності, та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і враховуються окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд:

  • Не є юридичною особою, створюється компанією з управління активами шляхом продажу (розміщення) інвесторам випущених нею інвестиційних сертифікатів
  • При підписанні договорів купівлі або продажу активів фонду КУА діє від свого імені
  • КУА веде облік результатів діяльності фонду окремо від власної господарської діяльності та інших ІСІ.
  • Мінімальний обсяг активів — 1 250 мінімальних заробітних плат, з 01.12.2006 р. — 500 000 грн.

Т.97. Інтелектуальні інвестиції здійснюються у вигляді:
1. придбання виключних прав користування — купівля патентів, ліцензій на винахід, промислові зразки, товарні знаки;

2. придбання інформаційних послуг через наймання різного роду спеціалістів — вчених і практиків за контрактом чи у вигляді разового придбання інформаційних послуг консультування, експертиза, рекомендації та ін.); 3. придбання науково-технічної продукції, тобто інтелектуальних товарів у матеріальній формі (проектно-кошторисної документації, програм, методик, ноу-хау);

4. вкладень у людський капітал, тобто витрат на освіту, підготовку та перепідготовку кадрів, навчання тощо.

Фінансування інтелектуальних інвестицій може здійснюватися за рахунок трьох джерел: бюджетних асигнувань і коштів державних підприємств; приватно-підприємницького капіталу; спонсорських коштів, субсидій окремих фірм чи приватних осіб. Щодо першого з перелічених джерел, то воно здійснюється державою з метою підвищення інтелектуального потенціалу суспільства. Споживачами інтелектуальних товарів і послуг, які фінансуються з держбюджету, виступають широкі верстви населення, які навчаються у середніх школах, ПТУ, ліцеях, коледжах, технікумах, вузах, працюють у державних НДІ, купують навчальну літературу за державними пільговими цінами. Інтелектуальні інвестиції до науково-дослідницької діяльності реалізуються у вигляді венчурних проектів, через створення різного роду науково-дослідницьких, інжинірингових та консалтингових фірм. Таку форму інтелектуальних інвестицій відносять до інновацій.

 

Т. 104. Франча́йзинг (англ. franchise, «лицензия», «привилегия»), франшиза (от фр. franchir, «освобождать»), коммерческая концессия — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. Это развитая форма лицензирования, при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки и/или бренды франчайзера.

 

Т.134. Страховий тариф

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про страхування (ст.10) м. Київ, 7 березня 1996 року N 85/96-ВР

VVСтраховий тариф (брутто-тариф) - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми. Страховий тариф складається з двох частин - нетто-ставки та навантаження.

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України (п.1 Додатка) ( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1645 від 23.11.2006 ) від 17 вересня 1997 р. N 1021 Київ (див. текст)

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Тимчасової методики визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів (Тимчасова методика, розд.2) N 181 від 15.05.2001 м.Київ

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВИЛА добровільного страхування транспортних засобів /КАСКО/ (розд. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРАВИЛАХ) N 19-1 від 25.03.1997

 

Т.135. 1. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхувальником першого страхового платежу, якщо інше не встановлено договором.

1. Стаття, що коментується, формулює загальне для всіх договорів страхування правило про початок їхньої дії, визначаючи це моментом сплати першого її внеску. Сторони має право визначити і більш пізні строки вступу договору в силу. Він може набирати чинності і в момент підписання договору, якщо сторони дійшли згоди до цього.
Варто відрізняти зазначений момент, з якого у всіх сторін договору виникають взаємні права й обов'язки, від "страхування, обумовленого договором страхування". Під цим формулюванням мається на увазі страхове покриття, поняття більш широке, ніж договір страхування Воно полягає в прийнятті страховиком обов'язку відшкодувати збитки по страхових випадках, що відбулися в обумовлений договором відрізок часу, причому не обов'язково після вступу договору в силу.

Т.146. ХЕДЖЕР – категория участников биржевой торговли, цель которых - совершение операций для защиты от риска изменения цены. Совершает на бирже операции хеджирования. В качестве хеджера обычно выступает продавец или покупатель реального актива (товар, валюта, ценные бумаги). Заключив сделку на поставку или получение актива в будущем, он с помощью операции хеджирования на бирже защищает себя от возможного неблагоприятного изменения цен к моменту наступления расчёта за поставку или получение товара.

Хеджува́ння, Хедж (англ. Hedging, англ. Hedge) — засіб зменшення ризику шляхом укладання протилежної угоди. Форма страхування вартості товару або прибутку, валютного ризику при здійсненні ф'ючерсних угод у банківській, страховій, біржовій та комерційній практиці. Учасники угоди мають можливість застерегтись, знизити ступінь фінансового ризику, пов'язаного з можливою зміною кон'юнктури ринку, попиту чи рівня цін упродовж виконання умов угоди. Найбільш ефективним методом мінімізації ризиків є хеджування. Його можна визначити як сукупність дій та засобів, спрямованих на усунення ризиків або їх утримання на прийнятному рівні та отримання прибутку. Хеджування являє собою систему економічних відносин учасників фінансового ринку, які пов'язані зі зниженням кредитних та цінових ризиків і досягаються за рахунок одночасності та протилежного спрямування торгових угод на строковому ринку і ринку реального товару.Інструментом хеджування є інструменти строкового ринку (деривативи) - форвардні контракти, опціони та ф'ючерсні контракти. Деривативи - це стандартний документ, що засвідчує право придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому. В міжнародній практиці строкового ринку деривативами є форвардні контракти, ф'ючерсні контракти та опціони, що і покладено в основу законодавчого регулювання випуску та обігу деривативів в нашій країні.

 

Т.148. Лі́стинг — допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі або позабіржовій торговельній системі і здійснення попереднього і наступного контролю за відповідністю цінних паперів та їх емітентів умовам та вимогам, встановленим у правилах біржі або іншого організатора торгівлі. Емітенти самостійно приймають рішення про доцільність лістингу їх цінних паперів, за виключенням публічних акціонерних товариств, які відповідно до Закону "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. зобов'язані пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

Т.159. Розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з визначення взаємних зобов'язань за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (ст.4) м. Київ, 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР ( В редакції Закону N 3480-ІV від 23.02.2006 )

 

Т.168. Метод ЛІФО передбачає першочергове списання матеріалів за собівартістю останніх партій. В результаті відбувається завищення вартості відпущених цінностей зниження їх залишку на кінець місяця в балансі, а отже, зниження прибутку підприємства.

 

Т.176.

· Операции с валютами на FOREX (форекс) осуществляются не только против доллара. Можно также проводить операции по евро против стерлинга, йене против австралийского доллара и т. д. Такие курсы валют называются кросс-курсами. То есть кросс-курсэто курс обмена между валютами, исключая американский доллар. Активность торговли кросс-курсами оказывает определенное влияние и на основные курсы валют по отношению к доллару, и наоборот. Анализ и прогнозирование кросс-курсов, особенно для нетвердых валют, связаны с большими сложностями, поскольку рынки этих валют и объемы сделок столь незначительны, что часто подвержены сильным спекулятивным колебаниям по инициативе отдельных участников.

 

Т.182. Девальва́ція (від лат. de — префікса, що означає рух униз, та лат. valeo — маю значення) — офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці чи зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, певної іноземної валюти. У сучасних умовах термін застосовується для ситуацій значного зниження курсу національної валюти відносно «твердих» валют (зазвичай, щодо долара США, євро, SDR). Девальвація розглядається як інструмент центральних банків з управління національною валютою, протилежний ревальвації.

В умовах плаваючого валютного курсу не відбувається прямого офіційного призначення вартості національної валюти. Центральний банк може лише непрямими методами (валютними інтервенціями) змінювати курс. У цих умовах девальвація буде не результатом прийняття офіційного документа, а результатом зміни вартості валюти під впливом ринкових механізмів.

Т. 191. Кредитна експансія— комплекс заходів на розширення банківського кредитування; спрямована на прискорення економічного зростання і застосовується при антициклічному регулюванні економіки.

 

Т. 197. Зона вільної торгівлі (Free trade area) (ЗВТ) - тип міжнародної інтеграції, при якій в країнах-учасниках скасовуються митні збори і податки, а також кількісні обмеження у взаємній торгівлі згідно з міжнародним договором. Це більш глибокий тип інтеграції, ніж преференційні угоди. За кожною країною-учасницею зберігається право на самостійне і незалежне визначення режиму торгівлі по відношенню до третіх країн. У більшості випадків умови зони вільної торгівлі поширюються на всі товари крім продуктів сільського господарства. Зона вільної торгівлі може координуватися невеликим міждержавним секретаріатом, розташованим в одній із країн-членів, але зазвичай обходяться без нього, а основні параметри свого розвитку країни погоджують на періодичних нарадах керівників відповідних відомств. Між країнами-учасницями зберігаються митні кордони і пости, які контролюють походження товарів, які перетинають їхні державні кордони.

 

Т. 203. Ембарго (від ісп. embargo) — це:

  1. Наклад державою заборони на ввіз з інших держав чи вивіз із держави золота, іноземної валюти, окремих товарів, зброї та ін.
  2. Заборона державної влади заходу в свої порти іноземних кораблів або їх виходу.
  3. Часткове або повне припинення торгівлі з деякими країнами по рішенню ООН або іншої міждержавної організації в якості репресивної міри до даної держави за порушення Уставу ООН або інших недобрих дій.

Цілями ембарго можуть бути репрессалії у відношенні до іншої держави, бажання завдати їй матеріальної шкоди.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.012 с.)