ТОП 10:

Тема 5. Центральні банки. Комерційні банки. Фінансові посередники грошового ринкуЗа горизонталлю:

1. Банк першого рівня в дворівневій банківській системі.

6. Громадська організація, головною метою якої є фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення Їх особистих за­ощаджень для взаємного кредитування - кредитна ....

9. Кредитна установа, яка мобілізує кошти, надає Їх у позич­ку, здійснює розрахунки між економічними суб'єктами.

11. Погашення старої заборгованості шляхом випуску нових позик, головним чином заміною короткострокових зобов'язань довгостроковими цінними паперами.

13. Здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань.

19. Грошові кошти фізичних і юридичних осіб або цінні папери, які передані на зберігання до банку за відповідну плату.

22. Здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання.

23. Частина бухгалтерського балансу (ліва сторона).

24. Страхова компанія.

 

За вертикаллю:

2. Спеціалізована небанківська кредитна установа, яка видає позички під заклад рухомого майна.

3. Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку.

4. Діяльність, пов'язана з виконанням його специфічно банківських функцій - ... операція.

5. Конкуренція за кредитні ресурси та кредитні вкладення між фінансовими інститутами, що виконують неоднорідні за характе­ром операції, за якими не можна порівняти ціну.

6. ... фонд - сукупність власних коштів акціонерів або пайо­вих внесків засновників у грошовій формі, які надаються ними у постійне розпорядження банку.

7. Компанії, які купують предмети довготривалого кредитуван­ня і надають їх у довгострокову оренду фірмі-орендарю.

8. Дебетове сальдо за контокорентним рахунком, з яким по­годився банк, різновид кредиту.

10. Банк, який належить до другого рівня банківської системи України.

12. Фізичні чи юридичні особи, які можуть отримати в тимчасове користування кошти на умовах повернення, платності, строковості.

14. Система, сукупність установ у якій реалізують кредитні
відносини у конкретній державі.

15. Прибуток банку, сума якого відображається в балансі.

16. Придбання права на стягнення боргів (купівля дебіторів).

Грошово-кредитна політика.

17. Сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання
прибутку - кредитний …

20. Різниця між курсами валют, цінних паперів, відсотковими
ставками й іншими показниками.

21. Сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні банку та використовуються ним для здійснення кредитних та інших активних операцій.

 

Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 

 

За горизонталлю:

2. Нерезидент.

4. Грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей.

6. Плаваючий валютний курс.

7. Форвард.

9. Ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни - ... курс.

11. Сукупність обмінних та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються між юридичними та фізичними особами за ринковим курсом або процентною ставкою.

13. Спот.

17. Повна конвертованість.

Конвертованість

20. Офіційний валютний курс.

22. Інкасо.

23. Преамбула.

24. Змішаний валютний курс.

 

За вертикаллю:

1. Ф'ючерс.

3. Резидент.

5. Уповноважений.

8. Фіксований в. к.

10. Операції щодо купівлі та продажу власної валюти або кон курентної - іншої держави.

12. Зниження обмінного курсу національної валюти відносно іноземних валют.

14. Відносини, що виникають під час функціонування грошей у міжнародному обігу - валютні ....

16. Фіксинг.

19. Валютний арбітраж

21. Іноземна валюта

 

Складання комплексного (або тематичного)

Фінансового кросворду

Комплексний фінансовий кросворд складається з усіх тем дисципліни «Гроші та кредит» і містить не менше 30 фінансових термінів. Тематичний фінансовий кросворд складається із 15 і більше термінів з однієї будь-якої теми даної дисципліни.

Слова в кросворді мають бути вписані без скорочувань, абревіатури та ін. Терміни, які використовуються у кросворді, повинні відповідати програмі курсу «Гроші та кредит». Не допускається використання термінів з інших курсів (наприклад, назви операцій з похідними цінних паперів, спеціальні банківські та юридичні терміни тощо).

Складання комплексного фінансового кросворду проводиться з використанням двох контрольних слів (тематичного — одного контрольного слова), які студент повинен взяти у викладача. Без контрольного слова кросворд недійсний. Контрольне слово до п’яти букв повинне перетинатися кросвордом 2 рази, більше п’яти букв — 3 і більше разів.

Кросворд має бути компактним і відповідати основному правилу складання кросвордів — слова можуть перетинатися, але не можуть мати суміжних клітин.

Відповіді на слова кросворду мають бути зашифровані у вигляді повних визначень.

Кросворд оформлений від руки або набраний на комп’ютері, здається викладачеві в охайному вигляді за такою структурою:

І — пусті клітинки для вписування слів з нумерацією;

ІІ — перелік визначень до кожного слова;

ІІІ — заповнений кросворд (зі збереженням нумерації);

ІV — перелік правильних відповідей;

V — список використаної літератури.

І, ІІ та ІІІ, ІV — на окремих аркушах.

Перелік правильних відповідей може бути виділено окремим пунктом, а може бути розписаний біля переліку визначень до кожного слова (див. приклад).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.007 с.)