У чому полягає сутність фінансів підприємства:???????77Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У чому полягає сутність фінансів підприємства:???????77а) це грошові кошти, що знаходяться на рахунку підприємства в банку;

б) це сукупність грошових ресурсів, які використовуються для обслуговування виробничо-господарської діяльності підприємства;

в) формування фінансових ресурсів з метою забезпечення відтворення виробництва.

2. Об’єктом фінансів підприємств виступають:

а) рух грошових потоків підприємств;

б) економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів;

в) грошові доходи і фонди;??????

г) відтворювальний процес.

Фінансові ресурси підприємства – це:????

а) грошові фонди, які формуються в процесі розподілу і використання валового внутрішнього продукту за певний період;

б) вартісна оцінка майна, яким володіє підприємство;

в) акумульовані з підприємством різних джерел грошові кошти, що надходять в його господарський обіг і призначенні для покриття потреб підприємства;

г) статутний капітал підприємства.

4. За правом власності фінансові ресурси підприємств поділяються:

в) власні кошти, залучені і позичені.

5. Власні кошти підприємство не формує за рахунок:

а

г) позиченого капіталу.

Організація фінансів підприємств на засадах комерційного розрахунку передбачає:????77

а) визначення межі самоокупності - беззбитковості;

б) отримання максимального прибутку при мінімальних витратах;

в) своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом;

г) наявність бюджетних дотацій.

7. Статутний капітал підприємства – це:

б) сукупність вкладів у грошовому і матеріальному виразі учасників або власників у майно підприємства;

8. Кошторис доходів і видатків складають:?????

а) комерційні підприємства;

б) установи соціальної сфери;

в) господарські товариства;

г) аудиторські фірми.

9. Комерційний розрахунок передбачає:

а) перелік фондів підприємства, які формуються з прибутку;

б) своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом;

в) одержання максимального прибутку при мінімальних затратах;

г) наявність бюджетних дотацій.

10. До зовнішніх джерел фінансування підприємств відносять:

б) товарний кредит;

11. Грошові надходження підприємства – це:

а) сума виручки від реалізації продукції, виручки від іншої реалізації та доходів від позареалізаційних операцій;

12. Фінансові витрати підприємства - це:

б) витрати, пов’язані з інвестуванням вільних коштів в цінні папери, статутні капітали спільних підприємств;

3. Приплив коштів за рахунок фінансової діяльності здійснюється за рахунок:

а) виплати дивідендів;?????????

б) надходження від продажу й оплати векселів;

в) продажу основних засобів;

г) капітальних вкладень.

14. Відтік коштів від інвестиційної діяльності забезпечуються за рахунок:

а) погашення довгострокових кредитів;

б) погашення кредиторської заборгованості;

в) продаж цінних паперів;

г) капітальних вкладень на розвиток виробництва.????????

15. Відтік коштів від фінансової діяльності забезпечується за рахунок:

а) погашення короткострокових кредитів;???????

б) купівлі основних засобів;

в) цільового фінансування;

г) довгострокових фінансових вкладень.

16. Надходження від інвестиційної діяльності забезпечуються за рахунок:

а) дивідендів від довгострокових фінансових інвестицій;

17. Прибуток – це:

г) фінансовий результат основної та інших видів діяльності підприємства.

18. На розмір виручки від реалізації не впливають такі фактори:

д) облікова ставка НБУ.

Фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації продукції:??????

а) зниження собівартості продукції;

б) зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань;

в) підвищення ставок акцизного збору;

г) збільшення обсягу реалізації продукції.

20. Особливістю фінансів доброчинних фондів є:

б) держава може втручатися у їхню діяльність, надаючи допомогу та податкові пільги;

21. Особливостями функціонування громадських організацій є:

г) діяльність за рахунок спонсорських пожертвувань.

22. Доходи політичних партій формуються за рахунок:

а) вступних та членських внесків;

 

ЗМ 5Державні фінанси

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 державні фінанси г) а) сукупність доходів і надходжень, які перебувають в розпорядженні держави і спрямовуються на задоволення суспільних потреб
2 фінансові ресурси держави а) б) сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на формування і використання централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні державних органів управління
3 державні доходи д) в) сума коштів, що витрачається державою в процесі здійснення її фінансової діяльності
4 державні видатки в) г) система грошових фондів, зосереджених в руках держави і призначених для виконання властивих їй функцій
5 управління державними фінансами б) д) сума коштів, що мобілізується державою на забезпечення своєї діяльності

Тести

1. Державні фінанси – це:

а) система грошових фондів, що знаходяться в руках держави і призначених для фінансового забезпечення функцій, їй властивих;

2. Головне призначення державних фінансів – це:

б) сприяння успішному економічному і соціальному розвитку через фінансові інституції;

Розкрийте склад державних фінансів: ???????

а) бюджет держави, цільові фонди, державний кредит, фінанси державних підприємств;

б) державний бюджет, загальнодержавні фонди, державні позики, фінанси підприємств;

в) загально державні та місцеві фінанси.

4. Зведений бюджет держави, фінанси державного сектора економіки, резервні та страхові фонди, цільові фонди та державний кредит – це:

а) ланки державних фінансів;

5. Центральною ланкою державних фінансів є:

в) зведений бюджет України;

6. Фінансові ресурси – це :

в) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період.

7. У розпорядженні держави не знаходяться:

в) фінансові ресурси господарських підприємств;

8. Державні доходи – це:

в) сума коштів, що мобілізується державою на забезпечення своєї діяльності.

9. Залежно від рівня розміщення державні доходи поділяються на:

б) централізовані і децентралізовані;

До централізованих державних доходів не належать:????????

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) державні цільові фонди;

г) доходи державних підприємств, установ, організацій.

Децентралізовані доходи розміщуються на державних підприємствах.

11. Джерелами формування державних доходів можуть бути:

а) прямі та непрямі податки;

б) доходи отримувані від розподілу заново створеної вартості, доходи, що включаються до складу фонду відшкодування, доходи від реалізації національного багатства;???

в) обов’язкові платежі, добровільні надходження, державний кредит і надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

12. Відповідно до рівня розміщення державні видатки поділяються на:

б) централізовані і децентралізовані;

ЗМ 6Бюджет і бюджетна система

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 бюджетна система в) а) організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи
2 державний бюджет д) б) регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розгляду, затвердженням, виконанням та контролем за виконанням бюджетів усіх рівнів
3 бюджетний устрій а) в) сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами, і формуються на єдиних принципах
4 бюджетний процес б) г) відносини між державою і місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій
5 міжбюджетні відносини г) д) грошове вираження збалансованого кошторису доходів та видатків за певний рік

Тести

1. Бюджет як економічна категорія – це:

в) відносини щодо формування на загальнодержавному і регіональному рівнях централізованих фондів, призначених для реалізації функцій держави.

2. Бюджет як фінансовий план – це:

б) розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої влади;

3. Які є види бюджетів:

а) Державний бюджет та місцеві бюджети;

4. Основною функцією бюджету є:

а) перерозподіл національного доходу і валового внутрішнього продукту;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.01 с.)