Приклад складання фінансового фінансового (тематичного) кросвордуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад складання фінансового фінансового (тематичного) кросворду 

                1                          
                                           
                                           
        2             3                    
                                           
  4                 5                      
6                                          
                    7                      
      8                                    
                    9   10                  
          11                                
      12             13                      
                                           
              14 О П О Д А Т К У В А Н Н Я    
                                           
    15                                      
                16 П І Д П Р И Є М С Т В О    

По горизонталі:

2 — кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства (Прибуток).

5 — штрафна санкція за несвоєчасне виконання фінансових зобо­в’язань, що застосовується в разі несвоєчасної сплати податків і неподаткових платежів, а також у разі затримки оплати товарно-мате­ріальних цінностей, надання послуг і виконаних робіт (Пеня).

6 — цільова інформація про споживчі властивості товарів та послуг з метою їх популяризації і збуту (Реклама).

7 — непрямий податок, що встановлюється державою на товари, що імпортуються, експортуються або проходять транзитом через митну територію країни, у процентних ставках до вартісної оцінки цих товарів або у твердих ставках на одиницю товару (Мито).

8 — цільове джерело фінансування. Може бути …нагромадження, …оплати праці і т. д. (Фонд).

11 — часткове або повне звільнення юридичних і фізичних осіб від сплати податків (Пільги).

13 — обов’язкові платежі юридичних і фізичних осіб на користь держави, які мають цільове призначення (Відрахування).

14 — сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому порядку (Оподаткування).

15 — непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді надбавки до ринкової ціни окремих товарів у твердо фіксованих на одиницю товару чи процентних ставках (Акциз).

16 — самостійна, ініціативна, системна діяльність з випуску продукції, надання послуг, торгівлі з метою отримання прибутку (Підприємство).

По вертикалі:

1 — один із видів власності юридичної чи фізичної особи (Нерухомість).

2 — обов’язковий регулярний платіж юридичних і фізичних осіб до державного чи місцевого бюджетів, що законодавчо встановлюється для фінансового забезпечення виконання функцій держави (Податок).

3 — угода між партнерами (фізичними та юридичними особами) про надання у власність майна або грошей іншій особі на умові відстрочення повернення такої ж вартості з виплатою процента (Кредит).

4 — особливий вид відносно стійкого доходу від певних видів власності (капіталу, майна, землі) (Рента).

9 — платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих цією юридичною особою, у зв’язку з розподілом частини її прибутку (Дивіденд).

10 — перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення їх достовірності. Повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам (Аудит).

11 — фізична або юридична особа, яка безпосередньо перераховує податок до бюджету (суб’єкт оподаткування) (Платник).

12 — витрати матеріальних та грошових ресурсів підприємств, об’єднань, організацій, громадян у результаті перевищення витрат на виробництво і збут продукції над виручкою від реалізації, тобто перевищення витрат над доходами, а також неефективного господарювання та недоліків у ціноутворенні (Збитки).

 

Відповідь на кросворд

 

                1 Н                          
                Е                          
                Р                          
        2 П Р И Б У Т О 3 К                    
        О       Х     Р                    
  4 Р     Д       О   5 П Е Н Я                
6 Р Е К Л А М А   М     Д                    
  Н     Т       І   7 М И Т О                
  Т   8 Ф О Н Д   С     Т                    
  А     К       Т   9 Д   10А                  
          11 П І Л Ь Г И   У                  
      12 З   Л         13 В І Д Р А Х У В А Н Н Я
      Б   А         І   И                  
      И   Т   14 О П О Д А Т К У В А Н Н Я    
      Т   Н         Е                      
    15 А К Ц И З       Н                      
      И   К     16 П І Д П Р И Є М С Т В О    

По горизонталі: 2 — Прибуток, 5 — Пеня, 6 — Реклама, 7 — Мито, 8 — Фонд, 11 — Пільги, 13 — Відрахування, 14 — Оподаткування, 15 — Акциз, 16 — Підприємство.

По вертикалі: 1 — Нерухомість, 2 — Податок, 3 — Кредит, 4 — Рента, 9 — Дивіденд, 10 — Аудит, 11 — Платник, 12 — Збитки.

 

 

Підготовка міні-лекцій з проблемних питань

Вибір теми міні-лекції, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить семінари. Міні-лекція – це доповідь протягом 8-10 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

· розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

· визначення причин, наслідків;

· аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 5 хвилин міні-лекції.

Заключення

Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У міні-лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: представлення міні-лекції є основою для проведення дискусії. У ході представлення міні-лекції можна користуватися зібраними матеріалами.

Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

 

Питання для міні-лекцій

1. Умови виникнення кредитної угоди між банком і позичальником.

2. Форми забезпечення повернення банківських кредитів.

3. Оцінка доцільності і прибутковості позичкової операції.

4. Бізнес-план на здійснення заходу, під який запитується кредит.

5. Участь власних коштів при фінансуванні об’єкта, що кредитується.

6. Оцінка можливості повернення позички за рахунок цільових джерел.

7. Банківські ризики та їх характеристика.

8. Захист від ризиків і елементи управління ними.

9. Оцінка і управління кредитним ризиком. Критерії оцінки кредитного ризику.

10. Визначення рейтингу кредиту за допомогою системи балів та фінансових коефіцієнтів.

11. Система рейтингу банків CAMEL.

12. Процентний ризик та методи управління ним.

13. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

14. Показники, що характеризують платоспроможність позичальника.

15. Показники, що характеризують фінансову стійкість позичальника.

16. Показник, що характеризує достатність поточних грошових надходжень для погашення позички.

17. Показники, що характеризують ефективність використання оборотного капіталу.

18. Показники, що характеризують ефективність використання основного капіталу позичальника.

19. Показники рентабельності роботи позичальника.

20. Аналіз грошових коштів позичальника, їх оцінка і прогнозування.

21. Зміст і аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості.

22. Оцінка ліквідності балансу позичальника.

23. Оцінка ризику кредитної угоди.

24. Оцінка вартості кредитної послуги.

25. Класифікація кредитів комерційних банків.

26. Методи надання і способи повернення кредиту.

27. Форми позичкових рахунків і режим їх дії.

28. Характер і спосіб стягнення процентів. Диференціація позичкового процента.

29. Етапи процесу банківського кредитування.

30. Кредитний портфель комерційного банку, його структура й аналіз.

31. Критерії класифікації кредитних операцій.

32. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану з урахуванням рівня забезпечення за кредитними операціями.

33. Оцінка якості обслуговування кредитного боргу.

34. Класифікація кредитного портфеля комерційного банку за ступенем ризику.

35. Класифікація кредитних операцій за врахованими векселями.

36. Класифікація кредитних операцій за факторингом, авалем, гарантіями та поруками.

37. Причини виникнення проблемних позичок.

38. Робота банку, що пов’язана з погашенням проблемних позичок.

39. Банківський контроль за своєчасним і повним погашенням кредиту клієнтом.

40. Аналіз складу кредитного портфеля банку й оцінка його якості.

41. Чистий кредитний ризик. Врахування забезпечення при визначенні чистого кредитного ризику.

42. Порядок формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій. Джерела формування резерву під кредитні ризики.

43. Основи організації та діяльності Європейської системи центральних банків.

44. Основні напрями діяльності та операції НБУ.

45. Стан та організація готівкового грошового обороту в Україні.

46. Прогнозування готівкового грошового обороту (світовий досвід і в Україні).

47. Система й органи управління центральних банків (світовий досвід і в Україні).

48. Створення центральних банків (необхідність, шляхи) і форми їх організації.

49. Необхідність, сутність і методи кредитування центральними банками комерційних банків.

50. Центральний банк — «банк банків».

51. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками.

52. НБУ — емісійний центр готівкового грошового обороту.

53. Роль НБУ в забезпеченні функціонування платіжної системи країни.

54. Система електронних платежів НБУ.

55. Система термінових переказів НБУ.

56. Банківський нагляд: необхідність, завдання і форми здійснення.

57. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків за системою CAMEL.

58. Система гарантування банківських депозитів (світовий досвід і в Україні).

59. Організація системи банківського регулювання і нагляду (світовий досвід і в Україні).

60. Сутність та порядок ліквідації комерційних банків.

61. Сутність та порядок реорганізації комерційних банків.

62. Порядок видачі банкам ліцензій і письмових дозволів на виконання операцій.

63. Зміст, типи і цільова спрямованість грошово-кредитної політики.

64. Місце грошово-кредитної політики в загальноекономічній політиці держави.

65. Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитної політики.

66. Процентна політика центрального банку (світовий досвід і в Україні).

67. Політика операцій на відкритому ринку (світовий досвід і в Україні).

68. Політика обов’язкових резервних вимог як інструмент грошово-кредитної політики (світовий досвід і в Україні).

69. Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної політики.

70. Інструменти валютного регулювання.

71. Курсова політика НБУ.

72. Роль НБУ на ринку державних цінних паперів.

73. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління.

74. НБУ — банкір та фінансовий агент уряду.

75. Проблеми формування і використання резервів на покриття кредитного ризику.

76. Проблеми формування і використання резервів на покриття ризику непогашення дебіторської заборгованості.

77. Проблеми формування і використання резервів на покриття ризику від проведення операцій з цінними паперами.

78. Роль НБУ у запровадженні Національної системи масових електронних платежів.

79. Державний борг України і роль НБУ в управлінні боргом.

80. Сутність, призначення та порядок розрахунків економічних нормативів, що регламентують капітальну базу банків (світовий досвід і в Україні).

81. Сутність, призначення та порядок розрахунків економічних нормативів, що регламентують ліквідність банків (світовий досвід і в Україні).

82. Сутність, призначення та порядок розрахунків економічних нормативів, що регламентують кредитний ризик банків (світовий досвід і в Україні).

83. Сутність, призначення та порядок розрахунків нормативів, що регламентують ризик відкритої валютної позиції банків (світовий досвід і в Україні).

84. Розвиток системи касового виконання державного бюджету в Україні і роль НБУ у забезпеченні функціонування цієї системи.

85. Заходи впливу НБУ за порушення комерційними банками банківського законодавства.

86. Проблемні банки: питання нагляду.


Складання тематичних тестів

 

Тести можуть складатися з однієї будь-якої теми курсу. Тестове питання не повинно бути визначенням та не може бути поставлене так, щоб відповіді були так чи ні. Відповіді на тести повинні мати одну правильну відповідь, але містити в собі не менше чотирьох варіантів відповідей. Якщо в тесті кілька правильних відповідей, слід виділити таку: правильні відповіді а, б, в.

 

Приклад складання тематичних тестів.

 

1. У чому полягає головне призначення діяльності центрального банку:

а) забезпечення сталості національних грошей;

б) обслуговування комерційних банків;

в) обслуговування уряду;

г) контроль та регулювання стану грошового ринку;

д) організація міжбанківських розрахунків;

е) сприяння економічному зростанню в країні.

 

2. Макроекономічними показниками, які впливають на формування грошової пропозиції, є:

а) грошова база;

б) співвідношення готівки стосовно депозитів;

в) грошово-кредитний мультиплікатор;

г) величина банківських резервів;

ґ) операції на грошовому ринку.

3. Переказний вексель — це:

а) письмовий документ, який містить зобов'язання особи, яка ви­дала вексель (боржника), сплатити власнику векселя певну суму;

б) зобов'язання банку — емітента векселя сплатити вказаній у век­селі особі відповідну суму в установлений строк;

в) письмовий документ, який містить зобов'язання особи, яка ви­дала вексель (трасанта), сплатити вказану у векселі суму третій особі;

г) немає правильної відповіді.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.011 с.)