На якій стадії кругообігу капіталу відбувається розподіл фінансових результатів, здійснюються платежі до бюджету, створюються відповідні фонди?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На якій стадії кругообігу капіталу відбувається розподіл фінансових результатів, здійснюються платежі до бюджету, створюються відповідні фонди?1) гроші – товар

2) товар – виробництво - товар

Товар – гроші.

109. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:

1) амортизаційні відрахування;

2) кредиторська заборгованість;

3) довгострокові банківські кредити;

4) кошти, мобілізовані на фінансовому ринку.

110. До грошових коштів підприємства відносять:

1) амортизаційні відрахування і прибуток;

2) кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підприємства;

3) фонд оплати праці;

4) резервний і страховий фонд.

 

111. Фінанси домогосподарств функціонують у:

1) натуральній формі;

2) грошовій формі;

3) 50 % натуральної та 50 % грошової форми;

4) тій формі, яку господарство обере самостійно.

 

112. До джерел фінансування домогосподарств належать:

1) заробітна плата, отримана у виробничій і невиробничій сферах (у складі собівартості продукції і послуг);

2) пенсії, стипендії, субсидії, допомога тощо (за рахунок надходжень до

суспільних фондів споживання у вигляді податків і відрахувань);

3) доходи від підсобного господарства;

4) всі відповіді вірні.

Яка функція підтримує збалансований розвиток домогосподарства як економічної одиниці?

1) розподільна;

2) регулююча;

3) контрольна;

4) інвестиційна.

114. Фінанси домашніх господарств функціонують у межах фінансової системи:

1) регіону;

2) галузі;

3) країни;

4) світу.

115.Внутрішніми грошовими потоками домогосподарства є потоки, які виникають між:

1) його учасниками;

2) домогосподарством та комерційними банками;

3) домогосподарством та державою;

4) домогосподарством та підприємствами — роботодавцями.

 

116. Індикатором фінансових негараздів домогосподарства є:

1) наявність кредиторської заборгованості;

2) наявність дебіторської заборгованості;

3) відсутність іноземної валюти на рахунках;

Нестача мінімально необхідного запасу грошових коштів.

117. До об’єктів планування основних грошових потоків належить:

1) доходи і витрати домогосподарства;

2) капіталовкладення та інші форми інвестування;

3) поточні потреби домогосподарства у власних оборотних коштах та джерела їх покриття;

Всі відповіді вірні.

118. Наявність альтернативних джерел доходів, незареєстрованих і неоподаткованих, характеризує таку модель стратегій виживання домогосподарства як:

1) перехід до самозабезпечення;

2) заснування власного бізнесу;

3) тіньова діяльність;

4) використання соціальних зв'язків.

 

119. Основним видом витрат домогосподарств є:

1) придбання товарів та послуг;

2) заробітна плата працівникам;

3) сплата податків;

4) представницькі витрати.

 

120. Частина грошових доходів населення, яка не витрачається на споживання і призначена для забезпечення потреб у майбутньому, це:

1) резерв;

2) заощадження;

3) інвестиції;

4) пенсія.

121. Мобілізацію і розміщення організованих заощаджень домогосподарств здійснює:

1) банківська система;

2) небанківські фінансово-кредитні установи;

3) місцева адміністрація;

Правильні відповіді 1) та 2).

122. Розрізняють наступні форми проведення страхування в Україні:

1) державне та приватне;

2) добровільне та обов’язкове;

3) соціальне та особисте;

4) економічне та юридичне.

123. Правила страхування - це:

1) статут страховика;

2) документ, який визначає умови проведення кожного виду страхування;

3) страховий поліс;

4) перелік претензій страхувальника до страховика.

 

124. Страхові послуги відносять до:

1) фінансових послуг;

2) кредитних послуг;

3) банківських послуг;

4) виробничих послуг.

 

125. Головними суб’єктами страхового ринку України є:

1) страхові агенти;

2) органи державного нагляду за страховою діяльністю в Україні;

3) страхові брокери;

Страховик та страхувальник.

126. Ринок страхових послуг- це:

1) сфера обігу цінних паперів;

2) частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажу є страховий захист, і на якому формується попит і пропозиція на страхові послуги;

3) частина фондового ринку, на якому формується попит і пропозиція на страхові послуги;

4) частина фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на позичковий капітал.

 

127. Уповноваженим органом, що видає ліцензії на право надання страхових послуг є:

1) Міністерство фінансів України;

2) Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю;

3) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг Украї­ни;

4) Національний банк України.

 

Які з видів страхування не належать до майнового?

а) страхування фінансових ризиків;

б) страхування дітей;

в) страхування кредитів;

г) немає правильної відповіді.

129. До витрат страховика відносять:

1) відрахування в централізовані страхові резервні фонди;

2) витрати на проведення страхування;

3) витрати на виплату страхових сум та страхових відшкодувань;

Усі відповіді правильні.

Чим відрізняється брокер від агента?

1) брокер може представляти кілька страховиків;

2) брокер веде діяльність від імені та за дорученням страховика;

3) брокер завжди представляє інтереси страхувальника;

4) немає жодних відмінностей.

 

Що таке страховий продукт?

1) страхове відшкодування;

2) комплекс зобов’язань страховика;

3) страховий поліс;

4) процес складання договору страхування.

132. Страховий агент є уповноваженою особою:

1) страховика;

2) страхувальника;

3) брокера;

4) перестраховика.

133. Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається:

1) страховим тарифом;

2) страховою сумою;

3) страховою премією;

4) страховим забезпеченням.

 

134. Страховий тариф – це:

1) нетто-ставка;

2) страховий платіж;

3) брутто-ставка;

4) немає правильної відповіді.

135. Договір страхування набирає чинності:

1) з моменту підписання;

2) з моменту сплати страхових внесків;

3) з початку терміну страхування;

 

136. Страховий платіж – це:

1) плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування;

2) оплата послуг страхового брокера;

3) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування;

4) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату з настанням страхового випадку.

137. Фінансовий ринок – це:

1) економічна система, пов’язана з фінансами держави;

2) система правових відносин;

3) система економічних і правових відносин пов’язаних з купівлею-продажем або випуском та обігом фінансових активів;

4) відносини між фізичними та юридичними особами.

 

138. Що належить до вторинних фінансових інструментів

1) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варанти;

2) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

3) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

4) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки.

139. Опціон - це:

1) боргове зобов'язання;

2) частковий цінний папір;

3) розписка;

4) право на покупку або продаж цінних паперів за обговореною ціною й у встановлений термін.

140. Основна мета діяльності кредитного союзу :

1) кредитування держави;

2) підвищення добробуту учасників шляхом взаємного кредитування їх фінансових потреб на умовах платності та повернення;

3) фінансова допомога місцевій владі;

4) організація кредитних відносин між державою та членами союзу.

141. Цінні папери – це:

1) грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики та взаємовідносини між собою, яка їх випустила, а також між їх власником;

2) документи, що засвідчують передачу прав на володіння нерухомим майном;

3) облікові реєстри з ведення рахунків цінних паперів;

4) розрахункові документи, що використовуються для здійснення платежів між юридичними особами.

 

142. Випуск в обіг грошей або цінних паперів має назву:

1) міжнародне запозичення;

2) емісія;

3) спеціальні права запозичень;

4) міжнародна допомога;

5) усі відповіді вірні.

 

143. Цінний папір, що підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати власнику цінного паперу її номінальну вартість у встановлений термін із сплатою фіксованого відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску – це:

1) облігація;

2) вексель;

3) акція;

4) дивіденди;

5) усі відповіді вірні.

144. Юридична особа, що від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов’язки, що випливають з умов їхнього випуску – це:

1) інвестор;

2) комерційні банки;

3) брокер;

4) емітент;

5) усі відповіді вірні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.027 с.)