Основним джерелом формування державних цільових фондів є:????Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основним джерелом формування державних цільових фондів є:????а) валовий внутрішній продукт;

б) позики та кредити;

в) направлення коштів з державного бюджету.

3. Державні цільові фонди за призначенням поділяються на:

а) економічні та соціальні;

Державні цільові фонди відповідно до рівня управління поділяються на:???

б) державні та регіональні;

5. Кошти Пенсійного фонду України:

б) не належать до Державного бюджету України;

6. Кошти Пенсійного фонду не використовуються на виплату:

г) виплата допомоги у зв’язку вагітністю та пологами.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – це:????

а) самостійна комерційна самоврядна організація;

б) цільовий позабюджетний страховий фонд;

в) складова частина фінансів України;

г) цільовий децентралізований страховий фонд.

8. Що не є метою створення фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття:

б) запобігання безробіттю;

9. Фінансування фонду соціального страхування від нещасних випадків не здійснюється за рахунок:

б) внесків найманих працівників;

10. Матеріальне забезпечення з фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття не здійснюється у формі:

б) допомоги з тимчасової непрацездатності;

11. Об’єктом нарахування до соціальних фондів держави є:

г) фактичні витрати на заробітну плату.

ЗМ 11Державний кредит і державний борг

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 державний кредит г) а) короткострокові і довгострокові цінні папери, що випускаються урядом для залучення коштів інвесторів та виконання державою своїх функцій
2 облігації державних позик а) б) сума заборгованості держави перед своїми кредиторами
3 облігації ощадної позики в) в) державні цінні папери, що випускаються для залучення засобів інвесторів, але призначені в основному для розміщення серед населення
4 державний борг б) г) сукупність економічних відносин між державою в особі органів влади і керування, і фізичними та юридичними особами, за якими держава виступає позичальником, кредитором і гарантом
5 поточний борг е) д) загальна сума заборгованості і відсотків, що мають бути сплачені за позиками
6 капітальний борг д) е) сума заборгованості, що підлягає погашенню в поточному році і належних до сплати в цей період відсотків

 

Тести

1. Державний кредит – це:

а) фінанси держави, спрямовані на купівлю державних цінних паперів;

б) специфічна ланка державних фінансів, яка немає окремого грошового фонду або окремого органу управління;?????

В) боргові зобов’язання, спрямовані на покриття дефіциту бюджету.

При державному кредиті держава може виступати:????

А) позичальником;????

б) кредитором;

в) гарантом;

г) всі відповіді вірні;

д) вірні відповіді а і б.

Які основні причини існування державного кредиту:???

а) потреба держави у нарощуванні прибутків;

б) виплата додаткових пенсій та соціальних допомог;

в) бюджетний дефіцит;

г) бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави.

Яка функція не властива державному кредиту:????

в) управлінська;

5. Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється:

б) формування централізованих грошових фондів держави;

6. Формами внутрішнього державного кредиту є:

а) державні позики, ощадна справа;?????

б) міжурядові та казначейські позики;

в) банківські кредити та позики фінансових органів.

За допомогою якої форми державного кредиту мобілізуються тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб для фінансування потреб держави:?????

а) державні позики;

б) ощадна справа;

в) використання державою коштів позикового фонду.

8. Оформлення державних позик здійснюється:

в) облігаціями, казначейськими зобов’язаннями.

9. У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту:

б) у випадку, якщо залученні кошти населення спрямовуються до бюджету і на придбання державних цінних паперів;

10. Джерелами погашення державних позик є:

б) емісія коштів, додаткові надходження від податків;

Державний борг – це сума попередніх:???

а) державних витрат;

б) бюджетних дефіцитів;

в) бюджетних надлишків за відрахуванням бюджетних витрат;

г) бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків.

12. До причин створення та збільшення державного боргу належать:

в) хронічний дефіцит державного бюджету.

13. До яких економічних наслідків може призвести державний борг:

в) скорочення виробничих можливостей національної економіки;

14. Що означає обслуговування державного боргу:

в) комплекс заходів держави щодо погашення позик, виплати відсотків за ними, уточнення та зміни умов погашення позик;

15. Які мету переслідує управління державним боргом:

в) забезпечення платоспроможності держави щодо погашення боргів;

16. Метод управління державним боргом - зміна доходності позики внаслідок погіршення фінансового стану це:

б) конверсія;

17. Метод управління державним боргом – продовження терміну позики це:

а) консолідація;

18. Під конверсією розуміють:

б) зміну доходності позик внаслідок змін на фінансовому ринку;

19. Консолідація як спосіб управляння державним боргом означає:

б) продовження терміну погашення позик;

20. Обслуговування державного боргу України здійснює:

в) Міністерство фінансів України за погодженням з НБУ;

21. Як впливає розмір державного боргу на економіку країни:

в) спричинює збільшення видаткової частини державного бюджету, тим самим знижує фінансові можливості держави;

22. Джерелом покриття державного боргу:

б) доходи бюджету;

ЗМ 12Страхування і страховий ринок

Основні терміни та поняття

Знайдіть відповідність між терміном та наведеним положенням:

Термін Положення
1 страхування а) а) сукупність відносин між страховиком і страхувальником з приводу формування цільового страхового фонду і його використання для відшкодування
2 страхові фонди д) б) сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає страхова послуга.
3 страхове відшкодування г) в) подія, передбачена договором страхування або законодавством, що відбулася і з настанням якої виникає зобов’язання страховика здійснити виплату страхової суми страхувальнику або застрахованій особі
4 соціальне страхування е) г) суми, виплачувані страховиком застрахованим особам повних чи часткових сум збитків при настанні страхового випадку
5 страховий випадок в) д) формування спеціальних цільових ресурсів, призначених для відшкодування збитків
6 страховий ринок б) е) система економічних відносин, за допомогою яких формується і витрачається фонд коштів, призначених для матеріального забезпечення непрацездатних

 

Тести

1. Страхування – це:

а) надійна система гарантії відшкодування збитків;

2. Страхуванню властиві функції:

а) ризикова, нагромаджувальна, попереджувальна та контрольна;

3. Яка функція страхування полягає в строго цільовому формуванні коштів страхового фонду:

г) контрольна.

4. Яка з функції відбиває процес купівлі-продажу страхової послуги:

д) ризикова.

5. Страховий ризик - це:

б) сукупність подій на випадок яких здійснюється страхування;

6. Страховий випадок - це:

в) подія, передбачена договором страхування або законодавством, що відбулося і з настанням якої виникає зобов’язання страховика здійснити виплату страхової суми.

7. Суб’єктами страхування є:

б) страховик, страхувальник і застрахований;

8. Страховий ринок – це:

в) особлива сфера грошових економічних відносин, де об’єктом купівлі –продажу виступає специфічний товар – страхова послуга.

9. Посередниками на страховому ринку виступають:б) страхові агенти і брокери;

10. Страховий поліс – це:а) документ, який видається страховиком страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування;

11. За формою проведення страхування може бути:а) обов’язковим і добровільним;

12. Класифікація за об’єктами страхування передбачає виокремлення:

а) особистого страхування, майнового та страхування відповідальності;

13. Об’єкти, якої галузі страхування не мають вартісної оцінки:а) особистого страхування;

14. У практиці майнового страхування не застосовується така системи страхового забезпечення:г) система страхового відшкодування.

15. Формою соціального захисту і зміцнення матеріального добробуту населення є:

а) майнове страхування;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.009 с.)