ТОП 10:

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ1. Грошовий ринок України та перспективи його розвитку.

2. Суть та особливості обігу депозитних грошей, векселів і чеків.

3. Інфляція: суть, види, причини, наслідки та перспективи подолання в Україні.

4. Безготівковий грошовий обіг та перспективи його розвитку в Україні.

5. Стан, організація та перспективи розвитку готівково-грошовий обігу в Україні.

6. Теорії грошей (кількісна теорія грошей, кейнсіанські й неокейнсіанські теорії грошей, сучасний монетаризм та його вплив на грошово-кредитну політику).

7. Становлення та розвиток грошової системи України.

8. Грошова реформа: необхідність, суть, види та особливості її проведення в Україні.

9. Форми і види кредиту та перспективи їх розвитку.

10. Лізинг в Україні, стан та перспективи розвитку.

11. Сутність, основи організації та технологія банківського кредитування.

12. Кредитна система України та проблеми її розвитку.

13. Становлення та перспективи розвитку банківської системи України.

14. Ліквідність комерційного банку та шляхи її забезпечення.

15. Суть, види та характеристика небанківських фінансово-кредитних інститутів та їх значення в економіці України.

16. Походження, завдання, функції та операції центральних банків.

17. Функції НБУ в системі регулювання грошово-кредитних відносин в економіці України.

18. Зміст і цільова спрямованість грошово-кредитної політики.

19. Інструменти грошово-кредитної політики і підвищення ефективності їх використання в Україні.

20. Роль НБУ в регулюванні грошово-кредитної відносин в умовах перехідного періоду економіки.

21. Механізми впливу грошово-кредитної політики на реальний сектор економіки.

22. Моделі грошово-кредитної політики в країнах ринкової економіки та в постсоціалістичних країнах.

23. Кредитування комерційних банків і політика рефінансування Національного банку України.

24. Міжнародні фінансово-кредитні організації та ефективність їх діяльності в Україні.

25. Платіжна система України й стратегія її розвитку.

26. Валютна система України та перспективи її розвитку. Валютний ринок та механізм його регулювання. Валютний курс, основи його формування та регулювання.

27. Золотовалютні резерви в системі державного регулювання.

28. Проблеми капіталізації українських банків.

29. Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання.

30. Проблема доступу іноземного капіталу в банківську систему України.

31. Грошова реформа: необхідність, суть, види та особливості її проведення в Україні.

32. Форми і види кредиту та перспективи їх розвитку.

33. Ризики у банківській діяльності, їх сутність та способи запобігання.

34. Міжнародний валютний фонд: виникнення, призначення, функції та роль.

35. Світовий банк: виникнення, призначення, функції та роль.

36. Європейський банк реконструкції та розвитку: створення, призначення, функції та роль.

 

Контрольна робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити студентів самостійному узагальнюванню і викладенню інформаційних джерел (монографій, підручників, статей, опублікованих у періодичній пресі тощо), статистичних і практичних матеріалів.

Контрольна робота показує, наскільки глибокі й фундаментальні знання набуті студентом при вивченні курсу, характеризує вміння самостійно досліджувати окремі питання теми.

У контрольній роботі необхідно логічно і послідовно викласти основні положення, що розкривають зміст обраної теми, показати розуміння тих процесів, що відбуваються у фінансовій, грошово-кредитній сфері, уміння працювати з літературними джерелами, законодавчими і нормативними матеріалами.

У контрольній роботі студент має показати:

· знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері;

· уміння працювати з інформаційними джерелами, використовувати законодавчий та інструктивний матеріал, аналізувати цифрові дані й самостійно викладати свої думки з того чи іншого питання;

· уміння використовувати набуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення конкретного цифрового матеріалу.

Обов’язковим для розкриття теми контрольної роботи є залучення цифрових практичних і статистичних даних. Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, опубліковані статті, монографії, а також фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи.

Зібраний цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити правильному оформленню й побудові наведених таблиць, графіків тощо. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і слугувати основою для відповідних висновків і пропозицій. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таблицях указуються одиниці виміру, об’єкт аналізу, часовий ряд дослідження, у графіках — масштаб. Таблиці й графічний матеріал мають мати окрему нумерацію.

Конторольна робота виконується самостійно. Якщо в ній наводяться цитати з наукових статей чи монографій, необхідно посилатися на джерело, указавши автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Це ж саме стосується й цифрових даних. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу.

Складаючи зміст контрольної роботи, слід виділити такі його складові: вступ, основна частина (3 розділи) , висновки, список використаної літератури,

додатки.

У вступній частині визначається актуальність обраної теми. Далі викладаються питання, що розкривають її сутність, а також дискусійні й проблемні аспекти. При цьому наводяться цифрові матеріали, дається їх аналіз. У заключній частині — висновках — розкриваються можливі шляхи вирішення тих чи інших проблем, що сто­суються даної теми.

Виконуючи контрольну роботу, слід ознайомитись з відповідними законодавчими і нормативними матеріалами, підібрати монографічну літературу і публікації у пресі з обраної теми.

Використану літературу та інші джерела рекомендується наводити у такій послідовності:

законодавчі акти Верховної Ради України;

Укази Президента України;

постанови Кабінету Міністрів України;

нормативні документи (інструкції, положення тощо);

статистичні збірники і звітні матеріали міністерств, відомств, підприємств, організацій;

монографічна література й підручники (за абеткою);

періодичні видання (за абеткою).

 

Оформлення рукопису роботи здійснюється за єдиними загально- прийнятими правилами

КНР оформлюють на аркушах формату А4 (210´297 мм). Текст повинен бути набраний на комп'ютері через 1 інтервал. Розмір шрифту основного тексту – 14-й; примітки, підрисункові підписи, бібліографічні посилання – 12-й; заголовки розділів – 16-й. Одна сторінка повинна вміщувати не більше 40 рядків, кожен рядок не більше 65 знаків з урахуванням пропусків між словами.

Текст роботи пишеться, залишаючи поля таких розмірів: ліве. нижнє і верхнє – 20 мм, праве – 10 мм. Загальний обсяг КНР становить 25-30 сторінок. Нумерація сторінок — наскрізна, починаючи з титульної сторінки. Робота або переплітається, або підшивається у спеціальну папку.

На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

2. Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота.

3. Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів — паперових і кредитних грошей. Роль держави у творенні кредитних грошей.

4. Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, «класична» і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші.

5. Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей.

6. Функції грошей. Якісні властивості грошей. Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти. Еволюція ролі грошей в економіці України.

7. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів.

8. Внесок М. І. Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії.

9. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

10. Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмена у монетаристську теорію.

11. Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.

12. Сутність та економічна основа грошового обороту. Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв’язку.

13. Порядок балансування грошових потоків у окремих суб’єк­тів та в грошовому обороті в цілому. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом.

14. Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури. Характеристика базових грошей та грошових агрегатів.

15. Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль у макроекономічній ситуації. Закон грошового обігу.

16. Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому механізмі. Грошово-кредитний мультиплікатор.

17. Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку.

18. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв’язок окремих сегментів ринку.

19. Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші.

20. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни. Крива пропозиції грошей.

21. Графічна модель грошового ринку. Рівновага попиту і пропозиції та процент. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.

22. Сутність, призначення та основні елементи грошової системи. Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція. Створення та розвиток грошової системи України.

23. Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його завдання, методи та наслідки.

24. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з них.

25. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики.

26. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.

27. Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції. Причини інфляції. Монетаристський та кейнсіанський підходи щодо визначення причин інфляції.

28. Економічні та соціальні наслідки інфляції. Особливості інфляції в Україні. Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.

29. Сутність, цілі та види грошових реформ. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

30. Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її сутність, види, значення та передумови.

31. Валютний ринок: сутність та структура, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку. Функції та операції валютного ринку.

32. Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень. Економічні основи, режими та методи регулювання валют­них курсів. Режим валютного курсу в Україні.

33. Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні. Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні.

34. Платіжний баланс: сутність, структура та роль у механізмі валютного регулювання. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль у механізмі валютного регулювання.

35. Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.

36. Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту. Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.

37. Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорів­ні. Принципи кредитування. Форми, види та функції кредиту.

38. Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції. Сутність позичкового процента, його функції та чинники, що впливають на рівень процента. Роль кредиту в розвитку економіки.

39. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

40. Поняття банку, місце банків на грошовому ринку. Функції та роль банків.

41. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи. Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.

42. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особ­ливості функціонування в Україні.

43. Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура. Характеристика функцій центрального банку. Діяльність центрального банку як банку банків.

44. Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків. Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України.

45. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні.

46. Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні. Пасивні операції комерційних банків. Активні операції комерційних банків. Банківські послуги.

47. Міжнародний валютний фонд: цілі, порядок створення, формування ресурсів, відносини з Україною.

48. Світовий банк — поняття, структура і завдання. Міжнародний банк реконструкції і розвитку: призначення, формування ресурсів, відносини з Україною.

49. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові організації — призначення, порядок створення, види.

50. Європейський банк реконструкції та розвитку. Банк міжнародних розрахунків.

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.18 (0.008 с.)