ТОП 10:

За порядком (способом) надання— кредитна лінія

— револьверні

— контокорентні

— овердрафт

— прямі

— непрямі

6. За формою залучен­ня кредиторів:

— двосторонній

— консорціумний

— паралельний

7. За ступенем ризику:

— стандартні

— з підвищеним ризиком

8. За характером і способами сплати процентів:

— з фіксованою процентною ставкою

— з плаваючою процентною ставкою

— зі сплатою про­центів в міру використання наданих коштів

—- зі сплатою процен­тів одночасно з отриманням кредиту

9. Залежно від порядку погашення:

— водночас

— у розстрочку

— достроково

— з регресією платежів після закінчення обумов­леного періоду

Рисунок 1- Класифікація банківського кредиту

 

 

Вивчаючи особливості кожного з грошових кредитів, слід звернути увагу на те, що банківським є кредит, який не тільки надасться банками, як це переважно трактується в літературі, а й той, що отримують банки у формі депозитів, вкладів, міжбанківського кредиту та облігаційних позик. У підручнику дається класифікація кредиту, який надається банками, за багатьма ознаками.

Комерційний (він же товарний) кредит як вид міжгосподарського кредиту виникає тоді, коли продавець відпускає товар з відстрочкою платежу. Причому заборгованість за цим кредитом мо­же оформлятись, а може не оформлятися комерційним векселем.

Слід звернути увагу на відмінності комерційного кредиту від банківського: об'єктом комерційного кредиту є товарний капітал, а банківського — грошовий позичковий капітал; у них різні суб'єкти — учасники кредитних відносин; у них різна динаміка руху (комерційний кредит рухається паралельно з рухом промислового виробництва, а банківський кредит значно менше пов'язаний зі зміною обсягів виробництва, а часто рухається навіть у протилежний бік від нього).

Сфера дії банківського кредиту ширша, ніж комерційного. До того ж банківський кредит долає межі комерційного кредиту (виникає лише між двома контрагентами угоди купівлі-продажу, його термін обмежений, а надання залежить від наявності вільних коштів у продавця чи можливості самому отримати кредит). З прийняттям і вступом в дію Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» відкриваються перспективи для такого виду міжгосподарського кредиту як облігаційні позики (зміни щодо них не знайшли відображення у базовому підручнику, тому обов'язково потрібно з цим законом ознайомитись).

Слід мати на увазі, що проблема економічних меж кредиту економічною наукою досліджена недостатньо. Тому в навчальній (літературі, за окремими винятками, вона не висвітлюється. Уперше її підняв і обґрунтував наш земляк акад. І. А. Трахтенберг у своїй роботі «Сучасний кредит і його організація (теорія кредиту)», перше видання якої вийшло у 1929 р.). При вивченні цього питання слід звернути увагу на класифікацію меж кредиту.

Вивчаючи роль кредиту, в якій на практиці реалізуються його функції, слід не тільки засвоїти теоретичні положення, а й ув'язати їх з поточним моментом, звернувши увагу на те, як кредит сприяє розвитку реальної економіки, зокрема відбудові сільського господарства, реалізації інноваційної моделі розвитку країни, підвищенню рівня життя народу України.

Розглядаючи теорії кредиту, потрібно усвідомити різницю між ними. Використовуючи знання функцій кредиту, необхідно ув'язати їх з капіталотворчою теорією та її проявом в сучасних умовах паперово-грошових систем. Слід проаналізувати кейнсіанські і монетаристські погляди на сутність та роль кредиту й розібратись у тому, чому ці теорії уступили місце кейнсіансько-неокласичному синтезу.

Процентє економічною категорією, що відіграє значну роль у ринковій економіці. Але без кредиту він самостійно не існує. Сутність процента визначається його функціями, які відрізня­ються від функцій кредиту. Величина процента визначається процентною ставкою. Вивчаючи цю тему, слід засвоїти види процентних ставок залежно від виду позичкових інструментів та сфери їх застосування. У багатьох виданнях, присвячених фінансовому ринку, даються таблиці шести функцій складного процента та їх кількісне значення залежно від рівня процентної ставки та терміну користування позиченими коштами: нагромадженої суми грошової одиниці; нагромадження грошової одиниці за період; фактора фонду відшкодування; поточної вартості грошової одиниці; поточної вартості ануїтету; внеску на амортизацію гро­шової одиниці. З ними бажано ознайомитись як для вирішення задач, так і для майбутньої діяльності за фахом. Необхідно з'ясувати відмінності часових графіків виплат за різними борговими інструментами.

Приступаючи до вивчення вимірників процента, передусім слід усвідомити, чому поточна вартість грошей більша від їх майбутньої вартості. Далі потрібно зрозуміти суть різних видів доходів — на момент погашення боргу, поточного і дисконтного. Потрібно зрозуміти, чому ринкова ціна боргових зобов'язань від­різняється від їх номінальної ціни та під впливом яких чинників це відбувається. Необхідно запам'ятати формули, з допомогою яких перелічені показники визначаються.

Далі слід розібратись, що на фінансовому ринку розуміють під активами і які з них належать до базових активів. Потрібно зрозуміти, що штовхає інвестора придбавати активи та диверсифікувати портфель активів, а також усвідомити, що ринкові процентні ставки постійно коливаються під впливом насамперед попиту і пропозиції на ринку боргових інструментів позичкових коштів. Використовуючи знання з попередніх тем курсу, слід пригадати, під впливом яких чинників змінюються попит і пропозиція на гроші та яким чином досягається їх збалансування. Однак на став­ку процента та ціну цінних паперів значний вплив мають еко­номічні фази економічного циклу, інфляційні очікування та сту­пінь інтегрованості країни у світову економіку. У літературі зазвичай питання поведінки процентних ставок розглядаються на прикладі облігацій, що є найбільш зрозумілим борговим інструментом. Але треба мати на увазі, що все це стосується й інших інструментів фінансового ринку. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» відкриває широкі перспек­тиви для використання облігацій різними учасниками фінансо­вого ринку, тому вивченню теорії процента при використанні облігацій необхідно приділити відповідну увагу.

Засвоївши попередній матеріал, можна переходити до вивчення ризикової та строкової структури процентних ставок. Звичай­но, ці питання легше вивчати тим студентам, які за своїм вибо­ром на другому курсі вивчали дисципліну «Фінансова математика». Потрібно усвідомити, чому і як індивідуальні процентні ставки залежать від різних видів ризиків та структури процент­них ставок, як вони впливають на прогнозування процентних ставок. Потрібно навчитись будувати криву дохідності та вміти використовувати її з аналітичними цілями. Також потрібно за­своїти зміст та можливість практичного використання для цих же цілей теорії сегментних ринків, гіпотези сподівань і теорії домі­нантного середовища.

Виходячи з сутності та функцій процента потрібно усвідомити його роль на макро- і мікроекономічному рівнях. Зокрема, на макроекономічному рівні потрібно з'ясувати, яку роль відіграє процент у підвищенні ефективності господарювання, у перерозподілі капіталу між сегментами фінансового ринку, у капіталізації до­ходів населення та поліпшенні його соціального стану, у державному регулюванні монетарної сфери. А на мікрорівні слід визначитись з тим, як процент впливає на попит суб'єктів господарювання на залучення у свій оборот позичок, ефективність їх використання та своєчасність повернення. Також слід ви­вчити способи стягування позичкового процента.

На кінець слід розібратись з місцем і роллю процента у банків­ській діяльності. Для цього потрібно усвідомити поняття різних видів банківського процента — облікового, депозитного, позичкового та процента міжбанківського ринку, зрозуміти їх зв'язок та взаємозамінність. Також потрібно з'ясувати, які чинники і в якому напрямі впливають на рівень банківського процента, запам'ятати способи визначення процентних ставок у банківській практиці. На основі рекламних газет можна побачити, як банки використовують процент для залучення ресурсів та надання кредитів.

Потрібно мати на увазі, що для українських банків процентна маржа є основним джерелом формування прибутків. Щоб пересвідчитись у цьому, можна проаналізувати фінансові звіти банків на певну дату, які публікуються в пресі.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Коли і за яких обставин з'явився кредит? Назвіть передумови виникнення сучасного кредиту.

2. Який капітал називається авансованим?

3. Що таке норматив оборотного капіталу? Які особливості нормування оборотного капіталу у під­приємств з сезонним і несезонним характером виробництва?

4. Чому підприємствам з сезонним характером виробництва недоцільно формувати власний оборотний капітал у розмірі найбільшої потреби в ньому протягом року?

5. Чим викликані постійні коливання потреби в оборотному капіталі у підприємств з несезонним характером виробництва?

6. Поясніть, чому коливання в джерелах формування оборот­них коштів викликають потребу в кредиті. Коли у підприємства може виникнути потреба в кредиті на технічне переозброєння і реконструкцію?

7. Як впливає на потребу в кредиті різниця у віці людей?

8. Які визначення кредиту можете назвати?

9. Яка різниця між позичкою та кредитом?

10. Що є атрибутом кредиту?

11. Назвіть і поясніть функції кредиту? Які дискусії ведуться з цього питання?

12. Охарактеризуйте стадії руху кредиту.

13. Назвіть принципи кредитування і поясніть кожен з них.

14. Чи можна вважати визначення банком кредитоспроможно­сті позичальника принципом кредитування?

15. Як Ви думаєте, коли банк надає кредит на будівництво жит­лового будинку, то він зразу видасть усю договірну суму кредиту чи надаватиме його частинами? Чи можна в таких випадках засто­совувати певний принцип: якщо так, то який; якщо ні, то чому?

16. У чому полягає зв'язок і які відмінності існують між кре­дитом і фінансами, між кредитом і торгівлею?

17. Яке поняття ширше: форма чи вид кредиту?

18. Чому умовно короткостроковими називаються кредити стро­ком погашення до одного року?

19. Який кредит називається банківським?

20. Як класифікується банківський кредит?

21. Чи можна залучення банками коштів на вклади і депозити вважати кредитними відносинами?

22. Поясніть, чи тотожні між собою поняття «міжгосподарський кредит» і «комерційний кредит»?

23. Які переваги для позичальника має комерційний кредит перед банківським?

24. Банківський кредит розвинувся на базі комерційного чи навпаки?

25. Чим дебіторсько-кредиторська заборгованість відрізняється від комерційного кредиту?

26. Чи регулюється в Україні граничний розмір отримуваного міжнародного кредиту?

27. Чому фінансовий лізинг умовно віднесений до кредитних відносин?

28. Як впливає розмір процентної ставки на межі кредиту?

29. Який існує взаємозв'язок між монетизацією ВВП і економічною межею кредиту?

30. Поясніть, що є вигіднішим з позицій власників підприємства — кредит чи інвестиції?

31. У чому суть капіталотворчої теорії? Поясніть, чи використовується вона в сучасний період?

32. Назвіть слабкі позиції представників монетаристської теорії кредиту.

33. За якими позичками найпростіше розраховуються проценти?

34. Чи є базова ставка обов'язковою для дотримання комерцій­ними банками?

35. Які шість функцій виконує складний процент?

36. Чи відрізняються між собою поняття «дохід на момент погашення» і «внутрішня ставка доходу»?

37. 3а якими позичками зазвичай проценти сплачуються рівномірними внесками позичальника протягом усього терміну дії кредитного договору?

38. Якщо за рахунок довгострокового кредиту будується нове підприємство, то з якого часу сплачуватимуться проценти за користування ним?

39. Що означає пільговий період користування довгостроковим кредитом і чим він викликаний?

40. Чи можуть банки виплачувати відсотки на депозит у момент його внесення і чи можуть банки стягувати проценти з позичальника в момент надання йому кредиту? Прокоментуйте це.

41. Як впливає зростання доходу на момент погашення облігації на її ціну (курс)?

42. Як сподівані процентні ставки у майбутньому вплинуть на попит на довгострокові облігації?

 

Розв'яжіть задачі

Задача 1. Яку грошову суму необхідно покласти на депозит терміном на 3 міс., щоб отримати дохід у розмірі 1750 грн при річній процентній ставці 15 %?

 

Задача 2. Акціонерне товариство для погашення заборгованості за рахунками постачальників прагне взяти короткостроковий кре­дит під 10 % річних. Рік не високосний. Позика у 30 тис. грн надається на термін з 20 січня до 5 березня. Визначити величи­ну сплачених процентів і загальну суму боргу.

 

Задача 3. Комерційний банк надає кредит 3 млн грн під 16 % річних за плаваючою процентною ставкою. Після 2 міс. ставка стано­вила 20 %, а через 8 міс. після надання кредиту збільшилась до 24 %. Обчислити, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.

 

Задача 4. Вкладник вніс 8000 грн у комерційний банк під 10 % річних на 5 років. Розрахувати суму вкладу через 5 років і дохід вкладни­ка, якщо за вкладом нараховуються: а) прості проценти; б) склад­ні проценти.

 

Задача 5. Банк нараховує щоквартально проценти за вкладами за номінальною ставкою 18 % річних (виплата процентів та суми депозиту передбачається в кінці терміну депозиту). Визначити суму процентів, нарахованих за 2 роки на суму 200 000 грн.

 

Задача 6. Банк сплачує вкладникам 10 % річних і надає позики під 18 % річних. Чому дорівнює плановий банківський прибуток станом на кінець року, якщо відомо, що на початок року банком залучено 5,5 млн грн, нарахування процентів за вкладами відбувається раз на півріччя, за кредитами — наприкінці року, а банку вдається ввести до кредитного портфеля 75 % залучених коштів упродовж року (умовно вважати, що вклади та позики терміном на рік, з 01.01.).

 

Задача 7. Внесок у сумі 200 000 грн покладено в банк на 6 міс. із щомісячним нарахуванням складних процентів за процентною ставкою 16 % річних. Визначити реальний дохід вкладника для очікуваного місячного рівня інфляції 10 та 15 %.

 

Задача 8. Кредит у розмірі 6 млн грн, виданий під 15 % річних за умовами кредитного договору, повинен погашатись рівними частинами впродовж 2 років. Визначити розміри сплат і суму сплачених процентів, якщо такі платежі здійснюються раз на півроку.

 

Задача 9. Банк нараховує за кредит 4,5 млн грн 15 % річних. За дру­гий рік банк встановлює додаткову маржу 3 %, а за кожен наступний — 5 %. Термін угоди — 6 років. Визначити загальну суму погашення кредиту та дохід банку.

 

Задача 10. Кредит для купівлі автомобіля у 15,65 млн грн відкрито на 4 роки під 12 % річних. Покупець погодився сплатити 3 млн грн у момент оформлення кредиту, а решту боргу — щомісячно впродовж усього терміну дії кредитної угоди. Обчислити суму щомісячного погашення кредиту.

 

Задача 11. Яку грошову суму необхідно покласти на депозит терміном 6 місяців, щоб отримати дохід у розмірі 5500 грн, при річній відсотковій ставці 15,5%?

 

Задача 12. Комерційний банк надає кредит 5 млн. грн під 20% річних за плаваючою відсотковою ставкою. Після 3-х місяців ставка станови­ла 22%, а через 8 місяців після надання кредиту збільшилася до 24%. Обчисліть, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.

 

Задача 13. Вкладник вніс 100 000 грн у комерційний банк під 12% річних на 2 роки. Розрахувати суму вкладу через 2 роки та дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються: а) прості відсотки; б) складні відсотки.

 

Задача 14. Банк нараховує щоквартально відсотки по вкладах за номінальною ставкою 17% річних (виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну депозиту). Визначте суму відсотків, нарахованих за два роки на суму 40 000 грн.

 

Задача 15. Банк сплачує своїм вкладникам 15% річних і надає позики під 29% річних. Чому дорівнює плановий банківський прибуток станом на кінець року, якщо відомо, що на початок року банк залучив 6,5 млн грн, нарахування відсотків за вкладами відбувається один раз на півріччя, за кредитами — наприкінці року, а банку вдається залучити до кредитного портфеля 65% залучених коштів протягом року (умовно вважати, що вклади та позики строком 1 рік з 01.07).

 

Задача 16. Менеджер фірми «X» має намір продати продукцію в кредит, надавши змогу покупцям розплачуватися через два місяці. Але для того щоб розплатитися за рахунками, фірмі «X» доведеться взяти кредит у кредитній спілці. Кредитна спілка надає фірмі «X» кредити з 12%-ою номінальною складною ставкою із щомісячним компаудингом. Менеджер фірми «X» має намір покласти виплати за номінальною ставкою на своїх покупців, що в результаті повинно повністю покрити фінансові витрати фірми «X». Яким повинно бути значення цієї номінальної ставки?

Задача 17. Визначте номінальну теперішню вартість грошових коштів за такими даними: початкова сума розміщення становить 5000 грн; реальна річна відсоткова ставка дисконтування вартості грошових коштів становить 40%; річний темп інфляції прогнозується на рівні 16%; періодом розміщення грошових коштів передбачаються 3 роки, інтервалом дисконтування вартості - 1 рік.

Задача 18. Клієнт банку бажає отримати 1000 грн 1 січня 2012 р. Банк проводить 17%-ий компаундинг щорічно за простою ставкою. Яку суму слід покласти на рахунок 1 січня 2009 р., з тим, щоб 1 січня 2012 р. отримати 1000 грн?

 

Задача 19. Припустимо, на 1 січня 2009 р. у Вас є тільки 750 грн. Під яку складну відсоткову ставку Ви повинні вкласти ці гроші, з тим, щоб 1 січня 2012 р. мати суму 1000 грн за умови, що компаундинг відсотка проводиться щорічно?

 

Задача 20. Для того щоб клієнт банку зміг накопичити 10000 грн на 1 січня 2010 р., він розмістив 1 січня 2009 р. на депозитному рахунку в банку 4000 грн під 24% із щомісячним компаундингом за складною ставкою. Оскільки таке розміщення не дає змоги вчасно накопичити бажану суму, клієнт збирається щомісячно протягом року рівнозначними сумами поповнювати депозитний рахунок. Якими ж повинні бути суми наступних внесків для отримання бажаної суми?

 

Задача 21. Визначте кількість років розміщення грошей на депозитному рахунку в банку за такими даними: сума, що належить до розміщення, — 7 000 грн; сума, що очікується наприкінці періоду розміщення, — 10 000 грн; річна ставка складного відсотка, що пропонує банк - 19,5%.

Задача 22. Визначити проценти та суму нагромадження боргу, якщо позичка дорівнює 700 тис. грн., термін 4 роки, проценти прості, ставка - 20%.

 

Задача 23. Позичка у розмірі 1 млн грн. видана 20 січня до 5 жовтня під 18% річних. Яку суму повинен сплатити боржник у кінці року? Визначити:

- точні проценти з точним числом днів позички,

- звичайні проценти з точним числом днів позички,

- звичайні проценти з наближеним числом днів позички.

Задача 24. Контракт передбачає порядок нарахування процентів: перший рік - 16% - у кожному наступному півріччі ставка підвищується на 1%. Визначити множник нарощення за 2,5 року.

 

Задача 25. Через 180 днів після підписання угоди боржник сплатив 310 тис. грн., кредит виданий під 16% річних. Яка початкова сума боргу при умові, що часова база дорівнює 365 днів.

 

Задача 26. Позичка у розмірі 150 тис. грн видана на період з 20.02 по 5.10 під 8% річних, рік високосний. Часова база 360 днів. Визначити розмір платежу, який необхідно погасити, при нарахуванні звичайних процентів з точним числом днів позички.

Задача 27. Контракт передбачає наступний порядок нарахування відсотків: за період 1 рік - 8% річних, у кожному наступному періоді, який дорівнює 0,5 року, ставка підвищується на 0,5%. Визначити множник нарощення за період, який дорівнює 2,5 року, при процентній ставці, що змінюється у часі.

Задача 28. Ви маєте 10 000 грн. та хотіли б подвоїти цю суму через 5 років. Яке мінімально прийнятне значення процентної ставки простих процентів?

 

Задача 29. Банк пропонує своєму клієнту-позичальнику такі умови надання кредиту: перше півріччя - 40% річних, кожний наступний квартал ставка підвищується на 1,5%. Визначити нарощену суму через 1,5 року, якщо кредит наданий у сумі 30 000 грн. за схемою простих процентів.

 

Задача 30. Банк видав позичку в розмірі 20 000 грн. з 15.10 по 24.12 під 25% річних (нарахування здійснюється за схемою простих процентів). Визначити термін погашення позички, розрахувавши:

а) точні проценти з точним числом днів позички;

б) звичайні проценти з точним числом днів позички;

в) звичайні проценти з наближеним числом днів позички.

 

Задача 31. Будівельна фірма отримала кредит у банку на суму 4 млн грн терміном на 5 років. Процентна ставка за кредитом визначена у 12% річних для першого року; для другого року передбачена надбавка до процентної ставки у розмірі 1%, для третього та наступних років - у розмірі 0,5%. Визначити суму боргу, що підлягає погашенню наприкінці останнього року позички за простими процентами.

Задача 32. Позичка у розмірі 100 тис. грн видана на період з 20.01 по 5.10. Проценти нараховуються за простою обліковою ставкою -8%. Розрахувати суму нарощення за простою процентною ставкою.

Задача 33. Зобов’язання сплатити через 180 днів позичку у розмірі 25 тис. грн. з нарахуванням 5% річних було враховано у банку за 120 днів до настання терміну за обліковою ставкою 7,5%. Часова база береться 365 днів при нарахуванні процентної ставки та 360 днів при нарахуванні облікової ставки. Визначити платіжне зобов’язання з нарахуванням простих процентів.

 

Задача 34. Кредит у сумі 10 тис. грн. надали з 1.05. по 1.09. під 18% річних. Визначте суму, яку повинний заплатити позичальник за використання грошима, з урахуванням, що річний темп інфляції складає 9%.

 

Задача 35. Ви взяли в банку в кредит 20000 грн. на 9 місяців при щомісячній кредитній ставці 1,3%. Скільки Вам доведеться сплатити за кредит?

 

Задача 36. Банк виплачує своїм вкладникам 4% річних і дає позички позичальникам під 10% річних. Чому дорівнює банківський прибуток від засобів вкладників у 10 млн. грн. при видачі позичок позичальникам у 5 млн. грн. на один рік?

 

Задача 37. Банк видав позичку 10 млн. грн. з розрахунку 16% річних. Який буде доход банку за 5 місяців (без обліку відсотків на відсотки)?

 

Задача 38. Ви поклали 17 000 грн. на строковий вклад при процентній ставці 8 % річних (з урахуванням виплати відсотків на відсотки). Скільки грошей Ви одержите через 5 років?

 

Задача 39. Розрахуйте суму овердрафта і процентний платіж по ньому. Залишок коштів клієнта в банку - 180 млн. грн. У банк надійшли документи на оплату угоди на суму 210 млн. грн. Відсоток за овердрафт складає - 30 % річних. Надходження грошей на рахунок клієнта відбувається через 10 днів після оплати зазначеної угоди.

 

Задача 40. Кредит у сумі 25 тис. грн. надали на 1 рік під просту ставку відсотків 28% річних, з урахуванням поквартального темпу інфляції. За перший квартал інфляція складала 1%, за другий – 1,5%, за третій – 2%, за четвертий – 3%. Визначте суму погашення.

 

Задача 41. Дали кредит 200 тис. грн. 5 березня під просту ставку відсотка – 17% річних. Визначте суму, яку необхідно погасити 5 серпня, якщо місячна ставка, починаючи з другого місяця, збільшувалася на 0,2%.

 

Задача 42. Кредит 55 тис. грн. надали на 4 місяця під 15% річних. Через місяць ставку відсотків збільшили на 0,5%, а на третій місяць – на 1,5%. Визначте суму яку необхідно погасити.

 

Задача 43. Погашення 3-х річного споживчого кредиту в сумі 60 тис. грн. робиться поквартально. Визначте суму одноразового платежу і кінцеву суму боргу, якщо кредитна ставка – 14% річних.

Задача 44. Яку грошову суму необхідно покласти на депозит терміном 6 місяців, щоб отримати дохід у розмірі 5500 грн при річній відсотковій ставці 15,5%?

 

Задача 45. Комерційний банк надає кредит 5 млн грн під 20% річних за плаваючою відсотковою ставкою. Після трьох місяців ставка становила 22%, а через 8 місяців після надання кредиту вона збільшилась до 24%. Обчисліть, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.

 

Задача 46. Вкладник вніс 100 000 грн у комерційний банк під 12% річних на 2 роки. Розрахуйте суму вкладу через 2 роки та дохід вкладника, якщо за вкладом нараховуються:

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

 

Задача 47. Банк нараховує щоквартально відсотки за вкладами за номінальною ставкою 17% річних (виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну депозиту). Визначте суму відсотків, нарахованих за два роки на суму 40 000 грн.

 

Задача 48. Банк сплачує своїм вкладникам 15% річних і надає позики під 29% річних. Чому дорівнює плановий банківський прибуток станом на кінець року, якщо відомо, що на початок року банк залучив 6,5 млн грн, нарахування відсотків за вкладами відбува- ється один раз на півріччя, за кредитами — наприкінці року, а банку вдається залучити до кредитного портфеля 65% залучених коштів протягом року (умовно вважати, що вклади та позики строком 1 рік з 01.07).

 

Задача 49. Виробничий концерн для поповнення своїх обігових коштів 23 червня отримав у банку позику 345 000 грн, терміном до 27 листопада під 31% річних. Через 39 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 35%. На цей час було погашено 17% основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою, яку повинен сплатити виробник.

 

Задача № 51. Звичайне домашнє господарство 15.06.2009p. отримало позику на купівлю житла в сумі 1 000 000 грн, термін дії кредитної угоди 4 роки. Відсоткова ставка — плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього року; базова ставка — 6%. Річний темп інфляції становив 4, 5, 3, 7% відповідно. Яку суму відсотків сплатить домашнє господарство?

 

Задача № 52. Виробничий концерн для поповнення своїх обігових коштів 1 серпня отримало у банку позику в сумі 600 000 грн терміном до 2 листопада під 24% річних. Через 45 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 28%. На цей час було погашено 25% основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою, яку повинен сплатити виробник.

 

Задача № 53. Приватний підприємець отримав позику в сумі 300 тис. грн, яку було надано 1.04.2009 р., термін погашення — 1.04.2010 р., ставка відсотка — 25%. Розрахуйте суму відсотків, яку сплатить приватний підприємець, якщо погашення основної СУМИ по- зики відбувається щоквартально рівними частинами.

 

Задача № 54. Комерційний банк надає позику під бізнес проект виробничій компанії сумою плаваючою ставкою. Після того як проект запрацював (два місяці), ставка зросла до 22%, а через 6 місяців від дати видачі збільшилася до 24%. Обчисліть, яку суму повинна повернути виробнича компанія банку через рік після надання їй позики.

 

 

Задача № 55. Звичайне домашнє господарство отримало позику на купівлю житла 01.03.2010 p. — у сумі 500 тис. грн, термін дії кредитної угоди 5 років. Відсоткова ставка — плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього року; базова ставка — 8%. Річний темп інфляції становив: 3, 5, 2, 6, 1% відповідно. Яку суму відсотків сплатить домашнє господарство?

 

Теми доповідей

 

1. Аналіз поглядів українських і зарубіжних економістів на сутність кредиту.

2. Порівняльна характеристика лихварського та позичкового капіталів.

3. Формування позичкового капіталу суспільства і банків.

4. Функції кредиту в працях українських і зарубіжних економістів.

5. Погляди українських і зарубіжних економістів на принципи кредитування.

6. Міжгосподарський кредит та його розвиток в Україні.

7. Стан та перспективи облігаційних позик в Україні.

8. Іпотечний кредит: його становлення та розвиток в Україні.

9. Роль іпотечного кредиту у розвитку сільського господарства.

10. Стан та перспективи кредитування молоді на придбання житла.

11. Кредитування студентів в Україні і за рубежем.

12. Кредитні спілки на ринку кредитів.

13. Державний кредит та його розвиток в Україні.

14. Практичне значення правильності визначення економічних меж кредиту для соціально-економічного розвитку країни.

15. Сутність та функції позичкового процента.

16. Роль позичкового процента у підвищенні ефективності виробництва.

17. Роль позичкового процента у формуванні ресурсної бази комерційних банків.

18. Процентна політика комерційних банків.

19. Ризикова структура процентних ставок.

20. Вплив процентних ставок на організовані заощадження населення.

Термінологічний словник

Авансований капітал — капітал, вкладений суб'єктом підприємницької діяльності у виробничий апарат підприємства (засоби праці, предмети праці і технологія) та на підготовку і оплату робочої сили.

Амортизаційний фонд — грошовий фонд, у якому накопичуються амортизаційні відрахування до їх використання, складова основного капіталу підприємства.

Амортизаційні відрахування — частина вартості засобів праці і нематеріальних активів, що переноситься на вартість продукції підприємства, яка виготовляється.

Атрибут — невід'ємна суттєва ознака, постійна якість чого-небудь.

Борг — цінність, яку боржник має повернути кредитору.

Боржник — фізична або юридична особа, що має заборгованість за позичкою.

Бюро кредитних історій — юридична особа, виключною діяльністю якої є зберігання, використання інформації, що складає кредитну історію.

Господарський розрахунок — система господарювання, за якої суб'єкт підприємницької діяльності сам покриває витрати власними до­ходами і отримує від цієї діяльності прибутки чи збитки. Причому останні йому може покрити держава чи вищий орган управління. Застосовується, як правило, на державних підприємствах.

Джерела формування позичкового капіталу — грошові кошти, що тимчасово вивільнились у процесі кругообігу промислового капіталу, грошові капітали рантьє (осіб, що живуть на проценти від передання свого капіталу в позичку), доходи і заощадження населення, акумульо­вані кредитною системою, тимчасово вільні кошти бюджету та громад­ських організацій, емітовані пасиви.

Елементи кредитних відносин — суб'єкти кредиту (кредитор і позичальник) та об'єкт кредиту (позичена цінність).

Забезпечення кредиту — матеріальні і нематеріальні активи, які в разі неповернення кредиту кредитор може використати для компенсації своїх збитків.

Застава — спосіб забезпечення зобов'язань, за яким кредитор має право у випадку невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання отримати задоволення із вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Капітал обігу — частина капіталу, що виступає у формі вартості готової продукції, товарів, відвантажених покупцям, та грошових коштів суб'єкта підприємницької діяльності.

Комерційний розрахунок — система господарювання, за якої суб'єкт підприємницької діяльності сам покриває витрати власними доходами і отримує від цієї діяльності прибутки чи збитки. Причому останні йому ніхто не перекриває.

Кредит — економічні відносини між юридичними, фізичними особами і державами з приводу передавання вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента.

Кредитна історія — сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зо­бов'язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до чинного законодавства.

Кредитна угода (договір)— юридичний документ, у якому фіксуються умови кредиту: обсяг кредиту, термін користування ним, контроль за використанням кредиту, величина і порядок сплати позичкового процента, порядок погашення кредиту, відповідальність сторін за по­рушення умов угоди тощо.

Кредитні відносини — вартісні нееквівалентні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу надання позички. Вони проявляються в момент отримання позички, користування нею та погашення боргу і процентів. Зазвичай процента за користування позичкою передбачаються кредитною угодою.

Кредитор — фізична або юридична особа, що надала цінності в позичку. Кредитоспроможність позичальника — його здатність і бажання погасити заборгованість за позичкою.

Лихварський кредит — найстаріша форма кредиту, що була попе­редником позичкового капіталу, який надавався переважно на споживчі цілі, характеризувався високим рівнем процента, що призводив до розо­рення позичальника та приносив дохід тільки кредитору.

Норматив власного оборотного капіталу — частина власного капіталу підприємства, що задовольняє його мінімальну постійну потребу в оборотному капіталі для забезпечення нормальної роботи. Для підпри­ємств з сезонним характером виробництва розраховується за потребою того кварталу, коли ця потреба найменша (зазвичай у період сезонного простою). Для підприємств з несезонним характером виробництва розраховується за потребою в оборотному капіталі на кінець року.

Об'єкт кредиту — вартість, що передається в позичку кредитором позичальнику.

Об'єкт кредитування — те, на що спрямовується кредит.

Оборотний капітал — капітал, авансований суб'єктом господарю­вання в предмети праці.

Основний капітал — капітал, авансований суб'єктом господарю­вання в засоби праці за їх первісною вартістю.

Параметри кредитної угоди — розмір і термін позички, величина та порядок сплати позичкового процента, порядок погашення заборго­ваності тощо.

Погашення позички — повернення позичальником чи третьою осо­бою позиченої цінності кредитору.

Позичальник — фізична або юридична особа, що має намір отрима­ти чи отримала цінності в позичку.

Позичена цінність — реальна цінність, яка передається кредитором позичальнику в позичку.

Позичка — цінність, що передається одним суб'єктом іншому з умовою повернення.

Позичковий капітал — грошовий капітал, що віддається його влас­ником в позичку юридичним чи фізичним особам і приносить дохід у ви­гляді процента для кредитора та прибуток чи задоволення особистих по­треб — для позичальника. Він є особливою самостійною формою капі­талу, що відокремилась у процесі кругообігу від промислового капіталу.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.037 с.)