Розрахунок очікуваного доходуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок очікуваного доходу№ пе-ріоду Обсяги виробництва Обсяги реа-ліза-ції Зали-шок нереа-лізованої продукції Ціна Дохід kd Дис-кон-тований дохід Витра-ти Чис-тий дисконтований дохід
                   
                   
                   
                   
Разом                  

 

Розрахунок очікуваного доходу має бути складений не менше ніж у 5-ти варіантах, серед яких слід обрати варіант «min», варіант «max» та варіант «optium», при цьому у кожному розрахунку можна варіювати обсягом виробництва за періодами та обсягом продаж. В тих випадках, якщо підприємство виготовляє продукцію, на обсяги реалізації якої впливає сезонність реалізації, цей фактор має бути обов’язково врахований. При розрахунках обсягів реалізації протягом 2-го і подальших періодів обов’зково враховувати залишки нереалізованої продукції.

В подальшому за даними табл. 20 слід визначити потребу в джерелах фінансування заходів по здійсненню санації та можливості їх залучення для реалізації проекту (табл.26).

Звертаємо увагу, що всі подальші розрахунки мають здійснюватись, виходячи з варіанта «optium».

При розрахунку джерел фінансування санації необхідно пам’ятати, що загальний обсяг джерел фінансування має прирівнюватись до сукупності витрат необхідних для реалізації Плану санації (табл.20). Обсяги фінансування поквартально мають бути розподілені пропорційно обсягам виробництва продукції за кварталами, визначеним за варіантом «optium».

 

Таблиця 26

Джерела фінансування санаційних заходів

Показники І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. Разом
Грошові кошти, в т.ч. залишок на початок санації          
очікувані надходження          
Дебіторська заборгованість, всього          
в т.ч. попередніх періодів          
звітного періоду          
Кредити банку          
Кошти санаторів          
Разом          

 

Для визначення залишку грошових коштів на початок санації необхідно скористатись ф.1 Баланс (Звіт про фінансовий стан).

Очікуванні надходження грошових коштів мають визначатись, виходячи з обсягів доходу (виручки) отриманого від реалізації продукції, за умови, що лише 70% відвантаженої продукції очікується, що буде оплачено покупцями та замовниками вчасно.

Очікуваний обсяг надходження дебіторської заборгованості має визначатись, виходячи з табл.27. При цьому в І кварталі планується погашення дебіторської заборгованості до 360 календарних днів, в ІІ кварталі – дебіторської заборгованості до 180 днів, в ІІІ кварталі - дебіторської заборгованості до 90 днів та в ІV кварталі - дебіторської заборгованості до 30 днів.

Кредити банків мають складати 5-10% від загальної суми джерел фінансування санаційних заходів. Решта необхідних джерел фінансування – це кошти санаторів.

Звертаємо увагу розподіл залучення банківських кредитів та коштів санатора студенти мають зробити на свій розсуд, при цьому обґрунтовуючи переваги обраного варіанту фінансування.

 

 

Таблиця 27

Зміни дебіторської заборгованості

Показники до 30 днів до 90 днів до 180 днів до 360 днів Сумнівні борги Разом
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги            
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами            
з бюджетом            
у тому числі з податку на прибуток            
Інша поточна дебіторська заборгованість            
Разом            

· При цьому сумнівні борги від загальної суми дебіторської заборгованості складають – 15%; дебіторська заборгованість до 360 календарних днів – 15%; дебіторська заборгованість до 180 календарних днів – 20%; дебіторська заборгованість до 90 календарних днів – 20% та дебіторська заборгованість до 30 календарних днів – 30%,

 

Розділ 4. «Ефективність санації та заходи щодо реалізації плану» необхідно визначити показники ефективності запропонованих заходів та скласти графіки погашення боргових зобов’язань та графік повернення інвестицій чи з банківських кредитів, які залучались санатором для реалізації запропонованого плану санації.

Для складання графіку погашення боргових зобов’язань перед кредиторами слід в першу чергу визначитись з черговістю погашення боргових зобов’язань.

У порядку, встановленому статтею 31 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі – Закону) зазначено, що:

у першу чергу задовольняються:

· вимоги, забезпечені заставою;

· виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

· витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб;

· витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

· витрати на оплату державного мита;

· витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство;

· витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;

· витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;

· витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;

· витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їх коштів;

· витрати на оплату праці арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в порядку, передбаченому статтею 27 цього Закону.

Перелічені витрати відшкодовуються ліквідаційною комісією після реалізації нею частини ліквідаційної маси, якщо інше не передбачено цим Законом;

у другу чергузадовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергузадовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;

у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Тож, керуючись ст..31 зазначеного Закону необхідно скласти табл.28.

Таблиця 28

Графік (черговість) погашення боргових зобов’язань

Черговість погашення боргових зобов’язань   Сума
вимоги, забезпечені заставою  
витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство  
витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їх коштів  
Разом по кредиторам І черги  
вимоги по заборгованості по заробітній платі  
інші вимоги  
Разом по кредиторам ІІ черги  
вимоги по сплаті податків  
вимоги по сплаті ЄСВ  
Разом по кредиторам ІІІ черги  
вимоги по погашенню кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги  
інші вимоги  
Разом по кредиторам ІV черги  
вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства  
інші вимоги  
Разом по кредиторам V черги  
Інші поточні зобов’язання  
інші вимоги  
Разом по кредиторам VІ черги  
Разом заявлених вимог  
Разом незаявлених вимог  
Разом заборгованість підприємства-боржника  

 

В подальшому доцільно скласти прогноз грошового потоку підприємства (табл.29).

Таблиця 29Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.012 с.)