Ретроспектива балансових звітів (форма №1) ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» за 2010-2011 рокиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ретроспектива балансових звітів (форма №1) ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» за 2010-2011 рокитис.грн.

Актив Код рядка На 01.01.10 На 01.01.11 На 01.01.12
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація ( 583 ) ( 590 ) ( 165 )
Незавершене будівництво      
Основні засоби:
- залишкова вартість
- первісна вартість
- знос ( 15864 ) ( 16452 ) ( 16865 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість      
- первісна вартість      
- накопичена амортизація      
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств      
- інші фінансові інвестиції      
Довгострокова дебіторська заборгованість      
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості      
Первісна вартість інвестиційної нерухомості      
Знос інвестиційної нерухомості      
Відстрочені податкові активи      
Гудвіл      
Інші необоротні активи      
Гудвіл при консолідації      
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи      
Незавершене виробництво      
Готова продукція      
Товари
Векселі одержані      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
- чиста реалізаційна вартість
- первісна вартість
- резерв сумнівних боргів ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом      
- за виданими авансами      
- з нарахованих доходів      
- із внутрішніх розрахунків      
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті
- у т.ч. в касі  

Продовження Додатку Б

- в іноземній валюті      
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів      
IV. Необоротні активи та групи вибуття      
Баланс
Пасив Код рядка На 01.01.10 На 01.01.11 На 01.01.12
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал      
Додатковий вкладений капітал      
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал      
Вилучений капітал      
Накопичена курсова різниця      
Усього за розділом I
Частка меншості      
II. Забезпечення наступних виплат та платежів  
Забезпечення виплат персоналу      
Інші забезпечення      
Сума страхових резервів      
Сума часток перестраховиків у страхових резервах      
Цільове фінансування      
Усього за розділом II      
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків      
Інші довгострокові фінансові зобов’язання      
Відстрочені податкові зобов’язання      
Інші довгострокові зобов’язання      
Усього за розділом III      
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями      
Векселі видані      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів      
- з бюджетом
- з позабюджетних платежів      
- зі страхування
- з оплати праці
- з учасниками
- із внутрішніх розрахунків      
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу      
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів      
Баланс
             

Додаток В

Ретроспектива звітів про фінансові результати (форма №2) ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» за 2010-2011 роки

І. Фінансові результати

тис.грн.

Стаття Код рядка 2010 рік 2011 рік
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток:      
- прибуток
- збиток    
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності    
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати    
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності    
Фінансові результати від операційної діяльності:      
- прибуток
- збиток    
Доход від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи
Інші доходи    
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)    
Фінансові витрати  
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
- прибуток
- збиток    
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності    
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності    
Податок на прибуток від звичайної діяльності

Продовження Додатку В

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
- прибуток
- збиток    
Надзвичайні:      
- доходи    
- витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Частка меншості    
Чистий:      
- прибуток
- збиток    
Забезпечення матеріального заохочення    

 

ІІ. Елементи операційних витрат

тис.грн.

Найменування показника Код рядка 2010 рік 2011 рік
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

 


Додаток Г

Ретроспектива приміток до річної фінансової звітності (форма №5)

ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» за 2010-2011 роки (розділ II. Основні засоби)

Рік

тис.грн.

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року  
 
первісна (переоцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (переоцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (переоцінена) вартість знос  
 
Земельні ділянки                        
Інвестиційна нерухомість                            
Капітальні витрати на поліпшення земель                            
Будинки, споруди та передавальні пристрої                
Машини та обладнання            
Транспортні засоби            
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)                            
Тварини                            
Багаторічні насадження                            
Інші основні засоби            
Бібліотечні фонди                            
Малоцінні необоротні матеріальні активи            
Тимчасові (нетитульні) споруди                            
Природні ресурси                            
Інвентарна тара                            
Предмети прокату                            
Інші необоротні матеріальні активи                            
Разом            

Продовження Додатку Г

Рік

тис.грн.

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року  
 
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос  
 
Земельні ділянки                        
Інвестиційна нерухомість                            
Капітальні витрати на поліпшення земель                            
Будинки, споруди та передавальні пристрої            
Машини та обладнання       -4346 -3306  
Транспортні засоби                  
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)                            
Тварини                            
Багаторічні насадження                            
Інші основні засоби        
Бібліотечні фонди                            
Малоцінні необоротні матеріальні активи            
Тимчасові (нетитульні) споруди                            
Природні ресурси                            
Інвентарна тара                            
Предмети прокату                            
Інші необоротні матеріальні активи                            
Разом            

 


Додаток Д

 

Таблиця 1

Динаміка обсягу та складу товарообороту торговельного підприємства

 

№ з/п Товарні групи Обсяг, тис.грн. Абсолютна зміна, тис.грн. Темпи приросту, %
1-й рік 2-й рік 3-й рік 2р з 1р 3р з 2р 2р з 1р 3р з 2р
М'ясо копчене, солоне та ковбасні вироби              
Риба і морепродукти харчові              
Молоко та продукти молочні              
Консерви, готові продукти м'ясні              
Вироби хлібобулочні (крім кондитерських)              
Крупи та бобові, макаронні вироби              
Овочі              
Горілка та вироби лікеро-горілчані              
Інші продовольчі товари              
  Всього              

 

Таблиця 2Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.015 с.)