Звіт про фінансові результатиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звіт про фінансові результатиСтаття Код рядка звітний період попередній період
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:      
прибуток
збиток    
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток
збиток    
Доход від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати
Фінансові результат до оподаткування:      
прибуток
збиток    
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування    
Чистий фінансовий результат:      
прибуток
збиток    

 


Таблиця 3

Перелік підприємств – об’єктів дослідження для курсової роботи

Номер за списком групи Назва підприємства Код ЄДРПОУ
ВАТ "Концерн Галнафтогаз"
ВАТ "Красногвардійський масловиробничий завод"
ВАТ "Дніпрообленерго"
ВАТ "Донбасенерго"
ВАТ "Кіровоградоблэнерго"
ВАТ "Хартрон"
ВАТ "Кременчузьке обєднання з виробництва грузових автомобілів "
ВАТ "Дніпрошина"
ВАТ "Керченський металургійний комбінат"
ВАТ "Херсонобленерго"
ВАТ "Хмельницькгаз"
ВАТ "Київський міський молочний завод №3"
ВАТ "Хімволокно", м. Чернігів
ВАТ "Чернівцігаз"
ВАТ "Черкаське хімволокно"
ВАТ "Азот"
ВАТ "Харківский електротехнічний завод «Укрелектромаш»
ВАТ "Донецький металургійний завод"
ВАТ "Азовсталь"
ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"
ВАТ "Центральный гірнозбагачувальний комбінат"
ВАТ "Алчевський коксохімічний завод"
ВАТ "Херсонський нафтопереробний комплекс"
АК "Харківобленерго"
АК "Крименерго"
ВАТ "Київенерго"
ВАТ "Донецькобленерго"
ВАТ "Дніпроенерго"
ВАТ "Чернівціобленерго"
ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»

Даний перелік може змінюватися відповідно до змін матеріалів, представлених на сайті.

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова роботи має складати 25 – 30 сторінок машинописного тексту та містити у собі такі структурні елементи:

1) титульний лист;

2) зміст;

3) вступ (1 – 2 стор.);

4) розділ 1 «Експрес-аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства» ( не менше 10 стор.);

5) розділ 2 «Поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства» (не менше 15 стор.);

6) висновки (3 – 4 стор.)

7) список використаної літератури (не менше 15 джерел);

8) додатки.

Титульний лист курсової роботи виконується на уніфікованому бланку (додаток А) з підписами керівника курсової роботи та студента.

Зміст курсової роботи має містити найменування та нумерацію початкових сторінок усіх структурних елементів курсової роботи (змісту, вступу, розділів, висновків, списку літератури, додатків).

У вступі доводиться актуальність обраної теми, розкривається її сутність та значущість для управління фінансовою діяльністю підприємства. Формується мета та завдання, які необхідно вирішити для її досягнення, визначається об’єкт та предмет курсової роботи, наводяться загальні дані про підприємство, звітність якого виступає інформаційною базою дослідження.

У висновкахнаводяться основні результати курсової роботи, формулюються рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Перелік використаної літератури повинен бути наведений після висновку з нової сторінки. Перелік джерел розташовують з окремої сторінки в наступній послідовності:

Конституція України;

закони України;

укази Президента України;

постанови Верховної Ради України;

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

інша література, яка подається за абеткою (в тому числі положення і інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України).

У додаткахнадається, насамперед, інформаційне забезпечення виконання курсової роботи (фінансова звітність). За необхідністю до них можна включити формули, проміжні розрахунки, таблиці, рисунки тощо.

Курсова робота оформляється згідно з загальноуніверситетськими вимогами, а саме:

чорним чорнилом від руки або надруковані з використанням середовища Windows на одній стороні аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді суцільного тексту, ілюстрацій і таблиць. Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром кг 14. Міжрядковий інтервал – множина 1,3.

Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Текст слід писати, дотримуючись наступних полів: верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, ліве – не менше 30 мм.

При виконанні робіт необхідно дотримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всій роботі.

Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути чіткими й однаково чорними по всій роботі.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються в текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближеною до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білим кольором і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого від руки.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні найменування служать заголовками структурних елементів.

Найменування таких структурних елементів, як розділи і підрозділи основної частини роботи, повинні мати пронумеровані заголовки.

Заголовки структурних елементів слід розташовувати в центрі і писати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Заголовки розділів і підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Заголовки слід писати великими літерами, підзаголовки – малими, крім першої великої.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і рівним 1,25 см (або 5 символами).

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по всій роботі.

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, де закінчується попередній підрозділ.

Сторінки робіт варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад 1., 2., 3. і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу ставлять крапку, наприклад 1.1., 1.2., 1.3. і т. ін.

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця надто завелика для її вбудовування в структуру тексту.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

Назва таблиці пишеться малими літерами, крім першої великої, і розташовується над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

Графи та рядки таблиці нумеруються арабським цифрами.

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи до таблиці – один рядок (але не більш 10 мм).

Назви схем, рисунків, графіків, діаграм, креслень розташовують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що приводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.

У тексті допускається робити посилання на джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку використаної літератури та номера сторінки, звідки взяті дані. Також можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки, вказуючи при цьому їхні номери.

Після останньої сторінки переліка використаної літератури (перед додатками необхідно розмістити чистий аркуш паперу, на якому посередині великими літерами написати „ДОДАТКИ”. У змісті студентських робіт треба вказувати першу сторінку додатків.

Кожен додаток починається з нової сторінки. При цьому він повинен мати заголовок, написаний угорі аркуша маленькими літерами з першою великою, симетрично щодо тексту сторінки.

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Додатки варто позначати послідовно великими літерами української або російської абетки, наприклад “Додаток А”, “Додаток Б”.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.99.243 (0.01 с.)