Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства 

Першим етапом виконання курсової роботи є проведення експрес-аналізу, який дає можливість здійснити попередню оцінку фінансового стану досліджуваного суб’єкту.

Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів виконується за даними балансу підприємства з використанням методів вертикального та горизонтального аналізу. Згідно П(С)БО № 1, джерела формування фінансових ресурсів відображені в пасиві балансу, а напрями їхнього використання – в активі.

Вертикальний аналіз дозволяє визначити питому вагу кожної статті пасиву та активу в підсумку балансу на певний момент часу, тобто дослідити структуру джерел формування фінансових ресурсів та майна підприємства в статиці.

Горизонтальний аналіз уможливлює вивчення динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства шляхом встановлення абсолютних та відносних відхилень за статтями пасиву та активу балансу.

Виконання аналізу структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства передбачає заповнення табл. 4 – 5 для кожного звітного періоду окремо.

За результатами аналізу пасиву та активу балансу надаються висновки про структуру та динаміку джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства: як по кожному звітному періоду, так і за досліджуваний період взагалі.

Аналіз джерел формування фінансових ресурсів передбачає розгляд абсолютних та відносних змін власних та позикових засобів підприємства. При виконанні даного аналізу потрібно визначити:

- які кошти (власні чи позикові) є основним джерелом формування


 

Таблиця 4

Структура та динаміка джерел формування фінансових ресурсів підприємства у 2013 році

Стаття пасиву Джерело інформації, форма 1 Абсолютна величина, тис. грн. Питома вага, % Зміни за період
на початок періоду На кінець періоду на початок періоду   на кінець періоду в абсолютних величинах, тис. грн. у питомій вазі, % темп приросту, %   у % до зміни підсумку балансу  
  7 = 4 - 3 8 = 6 - 5 10*  
1. Власний капітал Р. 1495                 =  
1.1. Зареєстрований капітал рр. (1400+1405+ +1425+1430)                    
1.2. Додатковий капітал Р. 1410                    
1.3. Резервний капітал Р. 1415                    
1.4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Р. 1420                    
2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Р.1595                    
3. Поточні зобов'язання і забезпечення Р. 1695                    
3.1. Короткострокові кредити Р. 1600                    
3.2. Кредиторська заборгованість р. (1605 + ... + 1650)                    
3.3. Інші поточні зобов’язання і забезпечення рр.(1660+…+1690)                    
4. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу Р. 1700                    
5. Чиста вартість активів НПФ Р. 1800                    
БАЛАНС Р. 1900                    

Примітка: * - ;

 

Таблиця 5

Структура та динаміка напрямів використання фінансових ресурсів підприємства у 200_ році

Стаття активу Джерело інформації, форма № 1 Абсолютна величина, тис. грн. Питома вага, % Зміни за період
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду в абсолютних величинах, тис. грн. у питомій вазі, % темп приросту % у % до зміни підсумку балансу
1. Необоротні активи р. 1095                
1.1. Нематеріальні активи р. 1000                
1.2. Основні засоби рр. (1005+1010+1020)                
1.3. Довгострокові фінансові інвестиції рр. (1030+1035)                
1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість р. 1040                
1.5. Інвестиційна нерухомість р.1015                
1.6. Інші необоротні активи рр.(1045+…+1090)                
2. Оборотні активи р. 1195                
2.1.Запаси рр. (1100+1110)                
2.2.Дебіторська заборгованість рр. (1120+…+1155)**                
2.3.Поточні фінансові інвестиції р. 1160                
2.4.Грошові кошти р. 1165                
2.5. Інші оборотні активи рр. (1115+1180 + 1190)                
2.6. Витрати майбутніх періодів р. 1170                
3. Необоротні активи та групи вибуття р. 1200                
БАЛАНС р. 1300                

**- крім рядків, які не входять до підсумку балансу.


фінансових ресурсів підприємства?

- як змінюється частка власного капіталу в балансі за звітний період?

· збільшення сприяє зростанню фінансової стійкості підприємства;

· зменшення сприяє зниженню фінансової стійкості підприємства;

- як змінилась частка позикових коштів в сукупних джерелах формування фінансових ресурсів, про що це свідчить:

· збільшилась, що може свідчити про підсилення фінансової нестійкості підприємства та підвищення ступеню його фінансового ризику;

· зменшилась, що може свідчити про підвищення фінансової незалежності підприємства ;

· не змінилась;

- про що може свідчити скорочення (зростання) величини резервів, фондів та нерозподіленого прибутку підприємства:

· в цілому зростання резервів, фондів та нерозподіленого прибутку може свідчити про ефективну діяльність підприємства , і навпаки;

- як за аналізований період змінилась структура власного капіталу підприємства, на які складові припадає найбільша питома вага;

- які зобов’язання переважають у структурі позикового капіталу? Як змінились довгострокові зобов’язання за досліджуваний період?

- підвищився чи знизився ризик втрати фінансової стійкості підприємства – для цього проводиться аналіз структури фінансових зобов’язань підприємства:

· переважання короткострокових джерел у структурі позикових коштів є негативним фактом, який характеризує погіршення структури балансу і підвищення ризику втрати фінансової стійкості;

· переважання довгострокових джерел у структурі позикових коштів є позитивним фактом, який характеризує покращення структури балансу і зменшення ризику втрати фінансової стійкості;

- які зобов’язання переважають в структурі кредиторської заборгованості на звітну дату балансу;

- яких змін зазнали за аналізований період короткострокові зобов’язання перед бюджетом, перед постачальниками, по авансам?

- які види короткострокової заборгованості в досліджуваному періоді характеризуються найбільшими темпами зростання:

· негативним моментом є висока частка заборгованості перед бюджетом, оскільки затримка відповідних платежів викликає нарахування пені;

· негативним моментом є висока частка (більш 60%) заборгованості перед позабюджетним фондами.

При проведенні аналізу напрямків використання фінансових ресурсів підприємства потрібно визначити зміни в майні підприємства, зробити висновки про покращення або погіршення структури активів. При цьому потрібно звернути увагу на наступні моменти:

- як в цілому змінилась величина майна (сума оборотних та необоротних активів підприємства):

· зменшення майна підприємства свідчить про скорочення підприємством господарського обігу, що може потягти за собою його неплатоспроможність та навпаки;

· зростання майна підприємства може свідчити про розширення його виробничо-господарської діяльності, тобто про позитивні зміни балансу;

- на які складові припадала найбільша питома вага в структурі сукупних активів?

· якщо на оборотні активи, то це свідчить про формування достатньо мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності активів підприємства;

- якою є частка необоротних активів в сукупних активах підприємства (відповідь на це питання характеризує “важку” або “легку” структуру активів підприємства):

· якщо вона склала менше 40%, то підприємство має “легку” структуру активів, що свідчить про мобільність майна підприємства;

· якщо вона складає більше за 40%, то підприємство має “важку” структуру активів, що свідчить про значні накладні втирати та підвищену чутливість до зміни доходу (виручки).

- які зміни відбулися зі складовими необоротних активів:

· зростання незавершеного будівництва може негативно вплинути на результати фінансово-господарської діяльності підприємства (у такому випадку слід додатково аналізувати доцільність і ефективність вкладень);

· зростання довгострокових фінансових вкладень вказує на відволікання коштів з основної виробничої діяльності, а зменшення сприяє втягненню фінансових коштів в основну діяльність підприємства і покращенню його фінансового стану.

- яких змін зазнала структура необоротних активів?

- як змінилась величина оборотних активів підприємства за досліджуваний період?

- які статті внесли найбільший внесок у формування оборотних активів: запаси, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти? Про які проблеми може свідчити така структура оборотних активів?

· структура з високою часткою заборгованості і низьким рівнем грошових коштів може свідчити про проблеми, пов’язані з оплатою послуг та продукції підприємства , а також про переважно негрошовий характер розрахунків, і навпаки, структура з низькою часткою заборгованості та високим рівнем грошових коштів може свідчити про позитивний стан розрахунків підприємства зі споживачами.

- як змінилась вартість запасів за аналізований період, чи є ця зміна позитивною і про що свідчить:

· якщо вартість запасів збільшилась, а оборотність запасів зменшилась, це є негативним фактором.

- яких змін за досліджуваний період зазнали обсяги дебіторської заборгованості:

· зросли, що є негативною зміною і може бути викликано проблемами, пов’язаними з оплатою продукції (робіт, послуг) підприємства або активним наданням комерційного кредиту покупцям, тобто відволіканням частини поточних активів і іммобілізацією частини оборотних коштів з виробничого процесу;

· знизились, що є позитивною зміною і може свідчити про покращення ситуації з оплатою продукції підприємства і про вибір оптимальної політики продаж.

- підприємство протягом досліджуваного періоду мало активне чи пасивне сальдо заборгованості?

Співставлення сум дебіторської і кредиторської комерційної заборгованості може показувати, що підприємство мало:

· активне сальдо (дебіторська заборгованість перевищує кредиторську). Якщо підприємство має активне сальдо, то воно надавало своїм покупцям безкоштовний комерційний кредит в розмірі, що перевищує кошти, отримані у вигляді відстрочок платежів комерційним кредиторам;

· пасивне сальдо (кредиторська заборгованість перевищує дебіторську). В цьому випадку підприємство фінансувало свої запаси і відстрочки платежів своїх боржників за рахунок невиконання платежів своїм комерційним кредиторам.

- як змінилась частка грошових коштів в структурі оборотних активів підприємства за аналізований період?

Висновки за результатами табличних розрахунків слід проводити у динаміці, не повторюючись та враховуючи дані за всіма досліджуваними періодами одночасно.

Результати аналізу слід проілюструвати кільцевими, стовпчиковими або іншими діаграмами (рис. 1 - 2). Рисунки повинні унаочнювати динаміку або структуру показників фінансової звітності підприємства, бути чіткими та наглядними, мати економічне трактування.

 

 

Рис. 1 – Структура активів ЗАТ “Розвиток” у 2014 році

 

Рис. 2 – Структура оборотних активів ЗАТ “Розвиток” за станом на 01.01.2015 р.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.122.117 (0.008 с.)