При виборі теми потрібно уникати ситуації, за якої в одній навчальній групі вони повторюються.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При виборі теми потрібно уникати ситуації, за якої в одній навчальній групі вони повторюються.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота з Оціночної діяльності є самостійною комплексною роботою студента, що має намір спеціалізуватися у фінансовій справі, з елементами творчого пошуку. Написання курсової роботи базується на фактичних матеріалах оціночної діяльності і вимагає від студентів мобілізації знань з усіх економічних дисциплін, отриманих за час навчання в коледжі.

Метою розробки курсової роботи є не лише перевірка знань студентів методом активного та ґрунтовного вивчення дисципліни, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних навиків, набутих при вивченні курсів: "Економічна теорія", "Аналіз ринку нерухомості", "Інфраструктура фінансового ринку", "Фінанси", "Бухгалтерський облік", "Податкова система", "Державне регулювання економіки" тощо, але й засобом залучення студентів до теоретичного аналізу та практичного розв'язання актуальних проблем сьогодення.

В процесі написання курсової роботи студент оволодіває надбаннями сучасної економічної науки, методами наукового дослідження, навиками пошуку літературних джерел за обраною темою. Водночас він вчиться узагальнювати явища і факти реального життя, формує своє економічне мислення та виробляє особисте ставлення до конкретних економічних проблем.

Тематика курсових робіт, підготовлена відповідно до навчальної програми, охоплює всі розділи та теми курсу “Оціночна діяльність”, а саме:

1. Сутність, завдання і напрями оціночної діяльності.

2. Регулювання оціночної діяльності.

3. Стандарти оціночної діяльності.

4. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів.

5. Підстави та цілі проведення незалежного оцінювання.

6. Види вартостей, що підлягають оцінюванню.

7. Загальні принципи оцінювання об’єктів власності .

8. Методичні підходи до оцінювання об’єктів власності.

9. Оцінювання нерухомості.

10. Оцінювання машин та обладнання.

11. Оцінювання транспортних засобів.

12. Оцінювання нематеріальних активів.

13. Оцінювання вартості підприємства.

14. Звіт про оцінювання об’єктів власності.

Розв'язання поставлених у курсовій роботі завдань забезпечує теоретичну підготовку студентів, дозволяє опанувати навиками оціночної діяльності, інвестування, аналіз ринку нерухомості, інфраструктура фінансового ринку, фінанси, експертизи управлінських рішень, які необхідні сучасному фахівцю в галузі оціночної діяльності.

Курсова робота є також елементом підготовки студентів до роботи з дипломного проектування та майбутньої самостійної діяльності. Тому вимоги щодо виконання курсової роботи є максимально наближеними до вимог написання дипломної роботи.

Курсова робота виконується відповідно до навчального плану. Оформлення роботи повинно відповідати вимогам, наведеним у даних методичних порадах.

Виконання курсової роботи включає ряд етапів, першим з яких і надзвичайно важливим є вибіртеми.

 

2. ПОРЯДОК РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ

 

Вибір теми

Студент самостійно вибирає будь-яку із запропонованої у даному збірнику тематики курсових робіт тему. При цьому він керується різними мотивами: знайомством із проблемою та її актуальністю, своїм майбутнім фахом і рівнем підготовки, уподобаннями і інтересами тощо.

Тематика курсових робіт є достатньо обширною, щоб кожен міг обрати окрему тему. Тому

 

При виборі теми потрібно уникати ситуації, за якої в одній навчальній групі вони повторюються.

Наступним етапом після підбору найоптимальнішого для студента варіанту теми курсової роботи єпідбір необхідної літератури.

Підбір літератури.

Керуючись проблемами обраної теми студент самостійно підбирає необхідну літературу. Суттєву допомогу в цьому процесі надасть рекомендована література, примірний перелік якої наведено у даних методичних порадах.

Потрібно пам’ятати:

Наведена у посібнику рекомендована література є лише орієнтиром для самостійного підбору літературних джерел.

Робота над пошуком необхідної літератури починається насамперед з огляду систематичних та алфавітних каталогів наукових бібліотек. Основну увагу студент повинен акцентувати на монографічній літературі. При цьому він має виділити наукові праці тих авторів, як вітчизняних так і зарубіжних, які працюють над науковими проблемами, пов'язаними з темою курсової роботи.

Разом з тим студент обов'язково знайомиться зі журнальними та газетними публікаціями останніх 2-3 років. Радимо опрацювати такі часописи:українські: "Фінанси України", "Банківська справа", "Економіка України", "Регіональна економіка", “Экономика предприятия”, "Економіка, фінанси, право: проблемні питання, коментарі та поради", "Вісник податкової служби України", "Вісник Національного банку України, "Економіст", "Фондовий рынок", "Финансовые услуги", "Финансовая тема", "Финансовая консультация";

російські: "Финансы», «Российский экономический журнал», «Экономист», «Деньги и кредит», «Бизнесс и банки», "Вопросы экономики", що є в наявності у читальному залі бібліотеки університету та коледжу, інших навчальних закладів та бібліотек міста.

Разом з тим студент вивчає законодавчі та нормативні документи, постанови уряду, укази Президента з економічних питань, які друкуються у Відомостях Верховної Ради та Офіційному Віснику України.

Для вивчення обраної теми студент знайомиться також з підручниками і навчальними посібниками як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. При цьому не слід забувати, що це - допоміжна література.

 

Не допускається виконання курсової роботи виключно за матеріалами підручників і посібників. Оскільки це творча наукова робота, основним джерелом мають бути наукові публікації.

 

Підібрана до теми література заноситься в окремі картки. На їх основі складається список використаної літератури, який в процесі її вивчення буде постійно поповнюватись.

Нарешті підібравши та узагальнивши літературу студент приступає до їїопрацювання.

Опрацювання літератури

Опрацювання літератури супроводжується її конспектуванням. Студент виписує окремі важливі, на його думку, теоретичні положення, цифри, факти тощо з обов'язковим посиланням на джерело та сторінки. Таким чином формується робочий матеріал для написання курсової роботи. Далі він групується за окремими найважливішими проблемами, які складуть основні розділиплану роботи.

Слід пам'ятати,

що постійно з’являються нові публікації – насамперед у наукових часописах і збірниках. Тому потрібно докласти значні зусилля для поповнення списку літературних джерел, на які посилається автор праці, що вивчається.

План роботи

План є обов'язковим і надзвичайно важливим атрибутом майбутньої курсової роботи. Він дозволяє логічно пов'язати окремі проблеми обраної і розгорнутої в тексті роботи теми, розмістити їх у певній послідовності.

При цьому слід мати на увазі, що всі проблеми пов'язанієдиною метою дослідження. Напрям дослідження йде від простого до складного. Потрібно починати із загальних теоретичних положень, а потім переходити до аналізу конкретних явищ і процесів з використанням статистичних і бухгалтерських даних.

 

План самостійно складається студентом після опрацювання літератури, погоджується науковим керівником, коригується при потребі та затверджується.

Оскільки курсовий проект, є якби пробним моментом, підготовкою до написання дипломної роботи то бажано скласти розгорнутий план. Він повинен складатися зі вступу, кількох розділів, які деталізуються параграфами (як правило другий розділ), висновків, списку використаної літератури, додатків. Разом з тим його не слід переобтяжувати надмірною кількістю розділів. Оптимальний варіант-три розділи, хоча може бути і більше.

Пункти плану повинні відображати сутність теми, бути короткими, лаконічними та викладатися у логічній послідовності. Орієнтовний варіант плану курсової роботи наведено у додатку А.

 

Від того наскільки виважено і вдало складено план залежить правильність і повнота висвітлення теми, глибина розгляду проблем, логіка викладу матеріалу.

 

На цьому підготовчий період завершується і можна приступити до основного етапу -написання тексту курсової роботи та її оформлення.

 

 

3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Структура курсової роботи

Структура курсової роботи визначається задачами і проблематикою дослідження. Робота повинна містити титульний аркуш, зміст, вступ, основну частину, яка складається з трьох (допускається і більше) розділів, висновки, список використаних літературних джерел, додатки (при необхідності).

Титульний аркуш вважається першою сторінкою курсової роботи. Він містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім'я, по батькові автора, назву курсової роботи, науковий ступінь, вчене звання, прізвище і ініціали наукового керівника, місто і рік написання. Взірець оформлення титульної сторінки наведено у додатку 3.

Зміст подають на другій сторінці курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів, а також вступ, висновки, список використаної літератури, додатки.

Вступ має розкривати сутність і стан вивчення наукової проблеми та її значущість, обгрунтування необхідності проведення дослідження. Хоча робота розпочинається зі вступу, він пишеться після закінчення всіх розділів і висновків.

У вступі подають загальну характеристику курсової роботи у рекомендованій нижче послідовності.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими шляхами розв'язання проблеми

- обгрунтовують актуальність та доцільність обраної теми для розвитку відповідної галузі дослідження;

- формулюють мету роботи і задачі, які необхідно розв'язати для досягнення поставленої мети;

- вказують предмет і об'єкт дослідження (предметом може бути, наприклад, питання вдосконалення методології і організації оціночної діяльності);

- методологія та методика дослідження (теоретичною і методологічною базою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, сучасні теорії ринкової економіки, законодавчі та нормативні матеріали, матеріали наукових конференцій, специфічні прийоми економічних досліджень тощо);

- теоретична і практична цінність дослідження.

Основна частина курсової роботи складається з розділів і параграфів (при необхідності). Кожний розділ починають з нової сторінки.

Написання курсової роботи розпочинають зпершого розділу. У ньому висвітлюють теоретичний аспект обраної теми, який є результатом ґрунтовного аналізу та критичної оцінки наукової літератури. Стисло і критично проводять огляд літератури за темою і визначають напрями дослідження.

У цьому розділі можна зробити історичний екскурс у минуле, щоб краще зрозуміти та визначити тенденції розвитку досліджуваного явища чи процесу. Варто також показати законодавче та нормативне забезпечення досліджуваної проблеми. Зарубіжний досвід організації досліджуваного явища чи процесу та обгрунтування можливості та доцільності його використання у вітчизняних умовах подають або у першому, або третьому розділах (автор самостійно визначає враховуючи обсяг розділів і дотримуючись принципу пропорційності і логіки викладу).

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму дослідження, проводять виклад загальної методики і основних методів розв'язання проблемних питань з обраної теми.

Цінність роботи значно зросте, якщо студент проводитиме практичне дослідження та аналіз досліджуваних питань на прикладі конкретної господарюючої структури опираючись на бухгалтерські, фінансові та статистичні дані.

У третьому розділі (при наявності і у наступних) викладають результати досліджень автора. Студент повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених задач, достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних авторів, обгрунтувати можливості запровадження у практику та напрями вдосконалення.

Слід пам'ятати, що

 

виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

 

Далі формулюютьвисновки та рекомендації щодо практичного використання здобутих результатів. Висновки потрібно викладати стисло і лаконічно. Спочатку коротко оцінюють стан проблем, які піднімаються у курсовій роботі. Далі розкривають шляхи їх розв'язання.

Список використаних джерел розміщують у порядку, наведеному в розділі "Правила оформлення курсової роботи".

За необхідності формуютьдодатки до курсової роботи. Сюди відносять допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття:

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- проміжні розрахунки;

- інструкції і методики вирішення певних проблемних питань;

- ілюстрації допоміжного характеру.

Написання формул

При необхідності використовуютьформули. Їх виділяють з тексту вільними рядками. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів подають безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка, який починають зі слова "де" без двокрапки.

Формули у курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку.

Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.3) (третя формула другого розділу).

Посилаючись на джерело слід мати на увазі, що кількість посилань має бути оптимальною, тобто не надто надмірною чи мізерною. Точніше, не меншою 10 на курсову роботу. Не рекомендується робити більше 2 посилань на сторінку, а також посилатися на одне джерело більше 3-х разів.

 

Оформлення додатків

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Додаток повинен мати заголовок. Він пишеться угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої пишуть (друкують) слово "Додаток__" і велика літера або арабська цифра, що позначає додаток.

Позначаючи послідовно додатки великими літерами української абетки із нумерації слід виключити літери Г, Є, І, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як "Додаток А".

При оформленні додатків окремою частиною на окремому аркуші пишуть (друкують) великими літерами слово "ДОДАТКИ".

На останній сторінці курсової роботи автор ставить дату закінчення роботи і свій підпис. Потрібно також у кінці роботи залишити чисту сторінку для рецензії наукового керівника.

Чистовий варіант курсової роботи потрібно акуратно підшити у папку чи виконати на курсовому проекті.

Курсова робота виконується українською мовою!

 

Студенти денної форми навчання здають курсові роботи на кафедру фінансів.

Роботи здаються заздалегідь з тим, щоб у наукового керівника було достатньо часу для рецензування, а у студента при необхідності можливість виправити зазначені у рецензії недоліки (зауваження).

Зареєстровані курсові роботи передаються науковим керівникам для рецензування. Протягом 10—12 днів він повинен вичитати роботу та зробити висновок про її допуск чи недопуск до захисту.

При цьому у рецензії вказуються позитивні та негативні сторони роботи із детальним аналізом виявлених недоліків.

Прорецензовану роботу науковий керівник повертає лаборанту кафедри.

Студент, одержавши роботу після рецензування, знайомиться з рецензією і готується до захисту. Якщо у рецензії мають місце певні зауваження щодо змісту і оформлення курсової роботи то студент повинен їх врахувати та зробити виправлення у тексті. У випадку недопуску роботи до захисту (якщо робота не відповідає вимогам) студент ознайомившись із зауваженнями наукового керівника та вимогами, виконує роботу наново або обирає іншу тему.

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи проходить перед комісією у складі 2-3-х викладачів кафедри фінансів у присутності студентів даної навчальної групи та зацікавлених осіб. Присутні можуть задавати автору питання, виступати з приводу захисту.

Захист відбувається напередодні екзамену з дисципліни оціночна діяльність згідно навчального розкладу. Студенту надається 10 хвилин для виступу. За цей час потрібно логічно у стислій формі впевнено та переконливо викласти основні результати дослідження, дати відповіді на поставлені запитання членів комісії та присутніх.

Комісія за результатами захисту та викладеного (написаного) матеріалу виставляє оцінку. При цьому на оцінку курсової роботи впливають такі моменти:

- рівень опанування основних проблем теми, оволодіння економічними категоріями і термінологією;

- наявність необхідного наукового апарату дослідження;

- вміння узагальнити та систематизувати зібраний матеріал, конкретизувати та логічно викласти основні положення теми, пов'язати теоретичні положення з практикою;

- обгрунтованість висновків проведеного дослідження та цінність запропонованих пропозицій;

- опрацювання достатньої кількості літературних джерел, влучне посилання на них у текстовій частині;

- вміння логічно викласти зміст, вести наукову полеміку з дискусійних (проблемних) питань, здатність відстоювати свої погляди на проблему;

- якість викладу матеріалу у курсовій роботи, її відповідність встановленим вимогам.

Таблиця 1.

Таблиця 2.

Додаток 1

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни “Оціночна діяльність”

1. Сутність, завдання та напрями оціночної діяльності.

2. Основні проблеми та тенденції розвитку оціночної діяльності в Україні.

3. Державне регулювання оціночної діяльності.

4. Порядок здійснення оцінки нерухомого майна суб’єктом оціночної діяльності.

5. Методичні підходи до оцінки об’єктів власності.

6. Оцінювання машин та обладнання.

7. Оцінка вартості транспортних засобів.

8. Оцінка нематеріальних активів.

9. Оцінка вартості підприємства.

10. Підстава та цілі проведення незалежного оцінювання.

11. Вартість як основна категорія оцінки.

12. Міжнародні стандарти оцінки нерухомості.

13. Особливості оцінки земельних ділянок.

14. Професійна оціночна діяльність; форми, суб’єкти та об’єкти.

15. Аналіз ринку нерухомості в Україні.

16. Бізнес та нерухомість як об’єкти оціночної діяльності.

17. Міжнародний досвід регулювання у сфері оціночної діяльності.

18.Оцінка грошових потоків підприємства.

19. Організація грошової оцінки землі по Україні.

20. Досвід зарубіжних країн в оцінці нерухомості.

 

 

Додаток 2

План

Вступ

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Додаток 3

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

Фінансово-економічний коледж

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра фінансів

(повна назва кафедри)

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З Оціночної діяльності

(назва дисципліни)

на тему: Оцінка вартості підприємства

 

 

Студента (ки) 3 курсу 1 групи

напряму підготовки економіка підприємництва

спеціальності Оціночна діяльність

_______________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _______________________________

_______________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ____________________

Кількість балів: _______Оцінка:ECTS _____

 

Члени комісії ______________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

м. Хмельникий 2012 рік

Рекомендована література

Інтернет - ресурси

52. www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України.

53. www.lawukraine.com - База українського законодавства в Інтернет.

54. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

55. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

56. www.library.if.ua - Національна бібліотека наукових видань.

57. www.library.lg.ua - Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького.

58. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника.

59. www.ognb.odessa.ua - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького.

60. www.economics.com.ua - Велика економічна бібліотека.

61. www.lib.com.ua - Електронна бібліотека.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота з Оціночної діяльності є самостійною комплексною роботою студента, що має намір спеціалізуватися у фінансовій справі, з елементами творчого пошуку. Написання курсової роботи базується на фактичних матеріалах оціночної діяльності і вимагає від студентів мобілізації знань з усіх економічних дисциплін, отриманих за час навчання в коледжі.

Метою розробки курсової роботи є не лише перевірка знань студентів методом активного та ґрунтовного вивчення дисципліни, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних навиків, набутих при вивченні курсів: "Економічна теорія", "Аналіз ринку нерухомості", "Інфраструктура фінансового ринку", "Фінанси", "Бухгалтерський облік", "Податкова система", "Державне регулювання економіки" тощо, але й засобом залучення студентів до теоретичного аналізу та практичного розв'язання актуальних проблем сьогодення.

В процесі написання курсової роботи студент оволодіває надбаннями сучасної економічної науки, методами наукового дослідження, навиками пошуку літературних джерел за обраною темою. Водночас він вчиться узагальнювати явища і факти реального життя, формує своє економічне мислення та виробляє особисте ставлення до конкретних економічних проблем.

Тематика курсових робіт, підготовлена відповідно до навчальної програми, охоплює всі розділи та теми курсу “Оціночна діяльність”, а саме:

1. Сутність, завдання і напрями оціночної діяльності.

2. Регулювання оціночної діяльності.

3. Стандарти оціночної діяльності.

4. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів.

5. Підстави та цілі проведення незалежного оцінювання.

6. Види вартостей, що підлягають оцінюванню.

7. Загальні принципи оцінювання об’єктів власності .

8. Методичні підходи до оцінювання об’єктів власності.

9. Оцінювання нерухомості.

10. Оцінювання машин та обладнання.

11. Оцінювання транспортних засобів.

12. Оцінювання нематеріальних активів.

13. Оцінювання вартості підприємства.

14. Звіт про оцінювання об’єктів власності.

Розв'язання поставлених у курсовій роботі завдань забезпечує теоретичну підготовку студентів, дозволяє опанувати навиками оціночної діяльності, інвестування, аналіз ринку нерухомості, інфраструктура фінансового ринку, фінанси, експертизи управлінських рішень, які необхідні сучасному фахівцю в галузі оціночної діяльності.

Курсова робота є також елементом підготовки студентів до роботи з дипломного проектування та майбутньої самостійної діяльності. Тому вимоги щодо виконання курсової роботи є максимально наближеними до вимог написання дипломної роботи.

Курсова робота виконується відповідно до навчального плану. Оформлення роботи повинно відповідати вимогам, наведеним у даних методичних порадах.

Виконання курсової роботи включає ряд етапів, першим з яких і надзвичайно важливим є вибіртеми.

 

2. ПОРЯДОК РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ РОБОТОЮ

 

Вибір теми

Студент самостійно вибирає будь-яку із запропонованої у даному збірнику тематики курсових робіт тему. При цьому він керується різними мотивами: знайомством із проблемою та її актуальністю, своїм майбутнім фахом і рівнем підготовки, уподобаннями і інтересами тощо.

Тематика курсових робіт є достатньо обширною, щоб кожен міг обрати окрему тему. Тому

 

при виборі теми потрібно уникати ситуації, за якої в одній навчальній групі вони повторюються.

Наступним етапом після підбору найоптимальнішого для студента варіанту теми курсової роботи єпідбір необхідної літератури.

Підбір літератури.

Керуючись проблемами обраної теми студент самостійно підбирає необхідну літературу. Суттєву допомогу в цьому процесі надасть рекомендована література, примірний перелік якої наведено у даних методичних порадах.

Потрібно пам’ятати:

Наведена у посібнику рекомендована література є лише орієнтиром для самостійного підбору літературних джерел.

Робота над пошуком необхідної літератури починається насамперед з огляду систематичних та алфавітних каталогів наукових бібліотек. Основну увагу студент повинен акцентувати на монографічній літературі. При цьому він має виділити наукові праці тих авторів, як вітчизняних так і зарубіжних, які працюють над науковими проблемами, пов'язаними з темою курсової роботи.

Разом з тим студент обов'язково знайомиться зі журнальними та газетними публікаціями останніх 2-3 років. Радимо опрацювати такі часописи:українські: "Фінанси України", "Банківська справа", "Економіка України", "Регіональна економіка", “Экономика предприятия”, "Економіка, фінанси, право: проблемні питання, коментарі та поради", "Вісник податкової служби України", "Вісник Національного банку України, "Економіст", "Фондовий рынок", "Финансовые услуги", "Финансовая тема", "Финансовая консультация";

російські: "Финансы», «Российский экономический журнал», «Экономист», «Деньги и кредит», «Бизнесс и банки», "Вопросы экономики", що є в наявності у читальному залі бібліотеки університету та коледжу, інших навчальних закладів та бібліотек міста.

Разом з тим студент вивчає законодавчі та нормативні документи, постанови уряду, укази Президента з економічних питань, які друкуються у Відомостях Верховної Ради та Офіційному Віснику України.

Для вивчення обраної теми студент знайомиться також з підручниками і навчальними посібниками як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. При цьому не слід забувати, що це - допоміжна література.

 

Не допускається виконання курсової роботи виключно за матеріалами підручників і посібників. Оскільки це творча наукова робота, основним джерелом мають бути наукові публікації.

 

Підібрана до теми література заноситься в окремі картки. На їх основі складається список використаної літератури, який в процесі її вивчення буде постійно поповнюватись.

Нарешті підібравши та узагальнивши літературу студент приступає до їїопрацювання.

Опрацювання літератури

Опрацювання літератури супроводжується її конспектуванням. Студент виписує окремі важливі, на його думку, теоретичні положення, цифри, факти тощо з обов'язковим посиланням на джерело та сторінки. Таким чином формується робочий матеріал для написання курсової роботи. Далі він групується за окремими найважливішими проблемами, які складуть основні розділиплану роботи.

Слід пам'ятати,

що постійно з’являються нові публікації – насамперед у наукових часописах і збірниках. Тому потрібно докласти значні зусилля для поповнення списку літературних джерел, на які посилається автор праці, що вивчається.

План роботи

План є обов'язковим і надзвичайно важливим атрибутом майбутньої курсової роботи. Він дозволяє логічно пов'язати окремі проблеми обраної і розгорнутої в тексті роботи теми, розмістити їх у певній послідовності.

При цьому слід мати на увазі, що всі проблеми пов'язанієдиною метою дослідження. Напрям дослідження йде від простого до складного. Потрібно починати із загальних теоретичних положень, а потім переходити до аналізу конкретних явищ і процесів з використанням статистичних і бухгалтерських даних.

 

План самостійно складається студентом після опрацювання літератури, погоджується науковим керівником, коригується при потребі та затверджується.

Оскільки курсовий проект, є якби пробним моментом, підготовкою до написання дипломної роботи то бажано скласти розгорнутий план. Він повинен складатися зі вступу, кількох розділів, які деталізуються параграфами (як правило другий розділ), висновків, списку використаної літератури, додатків. Разом з тим його не слід переобтяжувати надмірною кількістю розділів. Оптимальний варіант-три розділи, хоча може бути і більше.

Пункти плану повинні відображати сутність теми, бути короткими, лаконічними та викладатися у логічній послідовності. Орієнтовний варіант плану курсової роботи наведено у додатку А.

 

Від того наскільки виважено і вдало складено план залежить правильність і повнота висвітлення теми, глибина розгляду проблем, логіка викладу матеріалу.

 

На цьому підготовчий період завершується і можна приступити до основного етапу -написання тексту курсової роботи та її оформлення.

 

 

3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.013 с.)