Характеристика сфер і ланок фінансової системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика сфер і ланок фінансової системиДержавні фінанси

Провідне місце у фінансовій системі як за обсягом ресурсів, так і за роллю у суспільстві посідають державні фінанси. Державні фінанси характеризуються за двома напрямами:

1) ланками — які визначають форми фінансових відносин;

2) рівнями — які розмежовують їх за органами влади й управ­ління.

У системі державних фінансів грошові потоки відображають відносини перерозподілу ВВП і формування державних фінансо­вих ресурсів, в розрізі двох груп: централізованих і децентра­лізованих.

Основними ланками державних фінансів є:

1. Бюджетна система. її структура визначається Конституцією України та Бюджетним Кодексом і залежить від форм дер­жавного устрою.

2. Цільові фонди держави призначені для фінансування пев­них потреб і видатків держави, які мають особливе значен­ня для економічного і соціального розвитку суспільства. Спе­цифіка цільових фондів полягає у їх цільовому призначенні та чітко визначених джерелах формування.

3. Державний кредит характеризує відносини, при яких дер­жава виступає позичальником, а кредиторами — юридичній фізичні особи цієї та інших країн, уряди інших країн, між­народні організації та фінансові інститути.

4. Фінанси державного сектора економіки відображають відно­сини, що характеризують грошові потоки на підприємстві й ві­дображають процеси формування, розподілу і перерозподілу його доходів.

2.2. Фінанси суб'єктів господарювання

Базовою основою фінансової системи виступають фінанси суб’єктів господарювання.

Виходячи із способів фінансового забезпечення своєї діяльності, розрізняють такі методи господарювання:

1) комерційний розрахунок;

2) неприбуткова діяльність;

3) кошторисне (бюджетне) фінансування.

Комерційний розрахунок передбачає відшкодування всіх вит­рат і отримання прибутку. Комерційні підприємства є основними платниками податків до бюджету. Через систему бюджетного пе­рерозподілу забезпечується фінансування установ невиробничої сфери за рахунок частини вилученої вартості з підприємств, що здійснюють свою діяльність у галузях матеріального виробництва.

На принципах неприбутковості працюють, як правило, кому­нальні підприємства й установи соціального забезпечення. Вони передбачають як власні, так і бюджетні джерела фінансування на­даних послуг. Для бюджетних організацій найголовнішою формою фінансування є бюджетні асигнування, що виділяються з відповід­ного бюджету на підставі планового документа — кошторису.

Міжнародні фінанси

Сфера міжнародних фінансів відображає:

1) рівень світового господарства;

2) обмінні та перерозподільні відносини на світовому рівні;

3) діяльність на цьому рівні як національних суб'єктів господа­
рювання, так і держави.

Фінансовий ринок

Фінансовий ринок — важлива забезпечуюча сфера, складова фінансової та економічної систем. Фінансовий ринок виступає як:

1) своєрідна надбудова, через яку координується діяльність усієї фінансової системи;

2) сполучна сфера, через яку здійснюється рух фінансових ре­сурсів;

3) визначальний елемент ринкової економіки, без якого не може працювати весь ринковий механізм, оскільки все по­чинається з фінансового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання.

Суть відносин у сфері фінансового ринку полягає в купівлі-продажу фінансових ресурсів.

Мета фінансового ринку — забезпечити грошовими коштами всю систему ринків.

 

Канали прямого фінансування — це канали, якими грошові кошти рухаються безпосередньо від власників до позичальників.

Канали непрямого фінансування — це канали, якими грошові кошти рухаються від власників до позичальників через фінансо­вих посередників (банки, інвестиційні та страхові компанії, пен­сійні фонди тощо).

Фінансовий ринок складається з двох сегментів (ринків):

1) ринку позикових капіталів;

2) ринку цінних паперів.

Страхування

Страхування складає відокремлену, специфічну ланку фінансо­вої системи. Характерні ознаки страхування:

1) розглядається як один із способів відшкодування за раху­нок резервів збитків юридичних і фізичних осіб, спричине­них несприятливими обставинами (страховими подіями, ризиками);

2) відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових фондів за рахунок страхових внесків;

3) посідає проміжне місце між фінансами суб'єктів господарю­вання та державними фінансами.

Здійснення страхування забезпечується через страхові компа­нії, які є суб'єктами підприємництва.

План практичного заняття

Структура і принципи побудови фінансової системи.

1. Поняття фінансової системи та її структура.

2. Принципи побудови фінансової системи.

3. Характеристика ланок фінансової системи України.

Питання для самостійного опрацювання

1. Управління фінансовою системою.

2. Принципи організації державних фінансів.

3. Взаємозв'язок фінансової системи і фінансової політики дер­жави.

4. Особливості побудови фінансових систем у різних країнах.

Література: 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

Тестові завдання

1. Фінансова система це:

1.1.Контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю дер­жави.

1.2.Сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важе­лів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

1.3.Сукупність відносно відокремлених форм фінансових від­носин.

1.4.Грошово-кредитний механізм.

2. За внутрішньою будовою фінансова система є:

2.1.Сукупністю фінансових органів і інститутів.

2.2.Сукупністю відносно відокремлених взаємопов'язаних фі­нансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу і перерозподілу ВВП.

2.3.Конкретними видами фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні підприємств.

2.4.Системою замкнутих перерозподільчих відносин.

3. Яка організаційна структура фінансової системи?

3.1.Сукупність фінансових органів та інститутів, які управля­ють грошовими потоками.

3.2.Сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпоря­дженні суб'єктів господарювання.

3.3.Сукупність фінансово-кредитних установ.

3.4.Апарат управління фінансовою діяльністю підприємства.

4. Які принципи побудови фінансової системи?

4.1.Єдність і функціональне призначення.

4.2.Єдність і централізм.

4.3.Комерційний розрахунок і функціональне призначення.

4.4.Централізм і функціональне призначення.

5. Державні фінанси найбільш повно характеризуються як:

5.1.Складова частина фінансової системи, ЇЇ центральна підси­стема, через яку здійснюється вплив держави на економіч­ний і соціальний розвиток.

5.2.Система грошових фондів, зосереджених у руках держави і призначених для забезпечення властивих їй функцій.

5.3.Система грошових фондів, що забезпечують процес вироб­ництва та відтворення у рамках конкретного суб'єкта гос­подарювання.

5.4.Грошові фонди, що формуються з доходів громадян.

6. Бюджет як економічна категорія це:

6.1.Централізований фонд фінансових ресурсів держави.

6.2.Фінансові відносини щодо формування бюджетного фонду та здійснення асигнувань з нього.

6.3.Основний фінансовий план держави.

6.4.Сукупність взаємовідносин між державою та суб'єктами гос­подарювання з приводу мобілізації державних доходів.

7. Соціальна сутність бюджету полягає у:

7.1.Фінансовому забезпеченні соціально-культурних програм держави.

7.2.Фінансуванні державного апарату управління.

7.3.Фінансуванні планово-збиткових державних підприємств.

7.4.Забезпеченні виплат пенсій і допомог на безробіття.

8. Які з грошових відносин складають зміст фінансів підприємства?

8.1.Грошові відносини з приводу мобілізації державою тимча­сово вільних коштів підприємств і населення для фінансуван­ня державних видатків.

8.2.Грошові відносини з приводу розподілу валового внутріш­нього продукту і створення грошових фондів для держави.

8.3.Грошові відносини, які виражають формування, розподіл і використання грошових доходів і фондів суб'єктів господа­рювання у відтворювальному процесі.

8.4.Грошові відносини між суб'єктами господарювання і бан­ківською системою.

 

9. Загальнодержавні цільові фонди характеризуються як:

9.1.Сукупність фінансових ресурсів, що акумулюються у дер­жавному бюджеті.

9.2.Сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в роз­порядженні Міністерства фінансів.

9.3.Система перерозподільчих відносин, спрямована на підви­щення економічного і соціального рівня життя суспільства.

9.4.Сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться у розпо­рядженні центральних або регіональних органів управлін­ня і мають цільове призначення.

10. У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин:

10.1.Державні фінанси і фінансовий ринок.

10.2.Фінанси суб'єктів господарювання і державні фінанси.

10.3.Міжнародні фінанси, державні фінанси, фінанси суб'єктів господарювання, фінансовий ринок.

10.4.Макро- і мікроекономіка.

11. Сфера державних фінансів поділяється на такі ланки:

11.1.Бюджет держави і фінанси державного сектора економіки.

11.2.Бюджет держави, державний кредит, страхування.

11.3.Бюджет держави, державний кредит, загальнодержавні цільові фонди, фінанси державного сектора.

11.4.Бюджет держави, фонди цільового призначення, страху­вання.

12. Страхування як відокремлена ланка фінансової системи відображає:

12.1.Сукупність особливих замкнутих перерозподільчих від­носин з приводу формування і використання страхових резервів за рахунок коштів страхувальників.

12.2.Державну централізацію фінансових ресурсів і підпри­ємницьку діяльність держави.

12.3.Відносини, при яких держава виступає позичальником.

12.4.Рух вартості між окремими країнами.

13. Державний кредити, як ланка фінансової системи характеризує:

13.1.Фінансові відносини у сфері централізованих державних фінансів.

13.2.Централізацію фінансових ресурсів для вирішення конк­ретних завдань і проблем.

13.3.Відносини, при яких держава виступає позичальником, а кредиторами — будь-які юридичні та фізичні особи, враховуючи і кредити інших країн.

13.4.Надбудову, через яку координується діяльність цієї фі­нансової системи.

14. Фінансовий ринок як забезпечуюча сфера фінансової системи поділяється на такі ланки:

14.1.Державні цільові фонди і страхування.

14.2.Ринок грошей і ринок капіталів.

14.3.Фінанси державного сектора і державний кредит.

14.4.Правильні відповіді 14.1 і 14.2.

15. Державний кредит функціонує у формах:

15.1.Державних і місцевих позик, державного позикового фонду.

15.2.Державних позик, страхування, ощадної справи.

15.3.Державних позик, грошово-речових лотерей, ощадної справи.

15.4.Правильні відповіді 15.1 і 15.2.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.014 с.)