ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 7 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 7 Страница

ПІДСУМКІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ Мета і завдання магістерської дипломної роботи Магістерської дипломної роботи Оформлення ілюстрацій, таблиць, формул, списку використаних джерел, додатків Керівництво, рецензування і порядок допуску до захисту магістерської дипломної роботи Орієнтовна тематика магістерських робіт II. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ V. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Вимоги до списку використаних джерел Магістерська програма «Валютний контроль у сфері зовнішньо-економічної діяльності» МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» Тема 2. Законодавче регулювання фінансового ринку Наведемо стислу характеристику індексів окремих ринків цінних паперів. Виконання розрахункових, графічних робіт. Тема 9. Фондова біржа та біржові операції Перелік тем дипломних робіт магістрів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.050105 «Банківська справа» магістерська програма «Банківський нагляд» ОЦІНЮВАННЯ ТА Захист курсової роботи ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЦИПЛІНУ Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. Операційної та фінансової діяльності підприємства Класифікація активів підприємства Основні джерела формування позикового капіталу та їх характеристика Сутність управління витратами Оцінювання засвоєння матеріалу ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ НА МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИ» Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як історична категорія. Складових фінансової інфраструктури. Поняття фінансового ринку і характеристика його складових Фондова біржа та її функції. Діяльності структурних одиниць групи Світового банку. Соціально-економічний розвиток національних економік. Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними Принципи оподаткування та побудови податкової системи: відмінність і взаємозв’язок. Податки на споживання в Україні: склад, структура, відмінність та спільні риси. Майнове оподаткування в Україні: склад, структура, відмінність та спільні риси податків. Платники та ставки ПДВ, методи обчислення. Акцизний податок: платники, об’єкт та база оподаткування, операції, звільнені від оподаткування. Особливості акцизного оподаткування алкогольної і тютюнової продукції в Україні. Об’єкт та база оподаткування митом, порядок визначення митної вартості. Форми державного фінансового менеджменту. Бюджетний кодекс України, його характеристика. Державний бюджет України, структура і правовий характер. Бюджетна система: поняття, склад, вихідні принципи побудови. Бюджети місцевого самоврядування, їх сутність і характеристика. Зведений бюджет України, його характеристика та призначення. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки, їх характеристика і роль. Житлові субсидії і порядок їх розрахунку. Видатки Державного бюджету України на вищу освіту та основи її Видатки бюджету на фізичну культуру і спорт та їх характеристика. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. Заощадження домогосподарств. Економічна характеристика та класифікація грошових надходжень за видами діяльності. Фінансове забезпечення ремонту основних засобів. Модель оцінки доходності капітальних активів (САРМ): загальна характеристика та практичне значення. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Фактори дивідендної політики. Сутність і значення фінансового аналізу: мета, завдання, принципи. Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності. Вимоги, що висуваються до складання фінансової звітності. Аналіз платоспроможності підприємства. Показники платоспроможності, оцінка можливості її відновлення/втрати. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу. Зміст аналітичної роботи щодо формування та використання товарно-матеріальних запасів. Оцінка оборотності виробничих запасів. Економічна сутність та види дебіторської заборгованості; оцінка причин її виникнення, факторів, що впливають на її величину. Основні напрямки аналітичної роботи щодо управління дебіторською заборгованістю: аналіз структури та оборотності дебіторської заборгованості, шляхи та оцінка можливості її зниження. Методичні підходи до оцінки вартості капіталу. Задачі та основні показники оцінки ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів. Аварійний комісар: поняття, функції. Страхування ризиків впровадження нової техніки і технології. Моторне (транспортне) страхове бюро України та його функції. Страхування відповідальності власників повітряних суден. Методичні рекомендації для підготовки до практичних Тема 2. Грошовий обіг та грошові потоки. Тема 6. Ринок цінних паперів. Тема 12. Гроші та кредит у системі міжнародних відносин Фінансова політика держави та її зміст. Фінанси», 7.050106 «Облік і аудит» Фінанси», 8.050106 «Облік і аудит» з дисципліни «КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ» Діагностика виробничого потенціалу підприємства Діагностика діяльності підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів Нумерація, оформлення малюнків та таблиць Оформлення списку використаної літератури ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ І КРІТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВA СЛУЖБА УКРАЇНИ Добір та опрацювання літератури Переведенням у національну шкалу Характерні риси підприємницької діяльності в туризмі. Економічний механізм формування та розподілу доходу. Стратегія формування доходу підприємств. Політика оптимізації доходу туристичних підприємств. Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави Зміст навчальної дисципліни за темами Тема 11. Плата за ресурси та послуги До держбюджету відійшла частина доходів з податку на доходи фізичних осіб, і як компенсацію місцеві бюджети отримали два нові види надходжень: медичну та освітню субвенції - цільовий платіж. Поняття, правова природа та види міжбюджетних трансфертів Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів. Перелік рекомендованої літератури:13, 18, 43, 46, 44, 36, Соціальні гарантії і соціальне страхування в Україні. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування. ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ Нормативно-правове забезпечення соціального страхування. Фінансовий механізм соціального страхування. Джерела формування коштів державних цільових фондів. Напрямки використання коштів соціального страхування. Сутність і принципи здійснення страхування тимчасової втрати працездатності Організація діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сутність і елементи медичного страхування Обов’язкове медичне страхування Добровільне медичне страхування Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоровя. ТЕМА 8. СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ Управління страхуванням на випадок безробіття. Сучасні тенденції страхування на випадок безробіття в Україні. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І НЕДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ Завдання Пенсійного фонду України Джерела формування бюджету Пенсійного фонду і напрямки його використання Передумови впровадження і розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. Пенсійні активи. Управління активами недержавних пенсійних фондів. Фінансовий аналіз // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 31 с. ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ООП Графік обов’язкових консультацій ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ Лекція 14. Звіт аудитора за МСА Аудиторський звіт, передбачений законом або нормативним актом Причини неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів Приклади окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту Методологія інвестиційних рішень Сутність інструментарію проектного аналізу Аналіз ситуації з «проектом» і «без проекту» Методи кількісного аналізу проектних ризиків Дисконтовані критерії ефективності проектів Практичні методи урахування ризиків Розрахунок показників ефективності з використанням ЕОМ Захист та оцінювання дипломної роботи Орієнтовний перелік тем дипломних робіт Зразок посилань на використані джерела РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Сутність та поняття фінансової звітності підприємства. Джерела інформації для аналізу фінансової звітності. Аналіз майнового стану підприємства. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Рекомендований обсяг основної частини – 80-90 сторінок. Посилання в тексті на рисунки, таблиці, формули, літературні джерела Критерії оцінювання дипломних проектів (дипломних робіт) державною екзаменаційною комісією ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Структура та зміст переддипломної практики Типовий календарний графік проходження практики Лекція 1. Сутність соціальної політики. Лекція 2. Проблеми порівняльного аналізу соціальної політики. ІРЛ є середнім арифметичним індексів П.І, П,ІІ і П,ІІІ. Лекція 3. Соціальна політика основних світових структур Погляд на майбутнє соціальної політики у країнах Східної Європи та колишнього СРСР Українська бідність має цілий ряд специфічних особливостей. Щодо підготовки, написання та захисту Збір інформації з теми дослідження Перший розділ дипломної роботи Фінанси суб’єктів підприємництва, установ, домогосподарств Виписка із робочої програми з курсу ОПГ та ЦЗ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Мета і завдання фінансового менеджменту. Структура моделі управління ризиками. Аналіз основних показників консолідованої фінансової звітності. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Спеціалізації «Фінанси» денної форми навчання Розділ І. Сутність та аналіз фінансового ринку України Поняття і сутність фінансового ринку Розділ ІІ. Напрями вдосконалення фінансового ринку у економічній системі України В Японії існує ще 7 фондових бірж, найбільш поважні з яких розташовані в Осаці і Нагоє. ТЕМА 1 ФІНАНСОВА КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють Фінансовий аналіз та антикризове управління підприємством Механізми фінансової стабілізації та реалізації антикризового управління Банкрутство, санація, ліквідація – методи антикризового управління Провадження у справі про банкрутство Процедури, що застосовуються до боржника у справах про банкрутство Фінансові процедури процесу ліквідації під час банкрутства підприємств Залучення фінансових ресурсів із внутрішніх та зовнішніх джерел Сутність санації балансу та призначення санаційного прибутку ТЕМА 5 ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛІНГОВИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ Методи фінансового контролінгу Сутність та види реструктуризації підприємства Реструктуризація підприємства: цілі, результати, етапи Сутність та методи санаційного аудиту Документальне оформлення результатів санаційного аудиту Необхідність і сутність фінансового менеджменту. Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації та їх характеристика. Грошові потоки як основа самофінансування об’єкта підприємництва. Управління власним капіталом, оцінювання вартості власного капіталу. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту Точка беззбитковості. Поведінка витрат. Тривалість виробничого циклу Управління фінансовими ризиками Готівкові кошти на виплату заробітної плати понад встановлений ліміт дозволяється зберігати в касі За даними якого рахунку визначається вартiсть незавершеного виробництва Податкове зобов’язання з ПДВ за умови, що першою подiєю є вiдвантаження товарiв покупцям, вiдображається записом Визначити, який з елементів включається до первісної вартості виробничих запасів, придбаних за плату Вінницький національний аграрний університет Тема 2. Фінансові посередники і фінансові послуги на фінансових ринках Тема 7. Кредитні послуги банків Тема 13. Ринок лізингових послуг Розрахуйте чисту вартість облігації, використовуючи цифровий матеріал попередньої задачі. Кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів – це Чи може підприємство емітувати акції і облігації для покриття збитків? Визначити вид наказу на купівлю-продаж визначеного найменування цінного паперу брокерам Змістовий модуль 1. Загальна частина фінансового права Розмежування компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності. Фінансово-правова відповідальність. ПрИБЛИЗНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу Схвалено кафедрою адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка. Розділ ІІІ. Бюджетне право України Тема 4: Бюджетний процес України (4 год.) Тема 5. Контроль та відповідальність у сфері бюджетних правовідносин. (4 год.) Тема 6: Основи податкового права.(4 год.) Тема 7. Правові основи адміністрування податків в Україні (2 год.) Тема 9: Правове регулювання непрямих податків в Україні. (4 год.) Тема 12. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства. (2 год.) Тема 15: Фінансово-правові основи грошового обігу, безготівкових розрахунків і кредиту (4 год.) Сутність та види фінансових послуг. Нормативно-правове забезпечення обліку фінансових послуг. Тема 2. Облік послуг з надання позик, гарантій та поручительств Облік операцій надання послуг з поручительства. Облік операцій з надання послуг гарантії. Поняття про кредитні спілки. Облік операцій формування власного капіталу кредитної спілки. Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів. Поняття про інститути спільного інвестування та їх види. Облік операцій випуску й розміщення цінних паперів інститутами спільного інвестування. Облік інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування. Страхування: поняття, основні учасники, галузі, види та форми. Облік страхових виплат за договорами прямого страхування. Облік операцій перестрахування. Поняття про систему недержавного пенсійного забезпечення й недержавний пенсійний фонд. Облік пенсійних внесків. Облік розрахунків за надані пенсійному фонду послуги Сутність, об’єкти, суб’єкти та класифікація лізингу. Облік операцій лізингових компаній з фінансового лізингу. Облік операцій із надання ломбардом фінансових кредитів й супутніх послуг. Облік операцій реалізації заставленого майна при неповерненні кредиту позичальником. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ Передача обладнання в лізинг Історичні умови започаткування казначейства Державна казна за часів Київської Pyci Скарбниця та фінанси в Запорозькій Січі Становлення та розвиток казначейської системи царської Росії Становлення та розвиток Державного казначейства України Етапи створення системи Державного казначейства Розвиток казначейства в закордонних країнах Програма виробничої практики на базі виробничих підприємств АПК. Показники ефективності оборотних активів Програма виробничої практики на базі банківської установи Виробничої переддипломної практики Фінансування житлово-комунального господарства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.025 с.)