ТОП 10:

Тема 9. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗМетодичні поради до вивчення теми

Інституційний аналіз є важливим розділом підготовки проекту і має на меті визначення впливу всього спектра зовнішніх і внутрішніх факторів на успішність виконання проекту (рис. 9.1).


Рис. 9.1. Елементи інституційного аналізу

При проведенні інституційного аналізу аналітику необхідно:

· · сканувати умови реалізації проекту (політичне та правове середо­вище, державна політика, макроекономічне регулювання, рівень мене­джменту, трудовий потенціал і структура управління);

· · оцінити ступінь впливу умов на ефективність реалізації проекту, визначити додаткові припливи і відтоки грошових коштів при дотриму­ванні заданих умов реалізації проекту у визначеному середовищі;

· · розробити заходи і програму можливої протидії потенційно негатив­ному впливу на проект зовнішніх факторів, а також оцінити доцільність надання технічної допомоги для досягнення встановлених цілей проекту.

Оцінка зовнішніх факторів передбачає вивчення політичних і пра­вових умов реалізації проекту, державної політики з питань інвестуван­ня, оподаткування, регламентації імпортно-експортних операцій та зов­нішньоторговельної діяльності, а також законодавчої бази про працю. При розгляді великомасштабних проектів аналітику слід визначити можливість державної підтримки проекту, що розглядається, та необ­хідність бюрократичних узгоджень.

Аналіз внутрішніх факторів містить оцінку рівня менеджменту команди проекту, можливість ефективного управління проектним цик­лом. Цей етап підготовки передбачає розгляд відповідності рівня квалі­фікації та досвіду управлінської команди, ступінь її мотивації, спіль­ність їх корпоративної культури з цілями та цінностями проекту і компанії, що його реалізує. Важливим також є аналіз трудового потен­ціалу персоналу, який планується залучити для реалізації проекту, та організаційної структури управління.

Усі можливі компоненти впливу на проект мають бути виражені у величині додаткових витрат, що дозволить визначити життєздатність проекту у тому інституційному просторі, що розглядається.

План практичного заняття

Питання для обговорення (2 бали за кожне)

1. 1. Мета і завдання інституційного аналізу.

2. 2. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект

Завдання(4 бали)

Економічне середовище проекту не характеризується такими компонентами:

а) бюджетний дефіцит;

б) структура внутрішнього валового продукту;

в) вартість кредитів;

г) рівень безробіття;

д) рівень інфляції.

Для того щоб організаційна роль існувала і мала сенс, вона має включати:

а) розподіл ролей;

б)чітке визначення основних обов‘язків або сфер діяльності;

в) заданий ритм виконання;

г) інноваційний процес.

Структура організації є ефективною, якщо вона:

а) сприяє досягненню цілей підприємства з мінімальними небажаними наслідками;

б) допомагає менеджерові розвинути свої здібності;

в) допомагає працівникам вносити свій вклад у досягнення цілей підприємства;

г) сприяє реалізації стратегічного плану боротьби з конкурентами.

Принцип абсолютної відповідальності означає, що:

а) відповідальність начальників перед підлеглими за результати своєї діяльності є абсолютною, а підлеглі не можуть ухилятися від цієї діяльності;

б) відповідальність підлеглих перед начальниками за результати своєї діяльності є абсолютною, а начальники не можуть ухилятися від цієї діяльності;

в) абсолютна відповідальність вимагає абсолютного контролю.

Кількість посадових взаємозв‘язків дорівнює 100. За формулою Грайкунаса кількість підлеглих одного начальника дорівнює:

а) 3;

б) 4;

в) 5 ;

г) 6;

д) 7.

Функція підприємства – це

а) його обов‘язок;

б) його права;

в) його відповідальність;

г) його повноваження;

д) те, чим воно займається.

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

1. 1. Роль і місце інституційного аналізу при підготовці проектів

2. 2. Мета та задачі проведення інституційного аналізу.

3. 3. Складові інституційного аналізу.

4. 4. Методичний інструментарій, який використовують при прове­денні інституційного аналізу.

5. 5. Характеристика факторів зовнішнього середовища проекту.

6. 6. Оцінка ступеня впливу зовнішніх факторів на успішність реалі­зації проекту.

7. 7. Визначте можливі зміни зовнішнього середовища, які можуть стати критичними для проекту.

8. 8. Етапи аналізу внутрішнього середовища проекту.

9. 9. Аналіз можливостей управлінської команди та функції мене­джера проекту.

10. 10. Характеристика трудового потенціалу компанії та аналіз його відповідності вимогам проекту.

11. 11. Аналіз організаційної структури за формальними та нефор­мальними критеріями.

9.4. Тематика індивідуальних завдань (рефератів) за темою 9 (5 балів)

1. Аналіз ступеня впливу зовнішніх факторів на успішність реалі­зації проекту.

2. Оцінка факторів зовнішнього та внутрішнього середовища проекту.

3. Методичні підходи до визначення можливості зміни зовнішнього середовища, які можуть стати критичними для проекту.

 

Термінологічний словник

Інституційний аналіз є важливим розділом підготовки проекту і має на меті визначення впливу всього спектра зовнішніх і внутрішніх факторів на успішність виконання проекту.

Коефіцієнт гнучкості виробничої структури показує рівень централізації управління та розраховується як відношення кількості робітників управління до загальної кількості працівників.

Коефіцієнт надійності демонструє рівень нереалізованих управлінських рішень у їх загальній кількості.

Коефіцієнт оперативності організаційної структури відображає співвідношення норма­тивного часу виконання заданої функції до величини фактичних часових витрат для реалі­зації цієї функції.

Політико-правові фактори – це обмеження в процесі прийняття рішень, котрі є резуль­татом правових та управлінських рамок, в яких фірма повинна або збирається здійснити проект.

Література: 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29.

[Вверх] [Вниз]

Тема 10. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.005 с.)