Методика виконання завдання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика виконання завдання.Економічна оцінка структури посівних площ сільськогосподарських культур, в основному, здійснюється за виходом продукції та виробничими витратами, а також за їхнім співвідношенням (окупність витрат). Приклад розрахунку наведено в табл. 10. Пропонується провести економічну оцінку структури посівних площ при використанні даних заданого варіанту з внесенням наступних коректив по кожному варіанту.

 

Варіант Перелік коректив в кожному варіанті
Площі всіх культур в заданому варіанті зменшити на 10%
Змінити в заданому варіанті питому вагу озимих зернових до 30% за рахунок кукурудзи на зерно
Змінити в заданому варіанті питому вагу озимих зернових до 30% за рахунок зернобобових
Змінити в заданому варіанті питому вагу озимих зернових до 30% за рахунок соняшнику
Підвищити середню врожайності по всіх культурах на 50%
Знизити середню врожайності по всіх культурах на 50%
Підвищити ціни реалізації по всіх культурах на 25%
Знизити ціни реалізації по всіх культурах на 25%
Підвищити виробничих витрати на 1 га по всіх культурах на 25%
Знизити виробничі витрати на 1 га по всіх культурах на 25%

 

Висновок до таблиці 10. В цілому, збільшення площі посіву в заданому варіанті на 24,5%, в порівнянні з базовим варіантом, призвело до збільшення виходу продукції в поточних цінах реалізації на 28,26%, а виробничих витрат – на 30,85%. Це спричинило більш низький рівень окупності виробничих витрат умовним прибутком (1,166 замість 1,210 у базовому варіанті).

Загальний висновок: Підвищення питомої ваги кукурудзи на зерно, зернобобових, соняшнику, картоплі, овочів, кормових коренеплодів та багаторічних трав на сіно за рахунок озимих та ярих зернових культур призводить до збільшення виробничих витрат більшими темпами, ніж виходу продукції. Це в кінцевому рахунку знижує рівень окупності витрат умовним прибутком (вихід продукції – виробничі витрати). Рішення щодо зміни структури посівних площ з базової до заданої не приймається.


Таблиця 10

Економічна оцінка структури посівних площ

 

Варіант Сільськогосподарські культури Площа посіву Сере-дня врожайність, ц/га Вміст корм. од. в 1 ц основної продук-ції, ц Ціна основ-ної проду-кції, грн./ц Вихід основ-ної проду-кції з 1 га, грн. Виро-бничі витра-ти, грн./га Вихід продукції, тис. грн. Виробничі витрати, тис. грн. Окупність витрат (відношення умовного прибутку до виробничих витрат)
варіанти варіанти варіанти
базовий заданий базовий заданий базовий заданий
га % га %
А Б
Озимі зернові 41,6 36,7 - 55,11 1653,3 1653,3 1818,6 750,0 825,0 1,204
в т.ч.: озима пшениця 37,0 33,5 - 57,14 1699,9 1512,9 1708,4 712,0 804,0 1,125
Ярі зернові 20,8 20,0 - 48,50 679,0 814,8 365,0 438,0 0,860
в т.ч.: овес 2,3 2,3 1,0 46,14 1338,06 73,6 93,66 40,7 51,8 0,810
Кукурудза на зерно 4,2 5,0 - 56,13 1964,55 196,5 294,68 80,5 120,75 1,441
Зернобобові 2,1 2,5 - 61,32 1226,4 61,3 91,98 32,5 48,75 0,886
Соняшник 6,2 8,3 - 80,32 1204,8 180,7 301,2 112,5 187,5 0,606
Картопля 0,4 0,7 - 121,31 16983,4 169,8 339,67 126,0 252,0 0,348
Овочі 1,2 1,7 - 38,76 6976,8 209,3 348,84 108,0 180,0 0,938
Кормові коренеплоди 0,6 0,8 0,12 5,54 49,9 83,1 34,2 57,0 0,459
Багаторічні трави: - на сіно 1,0 1,7 0,50 23,07 692,1 17,3 34,61 5,25 10,5 2,295
- на зелений корм 8,3 8,3 0,19 8,77 350,8 438,5 100,0 125,0 2,508
Однорічні трави: - на сіно 1,0 1,0 0,52 23,99 671,72 16,8 20,15 6,25 7,5 1,688
- на зелений корм 4,2 5,0 0,19 8,77 1315,5 131,55 197,33 42,0 63,0 2,132
Кукурудза на силос і зелений корм 8,3 8,3 0,21 9,69 2616,3 523,26 654,08 156,0 195,0 2,354
Усього 100,0 100,0 - - - - - 4239,51 5437,54 1918,2 -

 

 

Таблиця 11

Економічна оцінка структури посівних площ

Варіант Сільськогоспо-дарські культури Площа посіву Сере-дня врожайність, ц/га Вміст корм. од. в 1 ц основної продук-ції, ц Ціна основ-ної проду-кції, грн./ц Вихід основ-ної проду-кції з 1 га, грн. Виро-бничі витра-ти, грн./га   Вихід продукції, тис. грн. Виробничі витрати, тис. грн. Окупність витрат (відношення умовного прибутку до виробничих витрат)
варіанти варіанти варіанти
базовий заданий базовий заданий базовий заданий
га % га %
А Б
Озимі зернові                            
в т.ч.: озима пшениця                            
Ярі зернові                            
в т.ч.: овес                            
Кукурудза на зерно                            
Зернобобові                            
Соняшник                            
Картопля                            
Овочі                            
Кормові коренеплоди                            
Багаторічні трави: - на сіно                            
- на зелений корм                            
Однорічні трави: - на сіно                            
- на зелений корм                            
Кукурудза на силос і зелений корм                            
Усього                            

Короткі висновки:


Тема 2. Основні засоби (необоротні активи) підприємства і показники ефективності їх використання

 

Мета.Визначити:

- структуру основного капіталу (необоротних активів) основного виду діяльності;

- зміни розміру, показники руху і стану основних засобів;

- зміни показників забезпеченості і ефективності використання основних засобів за дослідний період.

 

Методика виконання завдання

Основні засоби – це засоби праці, які підприємства багаторазово, протягом тривалого часу (більш 365 днів), використовують в процесі виробництва, або передають в оренду і які при цьому зберігають матеріальну форму і поступово переносять свою вартість на готовий продукт.

За економічним значенням основні засоби сільськогосподарського підприємства поділяють на три види:

- основні виробничі фонди основного виду діяльності;

- основні виробничі фонди не основного виду діяльності;

- основні невиробничі фонди.

До складу нематеріальних активів належать довгострокові вкладення (інвестиції) у придбання обєктів промислової інтелектуальної власності, права на здійснення окремих видів діяльності, права оренди будівель, а також інших майнових прав.

Фізичний знос означає поступову втрату споживчих властивостей і вартості у процесі їх застосування у виробництві. Визначається у відсотковому і вартісному виразі.

Моральний знос основних засобів – це передчасне, до закінчення нормативного терміну фізичного зносу, відставання устаткування за своєю технічною характеристикою та економічною ефективністю від нового устаткування.

В складі основних засобів виділяють поняття основних фондів, які складають матеріальну основу виробництва.

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” всі засоби праці класифікуються на основні фонди – матеріальна основа основних засобів і капітальних витрат на поліпшення земель, які не відносяться до основних фондів.

Амортизація основних засобів - це процес поступового перенесення вартості основних засобів на створювану продукцію з метою використання цієї вартості для відшкодування спожитих основних засобів.

Початкова, первісна (балансова) вартість основних засобів складається з фактичних витрат на їх придбання, доставку і монтаж, на момент їх придбання і взяття на баланс.

Залишкова вартість визначається як різниця між початковою вартістю і сумою фізичного зносу у вартісному виразі.

Відновна вартість встановлюється після їх переоцінки відносно до нових виробничих умов поточного періоду, відображає вартість їх відтворення на час переоцінки.

Ліквідаційна вартість – це вартість реалізації зношених і знятих з виробництва основних засобів (частіше – це ціна лому).

Середньорічна вартість основних засобів визначається на підставі початкової вартості з урахуванням їх ремонту, вводу і ліквідації на протязі року.

Ринкова (справедлива) вартість основних засобів – це вартість засобів, яку визначає ринок.

Активна частка основних виробничих засобів – це засоби праці, які приймають безпосередньо участь у виробничому процесі.

Пасивна частка основних виробничих засобів – це засоби праці, які не приймають безпосередньо участь у виробничому процесі.

Фондоозброєність (Фо) – це вартість основних виробничих фондів (Фв) з розрахунку на однорічного працівника (Чп):

Фондовіддача (Фвд) – це вартість (валової) товарної продукції (Тп) у розрахунку на 1 грн. вартості основних виробничих фондів (Фв):

Фондомісткість(Фм) обернений показник фондовіддачі:

Рівень рентабельності основних фондів (Рф) – це відношення чистого прибутку (ЧП) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (Фв), визначається у відсотках:

Коефіцієнт росту основних фондів визначається за формулою:

 

Таблиця 1

Структура основних виробничих фондів основного виду діяльності

Назва засобів Розмір, тис. грн. Структура, % Відхилення, %
базовий заданий базовий заданий
1. Земельні ділянки          
2. Капітальні витрати на поліпшення земель          
3. Будівлі   67,13    
4. Споруди і передавальні пристрої   19,27    
4а. Всього пасивних засобів (3+4)   86,4    
5. Силові машини і устаткування   10,24    
6. Транспортні засоби   1,86    
7. Виробничий і господарський інвентар   0,11    
8. Продуктивна худоба   1,15    
9. Багаторічні насадження -   -    
10. Інші основні засоби   0,24    
11. Всього активних засобів (5+6+7+8+9+10)   13,6    
12. Разом основних засобів (4а+11)    
13. Припадає активних засобів на 1 грн. пасивних (11 : 4а) 0,16   - - -

Вихідні дані - в таблиці 4

 

Короткі висновки:

 

 

Таблиця 2

Показники розміру, руху і стану основних фондів

Показники Варіанти Відхилення (+,-)
базовий заданий
Вихідні дані:      
1. Наявність основних фондів на початок року, тис. грн.    
2. Надійшло (ввід в дію нових основних засобів), тис. грн.    
3. Вибуття (ліквідовано) основних засобів, тис. грн.    
4. Наявність основних засобів на кінець року, тис. грн.    
5. Сума зносу основних засобів: а) на початок року, тис. грн. б) на кінець року, тис. грн.      
Розрахунки:      
1. Коефіцієнт росту основних фондів (4/1) 0,96    
2. Показники:      
А) відновлення фондів (2/4 х 100),% 2,8    
Б) вибуття (3/1 х 100),% 6,3    
В) зносу:      
- на початок року (5А/1 х 100),% 29,7    
- на кінець року (5Б/4 х 100),% 42,2    
Г) придатності:      
- на початок року (( 1-5А)/1 х 100),% 70,3    
- на кінець року ((4-5Б)/4 х 100),% 57,8    

Вихідні дані - в таблиці 5

 

Короткі висновки:

 

 

Таблиця 3

Показники забезпеченості та ефективності використання

основних виробничих фондів

Показники Варіанти Відхилення, %
базовий заданий
1.Фондозабезпеченість, грн. 0,91    
2. Енергозабезпеченість, к.с. 0,16    
3. Електрозабезпеченість, кВт./г 2,16    
4. Фондоозброєність, грн. 12,65    
5. Енергоозброєнісь к.с. 2,30    
6. Електроозброєність, кВт./г 30,14    
7. Кількість умовних тракторів на 1000 га ріллі, шт.    
8. Фондовіддача по валовій продукції – всього, грн., в т.ч.: 0,89    
- рослинництві 1,07    
- тваринництві 0,51    
9. Фондомісткість по валовій продукції – всього, грн., в т.ч. 1,11    
- рослинництві 0,94    
- тваринництві 1,96    
10. Рентабельність основних засобів, % 2,79    

Вихідні дані - в таблиці 6

 

Короткі висновки:

 

 


Таблиця 4

Вихідні дані для визначення структури основних засобів виробництва, та структури виробничих основних фондів основного виду діяльності (для таблиці 1)

Показники Варіанти
базовий
Будівлі
Споруди і передавальні пристрої
Силові машини і устаткування
Транспортні засоби
Виробничий і господарський інвентар
Продуктивна худоба
Багаторічні насадження - - - - - - - - -
Інші основні засоби

Таблиця 5

Вихідні данні до таблиці 2

Показники Варіанти
Базовий
Наявність основних засобів на початок року, тис. грн.
Надійшло (ввід в дію нових основних засобів), тис. грн.
Вибуття (ліквідовано) основних засобів, тис. грн.
Наявність основних засобів на кінець року, тис. грн.
Сума зносу основних засобів, тис. грн.                    
на початок року
на кінець року
Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн.
Середньорічна чисельність робітників, чол.
Товарна продукція підприємства, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.

 

Таблиця 6

Вихідні дані визначення показників забезпеченості підприємств фондами та ефективність їх використання (для таблиці) 3

Показники Варіанти
базовий
1. Виробничі основні фонди основної діяльності, тис. грн.
в т.ч.: рослинництва
тваринництва
2. Енергетичні потужності, к.с.
3 .Використано електроенергії за рік, тис. кВт/г
4. Сума операційного прибутку, тис. грн. -234 -15
5. Наявність тракторів в перерахунку на еталонні, шт.
6. Площа с.-г. угідь, га
7. Площа ріллі, га
8. Валова продукція в порівняльних цінах - всього, тис. грн.                      
в т.ч. рослинництва
тваринництва
9. Середньорічна кількість працівників, зайнятих в виробництві, чол.                      

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.99.243 (0.042 с.)