Затверджено на засіданні кафедри фінансів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Затверджено на засіданні кафедри фінансів.Затверджено на засіданні кафедри фінансів.

Протокол № 1 от 27.08.14.

 

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів напряму підготовки "Фінанси та кредит" спеціалізації "Фінанси" усіх форм навчання / Укл. М.М. Берест. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2015. ─ с. (Укр. Мов.)

 

Викладено основні вимоги щодо структури, змісту, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз». Визначено основні завдання та наведено методичні рекомендації до її виконання. Виділено основні напрямки фінансового аналізу, за якими проводяться аналітичні дослідження в курсовій роботі.

Рекомендовано для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси» усіх форм навчання.


ВСТУП

 

Ринкова трансформація економіки України вимагає докорінної перебудови системи оцінки ефективності діяльності суб’єктів господарювання, що, зокрема, передбачає проведення глибоких аналітичних досліджень в результаті яких визначаються та реалізуються сценарії заходів для розв’язання фінансових проблем і забезпечення стійкого висхідного розвитку господарських процесів. Щоб керувати складним процесом ефективного використання ресурсів, ОПР необхідно мати у своєму розпорядженні, насамперед, добре структуровану, своєчасну, достовірну і всебічну інформацію як активний інструмент обґрунтування моделей розвитку господарюючих систем.

На сучасному етапі розвитку економіки України, коли кожне підприємство здійснює підприємницьку діяльність самостійно і на власний ризик з метою досягнення економічно та соціально значимих результатів та отримання прибутку, значення фінансового аналізу як інструменту пошуку шляхів забезпечення сталого розвитку господарюючих систем тільки посилюються.

Таким чином, фінансовий аналіз – це складова аналітичного економічного дослідження щодо вивчення рівня, змін і динаміки фінансових показників у їх взаємозв’язку і взаємозумовленості, з метою прийняття ефективних управлінських рішень для забезпечення внутрішньої і зовнішньої діяльності господарюючих суб’єктів, сталого економічного розвитку і стійкого фінансового стану.

Метою вивчення курсу «Фінансовий аналіз» є опанування теоретичних основ його проведення та набуття практичних навичок аналітичної роботи. Підсумковим етапом вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» є курсова робота, в процесі виконання якої реалізується активний зв’язок теоретичного навчання з практичним досвідом роботи в сфері формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства.

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» є самостійною кваліфікованою роботою, що виконується студентами денної та заочної форми навчання.

Метою курсової роботи є закріплення та розширення одержаних у процесі навчання теоретичних знань та практичних вмінь та навичок з дисципліни «Фінансовий аналіз» шляхом проведення аналітичного дослідження діяльності конкретного суб’єкта господарювання.

Для досягнення вказаної мети студенти повинні вирішити такі завдання:

визначити та обґрунтувати актуальність теми курсової роботи;

обрати об’єкт (підприємство) та сформувати інформаційну базу курсової роботи;

провести аналітичне дослідження діяльності підприємства за визначеними в даних методичних вказівках напрямками;

розробити рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства;

оформити результати проведеного теоретичного та практичного дослідження у вигляді пояснювальної записки;

захистити курсову роботу.

Об’єктом курсової роботи є фінансово-господарська діяльність підприємства.

Предметом курсової роботи виступає процес її аналізу та оцінки.

Кожному студенту призначається керівник курсової роботи з числа викладачів кафедри. Керівник проводить індивідуальні консультації з написання роботи для студентів згідно з установленим графіком. Студент має право розробити разом з керівником календарний план виконання курсової роботи у розрізі окремих розділів роботи.

Курсова робота подається студентом на перевірку керівникові не менше, ніж за тиждень до захисту, який не може відбуватися пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю Після перевірки керівником курсова робота повертається студенту з допуском до захисту або ж з зауваженнями на доробку. Після необхідного доопрацювання студент може повторно надати свою роботу на перевірку, після чого робота може бути допущена до захисту.

Захист курсової роботи передбачає стислу доповідь (3-5 хв.) за результатами проведеного дослідження та відповідь на поставлені керівником курсової роботи питання.

Курсова робота оцінюється за дванадцятибальною шкалою. Остаточна оцінка за виконання курсової роботи визначається викладачем під час її захисту студентом.

 


2300. ВИБІР ТЕМИ ТА ОБ’ЄКТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Тема курсової роботи є уніфікованою та визначається як «Фінансовий аналіз діяльності «……………..»», де в лапках вказується повне найменування господарюючого суб’єкта, що виступає об’єктом аналізу.

Курсова робота являє собою уособлення проведення зовнішнього фінансового аналізу діяльності підприємства та може бути виконана за одним з наведених нижче напрямків:

1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства як суб’єкта господарювання.

2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства як клієнта аудиторської фірми.

3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства як клієнта страхової компанії.

4. Фінансовий аналіз діяльності підприємства як клієнта банку.

Відповідно до обраного напрямку формуються аналітичні висновки, що повинні бути подані з урахуванням особливостей аналізу та використовуваних суб’єктами дослідження (кредитним експертом, працівником аудиторської фірми, працівником страхової компанії тощо) підходів.

Інформаційним забезпеченням виконання курсової роботи є фінансова звітність господарюючих суб’єктів згідно з НСБО [ ]: форма №1 «Баланс» (табл. 1), форма №2 «Звіт про фінансові результати» (табл. 2).

Рекомендованим періодом дослідження є:

для студентів денної форми навчання: часовий інтервал, не менший за 3 звітних періоди (квартали, півріччя, роки);

для студентів заочної форми навчання: часовий інтервал, не менший за 2 звітних періоди (квартали, півріччя, роки).

Студент має право самостійно обрати підприємство, що є об’єктом дослідження, якщо має у своєму розпорядженні відповідну інформаційну базу. В іншому випадку, студент згідно з номером у списку групи отримує в якості аналітичного об’єкта підприємство, звітність якого представлена на Інтернет-порталі www.smida.gov.ua, що являє собою єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів та зберігає в базах даних систематизовану інформацію про емітентів цінних паперів та професійних учасників фондового ринку України [ ] відповідно до переліку, представленого в табл. 3.

Таблиця 1

Баланс підприємства

АКТИВ Код рядка на початок періоду на кінець періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи  
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I
II. Оборотні активи      
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
за виданими авансами
з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції  
Гроші та їх еквіваленти:
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

 

 

Закінчення табл. 1

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття    
Баланс
ПАСИВ Код рядка на початок періоду на кінець періоду
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у до оцінках    
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов’язання  
Довгострокові кредити банків    
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування  
Усього за розділом II
III Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток    
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів    
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    
Баланс

 

Таблиця 2

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова роботи має складати 25 – 30 сторінок машинописного тексту та містити у собі такі структурні елементи:

1) титульний лист;

2) зміст;

3) вступ (1 – 2 стор.);

4) розділ 1 «Експрес-аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства» ( не менше 10 стор.);

5) розділ 2 «Поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства» (не менше 15 стор.);

6) висновки (3 – 4 стор.)

7) список використаної літератури (не менше 15 джерел);

8) додатки.

Титульний лист курсової роботи виконується на уніфікованому бланку (додаток А) з підписами керівника курсової роботи та студента.

Зміст курсової роботи має містити найменування та нумерацію початкових сторінок усіх структурних елементів курсової роботи (змісту, вступу, розділів, висновків, списку літератури, додатків).

У вступі доводиться актуальність обраної теми, розкривається її сутність та значущість для управління фінансовою діяльністю підприємства. Формується мета та завдання, які необхідно вирішити для її досягнення, визначається об’єкт та предмет курсової роботи, наводяться загальні дані про підприємство, звітність якого виступає інформаційною базою дослідження.

У висновкахнаводяться основні результати курсової роботи, формулюються рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Перелік використаної літератури повинен бути наведений після висновку з нової сторінки. Перелік джерел розташовують з окремої сторінки в наступній послідовності:

Конституція України;

закони України;

укази Президента України;

постанови Верховної Ради України;

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

інша література, яка подається за абеткою (в тому числі положення і інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України).

У додаткахнадається, насамперед, інформаційне забезпечення виконання курсової роботи (фінансова звітність). За необхідністю до них можна включити формули, проміжні розрахунки, таблиці, рисунки тощо.

Курсова робота оформляється згідно з загальноуніверситетськими вимогами, а саме:

чорним чорнилом від руки або надруковані з використанням середовища Windows на одній стороні аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді суцільного тексту, ілюстрацій і таблиць. Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром кг 14. Міжрядковий інтервал – множина 1,3.

Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Текст слід писати, дотримуючись наступних полів: верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, ліве – не менше 30 мм.

При виконанні робіт необхідно дотримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всій роботі.

Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути чіткими й однаково чорними по всій роботі.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються в текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближеною до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білим кольором і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого від руки.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні найменування служать заголовками структурних елементів.

Найменування таких структурних елементів, як розділи і підрозділи основної частини роботи, повинні мати пронумеровані заголовки.

Заголовки структурних елементів слід розташовувати в центрі і писати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Заголовки розділів і підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Заголовки слід писати великими літерами, підзаголовки – малими, крім першої великої.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і рівним 1,25 см (або 5 символами).

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по всій роботі.

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, де закінчується попередній підрозділ.

Сторінки робіт варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад 1., 2., 3. і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу ставлять крапку, наприклад 1.1., 1.2., 1.3. і т. ін.

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця надто завелика для її вбудовування в структуру тексту.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

Назва таблиці пишеться малими літерами, крім першої великої, і розташовується над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

Графи та рядки таблиці нумеруються арабським цифрами.

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи до таблиці – один рядок (але не більш 10 мм).

Назви схем, рисунків, графіків, діаграм, креслень розташовують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що приводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.

У тексті допускається робити посилання на джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку використаної літератури та номера сторінки, звідки взяті дані. Також можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки, вказуючи при цьому їхні номери.

Після останньої сторінки переліка використаної літератури (перед додатками необхідно розмістити чистий аркуш паперу, на якому посередині великими літерами написати „ДОДАТКИ”. У змісті студентських робіт треба вказувати першу сторінку додатків.

Кожен додаток починається з нової сторінки. При цьому він повинен мати заголовок, написаний угорі аркуша маленькими літерами з першою великою, симетрично щодо тексту сторінки.

Додатки повинні мати загальну з іншою частиною роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Додатки варто позначати послідовно великими літерами української або російської абетки, наприклад “Додаток А”, “Додаток Б”.


Таблиця 15

Показники рентабельності підприємства у 200_ - 200_ роках

Показник Джерело інформації 200_ рік 200_ рік
1. Коефіцієнт рентабельності майна    
2 .Коефіцієнт рентабельності капіталу    
3.Коефіцієнт рентабельності власного капіталу    
4.Коефіцієнт рентабельності продаж    
5. Коефіцієнт валової рентабельності основної діяльності    
6.Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності    
7. Коефіцієнт чистої рентабельності реалізованої продукції    
8.Коефіцієнт рентабельності необоротних активів    
9.Коефіцієнт рентабельності оборотних активів    

Примітка: індекси «п» та «к» біля рядків балансу означаються відповідно початок та кінець звітного періоду.

Аналіз рентабельності підприємства здійснюється за допомогою системи показників. До основних показників рентабельності відносять:

коефіцієнт рентабельності активів (майна) – показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в його активи. Цей показник обчислюють за формулою:

Аналіз рентабельності активів здійснюють для оцінки загальної ефективності діяльності підприємства, також використовують при вивченні попиту на продукцію. На величину даного показника впливають: оборотність активів, рентабельність реалізованої продукції;

коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу,він характеризує рівень валового прибутку, що генерується сукупним капіталом підприємства. Значення цього показника цікавить в першу чергу інвесторів;

коефіцієнт рентабельності власного капіталу, цей показник цікавить наявних і потенційних власників і акціонерів. Рентабельність власного капіталу показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками грошова одиниця. Це основний показник, що використовують для характеристики ефективності вкладень у діяльність того чи іншого виду. На цей показник впливають: зміна чистого прибутку, фондовіддача, структура авансованого капіталу;

коефіцієнт валової рентабельності реалізованої продукції (коефіцієнт рентабельності продаж).Даний показник дає змогу визначити, скільки з 1 грн. чистого доходу на підприємство надходить валового прибутку, який створюється в процесі реалізації продукції та відображає ефективність виробничої діяльності підприємства, а також ефективність політики ціноутворення;

коефіцієнт валової рентабельності основної діяльності.Показник дає змогу визначити, скільки копійок валового прибутку формує 1 грн. витрат виробничої собівартості та характеризує ефективність роботи структурних підрозділів підприємства за центрами витрат і центрами відповідальності, де відбувається формування змінних витрат, безпосередньо пов’язаних з виготовленням продукції та загальновиробничим управлінням, а також визначення виробничої собівартості;

коефіцієнт рентабельності операційної діяльності. Значення показника свідчить про ефективність операційних витрат, пов’язаних з формуванням виробничої собівартості, загальногосподарським управлінням і збутовою діяльністю та іншими операційними витратами. Ці витрати безпосередньо беруть участь у виготовленні та реалізації продукції;

коефіцієнт чистої рентабельності реалізованої продукції.Даний показник відображає відношення чистого прибутку до розміру виручки від реалізації продукції підприємства. Якщо показник операційної рентабельності залишається незмінним, а показник чистої рентабельності знижується, то це може свідчити або про збільшення фінансових витрат і отримання збитків від участі в капіталі інших підприємств, або про підвищення суми сплачених податкових платежів;

коефіцієнти рентабельності необоротних та оборотних активівдемонструють ефективність їх використання на підприємстві.

У процесі аналізу доцільно дослідити динаміку перелічених показників рентабельності та провести їх порівняння зі значеннями аналогічних коефіцієнтів за галуззю, а також з показниками рентабельності конкурентів.

За результатами аналізу рентабельності надаються висновки про ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства: як по кожному звітному періоду, так і за досліджуваний період взагалі.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Ч.2 / Г.Ф. Азаренков, З.Ф. Петряєва, Г.Г. Хмеленко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 232 с.

2. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2005. – 592 с.

3. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк, за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

4. Иваниенко В.В. Финансовый анализ: учебное пособие. – 2─е изд. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2003. – 176 с.

5. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

6. П(С)БО 2 – 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 ─ 5 затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р., № 87 (зі змінами та доповненнями) // Все о бухгалтерском учете.─.2005.─.№ 13 (1046). – С. 5─23

7. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посбіник – К.: Лібра, 1999. – 336 с.

8. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА─М, 2000. – 208 с.

9. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.

10. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.

11. Ю.С. Цал-Цалко. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

 

Додаткова

 

12. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./Научн. ред. Перевода чл.─корр. РАН И.И. Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 642 с.: ил. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).

13. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999. – 528 с.

14. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.:ил. – (Серия «Краткий курс»)

Ресурси мережі Інтернет

 

34. www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

35. www.me.gov.ua – сайт Міністерства економіки України.

36. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку Украіни.

37. www.ukrstat.gov.ua – сайт Державного комітету статистики Украї-ни.

38. www.smida.gov.ua – система розкриття інформації на фондовому ринку України.


Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша

 

Затверджено на засіданні кафедри фінансів.

Протокол № 1 от 27.08.14.

 

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів напряму підготовки "Фінанси та кредит" спеціалізації "Фінанси" усіх форм навчання / Укл. М.М. Берест. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2015. ─ с. (Укр. Мов.)

 

Викладено основні вимоги щодо структури, змісту, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз». Визначено основні завдання та наведено методичні рекомендації до її виконання. Виділено основні напрямки фінансового аналізу, за якими проводяться аналітичні дослідження в курсовій роботі.

Рекомендовано для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси» усіх форм навчання.


ВСТУП

 

Ринкова трансформація економіки України вимагає докорінної перебудови системи оцінки ефективності діяльності суб’єктів господарювання, що, зокрема, передбачає проведення глибоких аналітичних досліджень в результаті яких визначаються та реалізуються сценарії заходів для розв’язання фінансових проблем і забезпечення стійкого висхідного розвитку господарських процесів. Щоб керувати складним процесом ефективного використання ресурсів, ОПР необхідно мати у своєму розпорядженні, насамперед, добре структуровану, своєчасну, достовірну і всебічну інформацію як активний інструмент обґрунтування моделей розвитку господарюючих систем.

На сучасному етапі розвитку економіки України, коли кожне підприємство здійснює підприємницьку діяльність самостійно і на власний ризик з метою досягнення економічно та соціально значимих результатів та отримання прибутку, значення фінансового аналізу як інструменту пошуку шляхів забезпечення сталого розвитку господарюючих систем тільки посилюються.

Таким чином, фінансовий аналіз – це складова аналітичного економічного дослідження щодо вивчення рівня, змін і динаміки фінансових показників у їх взаємозв’язку і взаємозумовленості, з метою прийняття ефективних управлінських рішень для забезпечення внутрішньої і зовнішньої діяльності господарюючих суб’єктів, сталого економічного розвитку і стійкого фінансового стану.

Метою вивчення курсу «Фінансовий аналіз» є опанування теоретичних основ його проведення та набуття практичних навичок аналітичної роботи. Підсумковим етапом вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» є курсова робота, в процесі виконання якої реалізується активний зв’язок теоретичного навчання з практичним досвідом роботи в сфері формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства.

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» є самостійною кваліфікованою роботою, що виконується студентами денної та заочної форми навчання.

Метою курсової роботи є закріплення та розширення одержаних у процесі навчання теоретичних знань та практичних вмінь та навичок з дисципліни «Фінансовий аналіз» шляхом проведення аналітичного дослідження діяльності конкретного суб’єкта господарювання.

Для досягнення вказаної мети студенти повинні вирішити такі завдання:

визначити та обґрунтувати актуальність теми курсової роботи;

обрати об’єкт (підприємство) та сформувати інформаційну базу курсової роботи;

провести аналітичне дослідження діяльності підприємства за визначеними в даних методичних вказівках напрямками;

розробити рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства;

оформити результати проведеного теоретичного та практичного дослідження у вигляді пояснювальної записки;

захистити курсову роботу.

Об’єктом курсової роботи є фінансово-господарська діяльність підприємства.

Предметом курсової роботи виступає процес її аналізу та оцінки.

Кожному студенту призначається керівник курсової роботи з числа викладачів кафедри. Керівник проводить індивідуальні консультації з написання роботи для студентів згідно з установленим графіком. Студент має право розробити разом з керівником календарний план виконання курсової роботи у розрізі окремих розділів роботи.

Курсова робота подається студентом на перевірку керівникові не менше, ніж за тиждень до захисту, який не може відбуватися пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю Після перевірки керівником курсова робота повертається студенту з допуском до захисту або ж з зауваженнями на доробку. Після необхідного доопрацювання студент може повторно надати свою роботу на перевірку, після чого робота може бути допущена до захисту.

Захист курсової роботи передбачає стислу доповідь (3-5 хв.) за результатами проведеного дослідження та відповідь на поставлені керівником курсової роботи питання.

Курсова робота оцінюється за дванадцятибальною шкалою. Остаточна оцінка за виконання курсової роботи визначається викладачем під час її захисту студентом.

 


2300. ВИБІР ТЕМИ ТА ОБ’ЄКТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Тема курсової роботи є уніфікованою та визначається як «Фінансовий аналіз діяльності «……………..»», де в лапках вказується повне найменування господарюючого суб’єкта, що виступає об’єктом аналізу.

Курсова робота являє собою уособлення проведення зовнішнього фінансового аналізу діяльності підприємства та може бути виконана за одним з наведених нижче напрямків:

1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства як суб’єкта господарювання.

2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства як клієнта аудиторської фірми.

3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства як клієнта страхової компанії.

4. Фінансовий аналіз діяльності підприємства як клієнта банку.

Відповідно до обраного напрямку формуються аналітичні висновки, що повинні бути подані з урахуванням особливостей аналізу та використовуваних суб’єктами дослідження (кредитним експертом, працівником аудиторської фірми, працівником страхової компанії тощо) підходів.

Інформаційним забезпеченням виконання курсової роботи є фінансова звітність господарюючих суб’єктів згідно з НСБО [ ]: форма №1 «Баланс» (табл. 1), форма №2 «Звіт про фінансові результати» (табл. 2).

Рекомендованим періодом дослідження є:

для студентів денної форми навчання: часовий інтервал, не менший за 3 звітних періоди (квартали, півріччя, роки);

для студентів заочної форми навчання: часовий інтервал, не менший за 2 звітних періоди (квартали, півріччя, роки).

Студент має право самостійно обрати підприємство, що є об’єктом дослідження, якщо має у своєму розпорядженні відповідну інформаційну базу. В іншому випадку, студент згідно з номером у списку групи отримує в якості аналітичного об’єкта підприємство, звітність якого представлена на Інтернет-порталі www.smida.gov.ua, що являє собою єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів та зберігає в базах даних систематизовану інформацію про емітентів цінних паперів та професійних учасників фондового ринку України [ ] відповідно до переліку, представленого в табл. 3.

Таблиця 1

Баланс підприємства

АКТИВ Код рядка на початок періоду на кінець періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість    
Довгострокові біологічні активи    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи  
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I
II. Оборотні активи      
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
за виданими авансами
з бюджетом    
у тому числі з податку на прибуток    
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції  
Гроші та їх еквіваленти:
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

 

 

Закінчення табл. 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.122.117 (0.028 с.)