ТОП 10:

РОЗДІЛ І. Загальні положення навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Проектний аналіз» за кредитно-модульною системою організації навчального процесуКафедра фінансів

Н.С. ПЕДЧЕНКО

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

Навчально-методичний посібник
до самостійного вивчення за кредитно-модульною системою навчання

для студентів спеціальностей: 6.050104 «Фінанси», 6.050107 «Економіка підприємства»

ЗМІСТ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Загальні положення навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Проектний аналіз» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

РОЗДІЛ ІІ. Кількість і зміст навчальних модулів з дисципліни «Проектний аналіз»

РОЗДІЛ ІІІ. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Проектний аналіз»

РОЗДІЛ ІV. Тести вихідного контролю знань студентів

РОЗДІЛ V. Контрольні (екзаменаційні) питання

РОЗДІЛ VІ. Карта самостійної роботи студентів

РОЗДІЛ VІІ. Оцінка навчальних модулів у балах

ДОДАТКИ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[До змісту] [Наступне]

ВСТУП

Дисципліна «Проектний аналіз» вивчається студентами спеціальностей 6.050104 «Фінанси», 6.050107 «Економіка підприємства». Бюджетом навчального часу для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси» передбачено 135 годин та спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» – 108 годин., у тому числі лекції, практичні заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, інша самостійна робота.

В умовах кардинальної трансформації економіки України гостро постає проблема обґрун­тування управлінських рішень, у тому числі проектних. Це потребує нового мето­дологічного підходу, відповідного інструментарію, які дозволяють уникнути похибок при підготовці проекту. Тому цілком природним є включення до складу нормативних дисциплін, при підготовці бакалаврів з фінансів та економіки підприємств, курсу «Проектний аналіз».

Виходячи з необхідності усвідомлення місця і ролі проектного аналізу у вітчизняній практиці управління, метою вивчення дисципліни є надання студентам комплексу знань з методології підготовки та реалізації проектів, способів та засобів залучення ресурсів для реалізації цих проектів.

Завдання вивчення дисципліни «Проектний аналіз» полягає у опануванні основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів, ознайомленні з головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовують у міжнародній практиці при проведені проектного аналізу, удосконаленні процесів прийняття управлінських рішень при розробці й реалізації проектів.

Предмет: концепція, методологія, підходи і критерії визначення, порівняння, обґрун­ту­вання альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Дисципліна «Проектний аналіз» вивчає чинники і критерії, які слід врахувати на різних стадіях життєвого циклу проекту та важливість світового досвіду розробки та оцінки проектів для подальшої діяльності господарюючого суб’єкта.

Розподіл та послідовність вивчення матеріалу на аудиторні заняття та в процесі позааудиторної самостійної роботи студентів здійснені таким чином, щоб забезпечити поступове оволодіння окремими темами курсу. Питання, що підлягають розкриттю, сформульовані та логічно викладені таким чином, що інформаційне навантаження на студентів зростає поступово. На самостійне вивчення винесені ті з них, що пов’язані з раніше засвоєними дисциплінами «Інвестування», «Фінансова статистика», «Економічний аналіз». Такий підхід дозволяє досягти чіткого розуміння та конкретного сприйняття кожної теми через логічне взаємоузгодження цих споріднених дисциплін.

Методичною основою при вивчені дисципліни «Проектний аналіз» є типова освітньо-про­фесійна програма підготовки бакалавра напряму 0501 «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивчені основ економічної теорії, підприємництва, мікро- та макроекономіки, інвестування, фінансів підприємства, економіки підприємства.

У результаті вивчення дисципліни «Проектний аналіз» студенти набувають не лише ґрунтовні знання, але й практичні навички.

Вони повинні знати:

ü ü термінологію проектного аналізу;

ü ü концепції, способи, методи та технологію проектного аналізу;

ü ü методологію аналізу проектів в умовах ризику та невизначеності;

ü ü порядок розгляду можливостей задоволення потреб шляхом вибору найкращого з альтернативних варіантів на різних рівнях підготовки та прийняття рішень.

Вони повинні вміти:

ü ü сформувати правильне економічне мислення у прийнятті рішень щодо розвитку діяльності у сфері економіки;

ü ü виробити практичні навички щодо процедур, прийомів та методів, які викорис­то­ву­ються міжнародними, державними і приватними організаціями при розробці та експертизі проектів;

ü ü засвоїти термінологію, головні поняття, які використовують у світовій практиці ділового спілкування при підготовці та здійсненні проектів.

Для досягнення зазначених вище цілей цикл аудиторних занять обов’язково повинен доповнюватися самостійною роботою студентів. Лише за такої цілеспрямованої, послі­довної, системної праці можна забезпечити успішне оволодіння курсу «Проектний аналіз».

Структура програми навчальної дисципліни «Проектний аналіз»

Опис предмета дисципліни

Проектний аналіз

Дисципліна: «Проектний аналіз» Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 108 – для студентів спе­ці­альності 6.050107 «Еко­­номіка підпри­ємства» 135 – для студентів спе­ціальності 6.050104 «Фі­нанси» Тижневих годин: для студентів спеціаль­ності 6.050107 «Економіка під­приємства» загальних – 3 аудиторних – 1,3 для студентів спеціаль­ності 6.050104 «Фінанси» загальних – 3,75 аудиторних – 1,3   0501 Економіка і підприємництво Бакалавр За вибором університету 8 семестр Лекції (теоретична підготовка): 34 год. для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства», 18 год. для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси» Практичні заняття: 14 год. для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства», 30 год. для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси» Самостійна позааудиторна робота студента: індивідуальні навчально-дослідні зав­дання: 30 год. для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» 40 год. для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси», інша самостійна робота: 30 год. для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» 47 год. для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси» Вид контролю: Іспит для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства», Залік для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси»

[До змісту] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ

САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Вивчення студентами дисципліни «Проектний аналіз» передбачає наступні види навчаль­ної роботи:

1. 1. Лекційний курс.

2. 2. Самостійна підготовка та робота на практичних заняттях.

3. 3. Самостійна робота над окремими темами і питаннями, визначеними викладачем відповідно до програми.

4. 4. Індивідуально – консультативна робота викладача.

5. 5. Модульно-рейтинговий контроль знань студентів.

6. 6. Складання іспиту, або ПМК (залік).

При використанні кредитно-модульної системи навчання в дисципліні «Проектний аналіз» для активізації навчального процесу передбачені наступні методи і засоби:

· · використання інноваційних технологій проведення занять:

- - тестування;

- - застосування інтерактивної методики проведення занять;

- - використання глобальної мережі Інтернет;

· · стимулювання науково-дослідної роботи студентів.

Розподіл видів занять з дисципліни «Проектний аналіз» регламентується навчальним і робочим планами.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Розділ ІІ

КІЛЬКІСТЬ І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ З

ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 

Література: 2; 3; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 17; 29.

Тема 2. Концепція вигод і витрат у проектному аналізі,

Цінність грошей у часі

Поняття цінність проекту, явні та неявні вигоди і затрати. Розрахунок додаткових вигод і затрат. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. Особливості визначення затрат у проектному аналізі. Класифікаційні ознаки витрат. Поняття теперішньої та майбутньої вартості. Номінальні та реальні процентні ставки. Інфляційна премія. Фактори, що впливають на вартість грошей в часі.

Література: 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 22; 23; 27.

Тема 3. Грошовий потік

Поняття грошового потоку. Проектний грошовий потік та особливості його розрахунків. Додаткові вигоди та витрати від реалізації інвестиційного проекту. Особливості розрахунку проектного грошового потоку. Загальний грошовий потік з активів. Грошовий потік кредиторам і акціонерам. Урахування інфляції у проектному аналізі.

Література: 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 23; 27; 32; 35.

Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії

Прийняття проектних рішень

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Інтегральні показники. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. Еквівалентний ануїтет. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. Змістовний склад груп критеріїв відбору проектів.

Література: 1–7; 9; 11; 12; 18–24; 31–34.

Література: 7; 9; 11; 12; 29; 39.

Література: 1; 7; 9; 11; 12; 14; 22; 29; 32.

Література: 1; 4; 5; 7;9; 11; 12; 14; 29.

Тема 8. Технічний аналіз

Мета і завдання технічного аналізу. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів. Зміст робіт на різних етапах проведення технічного аналізу проектів. Визначення місце­зна­ходження проекту та обґрунтування вибору масштабу проекту. Вибір технології вироб­ництва, устаткування та ідентифікація інфраструктури об’єкта проектування. Організація підготовки та здійснення проекту.

Література: 7; 9; 11; 15; 12; 29; 31–34; 40.

Література: 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29.

Тема 10. Екологічний аналіз

Мета і суть екологічного аналізу. Зміст робіт з екологічного аналізу. Етапи проведення екологічного аналізу. Типи впливу проекту та методи його визначення на навколишнє середовище. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє сере­довище. Характеристика альтернативних технологій зниження забруднення атмосфер­ного повітря.

Література: 1; 4; 5; 7;9; 11; 12; 14; 29.

Тема 11. Соціальний аналіз

Мета і завдання соціального аналізу. Основні компоненти соціального аналізу. Зміст робіт з соціального аналізу. Соціальне середовище проекту та його оцінка. Проектування соці­ального середовища проекту. Демографічні процеси та етнографічна структура населення. Індикатори, що використовуються в соціальному аналізі. Прогнозування соціального розвитку регіону.

Література: 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29.

Тема 12. Фінансовий аналіз

Мета і завдання фінансового аналізу. Етапи проведення фінансового аналізу проекту. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту. Фінансування проекту: власні інвестиційні ресурси, залучені інвестиційні ресурси, позикові інвестиційні ресурси. Ціна власного і позикового капіталу. Проведення фінансових розрахунків інвестиційного проекту: розрахунок грошового потоку від реалізації проекту, план прибутку за проектом, розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах, графік обслуговування позик, структура джерел фінансу­вання, прогноз балансу.

Література: 5; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 26; 28; 29; 34.

Тема 13. Економічний аналіз

Мета і завдання економічного аналізу. Фактори, які впливають на економічну цінність проекту. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту. Матриця економічної ефективності та привабливості. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту. Формування фінансової та економічної паритетної ціни імпорту. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

Література: 7; 9; 11; 12; 25; 29.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства»

№ п/п Назва змістового модулю і теми Кількість годин за видами занять
Разом Аудиторні Позааудиторні
лекції прак­тичні індивідуальні навчально-до­слідні завдання інша самостійна робота
  Модуль І. Методологія проектного аналізу
Концепція та життєвий цикл проекту
Концепція вигод і витрат у проект­ному аналізі, цінність грошей у часі
Грошовий потік
Стандартні фінансові та нефор­мальні критерії прий­няття проектних рішень
Динамічний аналіз без­збит­ковості проекту
Оцінка і прийняття проект­них рішень в умовах ризику та невизначеності
  Модуль ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу
Маркетинговий аналіз
Технічний аналіз
Інституційний аналіз
Екологічний аналіз
Соціальний аналіз
Фінансовий аналіз
Економічний аналіз
  Разом:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси»

№ п/п Назва змістового модулю і теми Кількість годин за видами занять
Разом Аудиторні Позааудиторні
лекції прак­тичні індивідуальні навчально-до­слідні завдання інша самостійна робота
  Модуль І. Методологія проектного аналізу
Концепція та життєвий цикл проекту
Концепція вигод і витрат у проект­ному аналізі, цінність грошей у часі
Грошовий потік
Стандартні фінансові та нефор­мальні критерії прийняття проектних рішень
Динамічний аналіз беззбитковості проекту
Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності
  Модуль ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу
Маркетинговий аналіз
Технічний аналіз
Інституційний аналіз
Екологічний аналіз
Соціальний аналіз
Фінансовий аналіз
Економічний аналіз
  Разом:
                 

Технологічна карта тематичного плану дисципліни «Проектний аналіз»

для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства»

Назва змістового модулю, теми і питань, що розглядаються на лекції Обсяг годин Назва теми практичного заняття, питань та завдань, що обговорюються та виконуються на цих заняттях Обсяг годин Навчальна, наукова і методична література Технічні засоби навчання
МОДУЛЬ І. Методологія проектного аналізу Тема 1. Концепція та життєвий цикл проекту 1. Поняття проекту, його основні складові 2. Класифікація проектів 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту 4. Поняття життєвого циклу проекту 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів     Практичне заняття 1. Основні складові інвестиційного проекту 2. Класифікація проектів. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту 3. Склад, роль, функції учасників проекту 4. Поняття життєвого циклу проекту. Основні етапи циклу проекту 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів     2; 3; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 17; 29 Роздатковий матеріал
Тема 2. Концепція вигод і витрат у про­ектному аналізі, цінність грошей у часі 1. Концепція цінності проекту 2. Альтернативна вартість проектних рішень 3. Оцінка вартості грошей у часі 4. Врахування інфляції у проектному аналізі Практичне заняття 1. Визначення цінності проекту Явні та неявні вигоди і затрати 2. Розрахунок альтернативної вартості. Особливості визначення затрат у проектному аналізі 3. Цінність грошей у часі. Номінальні та реальні процентні ставки 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 22; 23; 27 Тести
Тема 3. Грошовий потік 1. Поняття грошового потоку 2. Проектний грошовий потік та його розрахунок 3. Особливості розрахунку проектного грошового потоку Практичне заняття 1. Визначення грошового потоку 2. Особливості розрахунку різних грошових потоків 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 23; 27; 32; 35  
Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень 1. Принципи оцінки ефективності інвестиційних рішень 2. Система оцінки показників ефективності проектних рішень 3. Методика розрахунку основних показників ефективності проекту 4. Неформальні критерії прийняття рішень 5. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки       Практичне заняття 1. Розрахунок основних фінансових критеріїв 2. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки 3. Неформальні критерії відбору інвестиційних проектів         1–7; 9; 11; 12; 18–24; 31–34.       Схеми  
Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 1. Управління структурою витрат за проектом 2. Поняття і розрахунок беззбитковості за проектом 3. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості 4. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень 5. Особливість прийняття рішень в умовах динамічних змін Практичне заняття 1. Визначення бухгалтерської, готівкової та фінансової точок беззбитковості проекту 2. Розрахунок операційного лівериджу при прийнятті проектних рішень 7; 9; 11; 12; 29; 39 Роздатковий матеріал
Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності 1. Поняття ризику та невизначеності 2. Класифікація проектних ризиків 3. Методи аналізу й оцінки ризику 4. Методи зниження ризику 5. Сценарії розвитку проекту Практичне заняття 1. Кількісні методи оцінки ризику інвестиційного проекту 2. Аналіз сценаріїв розвитку проекту 1; 7; 9; 11; 12; 14; 22; 29; 32 Схеми
МОДУЛЬ ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу Тема 7. Маркетинговий аналіз 1. Мета і завдання маркетингового аналізу 2. Визначення меж якісного складу аналізу ринку 3. Концепція попиту на ринку   Практичне заняття 1. 1. Аналіз ринкового середовища 2. 2. Розробка концепції маркетингу 3. 3. Концепція попиту ринку       1; 4; 5; 7, 9; 11; 12; 14; 29     Роздатковий матеріал
Тема 8. Технічний аналіз 1. Мета і завдання технічного аналізу 2. Етапи проведення робіт з технічного аналізу 3. Розрахунок витрат на виконання проекту   Практичне заняття 1. Визначення оптимального масштабу інвестиційного проекту 2. Планування реалізації проекту 3. Оцінка інвестиційних (капітальних витрат) за проектом 4. Розрахунок поточних витрат за проектом   7; 9; 11; 15; 12; 29; 31–34; 40   Тести
Тема 9. Інституційний аналіз 1. Мета, завдання інституціонального аналізу 2. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект   Практичне заняття 1. Мета і завдання інституційного аналізу. 2. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 10. Екологічний аналіз 1. Мета і суть екологічного аналізу 2. Методичні підходи до оцінки впливу проекту на навколишнє середовище   Практичне заняття 1. Мета і суть екологічного аналізу 2. Зміст робіт з екологічного аналізу 3. Типи впливу проекту та методи його визначення на навколишнє середовище   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 11. Соціальний аналіз 1. Мета і завдання соціального аналізу 2. Соціальне середовище проекту та його оцінка   Практичне заняття 1. Мета і завдання соціального аналізу 2. Зміст робіт з соціального аналізу 3. Соціальне середовище проекту та його оцінка 4. Проектування соціального середовища проекту   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 12. Фінансовий аналіз 1. Мета і завдання фінансового аналізу 2. Фінансування проекту 3. Оцінка фінансового стану і фінан­со­вих результатів діяльності підприємства 4. Прогнозування основних показників діяльності підприємства       Практичне заняття 1. Аналіз ефективності інвестицій та їх вплив на економічні показники діяльності підприємства 2. Прогноз обсягів реалізації проекту 3. Прогнозування прибутків за проектом 4. Прогноз грошових потоків за проектом 5. Прогноз бухгалтерського балансу       5; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 26; 28; 29; 34 Слайди
Тема 13.Економічний аналіз 1. Мета і завдання економічного аналізу 2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту 3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту 4.Оцінка впливу проекту на економіку країни   Практичне заняття 1. Визначення тіньових цін для окремих ресурсів проекту 2. Розрахунок економічної вартості товарів на базі світових цін 3. Оцінка коефіцієнту перерахунку   7; 9; 11; 12; 25; 29 Тести

Технологічна карта тематичного плану дисципліни «Проектний аналіз»

для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси»

Назва змістового модулю, теми і питань, що розглядаються на лекції Обсяг годин Назва теми практичного заняття, питань та завдань, що обговорюються та виконуються на цих заняттях Обсяг годин Навчальна, наукова і методична література Технічні засоби навчання
МОДУЛЬ І. Методологія проектного аналізу Тема 1. Концепція та життєвий цикл проекту 1. Поняття проекту, його основні складові 2. Класифікація проектів 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту 4. Поняття життєвого циклу проекту 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів   Практичне заняття 1. Основні складові інвестиційного проекту 2. Класифікація проектів. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту 3. Склад, роль, функції учасників проекту 4. Поняття життєвого циклу проекту. Основні етапи циклу проекту 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів   2; 3; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 17; 29 Роздатковий матеріал
Тема 2. Концепція вигод і витрат у проектному аналізі, цінність грошей у часі 1. Концепція цінності проекту 2. Альтернативна вартість проектних рішень 3. Оцінка вартості грошей у часі 4. Врахування інфляції у проектному аналізі   Практичне заняття 1. Визначення цінності проекту Явні та неявні вигоди і затрати 2. Розрахунок альтернативної вартості. Особливості визначення затрат у проектному аналізі 3. Цінність грошей в часі. Номінальні та реальні процентні ставки     2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 22; 23; 27 Тести
Тема 3. Грошовий потік 1. Поняття грошового потоку 2. Проектний грошовий потік та його розрахунок 3. Особливості розрахунку проектного грошового потоку Практичне заняття 1. Визначення грошового потоку 2. Особливості розрахунку різних грошових потоків 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 23; 27; 32; 35  
Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень 1. Принципи оцінки ефективності інвестиційних рішень 2. Система оцінки показників ефективності проектних рішень 3. Методика розрахунку основних показників ефективності проекту 4. Неформальні критерії прийняття рішень 5. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки Практичне заняття 1. Розрахунок основних фінансових критеріїв 2. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки 3. Неформальні критерії відбору інвестиційних проектів     1–7; 9; 11; 12; 18–24; 31–34     Схеми
Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 1. Управління структурою витрат за проектом 2. Поняття і розрахунок беззбитковості за проектом 3. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості 4. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень 5. Особливість прийняття рішень в умовах динамічних змін Практичне заняття 1. Визначення бухгалтерської, готівкової та фінансової точок беззбитковості проекту 2. Розрахунок операційного лівериджу при прийнятті проектних рішень 7; 9; 11; 12; 29; 39 Роздатковий матеріал
Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності 1. Поняття ризику та невизначеності 2. Класифікація проектних ризиків 3. Методи аналізу й оцінки ризику 4. Методи зниження ризику. 5. Сценарії розвитку проекту Практичне заняття 1. Кількісні методи оцінки ризику інвестиційного проекту 2. Аналіз сценаріїв розвитку проекту 1; 7; 9; 11; 12; 14; 22; 29; 32 Схеми
МОДУЛЬ ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу Тема 7. Маркетинговий аналіз 1. Мета і завдання маркетингового аналізу 2. Визначення меж якісного складу аналізу ринку 3. Концепція попиту на ринку Практичне заняття 1. Аналіз ринкового середовища. 2. Розробка концепції маркетингу. 3. Концепція попиту ринку 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Роздатковий матеріал
Тема 8. Технічний аналіз 1.Мета і завдання технічного аналізу 2. Етапи проведення робіт з технічного аналізу 3. Розрахунок витрат на виконання проекту   Практичне заняття 1. Визначення оптимального масштабу інвестиційного проекту 2. Планування реалізації проекту 3. Оцінка інвестиційних (капітальних) витрат за проектом 4. Розрахунок поточних витрат за проектом   7; 9; 11; 15; 12; 29; 31–34; 40  
Тема 9. Інституційний аналіз 1. Мета, завдання інституціонального аналізу 2. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект   Практичне заняття 1. Мета і завдання інституційного аналізу 2. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 10. Екологічний аналіз 1. Мета і суть екологічного аналізу 2. Методичні підходи до оцінки впливу проекту на навколишнє середовище   Практичне заняття 1. Мета і суть екологічного аналізу 2. Зміст робіт з екологічного аналізу 3. Типи впливу проекту та методи його визначення на навколишнє середовище   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 11. Соціальний аналіз 1. Мета і завдання соціального аналізу 2. Соціальне середовище проекту та його оцінка   Практичне заняття 1.Мета і завдання соціального аналізу 2. Зміст робіт з соціального аналізу 3. Соціальне середовище проекту та його оцінка 4. Проектування соціального середовища проекту   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 12. Фінансовий аналіз 1. Мета і завдання фінансового аналізу 2. Фінансування проекту 3. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства 4. Прогнозування основних показників діяльності підприємства   Практичне заняття 1. Аналіз ефективності інвестицій та їх вплив на економічні показники діяльності підприємства 2. Прогноз обсягів реалізації проекту 3. Прогнозування прибутків за проектом 4. Прогноз грошових потоків за проектом 5. Прогноз бухгалтерського балансу   5; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 26; 28; 29; 34 Слайди
Тема 13.Економічний аналіз 1. Мета і завдання економічного аналізу 2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту 3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту 4. Оцінка впливу проекту на економіку країни   Практичне заняття 1. Визначення тіньових цін для окремих ресурсів проекту 2. Розрахунок економічної вартості товарів на базі світових цін 3. Оцінка коефіцієнту перерахунку   7; 9; 11; 12; 25; 29 Тести

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Розділ ІІІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО

План практичного заняття

Питання для обговорення (2 бали за кожне)

1. 1. Поняття проекту. Основні складові інвестиційного проекту

2. 2. Класифікація проектів. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту.

3. 3. Склад, роль, функції учасників проекту.

4. 4. Поняття життєвого циклу проекту. Основні етапи циклу проекту.

5. 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів.

Завдання(2 бали за всі)

1. Проект – це:

а) план довгострокових фінансових вкладень;

б) бізнес-план;

в) програма дій з використання фінансових ресурсів;

г) завдання з певними вихідними даними й планованими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його рішення;

д) комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

2. До головних ознак проекту відносять:

а) зміна стану на досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі та обмеженість ресурсів;

в) виникнення, існування та закінчення проекту у певному оточенні;

г) складність;

д) неповторність;

е) а, б, д.

3. Визначення мети проекту передбачає:

а) визначення результатів діяльності на певний строк та їх кількісна оцінка;

б) обмеження ресурсів проекту;

в) обґрунтування можливості зміни вхідних ресурсів проекту;

г) доведення, що результати проекту можуть бути досягнуті та визначення за яких умов;

д) а, г.

4. До властивостей проекту відносять:

а) масштаб та складність;

б) наявність життєвого циклу;

в) ризикованість;

г) якість;

д) тривалість.

е) а, в, д.

Практичне завдання(5 балів за кожне)

1. Обсяг річної реалізованої продукції підприємства дорівнює його максимальній потуж­ності і складає 1 000 одиниць. Інвестиційний проект дозволить підвищити максимальну потужність, при цьому очікується, що в перший рік експлуатації проекту реалізована продукція складе 1 150, а в другий – 1 650 одиниць. Яку кількість продукції підприємства можна віднести на даний інвестиційний проект? Пояснити за якої умови здійснення інвестиційного проекту буде ефективним, а за якої ні.

2. Припустимо, що за обладнання, яке є частиною інвестиційного проекту, минулого місяця було сплачено 1 200 грн. Сьогодні для завершення проекту необхідно витратити ще 300 грн, але стало відомо, що максимальні чисті вигоди від реалізації проекту під впливом зовнішніх умов зменшились до 1 300 грн. Чи є сенс витратити 300 грн на завершення цього інвестиційного проекту? Чи зміниться Ваше рішення, якщо максимальні чисті вигоди зміняться (збільшаться до рівня 1 600 грн або зменшаться до 1 150 грн). Пояснити за яких умов можлива зміна Вашого управлінського рішення стосовно даного проекту.

 

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

1. 1. Визначте різницю між проектом, планом та програмою. Чому, на ваш погляд, існує таке різноманіття у тлумаченні поняття «проект»?

2. 2. За якими базовими критеріями відрізняються особливості функціонування проекту та організації?

3. 3. Охарактеризуйте основні ознаки проекту.

4. 4. Поясніть необхідність визначення економічно залежних проектів дляпроекту, що розглядається. У чому суть незалежних, взаємовиключаючих, умовних, заміщуючих та синергічних проектів? Поясніть, яким чином аналітик повинен розглядати ці види при проведенні аналізу визначеного проекту?

5. 5. За якими критеріями класифікують проекти?Проведіть класифікацію за різними критеріями таких проектів:

· · створення фабрики корпусних меблів в Україні спільно з партнером із Західної Європи;

· · розробка газового родовища та експортування газу;

· · будівництво нафтотерміналу;

· · перехід на дворівневу систему навчання у вищих навчальних закладах в Україні;

· · приватизація середніх і малих підприємств в Україні.

6. Визначте елементи внутрішнього та зовнішнього середовищ проекту. Яким чином вони впливають на оцінку проекту? Чи згодні ви з висловом, що проект впливає на своє оточення, а оточення впливає на проект. Чому?

 

1.4. Тематика індивідуальних завдань (рефератів) за темою 1 (5 балів)

1. 1. Еволюція проектного аналізу. Формування основних принципів проектного аналізу.

2. 2. Концепція проекту: поняття, ознаки, класифікація, середовище, учасники.

3. 3. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.

Термінологічний словник

Завдання проектного аналізу полягає у встановлені цінності проекту, яка визначається різницею його вигод та витрат.

Концепція проектного аналізу – це набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.

Проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямований на досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду часу.

Учасники проекту – це суб‘єкти, які реалізують різні інтереси у процесі здійснення проекту, формують власні вимоги відповідно до цілей і мотивації і впливають на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції та рівня залучення до проекту. Їх склад,Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.033 с.)