ТОП 10:

Організація поточного контролюОцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) з допомогою контролю активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

2) через виконання двох модульних завдань.

Максимальна сума балів поточного контролю — 60 балів, які розподіляються у такий спосіб: активність роботи протягом семестру не може перевищувати 40 балів; контроль за виконанням модульних завдань — не більше 20 балів.

Система оцінювання активності роботи:

· письмовий контроль(тести для перевіркизнань з теми; рішення задач)— 0 – 3 бали;

· відповідь з питань для самоконтролю — 0 – 5 балів;

· рішення задач — 0 – 5 балів;

· бліц-опитування — 0,5 – 1 бали;

· змістовні доповнення під час обговорення питань семінарів — 0,5 бала;

· підготовка та презентація доповіді — 0 – 5 бали;

· міні-лекція з проблемних питань — 0 – 5 балів;

· складання комплексного фінансового кросворду — 0 – 3 бали;

· складання тематичного фінансового кросворду — 0 – 3 бали;

· складання тематичних тестів — 0 – 3 бали;

· підготовка і презентація експертної оцінки 0 – 5 бали;

· участь у науковій студентській конференції 0 – 3 бали.

 

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів.

Студент, який отримав менше, ніж 60 балів за активну роботу протягом семестру, додатково отримує 5 балів у разі виконання всіх наступних умов:

— 75 % відвідування занять;

— відсутності незадовільних оцінок за усні відповіді;

— наявності хоча б однієї усної відповіді, оціненої позитивно.

Вимоги щодо активності роботи студентів.

Письмовий контроль. Письмовий контроль про­водиться протягом 20—25 хвилин на семінарі з теми, що готувалася або розглядалася на даному семінарі. Кількість питань (тести для перевіркизнань з теми; рішення задач)в одному блоці визначає викладач.

Бліц-опитування. Викладач на лекційних, семінарських заняттях може проводити бліц-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів групи. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення фінансів; назвати функції податків; перерахувати види боргових цінних паперів).

При бліц-опитуванні кожен студент має право відповісти лише один раз.

Модульний контроль здійснюється у два етапи у вигляді контрольної роботи. І модуль — Блок «Гроші та грошова система», ІІ модуль — «Кредит, кредитна та валютна системи». Викладач, що проводить проміжний контроль, формує варіанти завдань. До модульного контролю можуть включатися теми, які винесені для самостійної роботи. Тривалість одного модуля — 1 академічна година. Система оцінок за модуль — 0, 5, 10 балів. У разі використання незадоволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед модульним контролем. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на першому чи другому модульному контролі, він має право звернутись до викладача і написати відповідні контрольні завдання протягом семестру, але не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Якщо студент за семестр не набрав 30 балів із 60, він не допускається до іспиту з дисципліни «Фінанси». Недопуск студентів до складання семестрового іспиту з даної дисципліни здійснюється виключно за наказом ректора на підставі рішення кафедри та поданням декана факультету. Номер і дата цього наказу вноситься у відповідну заліково-екзаменаційну відомість проти прізвища студента.

Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 30 і більше балів, вноситься до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 5-бальну шкалу.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач.

 

Порядок проведення іспитУ

 

Результатом вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є іспит. Іспит проводиться за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії. Екзамени проводяться комісією у складі: лектор потоку, викладачі, що ведуть заняття. Склад комісії затверджується кафедрою.

Екзаменаційне завдання повинно виключно виконуватися студентами самостійно. Тому у разі використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує нульову оцінку.

По завершенні іспиту екзаменаційні роботи разом з білетами і заліковими книжками приймаються від кожного студента екзаменатором чи членом екзаменаційної комісії. Перевірка екзаменаційних робіт студентів проводиться в приміщенні університету. Перевірена робота підписується екзаменаційною комісією.

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та (у разі позитивної оцінки) в заліковій книжці студента. У відомості та у заліковій книжці оцінка проставляється за 5-бальною та 100-бальною системою, наприклад, добре (75).

Оголошення результатів іспиту і роздача залікових книжок здійснюється екзаменатором, як правило, у наступний день після іспиту, але не пізніше дня, що передує наступному іспиту за розкладом.

Оцінювання знань студентів, що складають іспит, здійснюється за 100-бальною шкалою з переведенням у традиційну 5-бальну шкалу для фіксації загальної оцінки.

Екзаменаційний білет складається із 4 завдань. Максимальна кількість балів становить 40. Диференціація балів проводиться за шкалою: 10, 5, 0 балів.

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) засвоєння основної та додаткової літератури.

Відповідь на питання оцінюється в 5 балів, якщо:

1) не розкрито хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);

2) при розкритті змісту питання зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 5 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним. Твердження, зазначені у відповіді не аргументовані;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Після перевірки відповідей на екзаменаційні завдання проводиться підсумовування балів за кожним з пунктів екзаменаційного білета. До суми балів з екзаменаційного білета додається сума балів поточного контролю, яка виставлена у відомості. Після чого загальна сума балів перераховується в екзаменаційну оцінку за такою шкалою:

«незадовільно» — менше 60 балів;

«задовільно» — 74 - 60 балів;

«добре» — 89 - 75 балів;

«відмінно» — 100 - 90 балів.

Результати іспиту доводяться до відома студентів лектором потоку. Місце і час підведення результатів іспиту оголошується на початку іспиту.

РекомендованА літературА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Конституція України. — К.: Преса України. 1997. — Ст. 85, 95, 96, 97, 98, 116, 119.

2. Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999 р. (із змі- нами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. — 1999. — № 120–121. — С. 1–9.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (із змінами та доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — № 1. — С. 3–47.

4. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 2001 р.

5. Закон України «Про кредитні спілки» від 2001 р.

6. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 2004 р.

7. Закон України «Господарський кодекс України» від 2001 р.

8. Закон України «Про заставу» від 1992 р.

9. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 1991 р.

10. Закон України «Про страхування» від 1996 р.

11. Закон України Про внесення змін до закону України «Про страхування» від 2001 р.

12. Декрет КМУ «Про страхування» від 1993 р.

13. Наказ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. — 1996. — № 5.

14. Александрова М. М., Маслова С. О. Гроші, фінанси, кредит. — К., 2002.

15. Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Вівчар О. Й. та ін. Гроші та кредит: Навч. посібник — М.: Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 168 с.

16. Барановський О. І. Стійкість банківської системи України // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 75–87.

17. Білик М. Д., Надточій С. І. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті // Фінанси України. — 2007. — № 6. — С. 133–147.

18. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 494 с. — (Вища освіта 21 століття). — 494 с.

19. Бровкова Е. Г. Продивус И. П. Финансово-кредитная система государства. — К., 1997.

20. Булєєв І.П., Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Гаврікова А.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 120с.

21. Буковинський С. А., Грищенко А. А., Кричевська Т. О. Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні // Фінанси України. — 2008. — № 6. — С. 3–30.

22. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 2005. — 480 с.

23. Версаль Н. І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000–2006 роках // Фінанси України. — 2007. — № 2. — С. 97–104.

24. Гай-Нижник П. П. Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України. — 2007. — № 4. — С. 136–145.

25. Гальчинський А. С. Світова грошова криза: витоки, логіка трансформацій № 42 (721) 8 — 14 листопада 2008 р.

26. Глущенко С. В. Інвестиційні послуги банків: зарубіжна практика та українські перспективи // Фінанси України. — 2007. — № 5. — С. 96–104.

27. Грищенко А. А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 88–97.

28. Гроші та кредит / Авт. кол.: За ред. М. І. Савлука. — К.: Либідь, 2011. — 598 с.

29. Гроші та кредит: Підручник, 4-е вид., пер. / За. ред. М. І. Савлука. — К.: Київ, 2009. — 748 с.

30. Гроші та кредит: Підручник / Щетинін А. І. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 432 с.

31. Гроші та кредит: Підручник / Демківський А. В. — К.: ДАКОР. — 2012. — 528 с.

32. Гроші та кредит: Підручник / Відп. ред. Демківський А. В. — Віра-Р. — 2009. — 528 с.

33. Гроші та кредит: Підручник / Івасів Б. С. — Тернопіль, К.: КонДор, 2008. — 528 с.

34. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва Б. С. — К.: КНЕУ, 2010. — 528 с.

35. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /
М.І.Мирун, М.І.Савлук, І.М.Лазепко та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 124 с.

36. Деркач Н. И., Гордеева Л. П. Бюджет и бюджетный процесс в Украине. — Днепропетровск, 1995.

36. Диба М. І., Осадчий Є. С. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення на- дійності економіки України // Фінанси України. — 2008. — № 6. — С. 77–88.

38. Єпіфанова А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. — К.: Наук. думка, 1997.

39. Коваленко Д. І.Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 344 с.

40. Карпенко Г. В. Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи // Фінанси України. — 2007. — № 2. — С. 89–96.

41. Козоріз М. А. Методологічні засади дослідження впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 95–102.

42. Козюк В. В. Валютні резерви в глобальних умовах // Фінанси України. — 2007. — № 2. — С. 97–104.

43. Козюк В.В. Вплив відкритості економіки на характер зв’язку між інфляцією та безробіття // Фінанси України. — 2007. — № 12. — С. 17–26.

44. Колосова В. П. Європейський інвестиційний банк в Україні // Фінанси України. — 2008. — № 2. — С. 15–26.

45. Кораблін С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України. — 2007. — № 9. — С. 112–123.

46. Корнєєв В. Еволюція і перспективи фінансового ринку в Україні // Економіка України. — 2007. — № 9. — С. 21–29.

47. Корнєєв В. Банконцентрична основа фінансового ринку України // Економіка України. — 2008. — № 9. — С. 18–26.

48. Косова Т., Роганова Т. — Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію // Економіка України. — 2008. — № 7. — С. 57–64.

49. Костіна Н. І. Гроші та грошова політика. — К.: НІОС, 2001.

50. Крупка М. І., Євтух Л. Б. Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні // Фінанси України. — 2007. — № 1. — С. 43–57.

51. Куштим В. В., Ляшенко В. В. Динаміка розвитку банківського сегмента міжнародного фінансового ринку // Фінанси України. — 2007. — № 12. — С. 96–105.

52. Леоненко П. М., Юхименко П. І., Ільєнко А. А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За ред. О. Д. Василика. — М.: Центр навчальної л-ри, 2005 р. — 480 с.

53. Луценко А. — Деякі аспекти правового регулювання споживчого кредитування в Україні // Економіка України. — 2008. — № 5. — С. 37–42.

54. Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України // Економіка України. — 2008. — № 1. — С. 42–52.

55. Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України. — 2008. — № 2. — С. 37–46.

56. Михальський В. В. Грошово-кредитний потенціал золота в умовах обмеженості ресур- сів // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 64–72.

57. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: ФЕНИКС, 1997.

58. Общая теория финансов: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

59. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). — К.: КНЕУ, 2007. — 164 с.

60. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави. — К.: НІОС, 1998.

61. Поддєрогін А. М., Невмержицький Я. І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 119–127.

62. Полозенко Д. В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці // Фінанси України. — 2008. — № 2. — С. 82–88.

63. Сабанти Б. М. Теория финансов: Учеб. пособие. — М.: Менеджер, 1998.

64. Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України // Економіка Украї- ни. — 2007. — № 8. — С. 27–32.

 

65. Сало І. В. Фінансово-кредитна сисТема України та перспективи її розвитку. — К.: Наук. думка, 1995.

66. Сапір Ж. — Настільки тяжко, наскільки довго? (Спроба прогнозування глибини і тривалості кризи) // Економіка України. — 2008. — № 10. — С.73–93.

67. Ставицький А. В., Хом’як В. Г. Вплив монетарної політики на економічну безпеку України // Фінанси України. — 2007. — № 10. — С. 51–59.

68. Сумароков В. М. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. — М.: Финансы и статистика, 1996.

69. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрющенко В. А. Держава, податки, бізнес. — К.: Либідь, 1992.

70. Твердохлібова Д. Методика оцінки фінансового складу банківської системи України // Економіка України. — 2008. — № 4. — С. 43–55.

71. Теорія грошей. — К.: Основи, 2006. — 428 с.

72. Теория финансов: Учеб. пособие / Под ред. Н. Е. Заяц, М. К. Фисенко. — Минск: Высшая шк., 1997.

73. Терещенко О. О, Валошанюк Н. В. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролін- гу // Фінанси України. — 2007. — № 5. — С. 127–135.

74. Финансово-кредитный словарь. — М.: Финансы и статистика, 1994.

75. Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посібник / За ред. Оспіщева В. І. — К.: Знання, 2008. — 567 с.

76. Фінансові послуги // Всеукраїнський аналітичний журнал // Підсумки діяльності рин- ків небанківських фінансових послуг України. — 2008 — № 3. — С. 20–35.

77. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

78. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. Л. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

79. Чуб О. О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України. — 2008. — № 4. — С. 57–67.

80. Чуб О. О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України. — 2008. — № 1. — С. 138–146.

81. Чухно А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики // Фі- нанси України. — 2007. — № 1. — С. 3–16.

82. Шаповал А. В., Міщенко В. І. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектора // Фінанси України. — 2008. — № 4. — С. 45–56.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.012 с.)