Тема 3. ТОВАРНІ ЗАПАСИ ТА ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. ТОВАРНІ ЗАПАСИ ТА ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВАЗАДАЧА №1

На основі даних, наведених у таблиці, проаналізувати стан товарних запасів підприємства:

Ø визначити товарні запаси в днях обороту на кінець першого кварталу (рівень товарних запасів в днях обороту);

Ø оборотність товарних запасів (період та коефіцієнт обороту);

Ø суму вивільнення (відволікання) коштів у випадку прискорення (уповільнення) оборотності запасів.

 

Наймену-вання товарної групи Товаро-оборот за 1 квартал, тис.грн.   Товарні запаси, тис.грн. Норма товарних запасів, дні
На 01.01 На 01.02 На 01.03 На 01.04
А
Б
В
Всього

 

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

ЗАДАЧА №2

Проаналізувати стан товарних запасів торговельного підприємства. Для цього: розрахувати темпи росту товарообороту та товарних запасів, коефіцієнт співвідношення темпів росту цих показників (співставляти темп росту товарообороту до темпу росту товарних запасів); періоди та коефіцієнти оборотності товарних запасів.

тис.грн.

Показники І квартал ІІ квартал
1. Товарооборот
продовольчі товари
непродовольчі товари
2. Середні товарні запаси
продовольчі товари
непродовольчі товари

 

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

ЗАДАЧА №3

Використовуючи економіко-статистичні методи (на основі середнього темпу зростання; на основі коефіцієнта еластичності товарних запасів від товарообороту), обґрунтувати плановий обсяг товарних запасів торговельного підприємства, виходячи із наступної інформації:

 

Періоди Товарооборот, тис. грн Товарні запаси, тис. грн

 

У плановому періоді передбачається зростання товарообороту на 7,5%.

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

 

ЗАДАЧА №4

На основі використання факторно-аналітичного методу обґрунтувати плановий обсяг товарних запасів торговельного підприємства, виходячи із наступної інформації:

 

Товарні групи Товарооборот, тис.грн. Прогнозний темп приросту ТО, % Середні товарні запаси, тис.грн.  
 
1 рік 2 рік 3 рік 1 рік 2 рік 3 рік  
1. Бакалія 6052,0 4877,2 2,77 623,0 666,6 580,9  
2. Молочна продукція 2327,4 3086,1 2599,3 19,94 374,1 325,5 315,1  
3. М'ясо та риба 48,5 53,8 50,4 3,20 7,8 10,6 13,8  
4. Кондитерські вироби 542,68 453,7 473,7 3,13 142,3 127,2 97,3  
  Всього 7368,58 9645,7 8000,6   1147,1 1129,9 1007,1  

 

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

ЗАДАЧА №5

Обґрунтувати потребу підприємства у формуванні товарних запасів, якщо в плановому кварталі передбачається зростання товарообороту на 15% та уповільнення швидкості обороту товарних запасів на 10%.

Звітний період характеризується наступною інформацією:

· обсяг реалізації – 3870,8 тис.грн.;

· надходження товарів – 3129 тис.грн.;

· документальне вибуття – 2,3 тис.грн.;

· залишки товарів на початок періоду – 1756 тис.грн..

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

ЗАДАЧА №6

За наведеними даними розрахувати норму та норматив товарних запасів шовкових тканин на майбутній квартал, якщо:

· план товарообороту визначений у розмірі 756 тис. грн.;

· кількість різновидів наявних тканин становить 20;

· середня ціна за одиницю товару – 71 грн;

· співвідношення витрат на транспортування і зберігання – 0,7;

· час на приймання – 0,09 дня;

· середня кількість різновидів у партії – 18;

· середньоквадратичне відхилення товарообороту – 12 тис. грн;

· коефіцієнт задоволення попиту – 1,15.

Охарактеризувати використаний метод розрахунку, вказати його переваги та недоліки.

ЗАДАЧА №7

За наведеними даними розрахувати норму та норматив товарних запасів пилососів на майбутній рік, якщо:

· план товарообороту визначений у розмірі 5020 тис. грн.;

· кількість різновидів наявних пилососів становить 28;

· середня ціна за одиницю товару – 1035 грн;

· інтервал між поставками – 15 днів;

· час на приймання – 0,5 дня;

· середня кількість різновидів у партії – 11;

· страховий запас – 35% від розміру торгового запасу.

Вказати можливості застосування використаного методу нормування товарних запасів.

 

ЗАДАЧА №8

Товарооборот оптового торговельного підприємства у поточному кварталі – 135 000 тис.грн.. Товарні запаси на кінець поточного кварталу – 14 976 тис.грн.. У майбутньому кварталі передбачається зростання товарообороту на 6,4%, частка транзиту досягне 35% від загального обсягу товарообороту. Норма товарних запасів на кінець майбутнього кварталу – 15 днів. Необхідно розрахувати норматив товарних запасів на кінець майбутнього кварталу, плановий обсяг надходження товарів на підприємство, плановий обсяг закупівлі товарів підприємством.

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

 

ЗАДАЧА №9

 

За нижченаведеними даними проаналізувати відповідність фактичного обсягу надходження товарів поставкам за укладеними договорами (за допомогою розрахунку коефіцієнта поставки). Зробити висновки.

 

№ з/п Постачальники товарів Фактична сума надходження товарів, тис.грн. Планова сума надходження товарів, тис.грн.
Київська швейна фабрика
ТОВ "Каштан"
ВАТ "Лагода"
ПП "Спін"
ВАТ "Лідія"
ТОВ "Ольвія"
  Всього

ЗАДАЧА №10

За нижченаведеними даними проаналізувати випадки зниження товарообороту в зв'язку з недопоставкою товарів, розрахувати величину втрат товарообороту та прибутку. Зробити висновки.

 

Товарні групи Надходження товарів, тис.грн. Рентабель-ність товаро-обороту, %
графік фактичне
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. І кв. ІІ кв. ІІІ кв.
М’ясо і птиця
Молоко і молочні продукти
Яйця
Цукор
Кондитерські вироби

ЗАДАЧА №11

За нижченаведеними даними розрахувати коефіцієнти варіації та рівномірності надходження товарів на торговельне підприємство. Зробити висновки.

 

Товарні групи Надходження товарів, тис.грн.
планове фактичне
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. І кв. ІІ кв. ІІІ кв.
Кондитерські вироби
Хліб і хлібобулочні вироби
Борошно, крупи

ЗАДАЧА №12

За нижченаведеними даними проаналізувати відповідність цільового обсягу надходження товарів товарним потребам підприємства на основі розрахунку коефіцієнта відповідності. Для цього необхідно розрахувати приріст товарних запасів, роздрібну реалізацію товарів по товарних групах на плановий рік.

За результатами розрахунків дати характеристику достатності товарного забезпечення даного торговельного підприємства.

 

№ з/п Товарні групи Товарні запаси на початок кварталу, тис.грн. Товаро-оборот звітного кварталу, тис.грн. Темп приросту товарообо-роту на плановий квартал, % Норма товарних запасів на кінець планового кварталу, дні Цільовий обсяг надход-ження, тис.грн.
М'ясо і птиця 18,0 270,0 1,5 280,0
Риба і морепродук-ти харчові 16,0 78,0 2,4 91,0
Алкогольні напої 98,0 298,0 0,6 198,0
Безалко-гольні напої 25,0 148,0 2,8 165,0

 

ЗАДАЧА №13

Розрахувати план надходження та закупівлі товарів по магазину на наступний рік на основі нижченаведеної інформації.

 

Показник Значення
Товарооборот поточного року, тис. грн
Очікуваний темп приросту товарообороту, % 10,6
Норма товарних запасів на початок прогнозного року, дні
Норма товарних запасів на кінець прогнозного року, дні
Інше вибуття, % від планового товарообороту 0,2
Розподіл товарообороту в прогнозному році по кварталах, %:  
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
Рівень комерційного доходу від реалізації товарів, %

 

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

 

Тема 4. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЗАДАЧА №1

На основі наведених даних розрахувати показники руху та ефективності використання трудових ресурсів торговельного підприємства.

осіб

Чисельність на початок періоду Кількість прийнятих за період Кількість звільнених за період
всього за порушення трудової дисципліни за власним бажанням з інших причин

 

Товарооборот підприємства за досліджуваний період становить 2400 тис.грн., рівень рентабельності товарообороту – 7%.

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

ЗАДАЧА №2

На торговельному підприємстві для укладання колективного договору була розроблена система оплати праці. Оцінити її ефективність.

 

Показники ІІІ квартал ІV квартал
1. Товарооборот, тис.грн. 4981,9 5679,3
2. Середньооблікова чисельність, осіб
3. Фонд оплати праці, тис.грн. 328,5 387,9
основна 191,0 251,3
додаткова 126,6 132,0
інші заохочувальні та компенсаційні виплати (ІЗКВ) 10,9 4,6

 

Рівень рентабельності товарообороту: 3 квартал – 4%, 4 квартал – 5%.

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

 

ЗАДАЧА №3

На основі нижченаведеної інформації проаналізувати продуктивність праці персоналу торговельного підприємства.

 

Показники ІІ квартал ІІІ квартал
1. Товарооборот, тис.грн. 5456,7 6689,4
2. Чисельність на початок періоду, осіб  
3. Чисельність на кінець періоду, осіб
4. Індекс цін 1,00 1,03

 

Визначити вплив на продуктивність праці змін у кількості проданих товарів. На основі проведених розрахунків зробити висновки.

ЗАДАЧА №4

На основі нижченаведеної інформації розрахувати кількість продав­ців для штатного розкладу:

1) режим роботи магазину:

6 днів на тиждень по 12 год; 1 день – 8 год;

2) час на підготовку та прибирання робочого місця – 2 год на тиждень;

3) торговельна площа на одне умовне робоче місце – 20 м2;

4) торговельна площа підприємства – 670 м2;

5) календарний фонд робочого часу одного працівника – 321 день;

6) при розрахунку реального фонду робочого часу одного пра­цівника взяти до уваги, що тривалість відпуски продавців – 24 дні, кількість днів неявки через непрацездатність – 5 днів.

Охарактеризувати використаний метод планування, вказати його переваги та недоліки.

 

ЗАДАЧА №5

 

На основі наведених даних розрахувати прогноз чисельності працівників торговельного підприємства через коефіцієнт еластичності чисельності від товарообороту, якщо відомо, що в прогнозному періоді очікується зростання обсягу товарообороту на 10%.

 

Показники 1 період 2 період (звітний)
Товарооборот, тис. грн
Чисельність працівників, осіб

 

На основі проведених розрахунків зробити висновки. Охарактеризувати інші методи планування чисельності працівників торговельного підприємства.

ЗАДАЧА №6

Обґрунтуйте розмір витрат на оплату праці на І квартал планового року на основі наступної інформації:

1. Середній рівень основної заробітної плати становитиме 1730 грн. на місяць.

2. Середньооблікова чисельність персоналу у січні передбачається в кількості 46 осіб, із зростанням на 2 % кожного наступного місяця планового кварталу.

3. На додаткову заробітну плату планується спрямувати коштів на 5% більше, ніж у минулому періоді (розмір додаткової заробітної плати в минулому періоді становив 142,3 тис. грн.).

На основі проведених розрахунків зробити висновки.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 532; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.008 с.)