ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 16 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 16 Страница

Світової системи корпоративного управління Переваги та недоліки корпоративної форми бізнесу Суть господарських товариств і умови їх виникнення Порядок створення господарського товариства туристичного спрямування Японська модель корпоративного управлiння Основнi принципи корпоративного управлiння Сутність принципів корпоративного управління ОЕСР Нацiональнi кодекси корпоративного управлiння Рекомендації кодексів корпоративного управління Збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерного товариства Облігації як корпоративні цінні папери Інтегровані корпоративні форми підприємств Структурнi складовi корпоративного об’єднання Корпоративнi об’єднання в Українi Порівняльна характеристика форм інтеграції підприємств ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Зовнішні та внутрішні інформаційні джерела Формування інформаційного середовища корпорації Розкриття та захист інформації Сутність і функції корпоративної культури Типологія корпоративних культур Стратегічні цілі функціонування організацій Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин Цілі корпорацій та інвесторів у проведенні рейтингів корпоративного управління ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ VI. Аудит і бухгалтерська звітність В країнах з перехідною економікою Конкуренція як спосіб життя й основний стимул розвитку туристичної індустрії Класифікація конкурентних переваг підприємства Система забезпечення конкурентоспроможності туристичної індустрії Якість – основа конкурентоспроможності туристичного продукту Темы контрольных работ (для выполнения теоретического раздела контрольной работы) Тема 1.Финансы и финансовая система России Тема 17. Финансы акционерных обществ. Зовнішні відносини та зовнішня політика ЄС Глобальні проблеми світового господарства Становлення і розвиток глобальної інфраструктури виробництва світової економіки Інтеграція України у світову економіку Пріоритети та основні напрями євроінтеграційної політики України Інтеграція України до ЄС через транскордонне співробітництво Співробітництво України зі східноєвропейськими регіональними міждержавними об’єднаннями Засоби платежу, що використовуються при здійсненні міжнародних розрахунків Заходи державного регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин Процеси міжнародної економічної інтеграції Структура та взаємозв'язок рахунків платіжного балансу Методи врівноваження та теорії платіжного балансу Особливості, структура та форми міжнародної економічної інтеграції Обґрунтування необхідності та порядок створення вільних економічних зон Основні риси регіональної економічної інтеграції Шляхи розвитку інтеграційних процесів у регіонах світу Європейська економічна інтеграція Основні форми реалізації міжнародних Міжнародне регулювання та сучасні особливості міжнародної передачі технологій Види міжнародної торгової політики Тарифне і нетарифне регулювання торговельно-економічних відносин Економічні інститути, що регулюють міжнародну торгову політику Класифікація суб’єктів світових фінансових ринків Прямі інвестиції і міжнародне виробництво Спільні підприємства (СП) як форма ПІІ, їх економічна природа та суттєві ознаки Особливості функціонування міжнародних спільних підприємств Роль міжнародних корпорацій у системі міжнародного господарювання Міжнародне портфельне інвестування Поняття портфелю цінних паперів і принципи його формування Загальна характеристика кредитів у зовнішній торгівлі Особливості формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів Сутність, структура та особливості формування світового ринку праці Історія та особливості сучасного світового ринку праці Сутність, класифікація та особливості міжнародних міграційних процесів Теорії міжнародної міграції робочої сили Напрямки та наслідки міжнародної міграції робочої сили Регулювання міжнародних міграційних процесів Інтеграція України в міждержавний обмін робочою силою Валюта в міждержавних відносинах, види валют та їх оборотність Поняття та режими валютного курсу Міжнародна система організації валютних ринків Поняття, класифікація та характеристика валютних операцій Суть та взаємозв’язки національних, міжнародних та світової валютних систем Етапи еволюції світової валютної системи Характеристика Європейської валютної системи Загальна характеристика та особливості міжнародних розрахунків Техніка здійснення міжнародних розрахункових операцій Механізм та форми міжнародної торгівлі Основні методи міжнародної торгівлі Сутність та класифікація цін на світових товарних ринках Роль міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин Система показників, що характеризують участь країн у міжнародній торгівлі Світовий ринок товарів та послуг Класифікації товарів та послуг на світовому ринку Тема 10 Міжнародне портфельне інвестування Основні форми МПП: міжнародна спеціалізація та міжнародне кооперування виробництва Сучасного світового господарства Сутність, предмет та структура Національні економіки та їх взаємодія Характеристика факторів економічного середовища Характеристика чинників інфраструктурного середовища Міжнародна економічна діяльність Економічні інтереси та економічні закони сучасної міжнародної економічної діяльності Економічна основа та класична теорія міжнародної торгівлі Розвиток класичної теорії та умови торгівлі Тема 3 Финансы государства и их использование Тест по теме «Финансы предприятий и их использование» Тема 6 «Кредит и кредитная система» Система доходов региональных бюджетов Основные направления расходов местных бюджетов Государственный бюджет: сущность, функции, состав доходов и расходов Государственный кредит: сущность, виды и роль в экономике (государство как заемщик). Социально-экономическая сущность и функции финансов. Охарактеризувати внутрішню структуру фінансової системи України Охарактеризувати зміст та структуру фінансового механізму Провести порівняльний аналіз видів бюджетного дефіциту Охарактеризувати задачі діяльності Міжнародного валютного фонду та його основні вимоги до країни-боржника Бюджетный федерализм: принципы и этапы развития в России. Оформлення контрольної роботи Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів України на 2001 рік Государственный (муниципальный) кредит. Сущность и значение бюджетной классификации. Счетная палата РФ — орган государственного финансового контроля КУМЕРТАУСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Тема 3 . Использование финансов в общественном воспроизводстве РАЗДЕЛ П. Финансы экономических субъектов Тема 10. Финансы некоммерческих организаций РАЗДЕЛ III. Государственные и муниципальные финансы РАЗДЕЛ IV. Роль финансов в развитии общества РАЗДЕЛ V. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах. Методические указания по организации семинарских занятий Организация итоговой аттестации Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» Аналіз і оцінка стану ліквідності підприємства Аналіз і оцінка стану рентабельності підприємства Тематика індивідуальних робіт ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ Нумерация глав, параграфов, таблиц, рисунков, формул, ссылок РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМИ РАБОТАМИ Розділ II. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства. Розділ 3. Нормування оборотних коштів за елементами та по підприємству в цілому. Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства III. Розрахунок показників прибутковості акцій Обов'язки керівника практики від університету. З розділу Економіка різних форм підпорядкування та власності З розділу вивчення адміністративної діяльності Зміст звітної документації з виробничої практики Підготовка до написання дипломної роботи. Загальні рекомендації до структури та змісту дипломної роботи Структурування вступу до дипломної роботи Варіант структурування дипломної роботи ОКР «Бакалавр» Документальне оформлення роботи Порядок проходження нормоконтролю Основних характеристик інформаційно-інтелектуального компоненту інноваційного потенціалу підприємства Графічний матеріал до захисту Базова частина тематики дипломних робіт для ОКР «Бакалавр» Додатковий перелік тематики дипломних робіт з урахуванням специфіки баз практики Заява на затвердження теми дипломної роботи Кафедра економічного аналізу Приклади тематики дипломних робіт з базової частини переліку, виконаних на базі підприємств Переліку, виконаних на базі бюджетних установ Приклади тематики дипломних робіт, виконаних на базі фінансово-кредитних установ Зразок довідок про актуальність теми дослідження та використання результатів у діяльності підприємства Зразок пояснювальної записки Кафедра економіки та оцінки майна підприємств Узагальнення вимог до окремих розділів дипломної роботи Висновок керівника дипломної роботи Тема 1. Інвестиційні процеси в економіці Методичні вказівки до розв’язання задач Нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність Варіанти задач до контрольної роботи Вихідні дані для розв’язання задачі №8 Завдання аналізу фінансового стану підприємства Аналіз бухгалтерського балансу Оцінка можливості залучення інвестицій на підприємство і їх окупності (Елементи методики) Організація і методика проведення внутрішньогосподарського контролю і аудиту. Складання звітних калькуляцій і закриття рахунків. Тема 1 Сутність та особливості діяльності бірж. Взаємозв’язок фінансів з іншими категоріями Етапи становлення фінансової науки Характеристика окремих ланок Збалансування місцевих бюджетів Сутність та особливості функціонування фін.ринку Тема 1. Сущность финансов, финансовая система Тема 9. Государственный (муниципальный) кредит Тема курсовой работы в обязательном порядке должна быть согласована с научным руководителем. По проведению семинарских занятий Тема 2. Бюджетная система государства Тема 7. Социальные трансферты государства Базовые учебники и учебные пособия Тема 9. Управление дебиторской задолженностью предприятия. Тема 18. Антикризисное управление финансами организаций. Тема 2. Доходы региональных бюджетов Российской Федерации Тема 9. Налог на прибыль организаций – важнейший регулирующий налог в РФ Тема 17. Бюджетный дефицит и методы его регулирования Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління ТЕМА 1. ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ Аналітичні можливості фінансової звітності Алгоритм розрахунку узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів Капітал: сутність, класифікація, завдання аналізу капіталу МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 6. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ Алгоритм розрахунку показників ліквідності МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЧАСТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Оцінювання дохідності фінансових активів ТЕМА 13. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА П’ятифакторна модель Е. Альтмана (1966 р.) Поняття та функції державного кредиту. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту. Поняття і функції страхування. Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи. Основні напрями видатків Державного бюджету. Класифікація видатків. Види видатків. Склад, структура видатків бюджету на соціально-культурні заходи. Фінансування видатків соціально-культурних установ. Пенсійне забезпечення громадян в Україні. Порядок фінансування видатків на національну оборону Фінансування охорони здоров 'я та фізичної культури Кошторисно-бюджетний режим фінансування Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. Додержання фінансової дисципліни. Бюджетна класифікація її структура та значення . Правові засади організації міжбюджетпих відносин Технология выбора и сдачи курсовой работы Защита и оценка курсовых работ Балабанов И. Валютные операции./ И. Балабанов. – М. – 1993. Корович Е. Финансовая математика/ Е. Корович. – М.:Финансы и статистика. – 1994. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕННОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МІНІ-ЛЕКЦІЇ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ БІБЛІОГРАФІЇ Е.Г. Гарасимчук, С.В. Полторыхина Гарасимчук, Е.Г., Полторыхина, С.В. III. СОСТАВ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ, И ОБЩАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ V. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ И ЕЕ ЗАЩИТА ЧОУ ВПО ИНСТИТУТ эконОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (г. Казань) Тема 1. Сущность финансов и их функции Тема 2. Финансовая политика государства. Управление финансами и финансовый контроль Тема 5. Доходы и расходы бюджета Тема 7. Государственный кредит Тема 8. Международные финансы Раздел 1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности Тема 2.2. Рынок ценных бумаг Тема 4.2. Валютная система РФ Індивідуально – розрахункове завдання Доходи зведеного, державного й місцевих бюджетів України на 2001 рік К выполнению индивидуальной работы по Определение средней цены капитала Определение погасительной суммы кредита с Доходность кредитов с учетом удержания комиссионных Темы теоретической части индивидуальной работы Составлена кафедрой ФИНАНСОВ И КРЕДИТА Организационно- методический раздел. ТЕМА 1.ФИНАНСЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ТЕМА 10. ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕМА 18. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРЕДИТ Что представляет собой оптовая цена предприятия? Гафурова Г.Т., Белицкая Г.Н. Отзыв научного руководителя и критерии оценки курсовой работы Тема 14. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов Тема 15. Бюджеты органов государственной власти и органов местного самоуправления Тема 16. Бюджетный процесс в Российской Федерации Тема 17. Государственный и муниципальный кредит Тема 19. Роль финансов в развитии международного сотрудничества
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.130.252 (0.052 с.)