Тема 4. Авансований капітал та ефективність його використанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Авансований капітал та ефективність його використанняМета.Визначити:

- структуру авансованого капіталу у розрізі активів та джерел їх формування, а також за ступенем ліквідності;

- ефективність використання авансованого капіталу;

- ефективність використання власного та позичкового капіталу.

 

В.Г.Андрійчук розглядає авансований капітал з позиції:

1) необхідного для виробництва – вартість всього існуючого на підприємстві авансованого капіталу;

2) використовуваного авансованого капіталу – усі затрати на виробництво та реалізацію продукції та послуг (собівартість);

3) застосовуваного в процесі виробництва авансованого капіталу – використання усіх авансованих затрат, які акумулюються у вигляді застосовуваних основних та оборотних фондів.

Як бачимо, увесь авансований капітал існуючий на підприємстві, а також окремі його частини використовувані при виробництві продукції мають різне функціональне значення.

Методика виконання

Вихідні дані для розрахунку цієї таблиці приведені в таблиці 3 завдання 4.1.

Структуру авансованого капіталу розраховують як частку від ділення вартості відповідного складового елементу цього капіталу на його розмір в цілому по підприємству.

Дані про авансований капітал (активи) підприємства містяться у формі №1 “Баланс”, код рядка 280, що приведена у таблиці 3 завдання 4.1. По кодах 010-250 цієї ж форми наведено інформацію про величину окремих елементів авансованого капіталу.

Чистий оборотний капітал розраховують як різницю між власним капіталом та основним капіталом.

Позичковий капітал розраховують як різницю між вартістю всіх активів та власним капіталом.

Основний позичковий капітал розраховують, як різницю між вартістю власного капіталу та чистим основним капіталом.

 

 

Завдання 4.1

Визначити структуру авансованого капіталу у розрізі активів та джерел їх формування

Таблиця 1

Актив Базовий Заданий Відхилення, %
сума, тис.грн % сума, тис.грн %.
1 Необоротні активи          
1.1. Нематеріальні активи по залишковій вартості          
1.2. Незавершене будівництво 1,7      
1.3. Основні засоби по залишковій вартості. 52,5      
Усього за розділом 1 54,2      
ІІ. Оборотні (поточні) активи          
2.1. Виробничі запаси 16,1      
2.2. Тварини на відрощувані та відгодівлі 12,7      
2.3. Незавершене виробництво 1,8      
2.4. Готова продукція 0,01      
2.5. Товари 0,3      
2.6. Дебіторська заборгованість та інші активи 14,0      
2.7. Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9      
2.8. Усього за розділом ІІ 45,8      
2.9. в тому числі оборотних фондів 30,6      
2.10. в тому числі фондів обігу 15,2      
Ш. Витрати майбутніх періодів -        
IV. Всього активів    
4.1. Власний капітал 97,1      
4.2. Поточні зобов’язання 3,0      
V. Довгострокові зобов’язання - -      
V1. Чистий обіговий капітал (2.8-4.2) 42,8      
VII. Чистий основний капітал (4.1 –VI) 54,2      
VIII. Позичковий капітал, всього (IV–4.1) 3,0      
ІХ. Позичковий капітал (основний) (4.1-V ІІ) 42,8      

 

Короткі висновки:

 

 

Таблиця 2

Структура авансованого капіталу за ступенем ліквідності.

Актив Базовий Заданий Відхилення, %
тис. грн. % тис. грн. %
1. Всього абсолютно ліквідних активів 0,9      
1.1. в т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 0,9      
2. Всього швидко ліквідних активів 14,0      
2.1. дебіторська заборгованість та інші активи 14,0      
3. Повільно ліквідні активи 29,1      
3.1. Виробничі запаси 16,1      
3.2.Тварини на відгодівлі та вирощувані 12,7      
3.3. Готова продукція 0,01      
3.4. Товари 0,3      
4. Важко ліквідні активи 56,0      
4.1. витрати майбутніх періодів -        
4.2. основні засоби 52,5      
4.3. незавершене будівництво 1,7      
4.4. незавершене виробництво 1,8      
Всього активів    

Вихідні дані для розрахунку таблиці 2 приведені в таблиці 3 завдання 4.1.

Короткі висновки:

 

 


Таблиця 3

Вихідні дані для розрахунку структури авансованого капіталу

Актив Код рядка Варіанти
баз
І. Необоротні активи                        
Нематеріальні активи:                        
залишкова вартість (011-012)                      
первісна вартість (Дт12)                      
знос (Кт 133)                      
Незавершене будівництво (Дт15)         189,0 189,3
Основні засоби:                        
залишкова вартість (031-032) 10042,0 9552,4
первісна вартість (Дт10, 11) 13778,0 13387,6
знос (Дт131, 132) 3736,0 3835,2
Довгострокові фінансові інвестиції:                        
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Дт 141)                      
інші фінансові інвестиції (Дт 142, 143)                      
Довгострокова дебіторська заборгованість (Дт 16)                      
Відстрочені податкові активи (Дт 17)                      
Інші необоротні активи (Дт 18, Кт 19)                    
Усього за розділом І 9741,7
II. Оборотні активи                        
Запаси:                        
виробничі запаси (Дт 20, 22) 1265,5
тварини на вирощуванні та відгодівлі (Дт 21) 1341,7
незавершене виробництво (Дт 23, 25) 572,5
готова продукція (Дт 25, 26, 27) 237,7
товари (Дт 28)             2,8
Векселі одержані (Дт 34)                      

 

Продовження таблиці 3

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                        
чиста реалізаційна вартість (161-162) 10,0 107,0
первісна вартість (Дт 36)         107,0
резерв сумнівних боргів (Кт 38)                      
Дебіторська заборгованість за розрахунками:                        
з бюджетом (Дт 641, 642)             3,1
за виданими авансами (Дт 371)                    
з нарахованих доходів (Дт373)                      
із внутрішніх розрахунків (Дт377,682,683)                    
Інша поточна дебіторська заборгованість (Дт 372, 374, 375, 376, 377, 63, 65, 66, 68) 6,0     248,5
Поточні фінансові інвестиції (Дт 352)                      
Грошові кошти та їх еквіваленти:                        
в національній валюті (Дт 30, 31, 33, 351) 3,0     1,0 1,6
в іноземній валюті (Дт 30, 31, 33, 351)                      
Інші оборотні активи (Дт 643, 644)              
Усього за розділом II 3790,4
III. Витрати майбутніх періодів(Дт 39)           29,9
Баланс

   

 

 

Продовження таблиці 3

Пасив Код рядка Варіанти
Баз
І. Власний капітал                        
Статутний капітал (Кт 40) 10450,9
Пайовий капітал (Кт 41)            
Додатковий вкладений капітал (Кт 421)                
Інший додатковий капітал (Кт 422, 423, 424, 425)   283,9
Резервний капітал (Кт 43)                      
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Кт 44, або (Дт 44))     -680 -567   -448 -494 863,9
Неоплачений капітал (Дт 46)                      
Вилучений капітал (Дт 45)                      
Усього за розділом І -252
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів                        
Забезпечення виплат персоналу (Кт 471, 472)                
Інші забезпечення (Кт 473, 474, 49)                      
Цільове фінансування (Кт 48)                  
Усього за розділом II           4,8
III. Довгострокові зобов'язання                       4,8
Довгострокові кредити банків (Кт 501, 502, 503, 504)                      
Інші довгострокові фінансові зобов'язання (Кт 505, 506, 51, 52)                      
Відстрочені податкові зобов'язання (Кт 54, або (-))                 51,9

 

 

Продовження таблиці 3

 

Інші довгострокові зобов'язання (Кт 51, 53, 55)                   327,1
Усього за розділом III               379,0
IV. Поточні зобов'язання                        
Короткострокові кредити банків (Кт 60)           392,5
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (Кт 61)                      
Векселі видані (Кт 62)                      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Кт 63) 761,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:                        
з одержаних авансів (Кт 681)     7,0 7,0        
з бюджетом (Кт 641, 642)     150,0 359,0   252,3
з позабюджетних платежів (Кт 642) 21,0 23,0      
зі страхування (Кт 65)     7,0   77,7
з оплати праці (Кт 66) 30,0 85,2
з учасниками (Кт 67)              
із внутрішніх розрахунків (Кт 682, 683)                    
Інші поточні зобов'язання (Кт 643, 644, 684, 685, 372) 24,0 9,0    
Усього за розділом IV 1569,5
V. Доходи майбутніх періодів(Кт 69)                      
Баланс

Завдання 4.2

Визначення часткових і узагальнюючих показників ефективності використання авансованого капіталу

 

Методика виконання завдання:

1. Показники абсолютної ефективності виробництва.

Ці показники характеризують ефективність головного ресурсу підприємства – землі.

Показники визначаються почерговим діленням валової продукції, чистої продукції, товарної продукції і чистого прибутку на фізичну площу с.-г угідь.

Дані про площу с.-г. угідь, ріллі, урожайності основних культур, обсязі виробництва валової продукції тваринництва, чистій продукції, товарній продукції і чистому прибутку беруть з таблиці вихідних даних.

Показники виробництва валової продукції на 1 га відповідних угідь характеризують рівень ефективності використання землі, їхній ріст свідчить про поліпшення господарської діяльності підприємства.

2. Відносні показники ефективності використовуваних ресурсів:

Фондовіддача основних виробничих фондів і оборотного капіталу - визначаються почерговим діленням виробленої продукції (валової продукції в порівнянних цінах) на середньорічну вартість основних фондів і середньорічну вартість оборотного капіталу.

Продуктивність праці - визначається діленням виробленої продукції на середньорічну кількість працівників.

Землевіддача -визначається відношенням вартості валової продукції на вартість землі, на якій вироблена дана продукція.

Дані про середньорічну вартість виробничих фондів, оборотного капіталу, середньорічної чисельності працівників і вартості 1 га землі беруть з таблиці вихідних даних.

3. Показники ефективності використання спожитих ресурсів:

Зарплатовіддача -відношення валової продукції до фактичного фонду оплати праці.

Амортовіддача -відношення валової продукції до амортизації.

Матеріаловітдача -відношення валової продукції до матеріальних витрат, сформованим за рахунок спожитих оборотних фондів.

Віддача сукупних поточних витрат по валовій продукції (Ефективність використання авансованих ресурсів на стадії виробництва).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.14 (0.011 с.)