ТОП 10:

Динаміка показників порогу рентабельності підприємства  Показники Роки Відхилення, 2013 до 2012 р. (+;-)
Операційний дохід, тис. грн.      
Операційні витрати, тис. грн., у т.ч.      
- змінні витрати      
- постійні витрати      
Прибуток від операційної діяльності, тис. грн.      
Маржинальний дохід, тис. грн. (р.3 + р.2б)      
Питома вага маржинального доходу в операційному доході,% (р.4 / р.1)*100      
Поріг рентабельності, тис. грн. (2а / р.5)*100      
Питома вага порогу рентабельності в операцій-ному доході, % (р.6 / р.1)*100      
Зона фінансової стійкості, тис. грн. (р.1- р.8)      
Запас фінансової стійкості, % (р.8 / р.1)*100      

 

Аналіз фінансового стану має продовжуватись проведенням SWOT – аналізу та побудовою матриці SWOT – аналізу за наступною схемою (рис.3).

 

 
 

 


Рис. 2. Матриця SWOT – аналізу

 

Завершальним етапом аналізу фінансового стану має бути проведення аналізу вірогідності банкрутства підприємства за трьома будь-якими (на вибір студента) моделями визначення вірогідності банкрутства підприємства, наприклад, за наступними моделями:

 

Модель Е.Альтмана - 5-факторна модель, де факторами є окремі показники фінансового стану підприємства:

 

Z = 1,2А + 1,4В + 3,3С + 0,6Д + 1,0Е, (1) (1.1)

де Z - інтегральний показник рівня загрози банкрутства;

А - робочий капітал (ф.1 р.1495 -1095 ) / загальна вартість активів (ф.1 к.280);

В - чистий прибуток (ф.2 к.2350) / загальна вартість активів (ф.1 р.1300);

С - чистий доход (ф.2 р.2000) / загальна вартість активів (ф.1 р.1300);

Д - ринкова капіталізація компанії (риноква вартість акцій) (ф.1 р.1495) / сума заборгованості(ф.1 р.1595 + р.1695);

Е - обсяг продажу (ф.2 рр.2000) / загальна вартість активів(ф.1 р.1300)

 

Значення показника Z Імовірність банкрутства
До 1,8 Дуже висока
1,81 - 2,70 Висока
2,71 - 2,99 Можлива
3,00 і більше Дуже низька

Модель Спрингейта

Дана модель має наступний вигляд:

 

Z = 1,03 А + 3,07 В + 0,66 3 + 0,4 D, (2)

де А - робочий капітал / загальна вартість активів;

В - оподаткований прибуток і проценти / загальна вартість активів;

З - оподаткований прибуток / короткострокова заборго-ваність;

D - об'єм продажу / загальна вартість активів.

Вважається, якщо Z<0,862, то підприємство вважається потенційним банкрутом.

Коефіцієнт Бівера.Використовується для виявлення незадовільної структури балансу. Розраховується як відношення різниці між чистим прибутком і нарахованою амортизацією до суми довгострокових і поточних зобов’язань за формулою:

КБ = (ЧП + А) / (ДЗ + ПЗ) (3)

(13)

де КБ - коефіцієнт Бівера;

ЧП - чистий прибуток;

А – амортизація;

ДЗ - довгострокові зобов’язання;

ПЗ - поточні зобов’язання.

 

Ступінь ймовірності банкрутства підприємства за критерієм Бівера (КБ):

 

Значення КБ Вірогідність настання банкрутства  
КБ < 0.2 незадовільної структура балансу
0.17 - 0.4 рекомендований інтервал

 

Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке фінансове становище підприємства, у якого протягом тривалого часу (1,5-2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає небажане скорочення частки прибутку, який направляється на розвиток виробництва.

В такій ситуації створюється незадовільна структура балансу, підприємство починає працювати в борг і його коефіцієнт забезпечення власними засобами стає меншим 0,1.

Звертаємо увагу при розрахунку вірогідності банкрутства можуть бути використані, будь-які з моделей оцінки вірогідності банкрутства за вибором студентів, розрахунок яких забезпечений необхідною інформацією.

 

Результати розрахунків вірогідності банкрутства за рядом модель слід подати у вигляді наступної табл.13:

Таблиця 13

Результати розрахунків показників банкрутства підприємства за різними методичними підходами

 

Методичний підхід Розрахунко­ва формула Рекомендоване значення   1-й період   2-й період   3-й період  
Z Альтмана ф.1 ZА > 2,675      
Універсальна модель ф.2 Z >2      
К Бівера ф.3 КБ > 0.2        

 

В подальшому необхідно встановити тип банкрутства. З цією метою доцільно провести розрахунки показників прихованого та фіктивного банкрутства, а також встановити ознаки доведення до банкрутства.,

Для виявлення ознак прихованого банкрутства доцільно визначити показники подані в табл.14.

Таблиця 14

Виявлення ознак прихованого банкрутства

 

№ п/п Показники Попе-редній рік Звітний рік Відхилення (+;-)
     
1. Майно, яке знаходиться у розпорядженні підпри-ємства, тис. грн.      
2. Дебіторська заборгованість      
3. Прострочена частина дебіторської заборгованості, %      
4. Кредиторська заборгованість, тис. грн.      
5. Розмір штрафів та пені, тис. грн.      
6. Розмір збитків      
7. Кількість справ, розпочатих у суді (відповідач підприємство, штук)      
8. Розмір інвестицій, у тому числі в основну діяльність, тис. грн.      
9. Частка доходів від неосновної діяльності      
10. Коефіцієнт абсолютної ліквідності      
11. Коефіцієнт поточної ліквідності      

 

Для виявлення ознак фіктивного банкрутства доцільно визначити показники подані в табл.15.

 

Таблиця 15

Виявлення ознак фіктивного банкрутства

№ п/п Показники Попе-редній рік Звітний рік Відхи-лення (+;-)
1. Оборотні активи      
2. Грошові кошти,      
3. Дебіторська заборгованість      
4. Інші оборотні активи      
5. Загальний коефіцієнт покриття      
6. Коефіцієнт швидкої ліквідності      
7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності      
8. Рентабельність прибутку      

 

Для виявлення ознак доведення до банкрутства доцільно визначити показники подані в табл.16.

Таблиця 16Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.005 с.)