Непрямі податки вилучаються:????Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Непрямі податки вилучаються:????а) у сфері реалізації або споживання товарів та послуг;

б) у сфері виробництва товарів та послуг;

в) при отриманні доходів.

8. Сутність податку на додану вартість полягає:

б) ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем товару;???

в) ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару.

9. До бюджету сплачуються:

г) різниця між податковим кредитом і податковим зобов’язанням з ПДВ.

10. Об’єктом оподаткування при справлянні податку на прибуток підприємств є:

г) різниця між скорегованими валовими доходами та валовими витратами та амортизаційними відрахуваннями.

11. Які види платежів до бюджету належать до прямих податків:

в) податок на прибуток.

12. До прямих податків належать:

б) податок на прибуток підприємств, плата за землю, прибутковий податок з громадян;

13. До непрямих податків належать:

а) ПДВ, акцизний збір, ввізне (імпортне) мито;

14. Крива Лафера показує:

б) зв’язок між податковими ставками та обсягами податкових надходжень;

15. Ті, хто вважає, що люди повинні сплачувати податки залежно від їх платоспроможності, віддали б перевагу:

в) прогресивному податку з громадян;

Система податків з виробників забезпечує:????

а) перерозподіл доходів;

б) стабільність цін;

в) високу ефективність виробництва;

г) повну зайнятість.

17. Уряд може зменшити податки з метою:

в) стимулювання економіки, збільшення споживчих витрат.

18. Збільшення податків – це найкращий спосіб фінансування державних видатків, коли:

г) в економіці спостерігається високий рівень інфляції.

19. Податкова система – це:

а) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів;

.

20. Податкова ставка характеризується як:

г) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об’єкта оподаткування.

21. За способом побудови ставки податку поділяються на:

б) тверді, процентні;

22. До загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів відносять:

б) рентні платежі, податок на прибуток підприємств, збір за забруднення навколишнього середовища;

23. До місцевих податків та зборів платежів відносять:

б) готельний збір, ринковий збір, комунальний податок;

24. Які з названих обов’язкових платежів не відносяться до загальнодержавних податків і зборів:

б) податок з реклами;

25. Які з названих обов’язкових платежів не відносяться до місцевих податків і зборів:

в) збір за забруднення навколишнього середовища;

ЗМ 9Місцеві фінанси

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 місцеві фінанси б) а) доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно га основі власних прийнятих рішень і за рахунок джерел, визначених місцевими органами влади
2 місцеві бюджети д) б) система формування, розподілу і використання доходів територіаль­ними громадами та місцевими органами влади з метою виконання делегованих та закріплених за ними функцій і завдань
3 власні доходи а) в) операції, пов’язані з отриманням коштів на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з’являються зобов’язання перед бюджетом
4 міжбюджетні трансферти г) г) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого
5 місцеві запозичення в) д) фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи місцевого самоврядування

Тести

До структури місцевих фінансів належать:????

а) місцеві бюджети, місцеве господарство;

б) місцеві бюджети, фінанси комунальних господарств;

в) бюджети місцевого самоврядування. ?????

2. Система місцевих бюджетів складається з:

а) поточного бюджету та бюджету розвитку;

б) бюджету АР Крим та бюджетів місцевого самоврядування;

в) бюджету АР Крим, обласних, районних бюджетів, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самоврядування.

3. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується:

а) закріпленням за ними відповідних джерел доходів і правом визначити напрямки використання коштів;

б) наявністю єдиної класифікації доходів і видатків місцевих бюджетів;

в) розподілом доходів на закріплені і регульовані та визначення джерел фінансування відповідних місцевих бюджетів.

4. До бюджетів місцевого самоврядування належать:

а) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та об’єднань;

б) самостійні місцеві бюджети;

в) бюджети територіальних громад.

5. Місцевий бюджет поділяється на :

а) спеціальний фонд і фонд нагромадження;

б) поточний бюджет і бюджет розвитку;

в) загальний фонд і фонд нагромадження.

6. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на:

а) фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури;

б) реалізацію програм соціально-економічного розвитку пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності;

в) фінансування заходів щодо соціального захисту.

Фінансовою основою місцевого самоврядування є:???

а) доходи місцевих бюджетів;

б) фінансові ресурси, що надходять з державного бюджету;

в) місцеві запозичення.

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок:?????

а) податку на прибуток підприємств та прибуткового податку з громадян, які проживають на даній території;?????ст.101

б) місцевих податків і зборів;

в) власних і закріплених доходів.

9. Видатки місцевих бюджетів – це:

а) економічні відносини, які виникають у зв’язку із формуванням коштів;

б) економічні відносини, які виникають у зв’язку із фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади;

в) видатки на фінансування бюджетних установ.

Перевищення видатків над доходами АР Крим та міських бюджетів :??????

а) складає дефіцит бюджету і не допускається;

б) складає дефіцит бюджету і приймається тільки для бюджету розвитку;

в) складає дефіцит бюджету.

11. Основними формами надання міжбюджетних трансфертів є:

а) місцеві позики та запозичення;

б) дотації вирівнювання та субвенції;

в) дотації вирівнювання та місцеві запозичення.

12. Кошти, що передаються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня безповоротно для збалансування їхніх доходів і видатків – це:

а) субвенція;

б) дотація;

в) бюджетна позика;

г) місцеві запозичення.

13. До власних доходів місцевих бюджетів належать:

а) податок на прибуток підприємств та прибутковий податок з громадян, які проживають на даній території;

б) місцеві податки і збори, доходи від майна і підприємств комунальної власності;

в) доходи отримані від місцевих податків і зборів.

14. Дотації вирівнювання визначаються як:

а) перевищення обсягу видатків над доходами місцевих бюджетів;

б) перевищення обсягу доходів над видатками місцевих бюджетів;

в)перевищення обсягу видатків над кошиком доходів місцевих бюджетів.

15. Субвенції – це:

а) цільовий міжбюджетний трансферт призначений на певну мету;

б) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності відповідного бюджету;

в) операції, пов’язані з отриманням коштів на умовах поверненості.

16. Субвенція – це:

а) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на суму доходів, якої не вистачає;

б) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних заходів;

в) фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету нижчого рівня до бюджету вищого рівня, у випадку коли доходи перевищують видатки.

17. Місцеві запозичення – це:

а) цільовий міжбюджетний трансферт призначений на певну мету;

б) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності відповідного бюджету;

в) операції, пов’язані з отриманням коштів на умовах поверненості, платності та строковості.

18. До параметрів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів належать:

а) кількість мешканців та споживачів соціальних послуг, індекс відносної податкоспроможності, обсяг дефіциту відповідного місцевого бюджету;

б) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, обсяг дефіциту відповідного місцевого бюджету;

в) кількість мешканців та споживачів соціальних послуг, індекс відносної податкоспроможності, прогнозований показник кошика доходів.

ЗМ10Державні цільові фонди

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 державні цільові фонди в) а) фонд, створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих
2 фонд соціального страхування на випадок безробіття д) б) некомерційна самоврядна організація є що здійснює захист прав громадян на отримання матеріального забезпечення у разі тимчасової непрацездатності
3 фонд соціального страхування від нещасних випадків а) в) форма перерозподілу і в використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб
4 фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності б) г) самостійна фінансова структура, кошти якої не входять до державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій
5 пенсійний фонд г) д) самостійна фінансова система, яка має сприяти забезпеченню ефективної зайнятості, створенню нових робочих місць та надавати матеріальну допомогу

 

Тести

1. Державні цільові фонди – це:

а) форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, що залучаються державою для фінансування деяких суспільних потреб;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.009 с.)