Зміст розділу «Базисні умови поставки»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст розділу «Базисні умови поставки» 

Даний розділ визначає вид транспорту та базисні умови поставки (у відповідності до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів чинної редакції, які визначають обов’язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару). У випадку укладення договору (контракту) про виконання робіт (надання послуг) у цьому розділі визначаються умови та строки виконаних робіт (послуг).

Базисні умови зовнішньоторговельного контракту визначають момент переходу права власності на товар від продавця до покупця, отже, і ризику його випадкової втрати. Тому в комерційних операціях франко-умови є тими умовами постачання товарів (продукції), відповідно до яких покупець звільняється від витрат за доставку товару в зв’язку з їх включенням у його ціну.

В редакції «Інкотермс-2000» встановлено чотири принципово різні групи термінів:

Перша група має усього один термін, що описує ситуацію, коли продавець передає товари покупцю безпосередньо у своїх приміщеннях (терміни групи «Е» – відправлення вантажу EX-Works) – франко-підприємство.

Другу групу термінів застосовують до ситуації, коли продавець зобов’язується надати товар у розпорядження обраного перевізника (терміни групи «F» – основний вид транспортування продавцем не оплачується: FCA, FAS і FOB).

Третя група термінів визначає випадки, коли продавець зобов’язується укласти договір перевезення, проте без прийняття на себе ризику випадкової втрати або ушкодження товару чи будь-яких додаткових витрат після його завантаження. Він відповідає за перевезення вантажу, але не за втрату та ушкодження і не бере на себе додаткових витрат, що виникли після відправлення товару (терміни групи «С» – основний вид транспортування продавцем не оплачується – CFR, CІF, СРТ і СІР).

Четверта група термінів визначає умови проходження вантажу аж до його доставки в країну призначення, коли продавець бере на себе всі витрати і ризики до моменту доставки товару в країну призначення (група «D» прибуття вантажу – DAF, DES, DEQ, DDU і DDP).

В редакції «Інкотермс-2010» ряд зобов’язань контрагентів зазнали змін, а четверта група дещо звузилася і обмежилася трьома термінами – DAP, DAT і DDP.

 

 

Зміст розділу «Ціна та загальна сума контракту»

 

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляються згідно з договором (контрактом), крім випадків, коли ціна товару розраховується за формулою, та валюта контракту.

Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартість. У цьому разі цінові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях), на які робиться посилання в тексті договору (контракту).

При розрахунках ціни договору (контракту) за формулою зазначається орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його укладення. У договорі (контракті) про переробку давальницької сировини, крім того, зазначається її заставна вартість, ціна та загальна вартість готової продукції, загальна вартість переробки. У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) зазначається загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що імпортуються за цим договором (контрактом), з обов’язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до першої групи за Класифікатора іноземних валют.

 

Зміст розділу «Строк та дата поставки»

 

У даному розділі фіксується:

• визначення строку поставки;

• повідомлення експортером імпортера про готовність товару до відвантаження та про здійснене відвантаження;

• повідомлення імпортером експортера про готовність прийняти товар;

• спеціальні застереження стосовно дострокової поставки;

• додаткові інструкції експортерам;

• визначення дати поставки;

• умова поставки товару.

Визначення строку поставки у контракті означає визначення часу, коли товар повинен бути доставлений продавцем в узгоджений сторонами географічний пункт. Географічні пункти визначаються базисними умовами контракту.

Строк поставки у контракті може бути встановлений трьома способами:

1) визначення фіксованої дати поставки (календарний день);

2) визначення періоду поставки

3) застосування спеціальних термінів:

Якщо у контракті інакше не обумовлено, строк, протягом якого товар повинен бути доставлений відповідно до вказаних умов, визначається звичаями та практикою, що склалися у даній галузі торгівлі. Крім того, покупцю може бути надано право вимагати передачі йому товару у будь-який час протягом тривалого періоду (звичайно декілька тижнів або навіть місяців) з попередженням продавця за декілька днів або тижнів про своє бажання прийняти товар. Цей спосіб не вигідний продавцю, але вигідний покупцю; він потребує додаткових поступок з боку покупця і тому зустрічається у практиці торгівлі дуже рідко.

 

 

Інші розділи контракту

Розділ «Умови платежів» визначає валюту платежу, спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов’язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) зазначаються: умови банківського переказу до (авансового платежу) та/або після відвантаження товару або умови документарного акредитива, або інкасо (з гарантією), визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.1995 року № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті»; умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії: на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій.

У розділі «Умови приймання-здачі товару» (робіт, послуг) визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів. Приймання-здача проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю – згідно з документами, що засвідчують якість товару.

Розділ «Пакування та маркування» містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найменування продавця та покупця, помер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше), а за необхідності також умови її повернення.

«Форс-мажорні обставини». Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови договору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При цьому сторони звільняються від виконання зобов’язань на строк дії цих обставин, або можуть відмовитися від виконання договору (контракту) частково або в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою палатою відповідної країни.

«Санкції та рекламації». Даний розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред’явлення рекламацій у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов’язань. При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг) або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів – від якого терміну вони встановлюються та протягом якого часу діють, або їх граничний розмір), строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов’язки сторін договору (контракту), способи врегулювання рекламацій.

«Арбітраж». У цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення спорів у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін залежно від предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання.

В контракті вказуються також місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін. При цьому зазначаються місцезнаходження (місце проживання), повні поштові та платіжні реквізити (№ рахунка, назва та місцезнаходження банку) контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися додаткові умови, зокрема: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачі технічної документації па товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних примірників договору (контракту), можливість та порядок внесення змін до договору (контракту) та інше.

[1, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 18, 38]

Запитання:

1. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють порядок складання і виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

2. Міжнародні системи мір та ваги

3. Способи фіксації ціни у контрактах

4. Способи визначення якості товару

5. Функції базисних умов поставок

4. Місце та роль дати укладання контракту

5. Значення місця укладання договору (контракту)

6. Порядок урегулювання спорів за контрактами

7. Різниця між поняттями «митна вартість» та «контрактна вартість»

 

 

Тести:

 

1. Спосіб визначення якості «тель-кель» передбачає:

а) прийняття товару таким, який він є;

б) відповідність стандартам якості обумовленої третьої країни;

в) індивідуально узгоджений стандарт під конкретний договір (контракт);

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді невірні.

 

2. Вартість товару з упаковкою, без урахування ваги останньої, називається:

а) маса «брутто»;

б) маса «нетто»;

в) маса «брутто за нетто»;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді невірні.

 

3. Існують такі способи фіксації ціни в контракті:

а) базова ціна, ціна експортера, ціна імпортера;

б) незмінна ціна, змінна ціна, ціна з умовною фіксацією;

в) тверда ціна, ціна з наступною фіксацією, змінна ціна;

г) всі відповіді вірні;

д) всі відповіді невірні.

 

 

Задача

Зовнішньоторговельна фірма із України отримала від торгового дому імпортера, розташованого в Сіднеї, замовлення на поставку 100 електроприладів. Тривалість транспортування – 32 дні. Зовнішньо-торгівельна фірма України займається пошуком пропозицій від різних виробників і вибирає в якості найбільш вигідних умови поставки зі складу в Дортмунді на умовах EXW:

– ціна 100 одиниць приборів зі складу в Дортмунді з упакуванням 400 000 Євро;

– знижка на кількість зі сторони виробника 5 % і знижка «сконто» 2 % у випадку оплати протягом 10 днів.

Зовнішньоторговельна фірма продає електроприлади торговому дому в Сіднеї з торговою надбавкою 16 %. Транспортування приладів в Сідней здійснюється на умовах CIF. З транспортуванням товару в Сідней пов’язані наступні витрати:

– експедиторські витрати від Дортмунда до Сіднея складають 18 660 Євро;

– навантажувальні витрати 1 150 євро;

– розвантажувальні витрати 1 000 євро;

– оформлення митної документації 870 євро;

– величина страхової премії 3 100 євро;

Вартість банківських послуг 1,5 %. Ставка за кредитами в євро на міжнародному ринку 7,3 %. Торговий дім в Сіднеї передбачає продати товари з торговою надбавкою 12 %.

Завдання:

1. Скласти експортну калькуляцію і розрахувати ціну імпортера в Сіднеї

2. З’ясувати на яку величину може скоротитися ціна при здійсненні прямого експорту
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.012 с.)