ТОП 10:

Зміни дебіторської заборгованостіПоказники Залишок на початок санації Нараховано Сплачено Залишок по закінченню санації
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями        
товари, роботи, послуги        
розрахунками з бюджетом        
у тому числі з податку на прибуток        
розрахунками зі страхування        
розрахунками з оплати праці        
Інші поточні зобов’язання        
Разом        

 

На наступному етапі необхідно скласти Графік окупності санаційних заходів, який має бути побудований наступним чином (рис. 3).

 
 


Грошовий

потік

       
   
 

 

 


Початкові Період реалізації проекту

Інвестиції

 

Рис.3. Графік окупності санаційних заходів (зразок)

 

На підставі графіка окупності та Розрахунку очікуваного доходу за варіантом «optium». необхідно розрахувати показник періоду окупності даного проекту (в роках, місяцях та днях), визначити чистий прибуток, який отримає підприємство за результатами реалізації санаційних заходів та рівень рентабельності санації.

При проведенні розрахунків ефективності санаційних заходів, необхідно зазначити які саме критерії обрано для визначення ефективності санаційних заходів.

Завершуватись даний розділ має зазначенням ризиків, які можуть виникнути в процесі реалізації санаційних заходів.

Висновки

У висновках підводять підсумки оцінки фінансової стійкості підприємства та досліджень ймовірності його банкрутства, акцентуючи увагу на пропозиціях санаційних заходів щодо відновлення платоспроможності й забезпечення покращення фінансових результатів діяльності та показників фінансового стану підприємства.

Список використаної літератури

Це бібліографічний перелік робіт, джерел, які використовувалися при виконанні роботи. Список використаної літератури мас бути доволі поширеним (не менш 10 примірників), що вказує на глибину наукового опрацювання змісту завдання. Бібліографічний опис джерел, на які є посилання, наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті роботи.

Додатки

За умови виконання ІРЗ з використанням вихідних даних реально функціонуючого підприємства обов’язково додаються форми фінансової звітності:

- ф. №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан),

- ф. №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід),

- ф. № 3 Звіт про рух грошових коштів,

- ф. № 4 Звіт про власний капітал,

- ф. № 5 Примітки до річної звітності.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОФОРМЛЕННЮ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

 

Загальні положення

Індивідуальне завдання повинно бути виконано й офор­млено з дотриманням усіх технічних вимог до наукових робіт, викла­дених у ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Передусім воно повинно бути написано літературно грамотно, укра­їнською мовою, з додержанням наукового стилю.

Завдання має бути надруковано на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4. За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297х420 мм). У друкованому варіанті комп‘ютерний текст 1,5 інтервал, 14-й кегль, шрифт - Times New Roman.

Допускається окремі частини індивідуального завдання (титульний лист, завдання на роботу, додатки) виконувати іншим способом, ніж основна частина.

Текст індивідуального завдання слід друкувати, додержуючись такої ширини полів: верхнє і нижнє - не менше 20 мм, ліве – 30 мм, праве - не менше 10 мм. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тек­сту і дорівнювати п’яти знакам (1,25 см). Перенесення слів у дипломній (магістерській) роботі не допуска­ються. Під час виконання індивідуального завдання необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості зобра­ження протягом усієї роботи.

Скорочення слів і словосполучень повинно відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки.

Заголовки структурних елементів індивідуального завдання і розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами,жирним шрифтомта без крапок в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів індивідуального завдання слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, жирним шрифтом,не підкреслюючи. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої)жирним шрифтом з абзацного відступу, без крапок в кінці, не підкреслюючи.

Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту), а також між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

До загального обсягу індивідуального завдання не входять додатки, список використаних джерел. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

 

Нумерація сторінок

Сторінки індивідуального завдання слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний лист включають до загальної нумерації, але номер сторінки на титульному листі не проставляють.

Завдання на роботу включають до загальної нумерації. При двохсторонньому типографському бланку завдання враховують як дві сторінки, але номера сторінок на завданні не проставляють.

Реферат, текст змісту, перелік умовних позначень також включають до загальної нумерації, але номера сторінок на них не проставляють. Нумерація роботи починається зі вступу.

Ілюстрації й таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.007 с.)