ТОП 10:

Розділ 1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства-боржникаОцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища проводиться з метою виявлення причин кризового стану і формування алгоритму усунення проблемних місць.

Фінансовий стан – це комплексне поняття, яке характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства, і характеризує його фінансову конкурентоспро-можність. Оскільки рух будь-яких товарно-матеріальних цінностей і трудових ресурсів в умовах ринкової економіки завжди супроводжується утворенням і витратою коштів, картина фінансового стану підприємства відображає всі сторони його діяльності, і є найважливішою характеристикою його ділової активності та надійності, визначає рівень конкурентоспро-можності підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства повинен мати наступні розділи:

- аналіз структури активів та пасивів підприємства (горизонтальний та вертикальний аналіз);

- аналіз майнового стану;

- аналіз платоспроможності та ліквідності;

- аналіз фінансової стійкості;

- оцінка вірогідності банкрутства.

Таблиця 1

Горизонтальний аналіз підприємства

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення (+;-)
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
5= (4:2)*100 6=4-2 7=5-3
АКТИВ            
І. Необоротні активи (ряд. 1095)            
ІІ. Оборотні активи (ряд. 1195), у тому числі:            
запаси і витрати (ряд. 1100+1110+1170+1190)            
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 1125)            
дебіторська заборго-ваність за розрахун-ками та інша (ряд. 1130+1135)            
інша поточна дебіторська заборгованість (1155)            
поточні фінансові інвестиції (ряд. 1160)            
грошові кошти та їх еквіваленти (ряд. 1165)            
витрати майбутніх періодів (ряд. 1170)            
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (ряд. 1200)            
Баланс (ряд. 1300)            
ПАСИВ            
I. Власний капітал (ряд. 1495), у тому числі:            
Зареєстрований капітал (ряд. 1400)            
Капітал у дооцінках (1405)            
Додатковий капітал (ряд. 1410)            
Резервний капітал (ряд. 1415)            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (ряд. 1420)            
II.Довгострокові зобов'язання і забезпечення (ряд. 1595)            
IІІ. Поточні зобов'яза-ння (ряд. 1695), у тому числі:            
Короткострокові кредити банків (ряд. 1600)            
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями (ряд. 1610)            
товари, роботи, послуги (ряд. 1615)            
поточні зобов’язання за розрахунками та інші (ряд. 1620 + 1625 + 1630)            
Поточні забезпечення (ряд. 1660)            
Доходи майбутніх періодів (ряд. 1665)            
Інші поточні зобов'я-зання (ряд. 1690)            
ІV. Зобов'язання, пов'язані з не оборот-ними активами, утри-муваними для продажу, та групами вибуття (ряд. 1700)            
Баланс (ряд. 1900)            

 

 

Таблиця 2

Вертикальний аналіз балансу підприємства

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення (+;-)
тис. грн % тис. грн % тис. грн. п.п.
6=4-2 7=5-3
АКТИВ            
І. Необоротні активи (ряд. 1095)            
ІІ. Оборотні активи (ряд. 1195), у тому числі:            
запаси і витрати (ряд. 1100 + 1110 + 1170 + 1190)            
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 1125)            
дебіторська заборго-ваність за розрахун-ками та інша (ряд. 1130 + 1135)            
інша поточна дебіторська заборгованість (1155)            
поточні фінансові інвестиції (ряд. 1160)            
грошові кошти та їх еквіваленти (ряд. 1165)            
витрати майбутніх періодів (ряд. 1170)            
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (ряд. 1200)            
Баланс (ряд. 1300)            
ПАСИВ            
I. Власний капітал (ряд. 1495), у тому числі:            
Зареєстрований капітал (ряд. 1400)            
Капітал у дооцінках (1405)            
Додатковий капітал (ряд. 1410)            
Резервний капітал(ряд. 1415)            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (ряд. 1420)            
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення (ряд. 1595)            
IІІ. Поточні зобов'я-зання (ряд. 1695), у тому числі:            
Короткострокові кредити банків (ряд. 16000            
Поточна креди-торська заборго-ваність за: довгостроковими зобов'язаннями (ряд. 1610)            
товари, роботи, послуги (ряд. 1615)            
поточні зобов’язання за розрахунками та інші (ряд.1620 + 1625 + 1630)            
Поточні забезпе-чення (ряд. 1660)            
Доходи майбутніх періодів (ряд. 1665)            
Інші поточні зобов'я-зання (ряд. 1690)            
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необо-ротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття (ряд. 1700)            
Баланс (ряд. 1900)            

 

Таблиця 3

Динаміка показників майнового стану

Показники Роки Відхилення, 2013 до 2012 р. (+;-)
Частка основних засобів в активах      
Коефіцієнт оновлення основних засобів      
Коефіцієнт вибуття основних засобів      
Коефіцієнт приросту вартості основних засобів      
Коефіцієнт компенсації вибуття основних засобів      
Коефіцієнт зносу основних засобів      
Коефіцієнт придатності основних засобів      
Частка довгостро­кових фінансових інвестицій в активах      
Частка оборотних виробничих активів      
Коефіцієнт мобільності активів      

 

 

Таблиця 4

Платіжний баланс підприємства

Актив Пасив
Наявні кошти для покриття заборгованості П.з.п. К.з.п. Негайні та інші платежі П.з.п. К.з.п.
Грошові кошти та їх еквіваленти     Заборгованість по позикам    
Розрахунки з дебіторами     Заборгованість по кредиторам    
Всього     Всього    
Сальдо     Сальдо    
Баланс     Баланс    

 

Таблиця 5

Динаміка показників платоспроможності підприємства

Показник Норматив Роки Відхилення (+;-)
2012 рік 2013 рік від норма-тиву від 2012 року
Коефіцієнт грошової платоспроможності 0,2-0,3        
Коефіцієнт розрахункової платоспроможності 0,8-1,0        
Коефіцієнт ліквідної платоспроможності 2,0-3,0        

 

 

Таблиця 6

Розрахунок чистих активів підприємства

Показники Роки Відхилення, 2013 до 2012 р. (+;-)
Активи      
Нематеріальні активи      
Основні засоби      
Незавершене будівництво      
Довгострокові фінансові інвестиції      
Інші необоротні активи      
Запаси      
Дебіторська заборгованість      
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти      
Інші оборотні активи      
Разом активи      
Пасиви      
Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити      
Кредиторська заборгованість      
Поточні забезпечення      
Інші поточні зобов’язання      
Разом пасиви      
Чисті активи      

 

Таблиця 7

Розрахунок забезпечення зобов’язань чистими активами підприємства

Показники Роки Відхилення, 2013 до 2012 р. (+;-)
Чисті активи      
Тривалість інкасації дебіторської заборгованості (днів)      
Тривалість оборотності кредиторської заборгованості      
Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості      
Коефіцієнт покриття чистими активами зобов’язань      
Коефіцієнт покриття чистими активами кредиторської заборгованості      

 

 

Таблиця 8

Баланс ліквідності

Активи пзп кзп Пасиви пзп кзп
А1 найбільш ліквідні активи     П1 термінові платежі    
А2 менш ліквідні активи     П2 короткостро-кові зобов’язання    
А3 повільноліквідні активи     П3 довгострокові зобов’язання    
А4 важколіквідні активи     П4 власні та прирівняні до них джерела    
Баланс     Баланс    

 

 

Таблиця 9

Динаміка показників ліквідності

Показник Формула розрахунку Нормативне значення Поч. звітн. пер. Кін. звітн. пер. Зміни (+,-)
Коефіцієнт абсолютної ліквідності А1/П1+П2 0,25-0,35      
Коефіцієнт поточної ліквідності А1+А2/П1+П2 0,8-1,0      
Коефіцієнт загальної ліквідності А1+А2+А3/П1+П2 2,0-3,0      

 

Таблиця 10

Визначення типу фінансової стійкості підприємства

Показники Роки Відхилення, 2013 до 2012 р. (+;-)
1. Джерела формування власних коштів      
2. Необоротні активи      
3.Наявність власних оборотних коштів (ВОК) (р. 1 − р. 2)      
4.Довгострокові зобов’язання      
5.Наявність власних оборотих коштів і довгострокових джерел формування оборотних коштів (р.3 + р.4)      
6. Короткострокові кредити і позики      
7. Загальна величина основних джерел коштів (р.5 + р.6)      
8. Загальна сума запасів      
9. Надлишок (нестача) ВОК      
10.Надлишок (нестача) ВОК і довг. позикових джерел покриття запасів      
11. Надлишок (нестача) загальної величини основних джерел фінансування запасів      
12. Тривимірний показник типу фінансової стійкості      
13. Тип фінансової стійкості      

 

Таблиця 11

Динаміка показників фінансової стійкості підприємства

Показники Роки Відхилення, 2013 до 2012 р. (+;-)
1. Коефіцієнт автономії      
2. Коефіцієнт фінансової залежності      
3. Коефіцієнт фінансової стійкості      
4. Коефіцієнт фінансування      
5. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засо-бами      
6. Коефіцієнт маневреності власного капіталу      
7. Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу      
8. Коефіцієнт концентрації власного капіталу      
9. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу      
10. Коефіцієнт довгостроко-вого залучення позикових коштів      
11. Коефіцієнт структури пок-риття довгострокових вкладень      
12. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел      

 

Таблиця 12Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.01 с.)