Порядок створення та функціонування підприємств за участю українського капіталу за кордономМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок створення та функціонування підприємств за участю українського капіталу за кордоном 

В Україні встановлено дозвільний порядок здійснення резидентами України інвестицій за її межами, який полягає в обов’язковому отриманні індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за межами України. Видачу індивідуальних ліцензій на здійснення майнових інвестицій здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, на інвестування валютних цінностей – Національний банк України.

Експорт резидентами інвестицій за кордон здійснюється у двох формах:

• інвестування майнових цінностей;

• інвестування валютних цінностей.

Інвестування майнових цінностей за межами України має свої особливості, а саме:

• інвестування майнових цінностей можливе лише за умов створення юридичної особи;

• інвестиції за кордон не можуть здійснюватися у вигляді сировини, комплектуючих і запасних частин, товарів народного споживання, високоліквідних товарів та товарів, стосовно експорту яких передбачено ліцензування, квотування або спеціальний режим;

• оцінка майнових інвестицій здійснюється в іноземній конвертованій валюті на основі міжнародних ринкових цін;

• інвестовані за межами України майнові цінності трактуються як експорт товарів, а відтак, виручка в іноземній валюті, одержана в результаті їх продажу, має підлягати зарахуванню на рахунки резидентів в банках України у строки, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 (180) днів з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує продаж цінностей;

• резиденти, що отримали ліцензію на інвестування майнових цінностей за межами України, зобов’язані здійснити декларування майнових цінностей шляхом подання до НБУ та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомлення про фактично інвестовані майнові цінності;

• резиденти подають Державній податковій адміністрації та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України декларацію про всі одержані в результаті інвестування надходження на їх користь в іноземній валюті.

При цьому контроль за ефективністю використання інвестованого за межами України майна здійснює власник чи уповноважений ним орган відповідно до законодавства України; контроль за ефективністю використання державного майна, інвестованого за межами України, здійснюється Фондом державного майна або центральними органами державної виконавчої влади чи іншими органами, уповноваженими здійснювати функції з управління державним майном.

Інвестування валютних цінностей за кордон являє собою господарську операцію, що передбачає придбання суб’єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів в обмін на валютні цінності з метою отримання прибутку.

Не вважаються інвестиціями валютних цінностей:

• операції із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном згідно з їх кошторисом витрат (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна); оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, включаючи оплату участі в міжнародних системах транспорту, телекомунікацій і зв’язку тощо; оплата страхових та медичних послуг; відкриття рахунків в іноземних банках;

• створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.

Для інвестицій не можуть бути використані юридичними особами, а також фізичними особами – підприємцями бюджетні кошти та кошти у готівковій формі без дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися цими коштами.

Для одержання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестицій за кордон резидент – юридична особа або фізична особа-підприємець повинні подати пакет необхідних документів до відповідного територіального управління Національного банку України (НБУ) за місцем державної реєстрації. Зазначений пакет документів територіальне управління НБУ подає для розгляду Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ разом із супровідним листом і висновками спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю. Національний банк України видає резиденту ліцензію у чотирьох примірниках. Перший примірник ліцензії залишається у власника ліцензії, другий примірник надсилається до територіального управління НБУ, третій примірник - до уповноваженого банку, що обслуговуватиме інвестицію, четвертий - залишається в Департаменті валютного контролю та ліцензування НБУ для обліку і контролю.

Усі доходи (прибутки), отримані від здійснення інвестицій за кордоном, підлягають перерахуванню в Україну, а також декларуванню. За такою умовою стає неможливим реінвестування за кордоном доходів або прибутків, отриманих від інвестиційної діяльності за межами України.

 

 

Правове регулювання організації діяльності підприємств з іноземним капіталом

 

Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом на європейському континенті регламентуються:

• правовими нормами ЄС;

• правовими нормами ГАТТ/СОТ.

Основою регулювання питань організації та функціонування підприємств з іноземним капіталом в рамках ЄС становить Римський договір про заснування Європейського економічного співтовариства (розділ IV "Капітал та платежі") (1957 р. зі змінами, внесеними наступними договорами), та вторинне законодавство про свободу руху капіталу та свободу ділового облаштування. Обмеження на рух капіталу між краї-нами-членами ЄС, а також між країнами-членами ЄС та третіми країнами заборонені. Однак, це не перешкоджає застосуванню до третіх країн процедури декларування руху капітали, обмежень щодо руху капіталу; заходів запобігання порушенню правових норм та забезпечення державного порядку і безпеки.

Зобов’язання України перед ЄС щодо організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом на її території закріплені в Угоді про співпрацю. Згідно цієї Угоди:

• Україна надає дочірнім компаніям і філіалам суб’єктів господарювання Співтовариства режим, що є не менш сприятливими, ніж той, що надається українським суб’єктам господарювання на території ЄС;

• Сторони Угоди роблять все від них залежне, щоб уникнути впровадження заходів чи дій, які створюють менш сприятливі умови для функціонування компаній - учасників договору, ніж ті, що склалися на день підписання Угоди.

В рамках ГАТТ/СОТ угодами, що містять норми щодо організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом, є Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ); Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС); Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС).

[1, 8, 10, 45]

 

 

Запитання:

 

1. Форми підприємницької діяльності за участю іноземного інвестора діють на території України?

2. Варіанти зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства?

3. Особливості організації та функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні.

4. Умови створення спільного підприємства на території України?

5. Умови діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в Україні?

6. Розкрийте сутність створення та діяльності іноземних підприємств на території України.

7. Регулювання організації і функціонування підприємств з іноземним капіталом в рамках ГАТТ/СОТ?


Список рекомендованої літератури

Основна література:

1. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.91
№ 959-XII р.

2. Закон України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах від 15.09.1995 р. № 327/95-ВР

3. Закон України Про страхування від 07.03.96 р. № 85/96-ВР.

4. Про порядок реєстрації і облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000р. №136

5. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 р., № 201.

6. Постанова Правління НБУ Класифікатор іноземних валют від 04.02.98 № 34.

7. Постанова КМУ Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності від 29.04.99 р. № 756

8. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник. / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є Власик, О.О.Гетьман. - К.: ЦНЛ, 2004.- 580 с.

9. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - К.: Деміург, 2003. - 296 с.

10. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства – К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с.

11. Івасюк В. В., Горбаль Н. І., Михайлів З. В., Гаталяк З. П., Валютно-фінансові і міжнародні кредитні відносини. – Л., НУЛП, 2003. – 92 с.

12. Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Передало Х. С. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – Л.: «Львів. політехніка», 2006. – 236 с.

13. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини – К.: Знання-Прес, 2002. – 277 с

14. Козик В. В., Панкова Л. А., Карп’як Я. С. Зовнішньоекономічні комерційні операції та контракти – Л.: ОКС АРТ, 1998. – 252 с.

15. Козик В.В., Панкова Л.А., Корп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: ЦНП, 2004. - 608 с.

16. Козик В. В., Панкова Л. А. Основи зовнішньоекономічної діяльності – Л.: «Львів. політехніка», 1998. – 151 с.

17. Кузьмін О. Є., Мирончук Т. В., Сухорська У. Р., Франчайзинг у підприємницькій діяльності – Л.: ВАТ «Вид-во «Вільна Україна», 2007. – 144 с.

18. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності – К.: «Юрінком Інтер», 2001. – 556 с.

19. Науменко, В. П., П. В. Пашко, В. А. Руссков, Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні – К.: Знання, 2004. – 403 с.

20. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищ. та серед, спец. навч. закл. – К.: AT «Август», 2001. – 422 с.

21. Стровский Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия – М.: ЮНИТИ, 1999. – 823 с.

 

 

Додаткова література:

 

22. Закон України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 01.07.2004 р. № 1961-ІV.

23. Закон України Про автомобільний транспорт від 5 квітня 2001 року
№ 2344-ІІІ.

24. Постанова КМУ Про здійснення контролю за наявністю договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів при перетині державного кордону України від 06.07.98 р. № 1024.

25. Постанова КМУ Типова технологічна схема пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними від 24.12.03 р. № 1989.

26. Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ).

27. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.75 р.

28. Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затверджене наказом Державної митної служби України від 21.11. 2001 року № 755.

29. Правила заповнення книжки МДП, затверджені наказом Державної митної служби України від 05.03.2004 р. № 172.

30. Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС).

31. Повітряний кодекс України від 04.05.93 р. № 3167-ХІІ.

32. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року
№ 176/95-ВР.

33. Статут залізниць України, затверджений постановою КМУ від 06.04.98 р. № 457.

34. Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник: Навчальне видання. – К.: ЦНЛ, 2004. – 216 с.

35. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навчальний посібник / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів: Магнолія, 2007. – 214 с.

36. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для студ. екон. спец. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. – 203 с.

37. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

38. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 424 с.

39. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 244 с.

40. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник. //За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

41. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник: Навчальне видання. – К.: ЦУЛ, 2003. – 616 с.

42. Управління зовнішньоекономічною діяльністю /Під ред. А. І. Кредісова. – К., 1997. – 448 с.

43. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. – М.: «ЮНИТИ», 1996. – 501 с.

44. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекций. – К.:МАУП, 2001. – 112 с.

45. http://pidruchniki.com.ua/13100325/ekonomika/osnovi_zovnishnoekonomichnoyi_diyalnosti_-_zin_ea


ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................. Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин 1. Об’єкти зовнішньоекономічної діяльності............................................... 2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності ............................................ 3. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності...............   Тема 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1. Сутність регулювання зовнішньоекономічної діяльності...................... 2. Заходи, що спрямовані на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 3. Національні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.... 4. Міжнародні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.... 5. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності........................   Тема 3. Поняття та види комерційних операцій. Особливості здійснення зовнішньоторговельних операцій: 1. Зміст КО та їх різновиди............................................................................ 2. Характерні особливості реалізації КО...................................................... 3. Експортно-імпортні операції..................................................................... 4. Реекспортні та реімпортні операції .......................................................... 5. Міжнародні орендні операції ....................................................................   Тема 4. Операції зустрічної торгівлі: 1. Операції натурального обміну................................................................ 2. Операції з давальницькою сировиною.................................................... 3. Операції з викупу застарілої техніки....................................................... 4. Операції поставки на комплектацію........................................................ 5. Операції, що передбачають участь продавця у реалізації продукції покупця....................................................................................................... 6. Операції в рамках промислового співробітництва ................................ Тема 5. Організаційні форми здійснення зовнішньоторговельних операцій: 1. Міжнародні торги...................................................................................... 2. Міжнародні біржі...................................................................................... 3. Міжнародні аукціони............................................................................... Тема 6. Підготовка зовнішньоторговельних операцій: 1. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку..................................... 2. Пошук, вибір та встановлення контакту із закордонним партнером................................................................................................... 3. Аналіз та проробка конкурентних матеріалів........................................ 4. Складання конкурентного листа та розрахунок експортних (імпортних) цін .......................................................................................... Тема 7. Організація та технологія міжнародних перевезень 1. Характеристика видів транспорту, що забезпечують міжнародні перевезення................................................................................................. 2. Умови та вимоги для здійснення міжнародних перевезень .................. 3. Надання транспортно-експедиторських послуг.......................................   Тема 8. Документальний супровід комерційних операцій: 1. Документи із забезпечення виробництва експортного товару............. 2. Документи з підготовки товару до відвантаження................................ 3. Комерційні документи............................................................................ 4. Документи з платіжно-банківських операцій......................................... 5. Страхові документи................................................................................ 6. Транспортні документи.......................................................................... 7. Транспортно-експедиторські документи............................................... 8. Митні документи .................................................................................... Тема 9. Поняття та види зовнішньоторговельних договорів. Їх місце та роль у ЗЕД: 1. Поняття зовнішньоторговельних договорів та їх види......................... 2. Значення зовнішньоторговельного договору при здійсненні ЗЕД ...... 3. Основні підходи до оформлення ЗТК..................................................... 4. Порядок реєстрації ЗТК .......................................................................... Тема 10. Структура та зміст зовнішньоторговельного контракту: 1. Структура зовнішньоторговельного контракту (ЗТК)............................ 2. Зміст розділів «Преамбула» та «Предмет контракту»......................... 3. Зміст розділів «Кількість» та «Якість» ................................................. 4. Зміст розділу «Базисні умови поставки» .............................................. 5. Зміст розділу «Ціна та загальна сума контракту» ............................... 6. Зміст розділу «Строк та дата поставки» ............................................... 7. Інші розділи контракту .......................................................................... Тема 11. Процедура укладання зовнішньоторговельних контрактів: 1. Проведення попередніх переговорів......................................................... 2. Складання протоколу про наміри та попереднього контракту............ 3. Організація контролю, виконання та припинення ЗТК .........................   Тема 12. Валютні умови ЗТК: 1. Поняття валюти ціни та валюти платежу................................................. 2. Порядок визначення курсу перерахунку валюти ціни у валюту платежу при їх неспівпаданні.................................................................... 3. Валютні застереження проти ризику валютних втрат у разі зміни курсу валют ................................................................................................   Тема 13. Види платежів та форми розрахунків у ЗЕД: 1. Авансові платежі......................................................................................... 2. Готівковий (негайний) платіж................................................................... 3. Розрахунки з платежем на виплату (кредит) ........................................... 4. Комбіновані платежі................................................................................... 5. Акредитивна форма розрахунків............................................................... 6. Інкасова форма розрахунків ...................................................................... 7. Банківський переказ ...................................................................................   Тема 14. Гарантування розрахунків по ЗТК та засоби їх реалізації: 1. Використання банківських гарантій у міжнародних розрахунках....... 2. Факторингові та форфейтингові операції................................................. 3. Розрахунки за допомогою векселів та чеків ............................................   Тема 15. Організація діяльності підприємств з іноземним капіталом 1. Порядок створення та організація діяльності підприємств за участю іноземних інвесторів в Україні.................................................................. 2. Порядок створення та функціонування підприємств за участю українського капіталу за кордоном........................................................... 3. Правове регулювання організації діяльності підприємств з іноземним капіталом..................................................................................   Список рекомендованої літератури.......................................................                                                                  
   

 


Навчальне видання

 

В. В. СТРУНІНПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)