Категорія, яка являє собою загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюють затрати праці виробників?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Категорія, яка являє собою загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюють затрати праці виробників?1) фінанси;

2) гроші;

3) фінансові ресурси;

4) капітал.

 

Яка функція фінансів проявляється в процесі розподілу ВВП у вигляді утворення фондів грошових коштів та використання їх за цільовим призначенням?

1) розподільча;

2) контрольна;

3) регулююча;

4) стимулююча;

8. Суть контрольної функції фінансів полягає у:

1) розподілі та перерозподілі суспільного продукту й національного доходу для задоволення різних потреб народного господарства й населення;

2) тому, що фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і використанням доходів суб’єктів фінансових відносин;

3) контролі за формуванням централізованих фондів грошових коштів;

4) контролі за формуванням децентралізованих фондів грошових коштів.

9. Функція фінансів , пов’язана з утворенням доходів має назву:

1) здійснення витрат;

2) розподільна;

3) нагромадження капіталу;

4) системотворча.

10. Суспільне призначення фінансів:

1) формування та використання грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості;

2) рух вартості без участі готівки перерахуванням коштів по рахунках кредитних установ;

3) грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави;

4) грошові відносини, пов'язані з використанням державних засобів на потреби держави.

 

11. Фінансові ресурси – це:

1) сукупність створених та нагромаджених благ, якими володіє суспільство, а також природні ресурси, залучені в економічний оборот;

2) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу і використання ВВП, які створюються в державі впродовж певного періоду;

3) сукупність фінансових установ, на які покладено управління фінансовою системою держави;

4) ресурси в натурально-речовинній формі, які використовуються у виробничій діяльності підприємства.

 

12. Централізовані фонди грошових коштів створюються:

1) на рівні держави;

2) на рівні підприємства;

3) на рівні установи;

4) на рівні коштів індивідуальних осіб.

13. Сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних між собою сфер і ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу та перерозподілу вартості ВВП називається:

1) страхові фонди;

2) фінансовий ринок;

3) фінансовий механізм;

Фінансова система.

 

14. Сукупність форм, методів і важелів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток суспільства – це:

1) фінансове регулювання;

2) фінансове планування;

3) фінансове забезпечення;

4) фінансовий механізм;

15. Довготривалий курс фінансової політики, розрахований на перспективу, який передбачає вирішення великомасштабних завдань, визначених економічною і соціальною стратегією називається:

1) тактикою фінансової стратегії;

2) фінансовою тактикою;

3) фінансовою стратегією;

4) стратегією фінансової тактики;

 

Яка ланка фінансової системи покликана мобілізувати фінансові ресурси для фінансування витрат бюджету, котрі не відшкодовуються власними доходами?

1) державний бюджет;

2) державні цільові фонди;

3) державний кредит;

4) фінансові фонди.

17. Фінансова система - це:

1) сукупність обмежених, але взаємопов'язаних між собою ланок фінан­сових відносин;

2) особлива, специфічна форма виробничих відносин, пов'язана з процесом розподілу та перерозподілу частки ВВП;

3) особливий, опосередкований системою грошових відносин тип еко­номічних відносин;

4) бюджетна система;

5) вірної відповіді немає.

18. Органи, на яких покладено здійснення парламентського фінансового контролю в Україні:

1) Міністерство фінансів України;

2) Кабінет Міністрів України;

3) Національний Банк України;

4) Фонд охорони навколишнього середовища;

5) Рахункова палата України.

19. На який орган управління фінансовою системою покладено завдання щодо ефективного управління коштами Державного бюджету:

1) Міністерство фінансів;

2) Державна контрольно-ревізійна служба;

3) Комерційні банки;

4) Державне казначейство;

5) Фондова біржа.

20. Мета фінансової діяльності підприємства:

1) виробництво товарів;

2) надання послуг;

3) отримання кредиту;

4) отримання прибутку;

5) соціальне забезпечення населення.

Що являють собою некомерційні установи?

1) Установи, які надають послуги або виконують роботи безкоштовно чи за символічну плату;

2) Установи, які є основними платниками податків до бюджету і внесків до державних цільових фондів;

3) Установи, які працюють у сфері матеріального виробництва, торгівлі;

4) Установи, які працюють у сфері нематеріального виробництва.

22. Термін "finis" використовувався у грошових відносинах, що виникали між державою та населенням, і трактувався як:

1) умова кредитної угоди;

2) завершення грошового платежу;

3) документ про сплату мита;

4) немає правильної відповіді.

 

23. У середньовіччі однією з найважливіших історичних передумов формування категорії фінансів була така:

1) виникнення поняття загальнодержавного фонду грошових коштів;

2) розвиток дипломатичних зв'язків між Західною Європою та країнами Близького Сходу;

3) інтенсивний розвиток сільського господарства та промисловості;

4) всі відповіді вірні.

 

24. Фінанси можуть функціонувати тільки за наявності:

1) мануфактурного виробництва;

2) державного управління;

3) кредитних відносин;

4) бюджетної системи.

25. Частина грошових коштів, які мають цільове спрямування:

1) інвестиції;

2) фінансові ресурси;

3) капітал;

Грошові фонди.

26. Для нерозвиненої форми фінансів властиві:

1) інтенсивний розвиток грошових відносин;

2) невиробничий характер фінансів;

3) велика кількість ланок фінансової системи;

4) розвинений страховий ринок.

 

27. Які ознаки характерні для первісного суспільного устрою:

1) наявність постійного державного апарату;

2) відсутність системи формування державних доходів та витрат;

3) виконання грошима усіх функцій;

4) немає правильної відповіді.

28. Основними джерелами доходів рабовласницьких держав були:

1) контрибуції;

2) військова здобич;

3) натуральні податі;

Всі варіанти вірні.

 

29. Яке з тверджень не належить до закономірностей історичного розвитку фінансових відносин у рабовласницькому і феодальному суспільствах:

1) фінанси почали відображати приватноправовий принцип діяльності держави;

2) фінанси органічно пов'язувалися з доходами та витратами держави;

3) фінанси тісно пов'язані з правовою діяльністю держави;

Податки, збори, позики, а також грошові витрати держави мали врегульований характер.

 

30. Головним джерелом мобілізації ресурсів у державний і місцеві бюджети та перерозподілу національного доходу на етапі розвитку розвиненої форми фінансів є:

1) державний кредит;

2) податки;

3) державні інвестиції;

4) доходи від операцій на фінансовому ринкові.

 

31. Не є передумовою виникнення фінансів:

1) податки в грошовій формі придбали переважний характер;

2) в результаті буржуазних революцій голова держави був відокремлений від управління казною і тому виникла потребі створити загальною державою фонду для виконання функцій держави;

3) формування й використання бюджету стало носити системний характер, тобто виникли системи державних доходів і видатків з певним складом, структурою і законодавчим закріпленням;

Голова держави вирішив створити централізовані фонди для управління своєю казною та виконання своїх функцій.

 

32. К чотирьом напрямкам видатків відносять:

1) на управління, кредитування, фінансування, правозахисні потреби;

2) на військові цілі, управління, економіку, соціальні потреби;

3) на військові цілі, управління, інвестування, економіку;

4) інвестування, економіку, управління, кредитування.

 

33. Фінансова система – це:

1) грошово-кредитний механізм;

2) сукупність різних видів фінансових відносин, які залежать один від одного;

3) модель ринкових відносин;

4) контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави.

 

34. Фінансове забезпечення розширеного відтворювального процесу не можливе у такій формі:

1)інвестування;

2) кредитування;

3) самофінансування;

Оподаткування.

35. Яка зі складових не належить до державних фінансів:

1) податкова система;

2) фінансовий ринок;

3) бюджетна система;

4) місцеві фінанси.

36. Моделі фінансових відносин розподіляють:

1) за послідовністю розподілу ВВП та за рівнем концентрації ВВП у бюджеті;

2) за рівнем державної централізації ВВП та рівнем національного доходу у бюджеті;

3) за рівнем розподілу та перерозподілу національного багатства у бюджеті;

4) за рівнем державної централізації ВВП та рівне перерозподілу національного багатства у бюджеті.

37. Яка зі складових належить до фінансових підприємств:

1) загальні позабюджетні фонди;

2) фінансовий менеджмент;

3) страховий ринок;

Грошові фонди підприємств.

38. Яка зі складових не належить до фінансів суб’єктів господарювання:

1) фінанси домогосподарств;

2) страховий ринок;

3) загальне державне управління;

4) державі й недержавні корпорації.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 590; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)