ТОП 10:

Поняттябюджетноїсистеми і характеристика її ланок.Соціально-економічна суть, необхідність та призначення державного бюджету.

Функціїдержави як визначальнийчинникформування бюджету.

Державний бюджет як економічнакатегорія.

Місце і роль бюджету всистеміфінансовихвідносин.

Основибюджетного устрою, встановленняпринципівпобудовибюджетноїсистеми, виділенняокремихвидівбюджетів.

Поняттябюджетноїсистеми і характеристика її ланок.

ПринципипобудовибюджетноїсистемиУкраїни та їхня характеристика.

Місцеві бюджети, їхнє місце у бюджетній системі України.

Бюджетнакласифікація: необхідність , суть і принципипобудови, характеристика підрозділів.

Класифікація доходів бюджету.

Класифікація видатків та кредитування бюджету, класифікація фінансування бюджету та класифікація боргу.

Соціально-економічнийзмістдоходів бюджету, методиформування та джерела.

Склад і структура доходів бюджету України.

Трансферти та їхня роль і місцеу доходах бюджету.

Склад і структура видатків бюджету.

Роль видатків бюджету у фінансовомузабезпеченні потреб соціально-економічногорозвиткудержави.

Бюджетна класифікація видатків державного бюджету.

Бюджетнийдефіцит, його суть, причини виникнення, соціально-економічнінаслідки, джерелапокриття, шляхи та методиподолання.

Форми і методи бюджетного фінансування.

20. Кошторисдоходів і видатківякосновнийфінансовий план бюджетної установи. Порядок складання і затвердженнякошторисівбюджетнихустанов.

Державний борг, його структура.

Управління державним боргом.

Джерела та методи формування доходів місцевих бюджетів.

Склад і структура доходів місцевих бюджетів України.

Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення населення.

Видатки бюджету на фінансування загальноосвітньої школи.

Фінансування дитячих дошкільних установ.

29. Видатки на фінансування установ охорони здоров`я.

Склад доходів, щозакріплюються за бюджетами місцевогосамоврядування.

Характер і формивзаємовідносинміж бюджетами різнихрівнів.

Бюджетнийпроцес в Україні.

33. Суть, принципи і завданнябюджетногопланування.

34. Бюджетнепланування як складовачастинафінансовогопланування.

35. Місце і роль бюджетного прогнозування у системісоціально-економічногопланування в Україні.

36. Етапи та методибюджетногопланування.

Порядок складання проекту державного бюджету України.

Необхідність, суть, призначення, функції та завданнябюджетного контролю.

Бюджетнакласифікація: необхідність, суть і принципипобудови

Характеристика доходів і видатківдержавного бюджету України.

Державнийфінансовий контроль за виконанням бюджету.

42. Бюджетнепланування та контроль.

Бюджет як економічна категорія.

Функції та фактори впливу на формування та використання бюджету.

Порядок розрахунку поточних видатків лікарні.

46. Бюджет як основний фінансовий план держави.

Пенсійне забезпечення в Україні.

Видатки на соціальний захист населення.

Сутність, чинники та форми державного кредиту

Державний кредит являє собою досить специфічну ланку державних фінансів. Він не має окремого фонду фінансових ресурсів; кошти, що мобілізуються за його допомогою, про­ходять через бюджет. В окремих випадках за його допомо­гою залучаються кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти.

Державний кредит може виступати у двох формах: ощадна справа і державні позики.

Ощадна справа належить до державного кредиту, якщо залу­чені кошти спрямовуються в доходи бюджету. Однак, як прави­ло, ощадні банки, незалежно від форми власності, діють на комерційних засадах і мобілізовані кошти формують їх кредитні ресурси, части-

на цих ресурсів може спрямовуватись на придбання державних цінних паперів і таким чином належати до державногокредиту.

Державні позики є основною формою державного кредиту. Правовим оформленням розрізняють: державні позики, що видаються на підставі угод; державні позики, забезпечені випу­ском цінних паперів. Угодами оформлюються, як правило, кре­дити від урядів інших країн, міжнародних організацій та фінан­сових інститутів. За допомогою цінних паперів мобілізуються кошти на фінансовому ринку.

Оформлення державних позик може здійснюватись двома ви­дами цінних паперів — облігаціями і казначейськими зобов'язан­нями (векселями).

Облігація являє собою боргове зобов'язання держави, за яким у встановлені терміни повертається борг і виплачується дохід у формі процента чи виграшу. Вони можуть бути знеособленими (на покриття бюджетного дефіциту) і цільовими (під конкретні проекти).

Казначейські зобов 'язання (векселі) мають характер боргового зобов'язання, спрямованого тільки на покриття бюджетного де­фіциту. Виплата доходу здійснюється у формі процентів. Казна­чейськими зобов'язаннями, як правило, оформлюються коротко­строкові позики (іноді середньострокові — казначейськими нотами), облігаціями — середньо- та довгострокові.

Залежно від місця розміщення позик їх поділяють на внутрі­шні (надаються юридичними і фізичними особами даної чи інших країн) і зовнішні (надходять ззовні — від урядів, юридичних і фі­зичних осіб інших країн, міжнародних організацій і фінансових інститутів).

Відповідно до терміну погашення заборгованості розрізняють короткострокові (термін погашення до 1 року), середньострокові (від 1 до 5 років), довгострокові (понад 5 років) позики.

За характером виплати доходу державні позики поділяються на процентні, виграшні та дисконтні (з нульовим купоном). За процентними позиками дохід встановлюється у вигляді позикового процента. При цьому може встановлюватись як твердо фік­сована на весь період позики ставка, так і плаваюча, тобто така, яка змінюється залежно від різних чинників, насамперед попиту і репозиції на кредитному ринку. Виплата процентного доходу здійснюється на купонній основі. Вона може проводитися щорічно, у півріччя, щоквартально. У виграшних позиках виплата доходу здійснюється на підставі проведення тиражів виграшів. Дисконтні позики характеризуються тим, що державні цінні папери купуються з певною знижкою, а погашаються за номінальною вартістю. Вказана різниця формує дохід кредитора.

Державний кредит є сукупністю найрізноманітніших форм і методів фінансових відносин. Такий підхід націлений на створення сприятливих передумов для залучення коштів як для держави, так і для її кредиторів. Різноманітність форм дозволяє максимально врахувати різнобічні інтереси юридичних та фізичних осіб.

Залучення позик повинно мати в основі два чинники — мінімізацію вартості позики та встановлення стабільності державних цінних паперів на фінансовому ринку.

Мінімізація вартості позики досягається, по-перше, за рахунок процентної політики, по-друге, за рахунок умов випуску і погашен­ня. Процентна політика відображає при цьому два протилежних фа­ктори: мінімізацію вартості позики і максимізацію її привабливості, яка, в свою чергу, залежить від достатньо високого процента. На фінансовому ринку державні цінні папери мають найнижчий про­цент, який виступає своєрідним індикатором цього ринку.

Стабільність державних цінних паперів досягається за раху­нок оптимізації насиченості ними фінансового ринку. Цінних па­перів, з одного боку, має бути достатньо для максимізації надхо­джень від державних позик, а з іншого — не повинен мати місце їх надлишок, який може спричинити падіння курсової ціни.

Основи фінансування дошкільного виховання дітей та аналіз фінансування дитячих дошкільних закладів

Соціально-економічна суть, необхідність та призначення державного бюджету.

Функціїдержави як визначальнийчинникформування бюджету.

Державний бюджет як економічнакатегорія.

Місце і роль бюджету всистеміфінансовихвідносин.

Основибюджетного устрою, встановленняпринципівпобудовибюджетноїсистеми, виділенняокремихвидівбюджетів.

Поняттябюджетноїсистеми і характеристика її ланок.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.74 (0.007 с.)