ТОП 10:

Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 

За горизонталлю:

1. Неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних стосунків - ... гроші.

3. Форма вартості, пов'язана з бартерним обміном товарів.

6. Концепція, яка стверджує, що гроші виникли в результаті угоди між людьми.

8. Загальний еквівалент.

9. Різновид депозитних грошей, які переказуються за допомогою ПК.

11. Неповноцінні гроші, які емітуються банками.

13. Неспроможність золота закріпитися в ролі грошей.

15. Форма вартості, коли гроші є загальним еквівалентом.

16. Концепція, згідно з якою виникнення грошей зумовлено труднощами обміну.

18. ... ліквідність.

20. Можливість використання певного активу в ролі засобу платежу, який здатен зберігати свою нормальну вартість не­змінною.

21. Функція, в якій гроші обслуговують погашення боргових зобов'язань, називається засобом …

22. Нерозмінні на метал гроші, які наділяються державою при­мусовим курсом.

 

За вертикаллю:

1. Гроші, мірилом яких є потреба держави у фінансуванні бюджетного дефіциту.

2. Початкова форма повноцінних грошей.

4. Гроші, які обслуговують рух вартості на міжнародному рівні.

5. Цінний папір, який засвідчує грошове зобов'язання.

6. Повна (...) форма вартості.

7. Письмовий наказ про виплату вказаної суми грошей.

8. Виготовлені з паперу або іншого малоцінного металу гроші.

10. Простий вексель, емітований банком.

11. Гроші, які набувають своєї вартості в обігу.

12. Форма вартості, коли один товар поступово стає загальним еквівалентом.

13. Гроші, сума яких записується на рахунках економічних суб'єктів у банках.

14. Грошовий знак, виготовлений з металу.

17. Обмін одного товару на інший без допомоги грошей.

19. Функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів, - засіб ...

Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 

За горизонталлю:

2. Обмін одного товару на інші без допомоги грошей.

4. Вимірник вартісного вмісту валют - валютний ...

5. Гроші, непридатні до обміну внаслідок зносу.

9. Гроші, які не мають речового виразу та існують лише у вигляді певних сум на рахунках в банках.

10. Різновид депозитних грошей, обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі.

13. Сукупність грошових коштів у будь-якій їх формі, яка є в розпорядженні економічних суб'єктів у даний момент - грошова ...

15. Гроші, які відповідають нормам грошового обігу.

16. Умовне грошове зобов'язання банку, що видається ним за дорученням клієнта на договірній основі.

17. Специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар і є загальним еквівалентом.

 

За вертикаллю:

1. Гроші, які переробляються і емітуються банком.

2. Обіг грошей шляхом перерахування сум за банківськими рахунками.

3. Сукупність переміщень грошових коштів між економічними суб'єктами в процесі обміну щодо погашення грошових зобов'язань - ... обіг.

6. Розмінна монета з дрібною вартістю, яка виготовлена не з дорогого металу.

7. Частини грошового обігу, що відображають певні платежі (наприклад, за товари, послуги, працю) формуванням та викори­станням фінансових ресурсів у державі тощо.

8. Гроші, які не відповідають нормам грошового обігу.

9. Деномінація.

11. Вагова кількість грошового металу, що законодавчо зак­ріплена за грошовою одиницею.

12. Виготовлені з паперу або іншого малоцінного металу знаки вартості.

14. Показник грошової маси, в якому зібрана певна її части­на, наприклад, М0 - маса готівкових грошей в обігу.

 

Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК


За горизонталлю:

1. Економічні суб'єкти в будь-який момент мають у своєму розпорядженні певний запас грошей, які вони можуть за сприятливих обставин спрямувати в обіг.

5. Сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються (розподіляються та перерозподіляються) під впливом попиту та пропозиції з боку різних суб'єктів економіки - ... ринок.

9. Виступає як запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб'єкти на певний момент.

11. Актив, який може негайно обмінятися на будь-які блага.

12. Переміщення грошей по каналах ринку безпосередньо від їх власників до того, хто їх потребує для реального використання – це ... фінансування.

14. Технічний посередник, який зводить продавця та покупця.

16. Коли гроші передаються кредитором позичальнику на визначений строк і під певний процент.

17. Мотив зберігання грошей, що випливає із зручності їх використання як засобу платежу.

18. Фінансування, при якому продавець передає покупцеві акції.

 

За вертикаллю:

2. Той, хто продає гроші.

3. Частина доходів домашніх господарств, яка не використо­вується на купівлю товарів і послуг, сплату податків та інших боргових зобов'язань.

4. Частина, пов'язана з необхідністю здійснювати поточні вит­рати - ... каса.

6. Мотив зберігання грошей, який виникає із бажання уникну­ти втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позикового процента.

7. Фінансування, при якому діють фінансові посередники.

8. Величина множника (коефіцієнта), на яку збільшується кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку.

10. Фінансовий посередник.

12. Капітал, що дається у позику під процент.

13. Той, хто зводить продавця і покупця.

15. Гроші, які не беруть участі в кредитному обігу та грошовому обігу, але створюють базу для їх розширення.

Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 

 

За горизонталлю:

1. Вид інфляції, при якій гроші втрачають здатність виконувати свої функції, розростаються бартерні операції, порушується грошова система.

5. Оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними або обмін знецінених паперових грошей на нові грошові знаки у надзвичайно низькій пропорції, так що плата за такі гроші має суто символічне значення.

8. Коли в обігу грошей функціонує лише один метал.

11. Форма організації грошового обігу, що встановлюється державними законами або рішеннями міжнародних органів - ... система.

12. Вагова кількість грошового металу, що законодавчо закріплена за грошовою одиницею.

13. Система, де немає вільної конвертованості валюти і держава контролює валютні операції, виходячи зі своїх інтересів.

18. Грошова система, в якій у грошовому обігу є монети з благородних металів - золота та срібла.

19. Деномінація.

20. Індексація цін.

21. Офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу (чи тільки курсу) національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

 

За вертикаллю:

2. Регулювання, що має місце у командно-адміністративній економіці.

3. Ревальвація.

4. Знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок надмірного Їх випуску та переповнення ними каналів обігу.

6. Паралельне функціонування золота й срібла.

7. Плата, що оголошується й стягується центральним банком за кредитні ресурси, які надаються комерційним банкам - ... ставка процента.

9. Регулювання грошового обігу, при якому у ринковій економіці усім суб'єктам грошової сфери надається свобода дій при кредитуванні, здійсненні розрахунково-касового обслуговування тощо.

10. Інфляція, при якій середньорічний темп зростання цін ста новить 5-10%.

11. Грошова одиниця незалежної держави Україна.

14. Офіційне підвищення державою золотого вмісту та валютного курсу або тільки валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

15. Уся сукупність платежів грошима у готівковій та безготівковій формах щодо погашення всіх грошових зобов'язань, що виникають між економічними суб'єктами - ... обіг.

16. Інфляція, при якій середньорічний темп зростання цін становить 10-15%.

17. Грошова система, яка створює сприятливі умови для зовнішньоекономічної діяльності, оскільки тут має місце вільна конвертованість з усіх грошових операцій та вільний рух валюти.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.75.196 (0.009 с.)