Надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Надання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналуНадання послуг по аутсорсингу та аутстаффингу персоналу

 

 

м. Київ   03 березня 2008 року.

 

Приватне підприємство "Захід-сервіс плюс”, надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Матусевича Костянтина Ісааковича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю „Яііі”, надалі "КЛІЄНТ", в особі директора Кооо, діючого на підставі Статуту, з другої сторони, котрі в подальшому можуть бути спільно пойменовані як „Сторони”, та кожний окремо - як „Сторона”, уклали цей договір про нижческазане.

 

Терміни, визначення, базове законодавство.

Для цілей цього Договору та для уникнення непорозумінь та конфліктів у майбутніх стосунках нижченаведені терміни та визначення визначають наступне:

I. Послуги аутсорсингу – послуги по наданню Виконавцем персоналу для вирішення виробничих питань Клієнта.

ІІ. Аутсорсинг – передача функцій підбору та обліку персоналу Клієнта до Виконавця.

ІІІ. Аутстаффинг - вивід за межі кадрового обліку Клієнта частину або повний склад найманих працівників, та приймання цих людей до штату Виконавця. При цьому співробітники продовжують працювати на колишньому місці та виконують свої колишні обов’язки, але обов’язки роботодавця по відношенню до них виконує вже Виконавець.

IV. Договір надання послуг по аутсорсингу персоналу — документ, що регулює відносини між Клієнтом і Виконавцем у процесі надання послуг аутсорсингу персоналу.

V. Спосіб доручення - в письмовій формі шляхом підписання цього Договору та додатків до нього – Заявки та Розрахунку, в яких узгоджуються деталі та обсяг послуг, як то: кількість працівників, їх посади, індивідуальне консультування чи ні, консультування з виїздом по м. Києву, консультування з виїздом в інші міста України, використання якого виду обладнання, інше.

VI. Спосіб узгодження замовлення та досягнення згоди з усіх істотних умов надання послуги - підписання Договору та додатків до нього.

VII. Вартість робіт - загальна вартість робіт визначається у додатку №2 до цього Договору, яка після підписання Заявки та Розрахунку до неї оплачується Клієнтом та у випадку відмови працівників від проходження тестування не підлягає зменшенню.

VIII. Термін виконання робіт (етапи робіт) - загальний перебіг терміну виконання робіт починається від дня повної оплати послуг по психофізіологічному тестуванню у розмірі, визначеному Заявкою та Розрахунком до неї та складає не більш, ніж 20 (двадцяти) робочих днів. У випадку ненадання необхідного приміщення з необхідним обладнанням для надання послуги з виїздом по м. Києву або по Україні – ризик ненадання послуги покладається на Клієнта. У випадку ненадання приміщення у термін до 2 (двох) робочих днів – послуга не надається, а оплата зараховується як неустойка та поверненню не підлягає.

IX. Спосіб та порядок оплати - 100% передплата у безготівковій формі є обов’язковою.

X. Прийняття послуг - у залежності від виду та обсягу, за підсумком усіх наданих послуг не пізніше наступного дня після надання послуг між Клієнтом та Виконавцем складається акт прийняття виконаних робіт, що є підставою для відсутності будь-яких претензій між Сторонами.

XI. Клієнт – юридична (фізична) особа, яка в результаті свого волевиявлення уклала і належним чином виконує умови цього Договору.

XII. Розрахунковий (временний) період – звітний місяць.

XIII. Щомісячна плата – регулярний щомісячний платіж, який оплачує Клієнт за отримані послуги по цьому Договору.

XIV. Місце надання послуг- визначена Клієнтом та Виконавцем фактична адреса отримання послуг, згідно з цим Договором.

XVI. Рахунок-фактура- розрахунковий документ, у якому вказана сума платежу за послуги, що надаються Клієнту, відповідно до цього Договору, а також інша інформація.

XVII. Відповідальна особа – фізична особа, яка Клієнтом чи (та) Виконавцем була визначена для здійснення дій у межах цього Договору.

XVIIІ. Базовим законодавством сторони визнають - українське, діюче на дату підписання цього Договору.

Законодавство-такі, що вступили в силу і діють: Конституцію України, будь-який закон, кодекс законів, Міжнародні угоди, декрет, указ, постанову Кабінету Міністрів України, розпорядження або будь-який інший законодавчий чи нормативний акт України, зареєстрований у встановленому порядку в Міністерстві юстиції України, Міжнародні угоди, ратифіковані Верховною Радою України.

XXXI. Заголовки у цьому Договорі потребляються тільки для зручності та не впливають на його тлумачення.

 

Предмет договору.

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем за плату послуг аутсорсингу та аутстаффингу персоналу Клієнта, протягом терміну дії цього Договору.

1.2. Послуги по цьому Договору надаються Виконавцем по самостійно розробленому та узгодженому з Клієнтом графіку.

1.3. Послуга аутсорсингу та аутстаффингу персоналу включає в себе:

- Зарахування до штату та оформлення трудових відносин з співробітниками Клієнта. При необхідності, пошук та підбір кандидатів згідно вимог Клієнта та зарахування їх до штату Виконавця.

- Надання резервних робітників у разі хвороби або відсутності основних працівників.

- Оформлення кадрових процедур та кадрової документації згідно трудового законодавства України.

- Нарахування та виплата заробітної плати співробітникам. При необхідності, відкриття та ведення банківських рахунків для переводу заробітної плати.

- Розрахунок та перерахування податків та зборів до державного бюджету та державних фондів страхування.

- Виплата допомоги по тимчасової непрацездатності, компенсацій за відпуску, оформлення лікарняних листів, видачу співробітникам довідок.

- При необхідності, медичне страхування співробітників, страхування життя, страхування від нещасних випадків та інше.

- При необхідності, вирішення конфліктних ситуацій з співробітниками.

- Здачу звітності, передбаченої діючим законодавством України.

1.4. Сторони у своїх правовідносинах керуються Цивільним кодексом України, Главою 63 „Послуги”, з урахуванням особливостей, встановлених в окремих статтях цього Договору.

 

Права та обов’язки Клієнта.

5.1. Клієнт зобов’язаний надавати Виконавцю можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, яка пов’язана з виконанням цього Договору. Також забезпечити представникам Виконавця вільний доступ до своїх приміщень для виконання ними своїх зобов’язань по цьому Договору після пред’явлення представниками Виконавця відповідного посвідчення або довіреності.

5.2. Клієнт зобов’язаний забезпечити належні та безпечні умови праці персоналу, наданого Виконавцем у межах цього Договору.

5.3. Клієнт зобов’язаний контролювати якість роботи співробітників Виконавця через своїх відповідальних осіб.

5.4. Клієнт зобов’язаний надати співробітникам Виконавця обладнання, інструменти, документацію, тому що тільки Клієнт володіє відповідними засобами виробництва та впливає на технології, які використовуються у нього.

5.5. Клієнт зобов’язаний використовувати співробітників Виконавця у відповідності з їх кваліфікацією. По мірі зростання кваліфікації та при наявності потреби у робітниках відповідних професій та спеціальностей, переводити співробітників Виконавця на більш кваліфіковану роботу.

5.6. Клієнт зобов’язаний своєчасно, не пізніше 3 (третього) числа місяця після розрахункового, надавати Виконавцю інформацію про використання працівників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору. Ця інформація необхідна для обліку робочого часу, оплати праці, кадрового обліку.

5.7. Клієнт зобов’язаний призначити відповідальних осіб для роботи з Виконавцем.

5.8. Клієнт зобов’язаний ознайомлюватись з інформацією, наданою Виконавцем по кандидатурам на вакантні посади. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання цієї інформації повідомити Виконавця про прийняття рішення по кожній кандидатурі та призначити дату співбесіди з кандидатами, наданими Виконавцем.

Після проведення співбесід Клієнт зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дня проведення співбесіди надати Виконавцю інформацію про своє рішення.

5.9. Клієнт зобов’язаний не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з моменту підписання цього Договору надати Виконавцю документи, необхідні останньому для виконання передбачених цим Договором зобов’язань.

5.10. При необхідності, передача документів оформлюється актом передачі документів.

5.11. Клієнт зобов’язаний надавати повну та правдиву інформацію та всебічні пояснення, необхідні Виконавцю для виконання своїх обов’язків по цьому Договору.

5.12. Клієнт зобов’язаний утримуватися від дій, які здійснюються з метою впливу на думку або результати роботи Виконавця, без надання письмових вказівок Виконавцю.

5.13. Клієнт зобов’язаний забезпечити Виконавцю відповідне місце, час та умови для роботи у випадку, коли передача документів та їх обробка здійснюється в офісі Клієнта.

5.14. Клієнт зобов’язаний заздалегідь повідомляти Виконавця про зміни виду діяльності та появу нестандартних (необумовлених цим Договором) виробничих ситуацій.

5.15. Клієнт зобов’язаний терміново повідомляти Виконавця про зауваження та претензії стосовно роботи співробітників Виконавця.

Клієнт зобов’язаний аргументовано обґрунтувати Виконавцю вимогу заміни одного співробітника іншим.

5.16. Клієнт зобов’язаний не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дати складання цього Договору передати Виконавцю оформлений екземпляр цього Договору.

5.17. Клієнт зобов’язаний при передачі Виконавцем акту про виконання робіт, не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів один примірник зі своєю печаткою та підписом повернути Виконавцю.

5.18. Клієнт зобов’язаний виконувати усі вимоги та інструкції, отримані від Виконавця в рамках цього Договору.

5.19. Клієнт зобов’язаний приймати виконану роботу та провадити розрахунки з Виконавцем, згідно розділу 2 цього Договору.

5.20. Клієнт зобов’язаний своєчасно, не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця після розрахункового, приймати рішення при виникненні спірних питань з оподаткування своєї діяльності та (або) оформлення первинних документів та первинних облікових регістрів.

5.21. Клієнт зобов’язаний виплатити компенсацію Виконавцю у визначеному розмірі у разі дострокового розірвання цього Договору по ініціативі Клієнту.

5.22. Клієнт має право на проведення беззаборонних перевірок ходу та якості надаваних послуг.

5.23. Клієнт має право перевести співробітника Виконавця, робота якого сподобалась Клієнту, до себе у штат після річного випробування безкоштовно, виключаючи витрати Виконавця на підбір персоналу.

 

Додаткове страхування.

7.1. Сторони цього Договору пришли згоди щодо додаткового страхуванням співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору:

7.1.1. Клієнт доручає та додатково фінансує, а Виконавець проводить весь необхідний комплекс робіт по додатковому страхуванню:

7.1.1.1. Страхування життя усіх співробітників, які виконують роботу водія.

7.1.1.2. Страхування від нещасних випадків під час виконання цього Договору.

7.2. Клієнт зобов’язується провести весь необхідний комплекс робіт по страхуванню:

7.2.1. Майна, яке буде використовуватись співробітників Виконавця, у межах цього Договору.

7.2.2. Транспорту, який буде використовуватись співробітників Виконавця, – добровільне страхування транспортного засобу (КАСКО) та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

7.3. Якщо Клієнт не профінансує та/або не оформить вказані страхові поліси, усі можливі наслідки покладаються на Клієнта.

 

Відповідальність сторін.

9.1. Повну відповідальність за дії співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, несе Виконавець.

9.1.1. При виявлені Клієнтом матеріальних збитків (матеріальної шкоди), Клієнт повинен терміново (протягом 30 хвилин) повідомити (у будь-який спосіб) про це відповідальну особу Виконавця. Крім того, Клієнт протягом 3 (трьох) робочих днів зобов’язаний надіслати письмове повідомлення, в якому чітко зазначити:

- які матеріальні збитки (матеріальну шкоду) він отримав;

- які співробітники Виконавця повинні в заподіянні цих збитків (шкоди);

- розмір цих збитків (шкоди);

- навести розрахунок збитків (шкоди) та обґрунтований розмір компенсації;

- форму та граничний термін погашення Виконавцем збитків (шкоди) та компенсації.

9.1.2. Якщо Клієнту нанесені матеріальні збитки (матеріальна шкода) з боку співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, Виконавець зобов’язаний повністю погасити ці збитки (шкоду) шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Клієнту, або передає Клієнту матеріальні цінності, аналогічні тим, що були втрачені Клієнтом.

9.1.3. Розмір збитків (шкоди), заподіяних співробітниками Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, визначається Клієнтом у відповідності до законодавства України, діючого на момент виникнення цих збитків.

9.1.4. Підставою для притягнення співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей (грошових коштів), а також їх знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами.

9.1.5. Притягання співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, до матеріальної відповідальності проводиться керівництвом Виконавця після ретельної перевірки причин утворення збитків (шкоди), з урахуванням письмових пояснень, поданих співробітниками, а, у разі необхідності, також висновків спеціалістів Клієнта та (або) сторонніх фахівців.

9.1.6. Співробітники Виконавця, а також сам Виконавець, звільнюються від відшкодування матеріальних збитків (шкоди):

а) якщо буде встановлено, що збитки (шкода) заподіяні не з їх вини;

б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяних збитків (шкоди).

9.1.7. Заподіяні колективом (бригадою) співробітників Виконавця матеріальні збитки (матеріальна шкода) Клієнту, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.

9.1.8. Якщо у ході перевірки виявляється, що матеріальні збитки (шкода) нанесені не з вини Виконавця, Клієнт зобов’язаний зняти свої вимоги про компенсацію.

Якщо у ході перевірки виявляється, що матеріальні збитки (шкода) нанесені саме не з вини Виконавця чи його співробітників, Виконавець зобов’язаний повністю сплатити збитки (шкоду) та (або) суму компенсації. Одночасно Виконавець налягає відповідне матеріальне відшкодування на винних співробітників.

9.1.9. Для узгодження об’єму відповідальності та прав співробітників Виконавця, які залучені до виконання зобов’язань по цьому Договору, з цими співробітниками, колективом (бригадою) співробітників підписується відповідний трьохсторонній договір про матеріальну відповідальність, який є складовою та невід’ємною часткою цього Договору.

9.2. При порушенні термінів платежів (термінів надання послуг) винна сторона сплачує такі штрафні санкції:

9.2.1. Пеня у розмірі 0,1 відсотка від належних до сплати сум (вартості послуг) за кожен день затримки протягом перших дев’ять календарних днів.

9.2.2. Починаючи з 10 (десятого) календарного дня затримки - пеня у розмірі 0,3 відсотка від належних до сплати сум (вартості послуг) за кожен календарний день затримки протягом з десятого до дев’ятнадцятого дня.

9.2.3. Починаючи з 20 (двадцятого) календарного дня затримки - пеня у розмірі 0,5 відсотка від належних до сплати сум (вартості послуг) за кожен календарний день затримки.

9.2.4. У разі несплати Клієнтом чергового платежу по цьому Договору після 25 (двадцять п’ятого) календарного дня затримки Виконавець складає з себе відповідальність за своєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору.

Якщо оплата чергового платежу по цьому Договору не надійшла і після 25 (двадцять п’ятого) календарного дня затримки Виконавець використовує залоговий внесок, отриманий від Клієнту згідно п. 2.4. цього Договору.

Згідно цього пункту Виконавець має право на одностороннє розірвання цього Договору без повідомлення про це Клієнта. При цьому всі наслідки цих дій Виконавця повністю несе Клієнт.

9.3. Крім того, у разі затримки платежів по цьому Договору, Клієнт повністю компенсує Виконавцю додаткові компенсаційні виплати персоналу, штрафні санкції від контролюючих органів та інші витрати та втрати, які понесе (або має понести) Виконавець згідно українського законодавства, діючого на момент такої затримки платежів.

9.4. Одностороння зміна умов цього Договору та одностороння відмова від нього не допускаються.

9.5. Межа відповідальності Виконавця за цим Договором встановлюється в розмірі фактично отриманої ним від Клієнта суми.

 

Форс-мажор.

10.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів і т.п., закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.

10.2. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

10.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є довідка, що надається Торгівельно-Промисловою Палатою України.

10.4. У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.

10.5. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме - коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань.

Виконавець зобов’язаний терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Клієнта про це і прийняти усі необхідні заходи по усуненню цих обставин.

Якщо дію цих обставин Виконавець усунути не може, Сторони розглядають питання про доцільність продовження відносин по даному Договору.

10.6. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови цього Договору за взаємною домовленістю.

 

Особливі умови.

11.1. Обслуговування Клієнта проводиться на території Клієнта.

Оперативна взаємодія Сторін цього Договору проводиться за допомогою телефону, факсу, електронної пошти та Інтернет, і, при необхідності, в особистих зустрічах винятково з 9.00 до 18.00 тільки в робочі дні.

Сторони зобов’язуються інформувати один одного про зміни свого розпорядку роботи за 10 (десять) робочих днів до таких змін (за винятком випадків зміни розпорядку роботи у зв’язку з державними святами).

11.2. Під час надання Клієнту послуг, передбачених розділом 1 цього Договору, Виконавець не виходить за межі цього Договору. Якщо Клієнт бажає отримати послуги, які прямо не передбачені цим Договором, вимоги надання цим послуг можуть бути предметом іншого Договору.

11.3. Кожна із сторін зобов’язана терміново письмово повідомити іншу сторону про зміну юридичної та фактичної адреси, а також про зміни розрахунково-платіжних реквізитів.

11.4. Дострокове надання послуг не є порушенням умов цього Договору.

11.5. Виконавець має право залучати для здійснення обов’язків за цим Договором інших осіб на підставі відповідних угод та довіреностей.

11.6. Виконавець та Клієнт розуміють, що діяльність Виконавця пов’язана з певним професійним ризиком та обмеженнями, а тому існує можливість і навіть імовірність того, що будь-які, навіть суттєві, помилки можуть залишитися незнайденими, а надані рекомендації помилковими, та при цьому Виконавець не звільняється від відповідальності згідно умов цього Договору.

11.7. Сторони докладатимуть усіх зусиль для вирішення спірних питань по Договору за взаємною згодою.

11.8. Додаткові бази даних, які формуються Виконавцем в процесі виконання цього Договору, є власністю Виконавця та можуть бути передані Клієнту лише шляхом складання відповідного договору.

11.9. Відповідальною особою за виконання зобов’язань по даному Договору є:

  з боку Виконавця Дооо тел. (038) 044 424-74-61  
      E-mail office@vs.com.ua ;
  з боку Клієнта Кооо тел. (038) 044 000-00-00  
      E-mail   .
               

11.9.1. У випадку зміни відповідальної особи Сторона повинна повідомити іншу Сторону про таку зміну до початку здійснення такою особою дій у межах цього Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

11.9.2. Сторони зобов’язуються інформувати один одного про зміни вищевказаних адресів електронної пошти та номерів телефонів (факсів) за 10 (десять) робочих днів до дати таких змін шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

11.9.3. Повідомлення направляються згідно з положеннями Розділу «Особливості системи документообігу з використанням електронних каналів» цього Договору.

 

Умови конфіденційності.

13.1. Усі вимоги цього Договору визнаються Сторонами конфіденційними та такими, які не підлягають розголошенню або передачі третім особам.

13.2. Конфіденційність згідно цього Договору не поширюється на вимоги, урегульовані діючим законодавством України, та відносно органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства.

13.3. Сторони визнають також конфіденційною інформацією, що стосується:

13.3.1. Послуги Виконавця, включаючи, але не обмежуючись, технічною та маркетинговою інформацією.

13.3.2. Структура та методи роботи Сторін.

13.3.3. Фінансові обороти Сторін.

13.3.4. Усіх планів та звітності Сторін.

13.3.5. Умов підписаних угод Сторонами, а також сум прибутку, отриманого від цих угод.

13.4. Сторони зобов’язуються:

13.4.1. Берегти у таємниці існування та зміст цього Договору, а також будь-яку інформацію та дані, які надані кожній з сторін у зв’язку з виконанням умов цього Договору.

13.4.2. Не розкривати та не розголошувати в загальному вигляді або у частині, факти або інформацію будь-якої третій особі без попередньої письмової згоди другої сторони цього Договору.

13.4.3. Виконавець зобов’язується не використовувати факти або інформацію для будь-яких цілей без попередньої письмової згоди Клієнта або навпаки.

13.4.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка їм стала відома в ході спільного співробітництва у період дії цього Договору, а також протягом 5 (п’яти) років після закінчення строку його дії або з моменту його дострокового розірвання.

13.5. Зобов’язання по конфіденційності, на використовуванні та накопичувані на Клієнта за цім Договором, не будуть розповсюджуватись на загальнодоступну інформацію, а також на інформацію, котра стане відома не з вини Виконавця.

13.6. Інформація, надана Клієнту, згідно з цим Договором, призначена виключно для нього и не може передаватись третім особам або використовуватись будь-яким іншим засобом, з участю третіх осіб, частково або повністю, без письмової згоди Виконавця.

13.7. Розголошення умов цього Договору та обставин виконання робіт третім особам дозволяється виключно з письмового дозволу другої сторони цього Договору.

13.8. Сторони також визнають, що в випадку порушення вимог конфіденційності співробітниками будь-якої із Сторін можливе настання юридичної відповідальності (в т.ч. кримінальної).

 

Термін дії договору.

14.1. Термін дії цього Договору:

початок - з моменту його підписання обома сторонами,

закінчення - 03 березня 2009 року.

14.2. У випадку коли не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до закінчення терміну дії цього Договору жодна із сторін не заявила про його припинення, цей Договір вважається подовженим на другий термін.

14.3. Кожна з сторін має право достроково припинити дію цього Договору, письмово сповістив про це іншу сторону за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання, виконав усі набравши чинності зобов’язання, згідно з умовами цього Договору. Ці умови не поширюються на умови, викладені в п. 3.3 та 3.4. цього Договору.

14.4. Підстави для дострокового розірвання договору.

14.4.1. За взаємною згодою сторін.

14.4.2. За ініціативою однієї із сторін. В цьому випадку сторона-ініціатор відшкодовує другій стороні понесені нею витрати, пов’язані з виконанням цього Договору.

14.5. Розірвання або зміна умов цього Договору можливо на вимогу любої з сторін, якщо повідомлення другої сторони відбулось не менш як за один місяць до дати розірвання (зміни). При цьому сторона – ініціатор розірвання (зміни) цього Договору повинна виконати усі набравши чинності зобов’язання, згідно з умовами цього Договору.

У випадку розірвання цього Договору його положення зберігають силу на термін, необхідний для врегулювання фінансових та інших розрахунків по даному Договору та додатків до нього. У цьому випадку всі невигідні наслідки розірвання цього Договору по­кладаються на винну сторону.

 

Прикінцеві положення.

15.1. Розголошення умов цього Договору та обсягів виконаних робіт третім особам (організаціям) дозволяється виключно з письмового дозволу іншої Сторони.

15.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

15.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

15.4. Кожна сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в цьому Договорі своїх реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону у разі їх змін, а у випадку неповідомлення несе повний ризик пов’язаних з цим негативних наслідків.

Сторони зобов’язуються у разі змін юридичної (фактичної, поштової) адреси, банківських реквізитів, змін в апараті управління, що впливає на підписання та виконання цього Договору, повідомляти іншу Сторону.

15.5. Усі зміни, доповнення та виправлення у тексті цього Договору та додатків до нього мають юридичну силу лише у випадках, коли вони завірені підписами представників сторін у кожному конкретному випадку.

15.6. Усі претензії за даним Договором подаються виключно у письмовому вигляді, завірені своєю печаткою, не пізніше, ніж 2 (дві) доби після передачі Клієнту для підписання акту виконаних робіт за розрахункових місяць.

Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання претензії.

15.7. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний Господарчий суд на території України у відповідності з чинним законодавством України.

15.8. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові в двох аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Виконавця, другий - у Клієнта.

15.9. Всі повідомлення, запити та документи Сторін цього Договору направляються поштою (якщо терміново – електронною поштою, факсом або телеграмою) на український або російській мовах за підписом уповноваженого представника відповідної Сторони, що направляє, з обов’язковим письмовим повідомленням про одержання за зазначеними нижче фактичними адресами.

15.10. Клієнт повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до комп’ютерної бази даних Виконавця.

15.11. До цього Договору додаються:

- заявка на надання персоналу (складається по необхідності);

- графік відпусток (складається по необхідності);

- посадові інструкції (складається по необхідності);

- список співробітників Виконавця, які забезпечуються засобами зв’язку (складається по необхідності);

- список співробітників Виконавця, які забезпечуються засобами транспорту (складається по необхідності);

- список співробітників Виконавця, які забезпечуються обладнанням (складається по необхідності);

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (складається по необхідності);

- договір про повну колективну матеріальну відповідальність (складається по необхідності);

- акт про виконання робіт (щомісячний документ).

Додатки до цього Договору складають його невід’ємну частину.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 1

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

ЗАЯВКА

НА НАДАННЯ ПЕРСОНАЛУ

 

№ з/п Спеціальність чи посада працівника Кількість працівників Рівень заробітної плати та інших виплат та компенсацій Максимальний термін трудового договору
 
Економіст 450,00 10 місяців
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Усього 450,00 ХХХ

 

Ця заявка на надання персоналу є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
     
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 2

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ГРАФІК

ВІДПУСТОК СПІВРОБІТНИКІВ

на 2008 рік

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Вид відпустки Період надання відпустки Кількість днів відпустки
 
Василенко Е. В Економіст Основна 07.06.2008 - 01.07.2008
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Цей графік відпусток співробітників є складовою та невід’ємною часткою договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Виконавця   Від Клієнта
     
Директор ПП “Захід-сервіс плюс”   Директор ТОВ „Яііі”
     
     
     
_________________________ Матусевич К.І.   _______________________________ Кооо
     
м. п.   м. п.
     
03 березня 2008 року.   03 березня 2008 року.
     

 


 

Додаток № 3

до договору № 000/01 від 03 березня 2008 року.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

на 2008 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Найменування посади ___________________________________________________________.

1.2. Відділ/Підрозділ _______________________________________________________________.

1.3. Ким призначається, переміщається і зміщається посадова особа _______________________,

1.4. Безпосередній керівник _________________________________________________________.

1.5. Безпосередні підлеглі ___________________________________________________________.

1.6. У своїй роботі посадова особа керується контрактом, цією посадовою інструкцією, положенням про роботу відділу, а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

1.7. Кваліфікаційні вимоги: __________________________________________________________

 

2. Обов’язки

2.1. Перелік робочих завдань, що вирішуються.

2.1.1. ________________________________________________________________________________

2.1.2. ________________________________________________________________________________

2.1.3. ________________________________________________________________________________

2.1.4. ________________________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.017 с.)