Тема 5. МАЙНОВІ РЕСУРСИ (АКТИВИ) ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. МАЙНОВІ РЕСУРСИ (АКТИВИ) ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВАЗАДАЧА №1

 

На основі даних Балансу (Додаток Б) проаналізувати обсяг, склад та структуру активів (майна) торговельного підприємства. Провести порівняння темпів зміни загального обсягу та окремих видів активів з обсягами доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) відповідно до Звіту про фінансові результати підприємства (Додаток В).

Результати розрахунків оформити у вигляді таблиць 3 та 4 Додатку Д.

 

ЗАДАЧА №2

На основі даних Балансу (Додаток А), Звіту про фінансові результати (Додаток В) та Приміток до річної фінансової звітності (Додаток Г), необхідно:

· проаналізувати ступінь зносу та придатності основних засобів;

· оцінити рух основних засобів;

· оцінити ефективність використання основних засобів.

Розрахувати та прокоментувати одержане значення інтегрального показника ефективності використання основних засобів. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиць 5 та 6 Додатку Д.

 

ЗАДАЧА №3

 

На основі даних Балансу (Додаток Б) торговельного підприємства проаналізувати структуру його оборотних активів, визначити обсяг власних та чистих оборотних активів та проаналізувати динаміку цих показників. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці 7 Додатку Д.

ЗАДАЧА №4

На основі даних Балансу (Додаток А) та Звіту про фінансові результати (Додаток В) розрахувати та проаналізувати динаміку показників періоду та швидкості обороту оборотних активів торговельного підприємства.

Оцінити суму вивільнення (або мобілізації) оборотних активів унаслідок прискорення (або уповільнення) швидкості їх обороту.

Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці 8 Додатку Д.

Тема 6. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ (КАПІТАЛ) ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЗАДАЧА №1

 

На основі даних Балансу (Додаток Б) торговельного підприємства проаналізувати обсяг, склад та структуру його капіталу. Розглянути зміни, які відбулися у спів­відношенні між власним капіталом та зобов'язаннями підпри­ємс­тва.

Провести порівняння темпів зміни окремих видів капіталу (власного капіталу, поточних зобов’язань) з обсягами доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) відповідно до Звіту про фінансові результати підприємства (Додаток В).

Результати розрахунків оформити у вигляді таблиць 9 та 10 Додатку Д.

 

ЗАДАЧА №2

 

На основі даних Балансу (Додаток Б) торговельного підприємства проаналізувати структуру його власного капіталу та структуру позикового капіталу.

Результати розрахунків оформити у вигляді таблиць 11 та 12 Додатку Д.

 

ЗАДАЧА №3

На основі даних Балансу (Додаток Б) та Звіту про фінансові результати (Додаток В) торговельного підприємства розрахувати і проаналізувати показники ефективності використання капіталу.

Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці 13 Додатку Д.

 

ЗАДАЧА №4

 

На основі наведених даних проаналізувати показники оборотності капіталу торговельного підприємства та окремих його складових (власний капітал та позиковий капітал). Зробити відповідні висновки та обґрунтувати пропозиції щодо прискорення оборотності капіталу в процесі господарської діяльності торговельного підприємства.

тис.грн.

Показники І півріччя ІІ півріччя
1. Загальний обсяг капіталу, у тому числі 1650,0 1880,0
1.1. Власний капітал 800,0 890,0
1.2. Позиковий капітал 850,0 990,0
2. Товарооборот 19690,0 20540,0

 

ЗАДАЧА №5

 

За наведеними даними визначити структуру позикового капіталу торговельного підприємства. Розрахувати та проаналізувати показники ефективності використання позикового капіталу торговельним підприємством. Обґрунтувати висновки та розробити пропозиції щодо підвищення ефективності використання позикового капіталу торговельним підприємством.

тис.грн.

Показники Рік
1-й 2-й
1. Товарооборот 29905,0 32180,0
2. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 1444,8 1559,6
3. Короткострокові кредити банків 397,0 365,0

 

Показники Рік
1-й 2-й
4. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 623,0 791,0
5. Поточні зобов’язання за розрахунками 68,0 72,0
6. Інші поточні зобов’язання 4,8 12,5

 

 

Тема 7. ПОТОЧНІ ВИТРАТИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЗАДАЧА №1

 

На основі інформації Звіту про фінансові результати (Додаток В) торговельного підприємства провести горизонтальний та вертикальний аналіз поточних витрат за видами діяльності. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиць 14 та 15 Додатку Д.

 

ЗАДАЧА №2

 

Розрахувати плановий розмір витрат обігу торговельного підприємства на основі використання факторно-аналітичного методу.

тис.грн.

Показники І період ІІ період
1. Товарооборот 750,6 991,2
2. Витрати обігу 176,96 170,69
у т.ч. постійні 150,9 138,93
змінні 26,06 31,76

 

У плановому періоді обсяг товарообороту зросте на 4,3%, а сума постійних витрат зменшиться на 6,7 тис.грн.. Рівень змінних витрат обігу за рахунок впровадження організаційних заходів зросте на 0,13%.

Вказати можливі напрямки економії та раціоналізації витрат на торговельному підприємстві.

 

ЗАДАЧА №3

Обґрунтувати розмір витрат обігу роздрібного торговельного підприємства на плановий період (місяць) виходячи із наступної інформації:

¨ плановий товарооборот – 655000 грн.

¨ прогнозний рівень доходу від реалізації товарів – 24%

¨ прогнозна рентабельність реалізації – 7,5%

¨ середньооблікова чисельність торгово-оперативного персоналу – 80 осіб

¨ торговельна площа – 2100 м2

¨ в магазині діє 28 контрольно-розрахункових місць (КРМ)

На підприємстві розроблена наступна нормативна база витрат, що забезпечують прийнятий стандарт торговельного обслуговування:

¨ витрати на оплату праці 1 робітника торгово-оперативного персоналу – 1515 грн.;

¨ витрати на утримання торговельних приміщень, що забезпечують максимум зручності і комфорту покупців на 1м2 торговельної площі – 7 грн.

¨ витрати на забезпечення фірмовим одягом персоналу – 40 грн. на одного працівника;

¨ витрати на підтримку фірмового стилю підприємства – 0,09% до РТО;

¨ витрати на рекламу – 0,06% до товарообороту;

¨ витрати на функціонування ефективної системи розрахунків – 17 грн. на одне КРМ;

¨ витрати на забезпечення післяпродажного обслуговування покупців – 0,03% до ТО.

¨ витрати, що безпосередньо не пов’язані підтримкою належного стандарту обслуговування покупців в звітному періоді складали:

* постійні витрати – 21830 грн.

* рівень змінних витрат – 8%

 

ЗАДАЧА №4

Обґрунтувати обсяг витрат на перевезення товарів автомобільним транспортом, що наймається та сплачується за загальним тарифом (за 1 тонну на відстань, що планується).

Інформація для розрахунків:

1. Планове надходження товарів – 9200 тис. грн..

2. Середня вартість тонни товарів, які надходитимуть – 9,5 тис.грн.

3. Маса тари у відсотках до маси товару – 3%.

4. Тариф на перевезення 1 тонни вантажу на відстань, що планується – 251,2 грн.

Визначити загальні витрати на перевезення, враховуючи витрати на експедиційні операції (6% від витрат по перевезенню) та витрати на оплату вантажно-розвантажувальних робіт (41,48 грн за одну тонно-операцію).

ЗАДАЧА №5

Обґрунтувати обсяг витрат по залученню банківського кредиту під товарні запаси на прогнозний квартал, враховуючи наступні дані:

1) Прогнозний річний товарооборот по собівартості – 7528,5 тис. грн..

2) Товарооборот по собівартості прогнозного кварталу – 26,8% прогнозного товарообороту по собівартості за рік.

3) Норма товарних запасів – 23 дні.

4) Частка власного оборотного капіталу в оплаті товарів – 28%.

5) Відсоткова ставка банку за кредит - 19% річних.

 

 

Тема 8. ДОХОДИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЗАДАЧА №1

 

На основі інформації Звіту про фінансові результати (Додаток В) торговельного підприємства провести горизонтальний та вертикальний аналіз доходів за видами діяльності. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиць 16 та 17 Додатку Д.

 

ЗАДАЧА №2

На підставі нижченаведених даних проаналізуйте динаміку суми та рівня комерційного доходу від реалізації товарів. За результатами розрахунків зробіть висновки.

 

 

Показники І квартал ІІ квартал
Товарооборот за цінами закупівлі, грош. од.
Середній рівень надбавок, % до ціни закупівлі товарів 26,3 25,4

 

ЗАДАЧА №3

На основі даних, наведених в таблиці, проаналізуйте обсяги комерційного доходу торговельного підприємства за два місяці, встановіть вплив на комерційний дохід таких чинників, як зміна товарообороту, цін та середнього рівня торговельної надбавки. За результатами розрахунків зробіть висновки.

 

Показники 1 місяць 2 місяць
1. Товарооборот, тис.грн.
2. Індекс цін 1,05
3. Середній рівень надбавок, % до ціни закупівлі товарів ?
4. Комерційний дохід, тис.грн. 31,5 ?

 

ЗАДАЧА № 4

 

На основі даних, наведених в таблиці, розрахуйте можливий (очікуваний) обсяг товарообороту, обсяг та рівень комерційного доходу від реалізації товарів торговельного підприємства. Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків.

Обсяг закупівлі товарних ресурсів, тис. грн.
Структура обороту по закупівлі , %  
1. Тканини 5,1
2. Одяг та взуття 5,8
3. Меблі та килими 5,9
4. Побутова техніка 10,2
5. Інші товари
Рівень торговельної надбавки , %  
1. Тканини 22,1
2. Одяг та взуття 25,1
3. Меблі та килими 18,1
4. Побутова техніка 30,1
5. Інші товари

ЗАДАЧА №5

Визначте можливий та необхідний розмір доходу торговельного підприємства від торговельної діяльності на плановий період, використовуючи таку інформацію:

1. Товарооборот плановий – 15400 тис. грн.

2. Середній рівень торговельної надбавки у звітному періоді 25%.

3. У плановому періоді передбачаються зміни у товарному асортименті, завдяки чому 35 % товарів буде реалізуватись з торговельною надбавкою, на 10 % вищою ніж її середній рівень у звітному періоді.

4. Розмір власного капіталу підприємства –10500 тис. грн.

5. Мінімальний рівень прибутковості власного капіталу (чистий прибуток / власний капітал) – 8%.

6. Обсяг цільового прибутку - на 15 % більший ніж обсяг мінімального прибутку.

7. Постійні витрати - 2450 тис. грн.

8. Рівень змінних витрат – 3,2 %.

9. Ставки податку на додану вартість та податку на прибуток відповідно до діючого законодавства.

За результатами проведених розрахунків зробіть висновки.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)