ТОП 10:

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»МОДУЛЬ 1. Методологія проектного аналізу

 

Тема 1. КОНЦЕПЦІЯ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ

Методичні поради до вивчення теми

Вивчення цієї теми слід розпочати з опанування змісту та сутності поняття проекту.Проект — це комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду часу.

Функціонування організації та проекту значною мірою відрізняють­ся один від одного за такими критеріями, як тип вирішуваних проблем, характер діяльності, ступінь інтенсивності використання ресурсів, мо­жливості використання накопиченого досвіду, ціна помилок і т. ін.

Доосновних ознак проекту слід віднести кількісну вимірюваність, часовий горизонт дії, цільову спрямованість, життєвий цикл, системне функціонування проекту, його елементний склад, існування в певному зовнішньому середовищі та ін. Залежно від того, як реалізація одного проекту впливає на результати іншого, розрізняють проекти: незалежні; взаємовиключаючі; умовні; заміщуючі; синергічні. Проекти класифі­куються ще й за такими критеріями: клас, тип, вид, масштаб, склад­ність, тривалість (рис. 1.1).

Здійснення проекту проходить в оточенні динамічногозовніш­нього та під впливом внутрішнього середовищ. Для успішної реа­лізації проекту необхідно визначити і врахувати будь-яку можливу дію цих середовищ щодо проекту та його оточення.

До факторів найближчого оточення проекту належать сфери фінансів, збуту, ви­робництва, матеріального та кадрового забезпечення, інфраструктури,­ а також керівництво підприємства; до внутрішнього середовища – економічні та соціальні умови реалізації проекту, його організаційна структура, учасники, стиль керівництва проектом, методи та засоби комунікації.Рис. 1.1. Класифікація проектів

Учасники проекту реалізують різні інтереси у процесі здійснення проекту, формують власні вимоги відповідно до цілей і мотивації та впливають на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції та ступеня залучення до проекту. Їх склад, ролі, розподіл функцій і відповідальність залежать від типу, виду, масштабу й складності проекту, а також від фаз його життєвого циклу.

План практичного заняття

Питання для обговорення (2 бали за кожне)

1. 1. Поняття проекту. Основні складові інвестиційного проекту

2. 2. Класифікація проектів. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту.

3. 3. Склад, роль, функції учасників проекту.

4. 4. Поняття життєвого циклу проекту. Основні етапи циклу проекту.

5. 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів.

Завдання(2 бали за всі)

1. Проект – це:

а) план довгострокових фінансових вкладень;

б) бізнес-план;

в) програма дій з використання фінансових ресурсів;

г) завдання з певними вихідними даними й планованими результатами (цілями), що зумовлюють спосіб його рішення;

д) комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

2. До головних ознак проекту відносять:

а) зміна стану на досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі та обмеженість ресурсів;

в) виникнення, існування та закінчення проекту у певному оточенні;

г) складність;

д) неповторність;

е) а, б, д.

3. Визначення мети проекту передбачає:

а) визначення результатів діяльності на певний строк та їх кількісна оцінка;

б) обмеження ресурсів проекту;

в) обґрунтування можливості зміни вхідних ресурсів проекту;

г) доведення, що результати проекту можуть бути досягнуті та визначення за яких умов;

д) а, г.

4. До властивостей проекту відносять:

а) масштаб та складність;

б) наявність життєвого циклу;

в) ризикованість;

г) якість;

д) тривалість.

е) а, в, д.

Практичне завдання(5 балів за кожне)

1. Обсяг річної реалізованої продукції підприємства дорівнює його максимальній потуж­ності і складає 1 000 одиниць. Інвестиційний проект дозволить підвищити максимальну потужність, при цьому очікується, що в перший рік експлуатації проекту реалізована продукція складе 1 150, а в другий – 1 650 одиниць. Яку кількість продукції підприємства можна віднести на даний інвестиційний проект? Пояснити за якої умови здійснення інвестиційного проекту буде ефективним, а за якої ні.

2. Припустимо, що за обладнання, яке є частиною інвестиційного проекту, минулого місяця було сплачено 1 200 грн. Сьогодні для завершення проекту необхідно витратити ще 300 грн, але стало відомо, що максимальні чисті вигоди від реалізації проекту під впливом зовнішніх умов зменшились до 1 300 грн. Чи є сенс витратити 300 грн на завершення цього інвестиційного проекту? Чи зміниться Ваше рішення, якщо максимальні чисті вигоди зміняться (збільшаться до рівня 1 600 грн або зменшаться до 1 150 грн). Пояснити за яких умов можлива зміна Вашого управлінського рішення стосовно даного проекту.

 

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

1. 1. Визначте різницю між проектом, планом та програмою. Чому, на ваш погляд, існує таке різноманіття у тлумаченні поняття «проект»?

2. 2. За якими базовими критеріями відрізняються особливості функціонування проекту та організації?

3. 3. Охарактеризуйте основні ознаки проекту.

4. 4. Поясніть необхідність визначення економічно залежних проектів дляпроекту, що розглядається. У чому суть незалежних, взаємовиключаючих, умовних, заміщуючих та синергічних проектів? Поясніть, яким чином аналітик повинен розглядати ці види при проведенні аналізу визначеного проекту?

5. 5. За якими критеріями класифікують проекти?Проведіть класифікацію за різними критеріями таких проектів:

· · створення фабрики корпусних меблів в Україні спільно з партнером із Західної Європи;

· · розробка газового родовища та експортування газу;

· · будівництво нафтотерміналу;

· · перехід на дворівневу систему навчання у вищих навчальних закладах в Україні;

· · приватизація середніх і малих підприємств в Україні.

6. Визначте елементи внутрішнього та зовнішнього середовищ проекту. Яким чином вони впливають на оцінку проекту? Чи згодні ви з висловом, що проект впливає на своє оточення, а оточення впливає на проект. Чому?

 

1.4. Тематика індивідуальних завдань (рефератів) за темою 1 (5 балів)

1. 1. Еволюція проектного аналізу. Формування основних принципів проектного аналізу.

2. 2. Концепція проекту: поняття, ознаки, класифікація, середовище, учасники.

3. 3. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.

Термінологічний словник

Завдання проектного аналізу полягає у встановлені цінності проекту, яка визначається різницею його вигод та витрат.

Концепція проектного аналізу – це набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.

Проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямований на досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду часу.

Учасники проекту – це суб‘єкти, які реалізують різні інтереси у процесі здійснення проекту, формують власні вимоги відповідно до цілей і мотивації і впливають на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції та рівня залучення до проекту. Їх склад, ролі, розподіл функцій і відповідальності залежать від типу, виду, масштабу й складності проекту, а також від фаз його життєвого циклу.

Література: 2; 3; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 17; 29.

[Вверх] [Вниз]Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.008 с.)