ТОП 10:

Зразок побудови модульної контрольної роботи № 2Теоретичне завдання (3 бали)

1. 1. Соціальне середовище (населення) проекту та його оцінка

Тести (2 бали)

Перевідний коефіцієнт в економічному аналізі викорис­товується для:

а) конвертації фінансових цін на товари й послуги в еконо­мічну вартість;

б) конвертації тіньових цін у ринкові;

в) перерахунку вартості імпортозамінних товарів у їх вартість з урахуванням тіньових цін.

Економічна привабливість проекту визначає:

а) можливість підвищення якості життя населення;

б) величину чистого економічного доходу проекту;

в) міру сприяння проекту досягненню встановлених країною цілей економічного розвитку;

г) найбільш привабливий з точки зору економічних вигід проект.

Річні поточні витрати фірми становитимуть $3,6 млн, а цикл обігу коштів – 90 днів. Мінімально необхідна сума грошей в обігу становитиме ($ тис.):

а) 600;

б) 900;

в) 1 200;

г) 1 500;

д) 1 800.

Принцип двоїстості у фінансовому аналізі означає, що:

а) доходи дорівнюють витратам;

б) джерела коштів дорівнюють фінансовим результатам;

в) активи дорівнюють пасивам;

г) наявний подвійний рахунок;

д) складаються два бухгалтерські баланси.

Розрахункове завдання ( 10 балів)

1. Проекти А, Б, В і Г характеризуються показниками:

Проект Очікуване значення доходності Стандартне відхилення
А
Б
В
Г

Визначити найризикованіший проект.

2. Визначте тіньову цінність проекту в національній валюті, якщо останній передбачає імпорт 43 % комплектуючих у загаль­них інвестиційних витратах. Офіційний обмінний курс занижено на 13 % та його величина дорівнює 14 гр. од. За оцінками спеціалістів проект передбачає інвестиції в розмірі 430 млн дол.

Додаток В

Зразок побудови екзаменаційного білета

Теоретичне завдання (5 балів)

1. Фінансовий профіль проекту, його побудова і призначення.

2. Соціальне середовище (населення) проекту та його оцінка.

Тести (2 бали)

Тіньові ціни – це:

а) ціни у тіньовій економіці;

б) ціни, що відображають суспільну цінність ресурсів та про­дукту проекту в грошових одиницях;

в) ціни на імпортні та експортні товари;

г) ціни з урахуванням валютного курсу.

Акціонерним товариством вважається господарське това­риство, яке:

а) має статутний фонд, поділений на акції, і відповідає по зобов’язаннях лише майном товариства;

б) має статутний фонд і відповідає по зобов’язаннях лише майном товариства;

в) має статутний фонд, поділений на акції, і відповідає по зобов’язаннях у межах вкладів акціонерів;

г) має статутний фонд, поділений на акції рівної номінальної вартості, і відповідає по зобов’язаннях лише майном товариства;

д) має статутний фонд, поділений на акції рівної номіналь­ної вартості, і відповідає в межах вкладів акціонерів.

Принцип двоїстості у фінансовому аналізі означає, що:

а) доходи дорівнюють витратам;

б) джерела коштів дорівнюють фінансовим результатам;

в) активи дорівнюють пасивам;

г) наявний подвійний рахунок;

д) складаються два бухгалтерські баланси.

На стадії реалізації проект здійснюється до моменту:

а) підготовки технічних креслень;

б) виділення всіх необхідних ресурсів;

в) введення в експлуатацію;

г) завершення експлуатації.

Розрахункове завдання (8 балів)

3. Маючи власний капітал у 10 млн грн підприємство вирішило збільшити обсяг своєї інвестиційної діяльності за раху­нок позичкового капіталу (безризикова ставка процента за кре­дит – 18 %). Необхідні дані наведені нижче. Який із варіантів залучення коштів слід вибрати? Підрахуйте ефект фінансового лівериджу:

Показник Варіант
Власний капітал, млн грн
Позичковий капітал, млн грн 2,5
Рентабельність активів, %
Премія за ризик, %

Чи зміниться рішення про обсяг позичкового капіталу, якщо кредитна процентна ставка без премії за ризик знизиться до 15 %?

1. Оцініть проекти за рівнем ризику за наступними даними. Прокоментуйте результати. Проілюструйте відповідь:

Проект А Дохід, тис. грн
Ймовірність, %
Проект Б Дохід, тис. грн
Ймовірність, %

Визначте інтервал можливої зміни доходу у майбутньомуізімовірністю 70 %.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє]

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. 1. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 151 с.

2. 2. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. перераб. и дополн. изд. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», ИНФРА-М, 1995. – 528 с.

3. 3. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Совре­мен­ная практика и документация: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 418 с.

4. 4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. – 552 с.

5. 5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный конкурс. – К.: Ника-центр, 1999. – 528 с.

6. 6. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 398 с.

7. 7. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Нав. посіб. – К.: «Кондор», 2004. – 336 с.

8. 8. Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

9. 9. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

10. 10. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: Національний університет ім. Шевченка, 1996.

11. 11. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 423 с.

12. 12. Воркут Т.А. Проектний аналіз. Навч. посіб. – К.: Український центр духовної культури, 2000. – 440 с.

13. 13. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.

14. 14. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Комп’ютерпрес», 2001. – 364 с.

15. 15. Жердецький П.Ф., Пересада А.А. Економіка будівельного комплексу. – К.: Вища шк., 1992. – 271 с.

16. 16. Загородній А.Т., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 209 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

17. 17. Золотогоров В. Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие. – Мн.: ИП «Эко­перс­пектива», 1998. – 463 с.

18. 18. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – Изд. 2-е, стереотип. – М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1997. – 272 с.

19. 19. Кириленко Т.П. Проектне фінансування: Підручник. – К.: «Кондор», 2006. – 208 с.

20. 20. Ковелло Джозеф А., Хейзелгрен Бр. Дж. Бизнес-планы: Полное справочное руководство. – М.: Издательство «Бином», 1998. – 352 с.

21. 21. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты / Пер. с нем. под общ. ред. В.В. Ковалева и З.А. Сабова. – Спб.: Питер, 2001. – 432 с. – (серия «Базовый курс»).

22. 22. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учеб­но-справочное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 304 с.

23. 23. Мертенс А.В. Инвестиции. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. – 416 с.

24. 24. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / М-во экон. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО «НПО» Изд-во «Экономика», 2000. – 421 с.

25. 25. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. –412 с.

26. 26. Пасічник В.Г. Планування діяльності підприємства: Навч. пос. – К.: ЦНЛ, 2005. – 256 с.

27. 27. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998. – 392 с.

28. 28. Планування та прогнозування в умовах ринку: Навч. посіб. / Під ред. д.ф.н. проф. В.Г. Во­ронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 608 с.

29. 29. Проектний аналіз: Навч. посібник / Відповід. ред. С.О. Москвін. – К.: Лібра, 1999. – 368 с.

30. 30. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных про­ектов: Учебное пособие. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

31. 31. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005. – 344 с.

32. 32. Тян Р.Б. Управління проектами: Підручник / Під ред. Тян Р.Б. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

33. 33. Управление инвестициями: Справочное пособие для специалистов и предпринимателей: В 2т./ Под общей ред. В.В. Шеремета. – М.: Высшая школа, 1998. – Т. 1–2.

34. 34. Управление проектами: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Шапиро. – Спб.: ДваТрИ, 1996. – 610 с.

35. 35. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1999. – 184 с.

36. 36. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник / За наук. ред. В.Г. Федоренка. – К.: МАУП, 2000. – 408 с.

37. 37. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 1024 с.

38. 38. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 1997. – 334 с.

39. 39. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 128 с.

40. 40. Экономика строительства: Учебник для вузов / Под ред. И.С. Степанова. – М.: Юрайт, 1998. – 416 с.

[До змісту] [Попереднє]

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.008 с.)