Порядок пІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок пІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ 

 

4.1 Підготовка супровідної документації до

дипломної роботи

 

Документальне супроводження дипломної роботи включає відгук наукового керівника і рецензію зовнішнього рецензента, в яких, виходячи із загальноприйнятих критеріїв оцінки, формулюються висновки щодо рівня виконаної дипломної роботи.

Відгук, що обов’язково додається до дипломної роботи, готується і підписується науковим керівником. Суть відгуку полягає у всебічній характеристиці дипломної роботи, а також наявних у випускника якостей, які повинна враховувати державна екзаменаційна комісія як при визначенні оцінки дипломної роботи, так і при визначенні доцільності рекомендації випускника для продовження навчання в аспірантурі. У зв’язку з цим у відгуку науковий керівник також відзначає певні дослідницькі якості автора роботи.

Вони можуть включати такі аспекти:

- рівень творчого підходу випускника до питань, що досліджуються, відчуття їх актуальності і значущості;

- глибину теоретичної підготовки, системності мислення, володіння загальною методологією та методами дослідження, уміння вибрати найбільш доцільні методи для вирішення конкретних завдань;

- уміння забезпечити дослідження дипломної роботи теоретичними обґрунтуваннями (знання історії економічної думки, положень основних теорій, уміння визначати концепції і тенденції фінансово-економічних процесів; знання основних положень чинного законодавства та нормативних документів тощо);

- уміння забезпечити дослідження дипломної роботи інформаційними матеріалами (знання офіційно існуючих статистичних джерел, відкритих документальних джерел обліку і звітності, знання документів первинного обліку тощо);

- уміння інтерпретувати отриманий у процесі дослідження матеріал; підтверджувати свою позицію доказами, аргументувати висновки, визначати тенденції розвитку процесів, діючих чинників та величини їх впливу на формування ситуації;

- уміння визначати резерви подальшого розвитку і конкретизувати їх реалізацію в окремих проектних пропозиціях, розраховувати потребу коштів для цього і визначати ефективність їх витрат;

- уміння формувати перспективу розвитку та управління факторами його забезпечення, оцінювати соціально-економічні наслідки.

Наприкінці відгуку необхідно вказати:

- чи відповідає виконана робота поставленим завданням, загальним вимогам до оформлення дипломних робіт;

- чи може вона бути допущена до захисту;

- чи заслуговує автор дипломної роботи присвоєння кваліфікації “спеціаліста”, пропозицію наукового керівника дипломної роботи стосовно можливості рекомендації випускника до подальшого навчання в аспірантурі, а також впровадження результатів дослідження у виробництво.

У відгуку не повинно бути шаблонності, штампів, формалізму. Відгук готується в довільній формі, підписується науковим керівником і додається до роботи. З текстом відгуку випускник знайомиться в робочому порядку.

За обсягом відгук, як правило, обмежується одним аркушем тексту, який може бути поданий у друкованій чи рукописній формі.

Окрім того, на виконану дипломну роботу необхідно отримати рецензію від зовнішнього рецензента.

Метою рецензування дипломних робіт є одержання незалежної оцінки виконаних робіт, які відображають результат підготовки фахівців.

Контингент рецензентів формується в цілому з числа висококваліфікованих фахівців підприємств, організацій, установ баз переддипломної практики та інших. Рецензія на дипломну роботу повинна містити такі атрибути:

- прізвище, ім’я та по батькові рецензента, його посаду, науковий ступінь, звання або кваліфікацію;

- об’єктивні дані про дипломну роботу (структурна будова змісту; обсяг аркушів, кількість використаних літературних джерел);

- актуальність теми дослідження;

- позитивну оцінку роботи (постановка питання; вихідна гіпотеза; глибина і обґрунтованість теоретичної частини; обґрунтованість застосованих методів дослідження; виявлення закономірностей і тенденцій прояву досліджуваних процесів; аргументація висновків та обґрунтування пропозицій; наявність наукової і практичної цінності тощо);

- недоліки роботи або зауваження критичного характеру (некомпетентність автора роботи в певних питаннях тематики дослідження; низька теоретична чи практична підготовка; суперечність окремих положень; помилки, помарки тощо). Наявність недоліків та зауважень у рецензії є обов’язковою;

- загальну оцінку роботи (відповідність вимогам, теоретична і практична цінність дослідження);

- конкретну оцінку дипломної роботи (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”);

- можливість присудження відповідної кваліфікації;

- підпис рецензента, завірений печаткою за місцем його роботи.

Належним чином, оформлені відгук наукового керівника дипломної роботи та рецензія не підшиваються в обкладинку дипломної роботи, а згортаються навпіл та складаються у спеціально наклеєну кишеньку на форзаці палітурки. Відгук та рецензія на дипломну роботу беруться до відома державною екзаменаційною комісією. Зразки форм бланків відгуку, рецензії наведені у додатках М, Н.

 

 

4.2 Підготовка дипломної роботи до попереднього захисту

та захисту роботи

Випускова кафедра організовує, контролює і забезпечує виконання комплексу процедур підготовки дипломних робіт до передачі їх державній екзаменаційній комісії. У складі цих процедур проводяться заходи, які забезпечуються науковим керівником, завідувачем кафедри та колегіальним рішенням кафедри.

Науковий керівник дипломної роботи забезпечує (організовує і контролює) виконання таких заходів:

- обговорення рукопису дипломної роботи з випускником, керівником переддипломної практики на предмет відповідності виданому завданню та достовірності наведених у роботі інформаційних матеріалів;

- участь випускника у попередньому захисті дипломної роботи, який відбувається на кафедрі;

- внесення відповідних поправок до тексту дипломної роботи за результатами попереднього захисту;

- підготовку відгуку наукового керівника дипломної роботи, який готується після внесення поправок до роботи;

- передачу відповідно оформленої і підписаної дипломної роботи автором, науковим керівником та консультантом на випускову кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

Завідувач випускової кафедри забезпечує (організовує і контролює) виконання таких заходів:

- проведення попереднього захисту дипломних робіт на кафедрі не пізніше ніж за два тижні до початку роботи ДЕК;

- реєстрацію завершеної дипломної роботи із зазначенням дати її надходження на кафедру;

- прийняття рішення про допуск дипломної роботи до захисту. У зв’язку з цим завідувач кафедри підписує подання голові ДЕК щодо захисту дипломної роботи.

При виникненні конфліктних ситуацій з підготовки дипломної роботи до захисту, у кожному конкретному випадку завідувач кафедри виносить розгляд питання на розширене засідання кафедри, на якому можуть бути присутні члени кафедри, декан факультету, представник адміністрації та автор дипломної роботи.

На розширеному засіданні кафедри приймається рішення відкритим голосуванням звичайною більшістю з таких питань:

- встановлюється обґрунтованість (необґрунтованість) висунутих завідувачем кафедри зауважень щодо змісту дипломної роботи, які не дозволяють виносити її на захист ДЕК;

- визначається, які виправлення необхідно обов’язково внести в дипломну роботу і в який термін;

- у випадку негативного рішення протокол засідання кафедри за підписом завідувача кафедри та секретаря передається через декана факультету ректору навчального закладу для прийняття остаточного рішення.

Підготовлені до захисту дипломні роботи подаються голові Державної екзаменаційної комісії для попереднього ознайомлення з ними у порядку, визначеному головою ДЕК (додаток П).


5 ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Присвоєння кваліфікації спеціаліста здійснюється державною екзаменаційною комісією ДЕК згідно із “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161.

Державна екзаменаційна комісія створюється єдина для денної, заочної форм навчання, перепідготовки та екстернату з кожної спеціальності (спеціалізації). До складу державної екзаменаційної комісії входять: ректор або проректор з науково-педагогічної або наукової роботи, декан факультету або його заступник, завідувачі кафедр, професори, доценти тощо. Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії затверджується наказом ректора академії не пізніше, ніж за місяць до початку її роботи.

Студенти, які закінчують вищий навчальний заклад за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», захищають дипломні роботи в державній екзаменаційній комісії. До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до складання державних екзаменів або захисту дипломних робіт, подаються до державної екзаменаційної комісії деканом факультету.

Захист дипломних робіт випускників здійснюється публічно на засіданнях Державної екзаменаційної комісії за графіком, розробленим деканатом і затвердженим ректором академії. Захист дипломних робіт також може здійснюватись на виїзному засіданні ДЕК, організованому в філіях кафедр, а також на окремих підприємствах, установах, на базі яких розроблені дипломні роботи.

Завідувач випускової кафедри забезпечує передачу в розпорядження ДЕК усіх призначених на цей день до захисту дипломних робіт та супроводжуючих документів до них.

Голова державної екзаменаційної комісії (або його заступник) надає слово до захисту дипломної роботи студенту-випускнику, оголошує тему дипломної роботи, передає її для ознайомлення членам ДЕК.

Студент-випускник пропонує доповідь про виконану дипломну роботу. У доповіді обов’язково мають бути висвітлені такі питання: актуальність теми дослідження, мета і завдання дослідження, об’єкт дослідження, основні результати дослідження (виявлені закономірності, тенденції, особливості сучасного стану, рушійні сили розвитку, фактори і чинники змін, виявлені резерви, розроблені пропозиції, їх обґрунтування та економічна ефективність впровадження). У процесі викладання одержаних результатів дослідження студент демонструє їх за допомогою мультимедійного проектора чи шляхом передачі всім членам ДЕК демонстраційних матеріалів.

Тривалість доповіді має бути розрахована на 8-10 хвилин (додаток Р).

Після доповіді студенту задають питання в межах теми виконаної дипломної роботи члени ДЕК. Голова ДЕК керує цим процесом як науковою дискусією. Метою цієї дискусії є об’єктивна оцінка професійної підготовки випускника.

Після заслуховування відповідей на задані випускнику питання один із членів ДЕК ознайомлює присутніх із супровідними документами – відгуком наукового керівника та рецензією, а також дає загальну характеристику виконаній дипломній роботі та її оформленню. Випускник має дати пояснення на зауваження, що містяться у вищезазначених документах. Можливі також виступи наукового керівника, присутніх при захисті дипломної роботи осіб із представників підприємств (організацій, установ), на базі яких виконувалась робота. Випускник має дати пояснення з приводу висловлених зауважень.

На підставі ознайомлення з дипломною роботою, доповіді, відповідей на задані питання та пояснень на зауваження рецензента і присутніх на захисті дипломної роботи осіб члени ДЕК незалежно один від одного виставляють попередню оцінку дипломній роботі.

Секретар ДЕК веде протокол засідання, фіксує задані питання, заповнює офіційні, передбачені положенням про ДЕК, формуляри, приймає на збереження захищені дипломні роботи для подальшої передачі їх до архіву.

Після завершення захисту всіх визначених на поточний день дипломних робіт на закритому засіданні на підставі попередніх оцінок членів ДЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії визначається підсумкова оцінка захищених дипломних робіт.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості дипломної роботи:

1. Змістовні аспекти роботи:

- актуальність обраної теми дослідження;

- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

- відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

- широта й адекватність методологічного та діагностичного апарата;

- наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- рівень самостійності проведення дослідження;

- грамотність мови викладання роботи та її загальне оформлення;

- наявність довідки про впровадження пропозицій у роботу підприємства, установи, організації тощо.

2. Якість захисту роботи:

- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента;

- володіння культурою презентації.

 

Результати захисту оцінюються за такою шкалою:

 

Оцінка за шкалою навчаль-ного закладу Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
ПМК (залік) за двобальною шкалою ПМК (залік) за чотирьохбальною шкалою; ІСПИТ (сумарна оцінка за результатами ПМК та іспиту)
90-100 зараховано 5 (відмінно) А Дипломна робота має практичне значення, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК повні, правильні й стислі. Результати роботи апробовані на конференціях, вийшли друком за темою дипломної роботи. Є розрахунок економічного ефекту від впровадження пропозицій.
80-89 4 (добре) В Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: проблема обґрунтована але недостатня широта вивчення результатів попередніх досліджень, недостатня повнота охоплення методик, наукових поглядів; відсутня наукова дискусія з формування власної точки зору; не використана інформація статистичних матеріалів іноземних країн.
70-79 С Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки такого характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, недостатньо використані інформаційні матеріали бази практик, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи згідно з вимогами.
60-69 3 (задовільно) D Тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: відсутній ґрунтовний аналіз літературних джерел, відсутні розрахунки ефекту чи ефективності у третьому розділі, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні. Є зауваження щодо оформлення роботи.
50-59 E Тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія й відгук містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення роботи.
31-49 не зараховано 2 (незадовільно) FX Нечітко сформульована мета роботи. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість. Запропоновані заходи випадкові, не випливають з аналізу, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи погане. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.
0-30 F Дипломна робота до захисту не допускається: подана науковому керівникові на проміжну або остаточну перевірку з порушенням строків, установлених графіком. Написана на тему, яка змінена самостійно і своєчасно не була затверджена наказом по академії. Виконана не самостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування запропонованих заходів. Не оправлена в тверду обкладинку, недбало оформлена.

 

У випадках, коли рішення про оцінку роботи неодностайне, затверджується оцінка, визначена головою ДЕК.

Результати захисту дипломних робіт оголошуються в день захисту після оформлення протоколів засідання ДЕК.

Рішення ДЕК є остаточним і оскарженню не підлягає.

Студент, який при захисті дипломної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу, і йому видається академічна довідка установленого зразка.

Студенту, який захистив дипломну роботу відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту.

 


6 Підведення підсумків захисту дипломних робіт

 

З метою вдосконалення процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у вищому навчальному закладі обов’язковим є підведення підсумків захисту дипломних робіт. З цією метою проводиться розширене засідання вченої ради факультету та випускової кафедри, на якій робиться повідомлення про результати захисту дипломних робіт.

Основними завданнями при підведенні підсумків захисту дипломних робіт є:

- виявлення наявних недоліків, зокрема, прогалин у теоретичній та практичній підготовці спеціалістів з окремих дисциплін, відчуття випускниками актуальності певних питань, перспективного бачення розвитку соціально-економічних процесів та фінансово-економічних досліджень і розрахунків, аргументація висновків та обґрунтування пропозицій на основі реальної оцінки рівня підготовки спеціалістів;

- розробка плану реалізації заходів щодо усунення виявлених недоліків та подальшого удосконалення навчального процесу та якості підготовки фахівців. Контроль за реалізацією цього плану покладається на деканат факультету та навчальний відділ вищого навчального закладу.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.014 с.)