Торговельне підприємство у системі ринкових відносинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Торговельне підприємство у системі ринкових відносинТорговельне підприємство у системі ринкових відносин

!1

Що являє собою торговельне підприємство?

1. Самостійний господарюючий суб’єкт із правами юридичної особи, що діє з метою отримання прибутку.

2. Будь-який суб’єкт ринкових відносин, що здійснює комерційну діяльність.

3. Цілісний майновий комплекс, що має здатність самостійно виробляти продукцію, надавати послуги тощо.

4. Господарський проект, що реалізується одним або декількома підприємцями.

!2

Чи вірним є твердження, що власники торговельного підприємства самос­тійно визначають види його діяльності і можуть їх змінювати на свій розсуд?

Так, із врахуванням обмежень щодо окремих видів діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Беззаперечно, так.

Ні, види діяльності підприємства визначаються власниками спільно з повноважними органами державного регулювання.

Ні, для кожного окремого виду підприємства види його діяльності зафіксовані у законодавстві.

!3

Яким чином визначаються цілі та предмет діяльності окремого торговельного підприємства?

Засновниками в установчих документах підприємства.

Повноважними державними органами у рішенні про реєстрацію підприємства.

Виконавчими органами управління підприємства у робочому порядку.

Прямо визначаються спеціальними нормативними актами.

!4

З якого моменту підприємство вважається створеним та набуває прав юридичної особи?

З дня державної реєстрації.

З моменту початку господарської діяльності.

З дня прийняття відповідного рішення засновниками підприємства.

З моменту відкриття розрахункового рахунку в установі банку.

!5

Які господарські суб’єкти належать до відособлених підрозділів (структурних одиниць) торговельного підприємства?

Філії та представництва.

Будь-які господарські суб’єкти, діяльність яких контролюється власниками даного підприємства.

3. Будь-які господарські суб’єкти, що поєднані з даним підприєм­ством єдиним технологічним процесом.

Асоціації та консорціуми.

!6

Яким терміном визначається відособлений підрозділ торговельного підпри­ємства з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, що діє на підставі затвердженого положення?

Філія.

Дочірнє підприємство.

Материнська компанія.

Мале підприємство.

!7

Яким терміном прийнято визначати торговельне підприємство, єдиним власником якого є інше підприємство, або контрольний пакет, якого утримується іншим підприємством?

Дочірнє підприємство.

Філія або представництво.

Материнська компанія.

Мале підприємство.

!8

Які господарські суб’єкти є об’єднаннями торговельного підприємств?

Консорціуми.

Спільні підприємства.

Господарські товариства.

Усі суб’єкти, що зазначені серед варіантів відповіді.

!9

Чи можуть декілька торговельних підприємств координувати свою діяль­ність на постійній основі, повністю зберігаючи при цьому свою незалежність?

Так, шляхом створення асоціації підприємств.

2. Ні, оскільки можливість такої координації виключається антимо­но­поль­ним законодавством.

3. Ні, оскільки це вимагає створення об’єднання підприємств із част­ковою втратою самостійності його учасників.

Так, шляхом створення концерну.

!10

Для якого виду торговельних об’єднань в Україні не перед­бачається можливість втручання у виробничу та комерційну діяльність будь-якого з учасників?

Асоціації.

Концерну.

Консорціуму.

Корпорації.

!11

Який вид об’єднання підприємств відповідає такому визна­ченню: “Статутне об’єднання підприємств промис­ло­вості, нау­­кових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи під­приємств”?

Концерн.

Асоціація.

Консорціум.

Корпорація.

!12

Чи матиме статус малого таке підприємство, основний вид діяльності якого є роздрібна торгівля, якщо воно створене у формі закритого акціонерного товариства, має штат праців­ників з 10 осіб і обсяги діяльності, що сезонно коливаються?

Так, за критерієм чисельності працюючих.

Так, якщо засновники зафіксують статус малого підприємства у статуті.

Ні, оскільки акціонерні товариства не можуть визнаватися малими підприємствами.

Ні, оскільки торговельні підприємства не можуть визнаватися малими за законодавством.

!13

Який вид торговельного підприємства засновується на власності територіальної громади?

Комунальне.

Казенне.

Колективне.

Господарське товариство.

!14

Який вид торговельного підприємства засновується на власності фізичної особи?

Приватне.

Господарське товариство.

Колективне.

Суб’єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

!15

Які підприємства називаються торговельними?

Підприємства, основною статутною діяльністю яких є торгівля на ринку споживчих товарів та послуг.

Підприємства, що у процесі своєї основної діяльності укладають угоди купівлі-продажу товарів.

Будь-які підприємства, які купують товарно-матеріальні цінності для їх подальшого продажу.

Підприємства, які підпорядковуються міністерству, що регулює торговельну галузь.

!16

Який вид діяльності не може здійснювати торговельне підприємство?

1. Усі види діяльності, що зазначаються, не можуть здійснюватися торго­вельним підприємством.

Комерційну діяльність із цінними паперами.

3. Діяльність із надання кредитів іншим підприємствам та грома­дянам, із залученням їх коштів на депозит.

4. Діяльність з управління активами інститутів спільного інвесту­вання.

!17

На якому із зазначених видів ринків торговельне підприємство має право здійснювати власні операції?

На усіх ринках, що зазначаються серед варіантів відповіді.

На ринку споживчих товарів та послуг.

На ринку засобів виробництва.

На фінансовому ринку.

!18

Які кошти не можуть бути фінансовим джерелом форму­вання статутного фонду торговельного підприємства під час його ство­рення?

Кошти, що залучені засновниками за рахунок банківських позик.

Власні кошти засновників.

Кошти, що залучені засновниками від розміщення ними акцій.

Кошти, що утворені за рахунок цільового фінансування державної пайової участі у статутному фонді цього підприємства.

!19

Торговельні підприємства якої організаційно-правової форми господа­рювання формують статутний фонд шляхом залучення коштів від розміщення цінних паперів?

Акціонерні товариства відкритого та закритого типу.

Винятково відкриті акціонерні товариства.

Будь-які господарські товариства.

Підприємства будь-якої організаційно-правової форми, якщо даний спосіб формування обрано засновниками.

!20

Якого з наведених прав не мають учасники акціонерних товариств?

Вимагати вилучення належної їм частки власного капіталу до ліквідації товариства.

Вимагати інформацію про діяльність товариства.

Брати участь у розподілі прибутку товариства.

Брати участь у розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

!21

Яке з наведених прав є невід’ємним правом усіх учасників акціонерних товариств?

Брати участь у розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

Вимагати від акціонерного товариства повернення коштів, які були сплачені за акції.

Дробити акції, що належать йому, і продавати частки акцій (або продавати окремі права за акціями) іншим особам.

Вимагати позачергового скликання загальних зібрань та внесення змін до їх порядку денного.

!22

Який фонд повинен обов’язково (незалежно від рішення влас­ників) створюватися у будь-якому господарському това­ристві за рахунок відрахувань із чистого прибутку?

Резервний (страховий) фонд.

Фонд виплати дивідендів.

Фонд соціального розвитку підприємства.

Усі зазначені види фондів.

!23

На якому ринку реалізуються властивості торговельного підприємства як об’єкта ринкових відносин?

На ринку цінних паперів (фондовому ринку).

На ринку праці (робочої сили).

На ринку споживчих товарів та послуг.

На ринку засобів виробництва та технологій.

!24

В якому документі зазначаються вартість окремих його видів майна діючого підприємства та джерел його формування?

У балансі підприємства.

У статуті підприємства.

В установчій угоді про створення підприємства.

Самоокупність підприємства.

Самоокупність підприємства.

Повну.

2. Форма відповідальності підприємства обумовлюється його органі­за­ційною правовою формою.

Обмежену.

Додаткову.

!30

Обмежену.

Повну.

Додаткову.

Ніякої.

!31

В якому господарському товаристві усі його учасники здійс­нюють спільну підприємницьку діяльність і несуть солідарну відпо­відальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном?

У повному товаристві.

У командитному товаристві.

В акціонерному товаристві.

!32

Обмежену.

Повну.

Додаткову.

Ніякої.

!33

Повне товариство.

Акціонерне товариство.

Командитного товариства.

Повного товариства.

!35

Який орган державного регулювання в Україні встановлює вимоги щодо емісії цінних паперів торговельними підпри­єм­ст­вами і здійснює реєстрацію випусків таких паперів та інформацію про їх випуск?

Міністерство фінансів.

Національний банк.

!36

Ліцензія.

Статут.

Цінний папір.

Торгівля агрохімікатами.

!40

Торговельне підприємство у системі ринкових відносин

!1Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.009 с.)