Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт, видання четверте, доповнене. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 53 с.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт, видання четверте, доповнене. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 53 с. 

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт розроблені з урахуванням законів України “Про вищу освіту”, “Про видавничу справу”, відповідно до Держстандарту України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо порядку виконання дипломної роботи, збору, систематизації матеріалу, вихідних джерел інформації, літератури, правил оформлення дипломної роботи та процедури її захисту.

 

 

Автори-укладачі: А.Г. Бабенко – д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці;
  В.Є. Власюк – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи;
  О.О. Гетьман – к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці з наукової роботи
  Т.О. Дулік – к.е.н., доцент, завідувач кафедри податків;
  Л.В. Лисяк – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та державного управління;
  І.Д. Падерін – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств;
     
Рецензенти: В.П. Капітон – д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії
     
  А.А.Мещеряков – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту Академії митної служби України
     
Відповідальний за випуск:   А.Л. Бикова   – перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи

 

 


ЗМІСТ

 

Передмова
1 Підготовка до виконання дипломної роботи
1.1 Загальні положення
1.2 Вибір і затвердження теми дипломної роботи
2 Вимоги до написання дипломної роботи
2.1 Структура та зміст дипломної роботи
2.2 Наукове керівництво дипломними роботами
2.3 Організація виконання дипломної роботи
2.4 Збір і обробка фактичного матеріалу, робота з джерелами
2.5 Використання інформаційних технологій та методів математичного моделювання  
3 Вимоги до оформлення дипломної роботи
3.1 Загальні вимоги
3.2 Порядок нумерації дипломної роботи та оформлення ілюстрацій, таблиць, формул, одиниць виміру
3.3 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
3.4 Порядок оформлення списку використаних джерел та додатків
4 Порядок підготовки дипломних робіт до захисту та попереднього захисту
4.1 Підготовка супровідної документації до дипломної роботи
4.2 Підготовка дипломної роботи до попереднього захисту та захисту роботи
5 Процедура захисту дипломної роботи
6 Підведення підсумків захисту дипломних робіт
7 Порядок та правила повторного захисту дипломної роботи
8 Порядок зберігання дипломних робіт
Додатки

 


передмова

 

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт студентами, які навчаються:

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальностями:

- 7.03050801 «Фінанси і кредит»;

- 7.03050803 «Оподаткування»;

- 7.03050401 «Економіка підприємства»;

- 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» й призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи відповідно до чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Сукупність теоретичної і практичної підготовки дозволяє спеціалісту обіймати посади, передбачені його освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Виконання перерахованих вимог до спеціаліста контролюється за результатами іспитів, проходження переддипломної практики і написання дипломної роботи, а якість підготовки фахівця такого рівня підтверджується сукупністю екзаменаційних оцінок, оцінкою проходження переддипломної практики та за результатами захисту дипломної роботи.

Дипломна робота є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою студента, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Дипломна робота – це самостійне дослідження науково-дослідного характеру, яке виконується студентом на завершальному етапі фахової підготовки і є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, уміння самостійно їх застосувати при вирішенні конкретних теоретико-методологічних, організаційно-економічних та виробничих завдань.

Таким чином, дипломна робота повинна мати дослідницький характер. Вона одночасно ілюструє рівень фахової підготовки спеціаліста і ступінь його готовності до самостійної роботи в сучасних умовах розвитку національної економіки.

Метою написання дипломної роботиє систематизація та поглиблення теоретичних знань студентів з обраної проблематики, розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою дослідження та експериментування при вирішенні проблемних питань, що розробляються у дипломній роботі, уміння оцінювати реальну ситуацію, робити аргументовані висновки і обґрунтовувати пропозиції на перспективу.

Основними завданнями дипломної роботи є:

- поглиблення (або вивчення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

- проведення всебічної діагностики об’єкта і предмета дослідження із застосуванням наукового методологічного інструментарію пізнання та сучасних інформаційних технологій;

- розробка та застосування альтернативних підходів до вирішення певних науково-дослідних завдань;

- наукове обґрунтування запропонованих альтернативних рішень з використанням ситуаційного аналізу;

- підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи, висновки та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від обраного напряму дослідження відповідної галузі знань.

Перелік компетенцій, які має продемонструвати студент у процесі виконання дипломної роботи, має включати:

- глибокі знання загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання за спеціальністю студентів;

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;

- вміння формувати обґрунтовані висновки і конкретні пропозиції щодо поліпшення стану, вдосконалення чи підвищення ефективності предмета і об’єкта дослідження;

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за відповідною спеціальністю.

Структурно-логічна схема підготовки та захисту дипломної роботи виглядає як узгоджений процес, в якому органічно поєднуються постановочно-узгоджувальні процедури, дослідно-аналітичні процедури та власне процес підготовки дипломної роботи.

 


 

 


1 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Загальні положення

 

Дипломна робота є важливою складовою навчального плану підготовки спеціалістів та виконується на завершальному етапі навчального процесу. Вона є невід’ємною компонентою попередньої індивідуальної наукової роботи студента (курсових та конкурсних робіт, тез доповідей на науково-практичну конференцію, наукових статей, участі в науково-дослідній роботі кафедри тощо), самостійним, завершеним науковим дослідженням у певній галузі знань, має внутрішню логіку, чітко структурована та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

За відомості, викладені в роботі, достовірність використаного фактичного матеріалу та іншої інформації під час її виконання, за обґрунтованість висновків і положень, що в ній захищаються, несуть відповідальність безпосередньо студент - автор роботи та науковий керівник.

Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

- зміст роботи повинен відповідати темі дослідження;

- робота повинна містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

- виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не повинен зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, фактів;

- при написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладення матеріалу:

- не використовувати довгих, заплутаних речень;

- не вживати малоінформативних загальних штампів;

- намагатися викладати думки доступно;

- абзаци не повинні складатися з одного речення;

- робота повинна містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ, обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення об’єкта досліджування. Кожне запропоноване положення необхідно теоретично обґрунтувати, підтвердити підібраним та систематизованим фактичним і статистичним матеріалом;

- мати належне оформлення, а дані таблиць і графіків повинні бути опрацьовані за допомогою пакету програм Microsoft Office. Усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки, діаграми повинні обов’язково мати відповідні коментарі і мають бути проаналізовані. Відсутність такого аналізу зменшує оцінку і враження від дипломної роботи;

- робота повинна мати необхідні супровідні документи, бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Отже, дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома спеціаліста.

На якість дипломної роботи, насамперед, впливає вибір і обґрунтування власного вирішення завдань на основі наукових досліджень і узагальнення практики. Найбільш повно ця можливість реалізується на основі зібраного під час переддипломної практики фактографічного матеріалу.

Рівень виконання дипломної роботи залежить від уміння викладати думки чітко, стисло, грамотно, адекватно реальній ситуації, літературною мовою, у логічній послідовності, а також від уміння узагальнювати одержані результати досліджень, самостійно опрацьовувати підходи до вирішення проблемних ситуацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій та пропозицій.

Отже, оформлення та зміст кожної роботи повинні відповідати цим методичним рекомендаціям. Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить фактичних матеріалів, обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку наукового керівника та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.007 с.)