ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 28 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 28 Страница

Структура та фукції банківської системи в економіці України Удосконалення сучасної банківської системи в Україні ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІІ КРЕДИТ» Тема 10. Сутність і функції кредиту Тема 16. Міжнародні фінансово - кредитні установи та їх співробітництво з Україною ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ Тема 12. Теоретичні засади процента ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово – кредитна політика ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ Походження і сутність грошей Сутність і закономірності розвитку інфляції Основні види спеціалізованих фінансово-кредитних установ. Нац. банк України. Його задачі і функції. Складові бюджетного менеджменту. Сутність, структура та призначення бюджету Міністерство фінансів України – центральний орган державної виконавчої влади в сфері фінансової діяльності Організації при Міністерстві фінансів України, їх структура, функції, завдання. Державна податкова служба України, її функції, права та структура Рахункова палата: структура, функції, завдання Порядок і термін складання, розгляд і затвердження Державного бюджету. Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечують виконання дохідної частини бюджету. Джерела формування доходів бюджету в України. Податковий менеджмент. Поняття бюджетного фінансування та його організація. Методи і види фінансування із Державного бюджету Основні напрямки реформування казначейської системи виконання бюджету. Організація обліку виконання бюджету Облік грошових коштів і доходів бюджету Облік асигнувань і видатків бюджету Звітність розпорядників коштів, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів Сутність і призначення бюджетного контролю, його види і форми Органи бюджетного контролю в Україні. Організація бюджетних відносин в США. Досвід організації бюджетного процесу в Російській федерації. Досвід бюджетного менеджменту у Великобританії. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі держави. БС Система пенсійного забезпечення в Україні. Сутність та призначення бюджетної класифікації Управління державним боргом та його обслуговування. Складові частини бюджету згідно Бюджетного кодексу України. Поняття податку, його сутність. Функції та елементи податку. Методи побудови податкових ставок. ПС Податкова система України. Принципи побудови податкового законодавства. Стан податкової системи України на сучасному етапі. Необхідність створення податкової служби Укр., ії призначення. Склад і структура податкових органів. Права і обов’язки працівників ДПС. Ставки по ПДВ. Пільги. Види пільг. Особливості оподаткування доходів громадян від заняття підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Порядок обчислення та стягнення єдиного податку для юридичних та фізичних осіб. Земельний податок в Україні. Плата за землю та її місце в системі прямих податків. Порядок обчислення та звільнення від оподаткування. Податкові соціальні пільги та особливості їх застосування в 2011. Амортизація. Порядок визначення і нарахування сум амортизаційних відрахувань. Методи нарахування амортизації. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням Сутність, функції та форми державного кредиту. Методи управління державним боргом. Об’єктивна необхідність і сутність страхування, його функції та класифікація. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність, суб’єкти, види. Суть та механізм формування пропозиції грошей в економіці. Грошова база та грошово-кредитний мультиплікатор. Сутність та причини виникнення інфляції. Антиінфляційна політика держави. Основи організації безготівкових розрахунків на підприємстві – сутність та форми. Грошово-кредитна політика НБУ: види та методи її проведення. Валютне регулювання: сутність, призначення та характеристика окремих інструментів. Види касових операцій банків Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток Загальна характеристика операцій банку з векселями. Порядок формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Документування та документообіг за банківськими операціями. Види рахунків, що відкриваються клієнтами у банках. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі держави. Структура курсової роботи, основні етапи її виконання Додаток Г – Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літературних джерел Принципи побудови бюджетної системи. Види непрямих податків, їх роль у доходах бюджету. Платежі за ресурси, їх види, роль у доходах бюджету. Порядок формування доходів місцевих бюджетів. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, порядок її призначення і виплати. Оперативно—сітьові показники по загальноосвітнім школам С-ма з/п медичних працівників. Видатки бюджету на державне управління,їх склад та джерела фінансування. Загальною вимогою є детальний опис програми із зазначенням запропонованої суми видатків із економічною класифікацією та джерел надходження. За рахунок яких фінансується програма. Розпис Державного бюджету України Основні напрями бюджетної політикина наступний бюджетний період Виконання Державного бюджету України завидатками Щодо поточного і підсумкового контролю Перелік питань, що ВиНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ І МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ Приклади типових завдань, що виносяться З нормативної науки «Банківська система» Контроль за виконанням вибіркових видів завдань для самостійного опрацювання Загальна оцінка поточного контролю Максимальна оцінка модульного контрольного завдання – 10 балів. Критерії оцінювання відповіді на тестові завдання білету Бюджетне фінансування, його сутність і форми. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль. Видатки Державного бюджету України на судову владу. Державний борг, його класифікація Засади і принципи розмежування видатків між бюджетами. Зведені бюджети в Україні та їх характеристика. Зовнішні державні запозичення, їхня доцільність і напрями використання. Кошторисне фінансування культурно-просвітницьких закладів. Місцеві бюджети в Україні, структура і правовий характер. Оперативно – сітьові показники лікувального закладу. Організація системи фінансування бюджету. Основи бюджетного федералізму. Основи і методи розподілу доходів між бюджетами. Офіційні трансферти та їх роль у надходженнях до бюджетів. Порядок розрахунку витрат на придбання обладнання і м’якого інвентаря в лікарнях і поліклініках Порядок розрахунку фонду заробітної плати вчителів в частині оплати педагогічного навантаження (педагогічних годин). Правовий характер і структура Державного бюджету України.(55) Стан Державного бюджету України і його характеристика. Стан і структура Державного бюджету України, його характеристика. Становлення бюджетної системи України. Форми і характер міжбюджетних відносин. ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ В якому році було створене Державне казначейство України? Хто здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету? Що є метою бюджетної програми? На що спрямоване запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі? ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ Місія підприємства, економічні умови діяльності Основні положення установчих документів суб’єкта господарювання Організаційна структура підприємства Маркетингова діяльність підприємства Виробнича програма та її матеріально-технічне забезпечення Виробничі фонди та нематеріальні активи Персонал і організація праці Організація обслуговуючих і допоміжних виробництв Витрати прямі, накладні, валові. Собівартість Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства Діяльність підприємства в сфері охорони навколишнього середовища та соціального захисту працюючих Бюджетний устрій і бюджетна система. Тема 1 СУТНІСТЬ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ Основні терміни з курсу «Бюджетна система» Тема 2 БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ Взаємовідносини між ланками бюджетної системи Сутність та основні стадії бюджетного процесу Головні розпорядники бюджетних коштів. Їх права та обов’язки Застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі Методи формування доходів бюджету Принципи формування доходів бюджету. Еластичність доходів бюджету Доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації. Джерела формування доходів бюджету Доходи бюджету України останніми десятиріччями Форми бюджетного фінансування Склад і структура видатків бюджету України Види і структура кошторисів. Засади кошторисних розрахунків Складання проектів, розгляд, затвердження та внесення змін до кошторисів Видатки на господарські потреби та інші поточні видатки. Загальні засади формування витрат на оплату праці у бюджетних установах Загальна характеристика видатків на освіту Основні оперативно-сітьові показники бюджетних установ охорони здоров’я Склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу. Житлові субсидії населенню. Фінансування культурно-освітніх закладів Фінансування закладів соціального забезпечення. Видатки на економічну діяльність Заходи по боротьбі зі шкідниками рослин та хворобами тварин. Видатки на національну оборону СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА Тема 1 Сутність, призначення і роль бюджету держави Тема 9 Видатки бюджету на соціальний захист і соціальну сферу Тема 9 Видатки бюджету на обслуговування державного боргу Для підготовки фахівців за ОКР бакалавр Варіативна компонента «Банківська справа» Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при потребі). Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку Модуль 1. Сутність і структура бюджету держави Чим визначається бюджетний устрій України ? За якими ознаками класифікуються видатки бюджету? У який термін затверджуються обласні, районні бюджети? Зміст програми виробничої практики з дисципліни Робоча програма проходження виробничої практики Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення Теми лабораторних занять (не передбачено) Теми 2; 3 Організація діяльності банку та операції банків з формування власного капіталу ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ Тема «Сутність, призначення і роль бюджету держави» Етапи розвитку бюджетної системи України в розрізі хронології прийняття законодавчо-правових актів Тести з дисципліни «Бюджетна система» Тема 1. Економічний зміст бюджету та його роль у розвитку суспільства До об’єктивних факторів впливу на бюджет належать Принцип повноти полягає в тому, що У Державному бюджеті України резервний фонд передбачається Бюджетна класифікація застосовується для За допомогою податків перерозподіляються Видатки державного бюджету включають Обов’язкова норма встановлюється При розрахунку забезпеченості населення ліжковим фондом по місту (області, району) використовуються показники Середньорічна кількість класів для міських шкіл розраховується за наступною формулою Оборотний залишок бюджетних коштів установлений у розмірі Еволюція економічної сутності банку з позиції історичного розвитку. Види банків, їх функції та основні принципи діяльності Світовий досвід створення комерційних та кооперативних банків: тенденції в Україні Критичний аналіз поглядів сучасних науковців щодо сутності банківської системи. Організаційно-правові основи функціонування центральних банків розвинутих країн світу. Європейська система центральних банків: основи організації і діяльності. Етапи становлення Національного банку України як центрального банку держави. Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду. Світовий досвід реструктуризації банківських систем. Розвиток корпоративного управління в банківській системі України. Генезис категорії ризиків банківської діяльності Роль власного капіталу у банківській діяльності. Організаційна структура банку в контексті управління ризиками Особливості управління ризиком незбалансованої ліквідності Особливості розвитку вітчизняного фінансово-кредитного ринку в глобальному економічному процесі. Наслідки розширення зони євро для банківської системи України. Концентрація капіталу в банківській сфері. Іноземний капітал у банківській системі, його форми, переваги та ризики. Фактори та передумови виникнення банківських криз Стратегії розвитку банківської системи в умовах посткризового розвитку. Регулювання конкурентних умов на банківському ринку Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні Європейський досвід участі держави в регулюванні банківської системи країни. Банки у системі фінансового посередництва. Поняття банківської діяльності та її генезис (походження, виникнення). Взаємодія банківського і реального сектора економіки. Становлення та розвиток банківської системи України. Сутність центрального банку. Становлення ірозвиток центральних банків. Функції, роль і статус центрального банку. Операції центрального банку, механізм реалізації грошово-кредитної політики. Особливості створення і становлення Національного банку України як центрального банку Економічні засади діяльності та фінанси НБУ Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду. Грошово-кредитна політика НБУ та інструменти її реалізації Порядок створення банківської установи. Механізм реєстрації банку. Ліцензування банківської діяльності. Корпоративне управління в банках.. Розвиток корпоративного управління в банківській системі України. Сучасні технології та фінансові інновації у банківській діяльності. Конкуренція на ринку банківських послуг. Конкурентоспроможність банку та її основні індикатори Роль ризику у банківській діяльності. Формування резервів на покриття можливих ризиків від активних операцій. Глобалізація банківської діяльності. Сфери міжнародного банківського бізнесу. Діяльність банків у міжнародних фінансових центрах. Офшорний банківський бізнес. Іноземний капітал у банківській системі, його форми, переваги та ризики. Ризик країни. Стабільність банківської системи та системний ризик. Відкритість та прозорість банківської діяльності, їх кількісні методи оцінки та роль у забезпечені стабільності банку та банківської системи. Фінансовий моніторинг. Міжнародні стандарти банківської діяльності. Розвиток банківського регулювання на наднаціональному рівні. Бюджети місцевого самоврядування, їхні особливості. Види боргових зобов’язань держави. Засади бюджетного фінансування культури. Засади розмежування доходів між бюджетами Сутність та ознаки автономності бюджетів. Зміст і напрями реалізації бюджетної політики Державні фінансові органи та їх повноваження у сфері управління бюджетною системою Суть.мета.принципи.характерні ознаки державного фінансового контролю Суть і зміст бюджетного регулювання. Фінансове вирівнювання Cклад і форми мобілізації неподаткових надходжень до бюджету Механізм бюджетного фінансування закладів культури і мистецтва. Бюджетне фінансування розвитку фізичної культури і спорту. Види і порядок надання допомоги сім'ям із дітьми Призначення та джерела формування Пенсійного фонду Укр. Бюджетне фінансування національної оборони, правоохоронної діяльності, гарантування безпеки держави. Класифікація держ. позик , передумови їх випуску та джерела погашення. Диск CD-R (Електроний додаток) Тема №5. Фінансування інвестиційних проектів Місцеві бюджети як система фінансових відносин, що складаються між місцевими та державними бюджетами. Гранти та його групи: специфічні гранти (субвенції); генеральні гранти. Осн напрямки зміц фін не залеж міс самовряд Коеф податкоспром адм-тер одиниці Закріплені доходи та їх структура Валютні фонди. Джерела, за рахунок яких місц.ради формують свої валют.фонди. Поняття вертикальних і горизоні дисбалансів та фінансового вирівнювання Конституція України в управлінні бюджетним процесом. Секюритизація на фінансовому ринку ПФТС – електронна біржа цінних паперів в Україні. Державна комісія з регулювання ринків фін послуг в Укр Механізм функціонування світового валютного ринку ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ – ПЕРУН РОЗДІЛ І.ОСОБЛИВОСТІ ТА СУТЬ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ Головні риси програмно-цільового методу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.032 с.)