ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 16 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 16 Страница

Порядок виконання Зобов'язання Поручителем Порядок видачі і погашення кредиту РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Зрозок заяви на затвердження теми та наукового керівника дипломної роботи II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття Програмний розподіл часу та графік виконання робіт Казначейське обслуговування державного бюджету за видатками Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ, ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ Тема 1. Сущность финансов, их функции и роль Денежное обращение и безналичные расчеты» Финансовая политика и управление финансами» Государственный бюджет и налоги» В отношениях по поводу государственного кредита государство может выступать в роли: 1) кредитора; 2) заемщика; 3) гаранта Фонды обращения обслуживают сферу ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ. СИСТЕМА ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ. Напрями фінансової діяльності підприємств Що таке знос основних фондів? У чому полягає сутність амортизації? У чому полягають принципи кредитування? У чому полягає сутність поручительства? У чому полягає сутність рентабельності? Як оцінюється структура джерел фінансових ресурсів підприємства? На які групи можна поділити показники рентабельності? За якими основними напрямами проводиться фінансова політика? Яким чином розробляється прогноз продажу? МОДУЛЬ 1. САМОСТІЙНА РОБОТА І ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Змістовий модуль 1. Фінанси та фінансова система Виконання бюджету (протягом поточного року). В залежності від джерел сплати За умовами передачі фінансових ресурсів в користування Перелік питаннь для самостійного вивчення Розв’яжіть тестові завдання. Зведений балансовий звіт банку на 31 грудня 2008 року форма №11.03 351931 «Золоті ворота», м. Харків Необходимость и сущность финансов Финансовый механизм и его состав Необходимость и сущность налогов Государственные целевые фонды гос. налоговая администрация Задача 1 (Відображення, Надходження) Задача 4 (Безоплатне отримання ОсЗ) Задача 1 (НАРАХУВАННЯ оплати праці) Задача 7 (з обліку короткострокових кредитів банку) Задача ( Облік податку на прибуток) Тема 3. Правовий статус, порядок утворення і діяльності страхових компаній в Україні. Система поточного і підсумкового контролю. Порядок укладання та ведення страхової угоди Основи страхування ризиків підприємницької діяльності Основи страхування фінансово – кредитних ризиків Резерви незароблених премій та методи їх розрахунку страховиками України. Перевірку зошитів зі спеціалізованих предметів, класне керівництво, завідування Класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, дослідними Витрати на роботи з пошуку нових родовищ корисних копалин. Плати за скраплений газ, паливо та житлово-комунальні послуги на протязі Газ, паливо та житлово-комунальні послуги впродовж періоду виплати субсидії. Перелік теоретичних питань 1-го модуля Тестові завдання 1-го модуля ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА Основні елементи національної і світової валютних систем Види валютних курсів (Бор. с.115) Міжнародна валютна ліквідність (МВЛ) Криза Бреттон-Вудської валютної системи ( 1967 – 1976 ) ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ За об’ємом і характером валютних операцій Види валютних операцій , що здійснюються на світовому валютному ринку. Становлення валютного ринку України Валютні операції комерційних банків України Тема 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства. Суперечливість процесу глобалізації. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення Міжнародні фінансові організації В цілому система контролінгу на підприємстві вирішує всі перераховані завдання, але розстановка акцентів може бути різною. Види контролінгу. Змістовна характеристика розділів контролінгу Тема 5. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ Тема 7. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Сутність, призначення та функції державного бюджету Доходи і напрями видатків соціальних цільових фондів Доходи і напрями видатків економічних цільових фондів Державний борг та методи управління ним Зведений підрахунок резервів збільшення прибутку Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану туристичних Аналіз показників ліквідності Тема 1. Предмет фінансової науки. Суть фінансів, їх функції і роль Головні напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку Принципи фінансової політики Сфери і ланки фінансової системи, їх характеристика Доходи та витрати підприємства Інші доходи (75) капіталі (96) Права органів Державної податкової служби Сутність і призначення бюджету держави Стадії бюджетного процесу в Україні ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Економічна сутність і роль державного кредиту Класифікація державних позик Доходи та витрати бюджету розвитку місцевих бюджетів Тема 9. Спеціальні цільові фонди держави Фонд соціального захисту інвалідів Основні терміни і поняття, які використовуються у страхуванні Поняття і організація страхового ринку України Ринок грошей та кредитних ресурсів Міжнародні фінансові організації та міжнародні фінансові інституції До БЛОКУ змістовнИх модулІВ № 1 Змістовний модуль № 5. Структуризація проекту Божьи принципы создания семьи И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жён своих без слова приобретаемы были, Благополучный брак - это труд Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Поняттябюджетноїсистеми і характеристика її ланок. Характеристика економічної класифікації видатків. Державний борг та видатки на його обслуговування Бюджет розвитку місцевих бюджетів Видатки на науку та освіту, на утримання установ охорони здоров'я. Сутність бюджету як економічної категорії РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Показники оцінки ефективності проектів. Урахування зміни вартості грошей у часі РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ ТА ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ Вихідні дані для проектів промислового підприємства «Б» Оцінка цінних паперів підприємства Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції Кредити, що надані органам місцевого самоврядування Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади Комісійні витрати за операціями з філіями банку ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА З рахунками бухгалтерського обліку Методика підготовки Звіту про фінансові результати Балансове узагальнення показників Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів Методика підготовки Звіту про власний капітал. Основні елементи облікової політики Критерії визначення звітних географічних сегментів. Вихідні дані про доходи сегментів Консолідованої фінансової звітності Принципи консолідації фінансової звітності Звіт про фінансові результати (ф. № 2-мс) ФІНАСНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕЖД Скільки областей нараховується зараз в Україні? Утворіть хронологічний ланцюжок із таких подій історії Західної України у міжвоєнний період Вкажіть прізвище діяча національно-визвольної боротьби українського народу, який був командиром Куреня (згодом Корпусу) січових стрільців. THE UK FINANCIAL SYSTEM AND FINANCIAL INTERMEDIARIES Ex.8. Read the text about HM Treasury and dwell upon its role, aims and main responsibilities. Ex. 10. Match terms to their definitions Розрахунок показників, які характеризують рівень ділової активності банку Тема 10. Аналіз доходів та витрат банку. Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни Задачі для індивідуального завдання Розрахунок коефіцієнтів заборгованості та ліквідності Типові ситуаційні завдання (задачі) Критерії оцінювання розв’язання ситуаційних завдань (задач) Перевірка аналізу наукових публікацій Тема 14. Аналіз і оцінка фінансового стану банку ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА для ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ Розрахувати видатки місцевого бюджету та бюджетний ефект через 7 років після введення об’єкту в дію, прокоментувати отриманий результат. Вказати можливі форми фінансування проекту. ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВОГО ЗАВДАННЯ Вкладки аркушів, смуги прокручування Вміст комірок. Введення і редагування даних Робота з функціями та формулами Побудова діаграм і графіків в ЕТ Застосування користувальницького автофильтра Форматування за допомогою панелі інструментів «Форматирование» Форматування тексту, чисел, даних і вибір заповнення Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів Алгоритми розрахунку показників стану та руху основних засобів Показники ефективності використання оборотних активів підприємства та методика їх розрахунку Показники руху грошових коштів ВАТ «Концерн Приват» за 200N р. Розрахункові завдання до теми Система показників ліквідності та платоспроможності підприємства Абсолютні показники ліквідності балансу підприємства за звітний період Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА Загальні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи Методичні вказівки до написання теоретичної та розрахунково-практичної частини роботи ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», тис. грн. РОЗДІЛ І. Загальні положення навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Проектний аналіз» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу РОЗДІЛ VІІ. Оцінка навчальних модулів у балах МОДУЛЬ І. Методологія проектного аналізу Робочий графік з дисципліни «Проектний аналіз» ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» Тема 2. КОНЦЕПЦІЯ ВИГОД І ВИТРАТ У ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ, Тема 9. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ МОДУЛЬ 1. Методологія проектного аналізу ОЦІНКА НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ У БАЛАХ Зразок побудови модульної контрольної роботи № 2 ТЕМА 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ Для розрахунку якого нормативу здійснюється розподіл активів за ступенем ризику? У якій частині балансу відображаються ощадні сертифікати банку? ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ Чи створюються резерви на покриття втрат і збитків за кредитними операціями між установами в системі одного банку? ТЕМА 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ ТЕМА 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ ТЕМА 12. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ ТЕМА 13. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ТЕМА 14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ Природа та сутність фінансів Інструментарій фінансової науки Назначение и роль финансов предприятия. Суть i функцii фiнансiв пiдприємств. Оцiнка стану i ефективностi використання основних засобiв пiдприємств. Податкова система як невiд’ємний атрибут держави. Грошовi кошти пiдприємств: суть i структура. Змiст i завдання оцiнки фiнансового стану пiдприємств Финансовая система. Звенья финансов. ТЕМА 2. Государственные расходы Тема 4. Государственный кредит ТЕМА №6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ) Финансовая система Великобритании Специфические признаки, природа и необходимость финансов. Финансовые фонды предприятий и организаций. Виды таможенных пошлинприменяемых в Казахстане. Розділ 2. Фінансова система України Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм Фізичні та юридичні особи, які зобов’язані сплачувати Необхідність та сутність фінансів (30) Сутність фінансової системи (30) Закон України : « Про Державний бюджет України » (30) Податкова система України та принципи її побудови (30) Державний бюджет як економічна категорія (30) Бюджетний дефіцит як економічне явище (30) Доходи державного бюджету та їх класифікація (30) РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Конкурентоспроможність готельного підприємства, її показники та критерії Наукові підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств готельного господарства Дослідження організації роботи структурних підрозділів готелю «Козацький» Визначення конкурентних позицій готелю «Козацький» Вдосконалення стратегії просування Конкурентоспроможність готельного підприємства, її показники та критерії 6 Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії Лекція 2.Функції та роль фінансів Лекція 3.Поняття фінансової інфраструктури Тема 2. Генезіс і еволюція фінансів Сутність та структура фінансової науки. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки. Попередники англійської класичної політекономії. Фінансові концепції англійської класичної політекономіі. Адам Сміт і Давід Рікардо. Фінансові теорії історичної школи Німеччини. Сутність, типи та напрямки фінансової політики. Забезпечення реалізації фінансової політики. Фінансова політика субїєктів господарювання. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики Поняття та система державного права. Економічна сутність і роль податків у формуванні державних фінансів. Функції податків та їх види. Податкова політика і податкова система України. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби. Особливості сплати зборів на державне пенсійне і загальнообов’язкове соціальне страхування. Податкова підтримка суб’єктів малого підприємництва в Україні. Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджета. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.025 с.)