Динаміка структури товарообороту торговельного підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Динаміка структури товарообороту торговельного підприємства 

№ з/п Товарні групи Питома вага, % Абсолютна зміна, в.п.
1-й рік 2-й рік 3-й рік 2р з 1р 3р з 2р
М'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби          
Риба і морепродукти харчові          
Молоко та продукти молочні          
Консерви, готові продукти м'ясні          
Вироби хлібобулочні (крім кондитерських)          
Крупи та бобові, макаронні вироби          
Овочі          
Горілка та вироби лікеро-горілчані          
Інші продовольчі товари          
  Всього          

 

 

Таблиця 3

Динаміка обсягу та складу активів торговельного підприємства

Показники Обсяг, тис.грн. Абсолютна зміна, тис.грн. Темп приросту, %
На 01.01.__ На 01.01._ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__
1. Необоротні активи              
1.1. Нематеріальні активи              
1.2. Незавершене будівництво              
1.3. Основні засоби              
1.4. Довгострокові фінансові інвестиції              
1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість              
1.6. Відстрочені податкові активи              
1.7. Інші необоротні активи              
2. Оборотні активи              
2.1. ЗАПАСИ, всього              
Виробничі запаси              
Незавершене виробництво              
Готова продукція              
Товари              
2.2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього              
Векселі одержані              
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги              
Дебіторська заборгованість за розрахунками              
Інша поточна дебіторська заборгованість              
2.3. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ              
2.4. ГРОШОВІ КОШТИ              
2.5. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ              
3. Витрати майбутніх періодів              
4. ВСЬОГО АКТИВІВ              

 

 

Таблиця 4

Динаміка структури активів торговельного підприємства

Показники Питома вага, % Абсолютна зміна, в.п.
На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__
1. Необоротні активи          
1.1. Нематеріальні активи          
1.2. Незавершене будівництво          
1.3. Основні засоби          
1.4. Довгострокові фінансові інвестиції          
1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість          
1.6. Відстрочені податкові активи          
1.7. Інші необоротні активи          
2. Оборотні активи          
2.1. ЗАПАСИ, всього          
Виробничі запаси          
Незавершене виробництво          
Готова продукція          
Товари          
2.2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього          
Векселі одержані          
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги          
Дебіторська заборгованість за розрахунками          
Інша поточна дебіторська заборгованість          
2.3. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ          
2.4. ГРОШОВІ КОШТИ          
2.5. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ          
3. Витрати майбутніх періодів          
4. ВСЬОГО АКТИВІВ х х

Таблиця 5

Динаміка показників стану основних засобів торговельного підприємства

Показники На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ Абсолютна зміна Темпи приросту, %
На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__
Показники стану основних засобів
1. Коефіцієнт зносу              
2. Коефіцієнт придатності              

 

Таблиця 6

Динаміка показників руху та ефективності використання основних засобів торговельного підприємства

 

Показники 20__ рік 20__ рік Абсолютна зміна Темпи приросту, %
Показники руху основних засобів
1. Коефіцієнт введення        
2. Коефіцієнт виведення        
Показники ефективності використання основних засобів
1. Фондовіддача        
2. Фондомісткість        
3. Рентабельність основних засобів        

 

 

Таблиця 7

Динаміка структури оборотних активів торговельного підприємства

 

Показники Питома вага, % Абсолютна зміна, в.п.
На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__
1. Запаси, всього          
Виробничі запаси          
Незавершене виробництво          
Готова продукція          
Товари          
2. Дебіторська заборгованість          
Векселі одержані          
За товари, роботи, послуги          
За розрахунками          
Інша поточна дебіторська заборгованість          
3. Поточні фінансові інвестиції          
4. Грошові кошти та їх еквіваленти          
5. Інші оборотні активи          
Всього х х

 

 

Таблиця 8

Динаміка показників оборотності оборотних активів торговельного підприємства

Показники 20__ рік 20__ рік Абсолютна зміна Темпи приросту, %
1. Період обороту, днів        
1.1. всіх оборотних активів        
1.2. запасів        
1.3. дебіторської заборгованості        
1.4. грошових активів        
1.5. інших оборотних активів        
2. Коефіцієнт оборотності, разів        
2.1. всіх оборотних активів        
2.2. запасів        
2.3. дебіторської заборгованості        
2.4. грошових активів        
2.5. інших оборотних активів        

 

Таблиця 9

Динаміка обсягу та складу капіталу торговельного підприємства

Показники Обсяг, тис.грн. Абсолютна зміна, тис.грн. Темпи приросту, %
На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__
1. Власний капітал              
1.1. Статутний капітал              
1.2. Пайовий капітал              
1.3. Додатковий вкладений капітал              
1.4. Інший додатковий капітал              
1.5. Резервний капітал              
1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)              
1.7. Неоплачений капітал              
1.8. Вилучений капітал              
2. Позиковий капітал              
2.1. Забезпечення наступних виплат та платежів              
Цільове фінансування              
2.2. Довгострокові зобов’язання              
Довгострокові кредити банків              
2.3. Поточні зобов’язання              
Короткострокові кредити банків              
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями              
Векселі видані              
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги              
Поточні зобов’язання за розрахунками              
Інші поточні зобов’язання              
2.4. Доходи майбутніх періодів              
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього              

Таблиця 10

Динаміка структури капіталу торговельного підприємства

Показники Питома вага, % Абсолютна зміна, в.п.
На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__
1. Власний капітал          
1.1. Статутний капітал          
1.2. Пайовий капітал          
1.3. Додатковий вкладений капітал          
1.4. Інший додатковий капітал          
1.5. Резервний капітал          
1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)          
1.7. Неоплачений капітал          
1.8. Вилучений капітал          
2. Позиковий капітал          
2.1. Забезпечення наступних виплат та платежів          
Цільове фінансування          
2.2. Довгострокові зобов’язання          
Довгострокові кредити банків          
2.3. Поточні зобов’язання          
Короткострокові кредити банків          
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями          
Векселі видані          
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          
Поточні зобов’язання за розрахунками          
Інші поточні зобов’язання          
2.4. Доходи майбутніх періодів          
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього х х

 

Таблиця 11

Динаміка структури власного капіталу торговельного підприємства

 

№ з/п Показники Питома вага, % Абсолютна зміна, в.п.
01.01.__ 01.01.__ 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__
  Власний капітал, всього х х
1. Статутний капітал          
2. Пайовий капітал          
3. Додатковий вкладений капітал          
4. Інший додатковий капітал          
5. Резервний капітал          
6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)          
7. Неоплачений капітал          
8. Вилучений капітал          

 

 

Таблиця 12

Динаміка структури позикового капіталу торговельного підприємства

Показники Питома вага, % Абсолютна зміна, в.п.
На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__ На 01.01.__
Позиковий капітал, всього х х
1. Забезпечення наступних витрат та платежів          
2. Довгострокові зобов’язання, всього          
Довгострокові кредити банків          
3. Поточні зобов’язання, всього          
Короткострокові кредити банків          
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями          
Векселі видані          
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          
Поточні зобов’язання за розрахунками:          
З одержаних авансів          
З бюджетом          
З позабюджетних платежів          
Зі страхування          
З оплати праці          
З учасниками          
Із внутрішніх розрахунків          
Інші поточні зобов’язання          
4. Доходи майбутніх періодів          

 

Таблиця 13

Динаміка показників ефективності використання капіталу торговельного підприємства

 

Показники 20__ рік 20__ рік Абсолютна зміна Темпи приросту, %
1. Капіталовіддача        
2. Капіталомісткість        
3. Період обороту капіталу, дні          
4. Коефіцієнт оборотності капіталу, рази          
5. Рентабельність (збитковість) капіталу (за чистим прибутком), %        

 

 

 

Таблиця 14

Динаміка обсягу та складу поточних витрат торговельного підприємства

 

Показники Обсяг, тис. грн. Абсолютна зміна, тис. грн. Темпи приросту, %
20__ рік 20__ рік
Витрати на закупівлю товарів        
Витрати від операційної діяльності        
2.1 Адміністративні витрати        
2.2 Витрати на збут        
2.3 Інші операційні витрати        
2.4 Транспортно-заготівельні витрати        
Витрати від фінансово-інвестиційної діяльності        
3.1 Фінансові витрати        
3.2 Втрати від участі в капіталі        
3.3 Інші витрати        
Всього витрати від звичайної діяльності        
Надзвичайні витрати        
Всього поточні витрати        
Витрати обігу        

 

 

Таблиця 15

Динаміка структури поточних витрат торговельного підприємства

 

Показники Питома вага, % Абсолютна зміна, в.п.
20__ рік 20__ рік
Витрати на закупівлю товарів      
Витрати від операційної діяльності      
2.1 Адміністративні витрати      
2.2 Витрати на збут      
2.3 Інші операційні витрати      
2.4 Транспортно-заготівельні витрати      
Витрати від фінансово-інвестиційної діяльності      
3.1 Фінансові витрати      
3.2 Втрати від участі в капіталі      
3.3 Інші витрати      
Всього витрати від звичайної діяльності      
Надзвичайні витрати      
Всього поточні витрати  
Витрати обігу      

 

 

Таблиця 16Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)