Тема 7. Кінцеві результати діяльності аграрних підприємствМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств 

Мета -засвоїти методики визначення:

- відносної та абсолютної товарності продукції;

- новоствореної вартості ;

- фінансових результатів роботи підприємства.

 

Валова продукція підприємства – це первинний результат взаємодії факторів виробництва. Крім елементів що входять до складу товарної продукції включає приріст незавершеного виробництва, вартість давальницької сировини, а також вартість робіт і послуг.

При визначенні вартості валової продукції сільського господарства до її складу включають вартість основної, побічної і супутньої продукції рослинництва і тваринництва, приріст незавершеного виробництва в цих галузях і вартість вирощування за рік молодих культурних насаджень (до вступу їх у період плодоношення).

Товарна продукція – це частина валової продукції, що призначена для реалізації і що реалізується за межі підприємства різним споживачам. Вона визначається в натуральній і вартісній формах. На кожному підприємстві вартість товарної продукції розраховується за поточними цінами реалізації, рівень яких залежить від каналу і строків реалізації продукції, її якості, кон'юнктури ринку й інших факторів. Грошові надходження від реалізації товарної продукції називають грошовим доходом або грошовою виручкою підприємства. Це – важливий показник господарської діяльності, на основі якого визначають прибуток по кожній галузі і підприємству в цілому.

Кінцева продукція – це частина валової продукції, що спрямована на особисте споживання населенням в межах і за межі підприємства, а також на виробниче споживання або для реалізації за межі підприємства.

Чиста продукція - це новостворена вартість, що являє собою частину валової продукції, представлену фондом оплати праці і прибутком підприємства. Визначається як різниця між вартістю валової продукції (нетоварна її частина оцінюється по собівартості виробництва, а товарна – за поточними цінами реалізації) і виробниче спожитими засобами виробництва.

Чистий доход від реалізації продукції - кінцевий результат діяльності підприємства, що визначається обчисленням із загального виторгу від реалізації продукції наданих знижок, ПДВ, акцизного збору.

Валовий прибуток – економічний результат діяльності суб’єктів господарської діяльності, визначається як різниця між чистим виторгом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції.

Прибуток від операційної діяльності – економічний результат діяльності суб'єкта господарської діяльності, що визначається як валовий прибуток + інші операційні доходи – адміністративні витрати – витрати на збут – інші операційні витрати.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (балансовий прибуток) – це економічний результат діяльності суб'єктів господарської діяльності, визначається як прибуток від операційної діяльності + доход від участі в капіталі + інші фінансові доходи – фінансові витрати – втрати від участі в капіталі – інші витрати.

Прибуток від звичайної діяльності після оподатковування - це економічний результат діяльності суб'єктів господарської діяльності, розраховується як прибуток від звичайної діяльності до оподатковування – податок на прибуток від звичайної діяльності.

Чистий прибуток – економічний результат діяльності суб'єктів господарської діяльності, визначається як прибуток після оподаткування + надзвичайні доходи – податки з надзвичайного прибутку – надзвичайні збитки.

Для аналізу стану економіки підприємства та його окремих галузей визначають відносну й абсолютну товарність виробництва. Тому важливо засвоїти методику визначення рівня товарності за окремими видами продукції і в цілому по підприємству, а також особливості розрахунку абсолютної товарності в рослинницьких і тваринницьких галузях. При цьому особливу увагу слід звернути на існування математичної залежності між обсягом товарної продукції, з одного боку, і рівнем товарності та обсягом виробництва, валової продукції – з іншою.

Завдання 7.1.

Визначити відносну й абсолютну товарність основних видів сільськогосподарської продукції і здійснити кількісний аналіз абсолютної товарності в цілому по підприємству з врахуванням таких факторів як обсяг реалізації відповідного виду продукції, середня ціна реалізації і площа с.-г. угідь.

Дані для розрахунку беруть з бухгалтерського звіту с.-г. підприємств ф. 50 с.-г. та таблиці 3 завдання 7.1.

Рівень товарності визначається діленням обсягу реалізованої продукції за всіма каналами її реалізації на обсяг виробництва цієї продукції. Показник рівня товарності живої маси ВРХ втрачає свою первісну сутність через незіставність обсягу виробництва продукції (одержаний за рік приріст живої маси) з обсягом реалізованої продукції, оскільки в останньому через тривалий виробничий цикл (більш року) відображається не весь приріст живої маси, одержаний у звітному році, і той же час до нього включімо приріст живої маси, отриманий у минулому році. Крім того, у реалізованій живій масі відображається і постановочна маса поголів'я і маса молодняку при народженні, вага придбаних тварин для подальшого вирощування і відгодівлі.

 

Таблиця 1

Визначити відносну товарність продукції

Вид продукції Валова продукція, ц Товарна продукція, ц Рівень відносної товарності, %
базовий заданий базовий заданий базовий заданий
Продукція рослинництва: Зернові і зернобобові           59,7  
Озима пшениця     79,8  
Кукурудза на зерно            
Насіння соняшника     21,8  
Цукрові буряки            
Картопля            
Овочі відкритого ґрунту     137,6  
Продукція тваринництва:            
Вирощування худоби та птиці (в живій масі) ВРХ           13,8  
Свиней     57,3  
Молоко     71,2  
Вовна            

Короткі висновки:

Саме з цієї причини розглянутий показник може мати значення більше одиниці, що не є логічним з точки зору об'єктивно можливого співвідношення між обсягом товарної і валової продукції. Проте він є певним індикатором оцінки можливостей підприємства щодо реалізації живої маси тварин у майбутньому періоді.

Абсолютна товарність в рослинницьких галузях визначається діленням обсягу реалізованої продукції на площу посіву відповідної культури.

У тваринницьких галузях визначать два показники абсолютної товарності: перший – діленням товарної продукції на поголів'я тварин, від якого цю продукцію одержано; другий – діленням товарної продукції на площу відповідних земельних угідь. Дані для розрахунку беруть з таблиці 4 завдання 7.1.

 

Таблиця 2

Визначення абсолютної товарності продукції

Вид продукції Реалізовано продукції, ц Площа с.-г. угідь, ріллі, площа посіву, га Показники абсолютної товарності, ц/га
базовий заданий базовий заданий базовий заданий
А
Продукція рослинництва: 1. Зернові і зернобобові     25,8  
2. Озима пшениця     21,7  
3. Кукурудза на зерно            
4. Насіння соняшника     1,88  
5. Овочі відкритого ґрунту     247,16  
Продукція тваринництва: Х   Х   Х  
5. Вирощування худоби (в живій масі) ВРХ     0,06  
6.Свиней     0,08  
7.Молоко     2,29  
8. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.     1,23  

Короткі висновки:

 

Абсолютна товарність у цілому по підприємству визначається лише у вартісному виразі діленням грошової виручки від реалізації продукції рослинництва і тваринництва на площу сільськогосподарських угідь підприємства.

Кількісний аналіз цього показника здійснюється за формулою:

(∑g1 · Ц1 / S1) / (∑g0 · Ц0 / S0) =((∑g1 · Ц0 / S0) / (∑g0 · Ц0 / S0)) · ((∑g1 · Ц1 / S0) / (∑g1 · Ц0 / S0)) · ((∑g1 · Ц1 / S1) / (∑g1 · Ц1 / S0)) (1)

де, g1 і g0 – обсяг реалізації відповідного виду продукції, відповідно в звітному і базовому роках, ц;

Ц1, Ц0 – середня ціна реалізації відповідного виду продукції у вказаних роках, грн.;

S1, S0 – площа с/г угідь у звітному і базовому роках, га.

Кількісний аналіз цього показника розглянемо на прикладі виробництва соняшника:

g1 – 2367 ц, g0 – 282 ц, Ц1 – 78,8 грн., Ц0 – 145,4 грн., S1 – 160 га, S0 – 150 га.

Підставимо у формулу: (2367 * 78,8/ 160) / (282 * 145,4/ 150) = ((2367 * 145,4/ 150) / (282 * 145,4/ 150)) * ((2367 * 78,8/ 150) / (2367 * 45,4/ 150)) * ((2367 * 78,8/ 160) / (2367 * 78,8/ 150)).

1165,7/ 273,4 = (2294,4/ 273,4) * (1243,5/ 2294,4) * (1165,7/ 1243,5).

Перший індекс формули (2367*145,4:150)/(282*145,4:150) кількісно відображає вплив на обсяг товарної продукції в розрахунку на гектар площі посіву обсягу реалізації соняшника, ц. Він дорівнює 2294,4. Різниця між чисельником і знаменником (2294,4 – 273,4) показує, що за рахунок росту обсягу реалізації соняшника обсяг товарної продукції збільшується на 2021 ц.

Другий індекс (2367*78,8:150)/(2367*145,4:150) показує вплив на обсяг товарної продукції в розрахунку на гектар площі посіву соняшника середньої ціни реалізації. Він дорівнює 0,54. Даний показник менше одиниці, що говорить про негативний вплив даного фактора.

Третій індекс (2367*78,8:160)/(2367*78,8:150) показує вплив на обсяг товарної продукції змін у площі землекористування підприємств. Він дорівнює 0,94 Даний показник менше одиниці, що свідчить про незначний вплив фактора зміни землекористування на обсяг товарної продукції.

Зробимо перевірку: добуток індексів факторів росту повинно бути рівним 4,3 (8,4 * 0,54 * 0,94 = 4,3). Обидві частини формули дорівнюють одна одній.

 


 

 

Таблиця 3

Вихідні дані для розрахунку відносної товарності

 

Види продукції
Кількість виробленої продукції, ц
Зернові і зернобобові
Озима пшениця
Кукурудза на зерно
Насіння соняшника
Цукрові буряки
Картопля
Овочі відкритого ґрунту
Жива маса ВРХ
Жива маса свиней
Молоко

 

Кількість реалізованої продукції, ц

Зернові і зернобобові
Озима пшениця
Кукурудза на зерно
Насіння соняшника
Цукрові буряки
Картопля
Овочі відкритого ґрунту
Жива маса ВРХ
Жива маса свиней
Молоко

 

 

Таблиця 4

Вихідні дані для розрахунку абсолютної товарності

 

Вид продукції Реалізовано продукції, ц
Зернові і зернобобові
Озима пшениця
Насіння соняшнику
Овочі відкритого ґрунту
Жива маса ВРХ
Жива маса свиней 194с
Молоко
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

 

Вид продукції Площа с.-г. угідь, ріллі, площа посіву, га
Зернові і зернобобові
Озима пшениця
Насіння соняшнику
Овочі відкритого ґрунту
Жива маса ВРХ
Жива маса свиней
Молоко
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

Завдання 7.2.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.007 с.)